Bsb_cover
Rss

Boom Strafblad

Meer op het gebied van Strafrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 6, 2022 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Access_open Strafrechtelijk onderzoek anno 2022

Trefwoorden Strafrechtelijk onderzoek, Proefschrift, Universiteiten, Wetenschap, Dissertatie
Auteurs Prof. mr. J.B.H.M. (Joep) Simmelink en prof. mr. M.F.H. (Marianne) Hirsch Ballin
SamenvattingAuteursinformatie

  Deze aflevering van het tijdschrift geeft een fraai inzicht in de rijkdom van het promotieonderzoek dat aan de verschillende rechtenfaculteiten wordt verricht. Door de bijdragen bladerend, kan weer worden vastgesteld dat het geheel niet alleen de breedheid en veelzijdigheid van het strafrechtelijk onderzoek weerspiegelt, maar dat ook de verbinding tussen het strafrecht en andere zowel juridische als niet-juridische disciplines tot uiting komt. Het maakt bovendien duidelijk waar de vraagstukken op het terrein van de strafrechtswetenschap anno 2022 liggen. Weten dat daarnaar onderzoek wordt verricht, is voor iedere strafrechtsbeoefenaar van belang zodat zowel wetenschap als praktijk daarop verder kunnen bouwen. Met dit themanummer hopen wij als redactie een bijdrage te leveren aan het vergroten van de bekendheid van het belangrijke wetenschappelijk onderzoek dat thans op het terrein van het strafrecht en de strafrechtspleging wordt verricht.


Prof. mr. J.B.H.M. (Joep) Simmelink
Joep Simmelink is senior advocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie, bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie aan de Universiteit Maastricht en redactielid van Boom Strafblad.

prof. mr. M.F.H. (Marianne) Hirsch Ballin
Marianne Hirsch Ballin is hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en redactielid van Boom Strafblad.
Artikel

Access_open Een onderzoek naar Arubaanse wetgeving en beleid inzake Forensisch Medisch Onderzoek (FMO) in geval van kindermishandeling en gewelds- en zedenmisdrijven tegen minderjarigen; een rechtsvergelijkend onderzoek tussen Nederland en Aruba

Trefwoorden Forensisch Medisch Onderzoek (FMO), Kindermishandeling, Zedenmisdrijven, Aruba, Onrechtmatig verkregen bewijs
Auteurs Mr. dr. R.A. (Ruth) Bonnevalle-Kok en drs. V. (Vincent) Latour
SamenvattingAuteursinformatie

  Dit Caribische onderzoek gaat over de Arubaanse wetgeving en beleid inzake Forensisch Medisch Onderzoek in geval van kindermishandeling en gewelds- en zedenmisdrijven tegen minderjarigen; het is een rechtsvergelijkend onderzoek tussen Nederland en Aruba. Doelstelling van dit onderzoek is om vanuit de medische/sociale en juridische hoek een beeld te krijgen van geldende wetgeving, rechtspraak en beleid inzake het Forensisch Medisch Onderzoek in geval van kindermishandeling en gewelds- en zedenmisdrijven tegen minderjarigen en op basis daarvan aanbevelingen te doen aan de regering van het Land Aruba. Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een informeel samenwerkingsverband tussen Maastricht University en de Universiteit van Aruba.


Mr. dr. R.A. (Ruth) Bonnevalle-Kok
Ruth Bonnevalle-Kok is wetenschappelijk hoofdmedewerker Straf- en Strafprocesrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba.

drs. V. (Vincent) Latour
Vincent Latour is vertrouwensarts bij Bureau Sostenemi (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) in Aruba.
Artikel

De rechtspositie van de rechtspersoon in het bestraffend publiekrecht

Over rechtseenheid in daderschap, opzet en schuld, en fundamentele rechten

Trefwoorden Rechtspersoon, Bestraffend publiekrecht, Daderschap, Opzet en schuld, Fundamentele rechten
Auteurs Mr. D. (David) Emmelkamp
SamenvattingAuteursinformatie

  De rechtspositie van de rechtspersoon in het bestraffend publiekrecht is nog altijd met diverse vragen omgeven. Aan de hand van onderzoek naar de leerstukken daderschap, opzet en schuld en naar de aanspraak op fundamentele rechten wordt getracht nader inzicht te geven in een aantal contouren van die rechtspositie. In het bijzonder wordt daarbij onderzocht wat er in de praktijk terechtkomt van de – mede door de wetgever – als uitgangspunt genomen rechtseenheid tussen het strafrecht en het bestraffend bestuursrecht.


