Bsb_cover
Rss

Boom Strafblad

Meer op het gebied van Strafrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Wildgroei van strafbaarstellingen

Auteurs mr. P.P.J. (Patrick) van der Meij en mr. J.B.H.M. (Joep) Simmelink
SamenvattingAuteursinformatie

  Het ´geloof´ in het strafrecht als instrument voor beïnvloeding van gedrag door strafbaarstelling, vervolging en bestraffing is al decennia erg sterk. Een gevolg is een voortdurend uitdijend arsenaal aan nieuwe strafbaarstellingen. Dit themanummer behandelt al meer of minder ver gevorderde voorstellen voor wijziging van het Wetboek van Strafrecht. De gemene deler bij die voorstellen bestaat eruit dat de voorgestelde strafbaarstellingen verband houden met actuele maatschappelijke vraagstukken.


mr. P.P.J. (Patrick) van der Meij
Patrick van der Meij is advocaat bij Cleerdin & Hamer Advocaten en is tevens lid van de redactie van dit tijdschrift.

mr. J.B.H.M. (Joep) Simmelink
Joep Simmelink is advocaat-generaal en bijzonder hoogleraar OM bij de Universiteit Maastricht. Hij is tevens lid van de redactie van dit tijdschrift.
Artikel

Strafbaarstelling van doxing: ontmaskeren en intimideren

Over het wetsvoorstel Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden

Trefwoorden Doxing, Persoonsgegevens, Online, Intimidatie, 185d Sr
Auteurs mr. M. (Michael) Berndsen
SamenvattingAuteursinformatie

  Het wetsvoorstel Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden – kort gezegd: het wetsvoorstel doxing – stelt het strafbaar om persoonsgegevens van een ander te verzamelen of verspreiden met het doel om die persoon vrees aan te jagen of ernstige overlast of hinder aan te doen. Dit artikel verkent de achtergrond en reikwijdte van de voorgestelde bepaling en signaleert enkele knelpunten en geeft – waar mogelijk – een aanzet tot verbetering en verduidelijking.


mr. M. (Michael) Berndsen
Michael Berndsen is strafrechtadvocaat bij Meijers Canatan Advocaten te Amsterdam en is o.a. gespecialiseerd in cybercrime.
Artikel

Als ik dood ben…

Over een zelfstandige strafbaarstelling van necrofilie

Trefwoorden Strafbaarstelling, Necrofilie, Lijkschennis, Formuleringscriteria
Auteurs mr. dr. S.S. (Sanne) Buisman
SamenvattingAuteursinformatie

  In 2023 constateerde drie zusters dat seksuele handelingen waren verricht met het overleden lichaam van hun moeder. De gebeurtenissen hadden grote impact op de nagedachtenis van de overleden dierbare. Toch kon de dader niet worden gestraft, omdat in Nederland necrofilie (nog) niet zelfstandig strafbaar is. In het licht van het thema ‘wildgroei aan strafbaarstellingen’, zal in deze bijdrage nader worden ingegaan op de vraag waarom necrofilie zelfstandige strafbaarstelling legitimeert en rechtvaardigt en hoe een nieuwe strafbepaling zou moeten worden samengesteld.


mr. dr. S.S. (Sanne) Buisman
Sanne Buisman is universitair docent Straf(proces)recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Buisman maakte onderdeel uit van het onderzoeksteam dat WODC-onderzoek deed naar de strafbaarstelling van lijkschennis.
Artikel

Access_open De strafbaarstelling van mensenhandel, uitbuiting en ernstige benadeling nader beschouwd

Enige overwegingen bij het wetsvoorstel tot modernisering en uitbreiding van de strafbaarstelling van mensenhandel en het voorstel tot herziening van de EU-Richtlijn mensenhandel

Trefwoorden Mensenhandel, Uitbuiting, Ernstige benadeling, Uitbreiding strafrechtelijke aansprakelijkheid, herziening EU Richtlijn mensenhandel
Auteurs mr. dr. S.M.A. (Sjarai) Lestrade
SamenvattingAuteursinformatie