Mr. D. (David) Emmelkamp
David Emmelkamp is toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten en buitenpromovendus bij de Universiteit Leiden. Prof. mr. J.H. Crijns is promotor, mr. dr. M.L. van Emmerik is copromotor.
Artikel

Criminal Regulation of AI Systems: A Primer

Trefwoorden artificial intelligence, new technologies, AI & law, bad robots, liability gaps
Auteurs A. (Alice) Giannini LLM
SamenvattingAuteursinformatie

  The idea of artificially intelligent systems committing crimes is by no means new. ‘Bad robots’ that rebel against humans have been the subject of science fiction for decades. Nowadays, AI has indeed penetrated our lives, and is here to stay. In this perspective, AI works as a stress test for classical criminal law constructs such as the concept of act and culpability. It is in this perspective that the question of ascribing criminal liability for ‘AIs going bad’ takes on relevance.


A. (Alice) Giannini LLM
Alice Giannini is a Joint PhD Candidate in Criminal Law at the University of Florence and at the University of Maastricht. The supervisors of her PhD research are prof. Michele Papa (Full Professor of Criminal Law, University of Florence) and prof. André Klip (Full Professor of Criminal Law, Criminal Procedure and the Transnational Aspects of Criminal Law, Maastricht University).
Artikel

Publiek-private samenwerking bij strafrechtelijke rechtshandhaving

Trefwoorden PPS, Publiek-private samenwerking, Fraude, Strafrecht, Strafrechtelijke rechtshandhaving
Auteurs Mr. D.G.J. (Daniël) Grimmelikhuijzen
SamenvattingAuteursinformatie

  Publiek-private samenwerking bij strafrechtelijke rechtshandhaving vindt momenteel plaats op verschillende strafrechtelijke (deel)terreinen en in verschillende vormen. Toch kent samenwerking op dit vlak, gezien de centrale en exclusieve rol van de overheid binnen de van oudsher als publieke taak gekenmerkte praktijk van het strafrecht, unieke uitdagingen die nadere overdenking rechtvaardigen. Is het mogelijk om binnen het Nederlandse strafrechtelijke systeem tot juridisch en maatschappelijk verantwoorde publiek-private samenwerking te komen, en zo ja, hoe zou deze er dan uit (moeten) zien?


Mr. D.G.J. (Daniël) Grimmelikhuijzen
Mr. Daniël Grimmelikhuijzen is verbonden aan de Erasmus Graduate School of Law en het departement Law, Society and Crime van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek geschiedt onder begeleiding van prof. mr. P.A.M. Mevis en prof. mr. P.A.M. Verrest, en is onderdeel van het project Rebalancing Public & Private Interests, dat gefinancierd wordt vanuit het nationale sectorplan rechtsgeleerdheid.
Artikel

In light of #MeToo: The boundaries of criminal law for unwanted sexual behaviour in the (criminal) justice system

Trefwoorden #MeToo, sexual harassment, boundaries of criminal law, sex crimes, rape myths
Auteurs M.F. (Monique) Hendriks-Lundh LLM
SamenvattingAuteursinformatie

  The research seeks to answer the question: ‘What are the boundaries for unwanted sexual behaviour within the (criminal) law; does the character and intensity of the (work) relation between victim and perpetrator affect the extent of criminal liability, procedural rights, and the scope of the blameworthiness of the offence, and if so, how?’ The research takes, as a starting point, #MeToo, and the societal and legislative amendments that followed; scrutinising whether ‘enough’ has been done, or whether gaps remain in the legislature.


M.F. (Monique) Hendriks-Lundh LLM
Monique Hendriks-Lundh is a PhD candidate at Maastricht University, Strafrecht & Criminologie. Her supervisors are prof. dr. mr. A. (André) Klip en prof. dr. mr. S. (Suzan) van der Aa.
Artikel

Behoeften van slachtoffers en nabestaanden bij de uitoefening van hun spreekrecht

Trefwoorden Spreekrecht, Slachtofferrechten, Slachtofferbehoeften, Promotieonderzoek, Empirisch-juridisch onderzoek
Auteurs Mr. A.J. (Annelies) Hommes
SamenvattingAuteursinformatie

  Het steeds verder uitbreiden van het spreekrecht doet vermoeden dat daaraan behoefte bestaat bij spreekgerechtigden. Of dit daadwerkelijk het geval is, is echter onduidelijk: sinds de invoering van het spreekrecht in 2005 is nauwelijks onderzocht wat de behoeften van slachtoffers en nabestaanden zijn ten aanzien van de uitoefening van hun spreekrecht. In deze bijdrage bespreek ik de opzet van mijn promotieonderzoek, waarin ik wil achterhalen wat deze behoeften van spreekgerechtigden zijn en in hoeverre het spreekrecht voldoet aan die behoeften.


Mr. A.J. (Annelies) Hommes
Annelies Hommes is als promovenda verbonden aan het onderzoekscluster Empirical Research into Institutions for conflict resolution (ERI) alsmede het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging van de Universiteit Utrecht. Het promotieonderzoek wordt verricht onder begeleiding van prof. mr. François Kristen (promotor) en dr. Michèlle Bal (copromotor).
Artikel

De nationale strafbaarstelling van ecocide en de legitimerende functie van het rechtsbelang

Trefwoorden Ecocide, Strafbaarstelling, Rechtsbelang, Rechtstheorie, Filosofie
Auteurs Mr. M. (Merle) Kooijman
SamenvattingAuteursinformatie

  De internationale strafbaarstelling van ecocide staat in de belangstelling. Gelet op de aard en omvang van het klimaatprobleem bevreemdt het niet dat de internationale gemeenschap als locus wordt gezien van een mogelijk strafrechtelijk antwoord op ernstige milieuschade. Het complementariteitsbeginsel en de effectiviteit van handhaving maken dat de mogelijkheid van nationale strafbaarstelling tevens aandacht verdient. Dit artikel onderzoekt de legitimiteit van een Nederlandse strafbaarstelling aan de hand van het normatieve rechtsbelangenconcept zoals verstaan door Esser.


Mr. M. (Merle) Kooijman
Mr. M. Kooijman is docent en promovenda strafrecht en duurzaamheid bij de sectie strafrecht van de afdeling publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij doet promotieonderzoek naar de normatieve grondslagen van een strafbaarstelling van ecocide onder begeleiding van prof. G. Sluiter, dr. S. Vasiliev en dr. L. Burgers.
Artikel

De vervolging gevolgd

Een onderzoek naar het vervolgingsbegrip in het Nederlandse Wetboek van Strafvordering

Trefwoorden Materieel vervolgingsbegrip, Verdedigingsrechten, Rechtsbescherming, Formeel vervolgingsbegrip, Artikel 136 ORO
Auteurs Mr. M. (Melvin) Kremers
SamenvattingAuteursinformatie

  De vervolging vormt bij de moderniseringsvoorstellen van het Wetboek van Strafvordering geen ankerpunt meer voor de rechtsbescherming van de verdachte. Met die stelling lijkt zich een uitgangspunt te consolideren dat fundamenteel anders is dan oorspronkelijk in ons strafvorderlijk systeem werd gehanteerd. Deze wijziging is het gevolg van het – onvoorzien – formaliseren van het vervolgingsbegrip. Dit formaliseren kan in verband worden gebracht met interpretatieve moeilijkheden en creëert behoefte aan een lappendeken van rechtsbescherming. Mogelijk kan een materieel vervolgingsbegrip daar een alternatief voor vormen.