  Het kabinet heeft recent het wetsvoorstel tot modernisering en uitbreiding van de strafbaarstelling van mensenhandel gepresenteerd. Daarnaast heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend tot herziening van de EU Richtlijn mensenhandel. Dit artikel gaat in op de vraag of de doelstellingen van het kabinet kunnen worden behaald en of deze ook tegemoet komen aan de voorgenomen herziening van de EU Richtlijn. Geconcludeerd wordt dat de afbakening van de voorziene delictsomschrijving en de uitbreiding van strafrechtelijke aansprakelijkheid nadere doordenking verdient.


mr. dr. S.M.A. (Sjarai) Lestrade
Sjarai Lestrade is universitair hoofddocent bij de Vaksectie Strafrecht en Criminologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Gelderland.
Column

Stealthing

Trefwoorden Stealthing, Legaliteit, Zedenmisdrijven, Nieuwe strafbaarstelling, Verkrachting
Auteurs mr. B.C. (Bart) Swier
SamenvattingAuteursinformatie

  Wat is stealthing, is het (al) een strafbaar feit en zo ja en zo nee, moet het in de toekomst (ook) als verkrachting worden gekwalificeerd? In deze bijdrage zal aan de hand van de recente vervolging van twee verdachten ter zake van stealthing worden beargumenteerd dat het buitengewoon wenselijk is als de wetgever ondubbelzinnig besluit of stealthing een zedenmisdrijf behoort te zijn en zo ja, onder wat voor omstandigheden en met welke strafbedreiging.


mr. B.C. (Bart) Swier
Bart Swier is advocaat bij VVS Advocaten.
Artikel

Het messenverbod

Een wetsvoorstel met toegevoegde waarde voor de aanpak van de messenproblematiek onder jongeren?

Trefwoorden Nieuwe strafbaarstelling, Wet Wapens Munitie, Jongeren en strafrecht, Steekwapens, Messenverbod
Auteurs mr. D.J.M. (Dirk) Dammers en Mr. A.M. (Aimée) Timorason
SamenvattingAuteursinformatie

  Door de Minister van Justitie en Veiligheid is in verband met de messenproblematiek onder jongeren een wetsvoorstel ingediend ter wijziging van de Wet Wapens en Munitie inhoudende de invoering van een verbod op de verkoop van bepaalde gebruiksmessen aan minderjarigen en het dragen daarvan in de openbare ruimte. Er kunnen (materieelrechtelijke en formeelrechtelijke) vraagtekens worden geplaatst bij de toegevoegde waarde van dit wetsvoorstel. Interventies vanuit criminologisch perspectief lijken veeleer aangewezen ter oplossing van dit probleem.


mr. D.J.M. (Dirk) Dammers
Dirk Dammers is werkzaam als strafrechtadvocaat bij Cleerdin & Hamer Advocaten te Amsterdam.

Mr. A.M. (Aimée) Timorason
Aimée Timorason is werkzaam als strafrechtadvocaat bij Cleerdin & Hamer Advocaten te Amsterdam.
Artikel

Voorkomen door bestraffen. De paradox van een repressieve aanpak van het fenomeen uithalers

Trefwoorden Strafbaarstelling, Drugsuithalers, Aanpak georganiseerde criminaliteit, Repressie, Ondermijning
Auteurs mr. P.P.J. (Patrick) Van der Meij
SamenvattingAuteursinformatie

  De Rotterdamse haven is sinds jaar en dag een belangrijke invoerplek voor de internationale handel in verdovende middelen. In het nieuws wordt breed uitgemeten hoeveel containers zijn onderschept, maar ondanks die successen bereikt toch een enorme hoeveelheid cocaïne langs die weg de Nederlandse markt. De invoer omvat verscheidene vormen van criminaliteit, die alle onder de noemer van ondermijning worden bestreden. De laatste jaren is veel aandacht gericht op de zogenoemde uithalers, veelal jonge criminelen die zich voor een geringe beloning bereid tonen de verdovende middelen uit de containers te halen en buiten het haventerrein te brengen. Om die vorm van criminaliteit te bestrijden is een nieuwe strafbaarstelling in het leven geroepen, artikel 138aa Sr. Het is echter de vraag of die nieuwe strafbaarstelling voldoende effect sorteert en sterker nog: of de repressieve aanpak van de uithalers niet juist een averechts effect heeft.


mr. P.P.J. (Patrick) Van der Meij
Patrick van der Meij is strafrechtadvocaat en partner bij Cleerdin & Hamer Advocaten. Van der Meij is tevens research fellow aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en redacteur van Boom Strafblad.