Mr. M. (Melvin) Kremers
Melvin Kremers is docent & promovendus bij de afdeling Strafrecht & Criminologie en in het Onderzoekscentrum Staat en Recht (SteR) van de Radboud Universiteit. Prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen en prof. mr. S. Brinkhoff zijn de promotoren.
Artikel

Naar een algemeen rechtstheoretisch kader voor strafprocesrechtelijke bewijsstandaarden

Trefwoorden Bewijsstandaarden, Feitenvaststelling
Auteurs Mr. N. (Noud) Lentjes
SamenvattingAuteursinformatie

  Bewijsstandaarden schrijven voor welke mate van zekerheid voldoende is om een feit of feitencomplex in rechte vast te stellen. Over deze rechtsbegrippen, die in verschillende fasen van het strafproces een rol spelen, bestaan veel onduidelijkheden. In mijn proefschriftonderzoek tracht ik deze onduidelijkheden zo veel als mogelijk te verhelpen door te komen tot een algemeen rechtstheoretisch kader met aandacht voor de grondslagen van de verschillende bewijsstandaarden. Deze bijdrage biedt een overzicht van de opzet van het onderzoek en de eerste bevindingen.


Mr. N. (Noud) Lentjes
Noud Lentjes is promovendus en docent bij de afdeling Strafrecht & Criminologie en in het Onderzoekscentrum Staat en Recht (SteR) van de Radboud Universiteit. Promotoren zijn M.I. Fedorova en M.J. Dubelaar.
Artikel

Enkele aspecten van de gezichtspuntencatalogus in de strafrechtspraak

Trefwoorden Gezichtspuntencatalogus, Cassatierechter, Overzichtsarrest, Standaardarrest, Rechtsvinding
Auteurs Mr. V.J.W. (Vincent) Peeters
SamenvattingAuteursinformatie

  In deze bijdrage staat de gezichtspuntencatalogus in de strafrechtspraak centraal. Dat is een verzamelbegrip uit de privaatrechtelijke literatuur voor een door de Hoge Raad geformuleerde lijst met factoren die de lagere rechters in hun oordelen dienen te betrekken bij de beantwoording van een bepaalde (rechts)vraag. Het verschijnsel komt sinds enkele decennia ook veelvuldig voor in de strafrechtelijke cassatierechtspraak. Dit artikel bespreekt het belang van dit onderzoeksthema en reikt ter illustratie daarvan enkele perspectieven aan.


Mr. V.J.W. (Vincent) Peeters
Vincent Peeters is PhD-fellow aan de strafrechtsectie van de Universiteit van Amsterdam. Hij schrijft zijn proefschrift onder supervisie van Sven Brinkhoff, hoogleraar straf- en strafprocesrecht (UvA), Iris van Domselaar, hoogleraar rechtsfilosofie en beroepsethiek (UvA) en Jeroen ten Voorde, hoogleraar straf- en strafprocesrecht (UL).
Artikel

Neuro-interventies in het strafrecht

Bescherming voor gedetineerden onder artikel 3 EVRM

Trefwoorden Neurotechnologie, Mensenrechten, Artikel 3 EVRM, Neuro-interventies, Recidive
Auteurs Mr. N.A.W. (Naomi) van de Pol
SamenvattingAuteursinformatie

  Recidivepercentages zijn hoog, waardoor er meer aandacht is gekomen voor een nieuwe methode om gedetineerden te rehabiliteren: neuro-interventies. Neuro-interventies zouden in de toekomst wellicht recidive kunnen verminderen door de hersenen van gedetineerden te beïnvloeden en zo hun gedrag te veranderen. Neuro-interventies roepen echter ook fundamentele vragen op over de mensenrechten van gedetineerden. In deze bijdrage worden neuro-interventies geanalyseerd in het licht van artikel 3 EVRM – het folterverbod.


Mr. N.A.W. (Naomi) van de Pol
Naomi van de Pol is promovenda aan de Universiteit Utrecht, waar ze onderzoek doet naar het gebruik van neurowetenschappelijke toepassingen, in het bijzonder neuro-interventies, in het strafrecht. Haar promotoren zijn prof. dr. G. Meynen en prof. dr. A.C. Buyse en haar copromotor is mr. dr. J. Bijlsma. Het onderzoek en ook deze bijdrage zijn onderdeel van het project ‘Law and Ethics of Neurotechnology in Criminal Justice’ (met projectnummer VI.C.201.067) van het onderzoeksprogramma Vici, dat is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
Artikel

Zwijgen als bewijs?

De rol van het zwijgen van de verdachte bij het bewijzen van witwassen, diefstal en moord/doodslag

Trefwoorden Bewijzen, Zwijgrecht, ELS, Systematische feitenrechtspraakanalyse, Interviews
Auteurs Mr. T.J. (Tessa) van der Rijst
SamenvattingAuteursinformatie

  Het zwijgrecht is een fundamenteel mensenrecht ter bescherming van de positie van de verdachte en diens eerlijke proces. Toch staan zowel het EHRM als de Hoge Raad toe dat voor de verdachte negatieve consequenties worden verbonden aan het zwijgen van de verdachte. Gedurende mijn promotietraject onderzoek ik op basis van rechtspraakanalyse en interviews welke rol de feitenrechter toedicht aan het zwijgen van de verdachte en welke factoren hierbij (mogelijk) relevant zijn.


Mr. T.J. (Tessa) van der Rijst
Tessa van der Rijst is promovenda bij de afdeling strafrecht van de VU en het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Het proefschrift wordt geschreven onder begeleiding van prof. mr. L. Stevens en mr. dr. B. Hola.
Artikel

Cryptocriminaliteit

Is de Nederlandse en Europese wetgeving toereikend?

Trefwoorden Crypto, Cryptocriminaliteit, Bitcoin, Technologie, Proefschrift
Auteurs Mr. L.E.M. (Laurie) Ritzen
SamenvattingAuteursinformatie

  In deze bijdrage wordt een verkenning gedaan naar het fenomeen cryptocriminaliteit. Daarbij wordt aandacht besteed aan de unieke kenmerken die crypto’s bezitten alsmede aan verschijningsvormen van cryptocriminaliteit. Tevens wordt een korte schets van het onderzoek weergegeven.


Mr. L.E.M. (Laurie) Ritzen
Laurie Ritzen is docent bij Universiteit Maastricht. Het proefschrift wordt geschreven aan Tilburg University onder begeleiding van Tijs Kooijmans en Matthijs Nelemans.
Artikel

Obstakels en kansen voor grensoverschrijdende bewijsvergaring bij internationale criminele geldstromen

Trefwoorden Criminele geldstromen, Internationale samenwerking, Bewijsvergaring, Georganiseerde misdaad, Ondermijnende criminaliteit
Auteurs T.R. (Tessa) van Roomen LLM
SamenvattingAuteursinformatie

  De georganiseerde misdaad is gericht op financieel gewin. Illegale geldstromen vormen de kern van criminele verdienmodellen. Deze hebben vrijwel altijd een internationale dimensie. Opsporingsinstanties proberen illegale geldstromen in kaart te brengen en te verstoren. Terwijl de verplaatsing van geld niet is gebonden aan landsgrenzen, is extraterritoriale opsporing dat wel. Hoe effectief is de huidige grensoverschrijdende bewijsvergaring in dergelijke zaken? Welke juridisch-normatieve en praktische knelpunten zijn er in dit verband? En hoe zou de bewijsvergaring uit het buitenland beter kunnen? Deze vragen staan centraal in mijn promotieonderzoek.


T.R. (Tessa) van Roomen LLM
Tessa van Roomen is officier van justitie bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Daarnaast doet zij als buitenpromovendus bij de Vrije Universiteit Amsterdam onder begeleiding van promotoren prof. Marianne Hirsch Ballin, hoogleraar straf- en strafprocesrecht, en prof. Wim Huisman, hoogleraar criminologie, onderzoek naar de obstakels en kansen voor grensoverschrijdende bewijsvergaring bij internationale criminele geldstromen. Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.
Artikel

De strafbaarheid van de spotter

Een illustratie van onderzoek naar de reikwijdte van de algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen (artikel 46 Sr)

Trefwoorden Voorbereiding, Artikel 46 Sr, Spotter, Bestemd tot het begaan van dat misdrijf, PGP
Auteurs Mr. A. (Anouk) van der Schors
SamenvattingAuteursinformatie

  In toenemende mate spelen spotters een rol in de voorbereiding van liquidaties. In deze bijdrage wordt aan de hand van jurisprudentie van de Hoge Raad onderzocht in hoeverre gedragingen van spotters strafbaar (kunnen) zijn op grond van artikel 46 Sr. De auteur laat zien dat de jurisprudentie van de Hoge Raad over het bestanddeel ‘bestemd tot het begaan van dat misdrijf’ op twee manieren te interpreteren is, en dat deze interpretaties tot verschillende uitkomsten leiden ten aanzien van de strafbaarheid van de spotter.


Mr. A. (Anouk) van der Schors
Anouk van der Schors is promovenda bij de sectie Strafrecht en Criminologie (faculteit Rechtsgeleerdheid) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verricht promotieonderzoek naar de algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen onder begeleiding van prof mr. dr. H.D. Wolswijk en mr. dr. A.A. van Dijk.
Artikel

Het Openbaar Ministerie en de fiscus in de strijd tegen fiscale fraude in België: twee handen op één buik?

Trefwoorden Fiscaal straf(proces)recht, Fiscale fraude, Openbaar Ministerie, Fiscale administratie, Charter van de belastingplichtige
Auteurs Dra. S.R. (Jente) De Smedt
SamenvattingAuteursinformatie

  In de strijd tegen fiscale fraude in België spelen het Openbaar Ministerie en de fiscus de hoofdrol. De samenwerking tussen beide instanties is echter niet altijd evident. Dit komt onder meer omdat bij strafrecht en bij het fiscaal recht verschillende belangen spelen en de toepasselijke rechtsprincipes kunnen verschillen. In haar doctoraat onderzoekt de auteur hoe de verhouding tussen het Openbaar Ministerie en de fiscus in België geregeld zou moeten zijn om de aanpak van criminaliteit efficiënter te maken, zonder dat het recht op een eerlijk proces en het recht op de bescherming van persoonsgegevens miskend worden.


Dra. S.R. (Jente) De Smedt
Jente De Smedt is promovenda verbonden aan het Instituut voor Strafrecht van de Katholieke Universiteit Leuven. Haar onderzoek gaat over de complexe verhouding tussen het Openbaar Ministerie en de fiscus in de strijd tegen criminaliteit in België. Haar onderzoek gaat over de complexe verhouding tussen het Openbaar Ministerie en de fiscus in de strijd tegen criminaliteit in België. Ze doctoreert onder het promotorschap van prof. dr. Frank Verbruggen en prof. dr. Raf Verstraeten.
Artikel

Interactieproblemen tussen forensisch technisch deskundigen en procesdeelnemers

Een illustratie aan de hand van de Rosmalense flatmoord

Trefwoorden Interactie, Procesdeelnemers, Forensisch technisch deskundigen, Waarheidsvinding, De Rosmalense flatmoord
Auteurs K. (Kiki) Twisk LLM, MSc
SamenvattingAuteursinformatie

  Deze bijdrage gaat over interactieproblemen tussen forensisch technisch deskundigen en procesdeelnemers in de Nederlandse strafrechtspraktijk. Aan de hand van de zaak van de Rosmalense flatmoord wordt een aantal knelpunten uitgelicht. De focus ligt hierbij op de communicatie rond het verstrekken van de onderzoeksopdracht en op (tekortschietende) communicatie naar aanleiding van deskundigenbijdragen. Met mijn promotieonderzoek beoog ik meer zicht te verschaffen op de knelpunten bij de interactie tussen procesdeelnemers en forensisch technische deskundigen en mogelijke oplossingen hiervoor aan te dragen.


K. (Kiki) Twisk LLM, MSc
Kiki Twisk is promovenda bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie aan de Universiteit Leiden. Haar promotoren zijn prof. mr. J.H. Crijns en prof. dr. J.W. de Keijser.
Artikel

Strafrechtelijke aansprakelijkheid ter zake van poging tot misdrijf herzien?

Trefwoorden Poging, Uitvoeringshandelingen, Verschijningsvorm, Accessoriteit, Voorbereiding
Auteurs Mr. C.L. (Chantal) van der Vis
SamenvattingAuteursinformatie

  Sinds 1886 staat de strafbaarstelling van poging tot misdrijf in artikel 45 Sr in ons wetboek. Vragen die een eeuw geleden rezen, zoals hoe het onderscheid tussen voorbereidingshandelingen en uitvoeringshandelingen moet worden geduid, zijn ondanks vele ontwikkelingen rondom dit leerstuk ook vandaag de dag nog aan de orde. Daarnaast doemen nieuwe vragen op: kan met de grote verscheidenheid aan misdrijven (nog) worden volstaan met een algemeen pogingscriterium? De vaststelling van strafrechtelijke aansprakelijkheid ter zake van poging tot misdrijf staat ter discussie.


Mr. C.L. (Chantal) van der Vis
Chantal van der Vis is wetenschappelijk docent straf(proces)recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het promotieonderzoek geschiedt onder begeleiding van prof. mr. P.A.M. Mevis en prof. mr. P.A.M. Verrest.
Artikel

Sentencing Mentally Disordered Offenders: Comparing Provisions in Turkey, the Netherlands, and England and Wales to the ECHR framework

Trefwoorden disposal and sentencing mentally disordered offenders, insanity defence, Turkey, England and Wales, the Netherlands, European Convention on Human Rights, European Court of Human Rights
Auteurs C. (Candan) Yılmaz LLM, MA
SamenvattingAuteursinformatie

  Every criminal justice system has its own unique regulations for assessing the culpability of mentally disordered offenders and the corresponding possibilities for adequate punishment. This comparative PhD dissertation focuses on regulations and practices in relation to sentencing mentally disordered offenders in Turkey, England and Wales, and the Netherlands. In addition, the situation in these jurisdictions is tested to the relevant ECHR framework.


C. (Candan) Yılmaz LLM, MA
Candan Yılmaz is a PhD candidate at the Criminal Law and Criminology Department of the University of Groningen. Her supervisors are Prof. S. Struijk and Prof. M.J.F. van der Wolf.
Artikel

The unresolved tension between the approximation of criminal norms in the EU and the question of national discretion

What is the role of minimum rules in EU criminal law?

Trefwoorden Europees strafrecht, harmonisatiemaatregelen, minimumregels, artikel 82 en 83 VWEU, straf(proces)recht
Auteurs K. (Konstantinos) Zoumpoulakis LLM, MSc
SamenvattingAuteursinformatie

  The competence of the EU to legislate on criminal matters has shifted the traditional paradigm of domestic criminal law. This paper discusses the developments around the use of minimum rules for the approximation of substantive and procedural criminal norms in the EU. Starting from the need to clarify the concept of minimum rules, the focus lies on the question of national discretion, namely the question whether and to what extent Member States should be able to go beyond the minimum EU standards and implement more far-reaching provisions in their respective jurisdictions.


K. (Konstantinos) Zoumpoulakis LLM, MSc
Konstantinos Zoumpoulakis is PhD Candidate at Leiden Law School, Institute of Criminal Law & Criminology. The hereby presented doctoral research is carried out under the supervision of Professor Jannemieke ­Ouwerkerk and Judit Altena.