Nts_2666-6553_2020_035_001
Rss

Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht

Meer op het gebied van Strafrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2024 Alle samenvattingen uitklappen
Voorwoord

Voorwoord

Artikel

Access_open Executieperikelen na de Wet USB (1/2)

Tips en tricks voor de berechting ten behoeve van een betere tenuitvoerlegging

Trefwoorden CJIB als ketenregisseur, zaakregisseur, strafrechtelijke tenuitvoerlegging/executie, knelpunten voorlopige hechtenis
Auteurs mr. N. (Nienke) Seijlhouwer-de Visser en mr. S.G.H. (Sebastian) van Krugten
SamenvattingAuteursinformatie

    Deel 1 van een tweeluik.
    Sinds de inwerkingtreding van de Wet USB op 1 januari 2020 voert het CJIB de regie op de executieketen. Hierdoor is zicht ontstaan op diverse knelpunten. De auteurs bespreken de inrichting en werkwijze van het CJIB en de nieuwe rolverdeling met het OM. Voorts wordt uitgebreid stilgestaan bij perikelen rondom de (tenuitvoerlegging van) de voorlopige hechtenis. Deze bijdrage beoogt handvatten te bieden voor betrokken partijen en organisaties, maar met name voor de strafrechter, teneinde deze knelpunten waar mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. In deel 2 volgt bespreking van executieperikelen op enkele andere thema’s.


mr. N. (Nienke) Seijlhouwer-de Visser
Mr. N. (Nienke) Seijlhouwer-de Visser is als extern zaakregisseur werkzaam bij het CJIB.

mr. S.G.H. (Sebastian) van Krugten
Mr. S.G.H. (Sebastian) van Krugten is als extern zaakregisseur werkzaam bij het CJIB en als docent straf(proces)recht verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen.
Artikel

Over de toekomst van de kroongetuigenregeling

Trefwoorden moreel bezwaar, levensgevaar, compensatie, waarheidsgetrouwheid verklaring, beschermingsafspraken
Auteurs T. (Thamara) Willemse LLM, R.A.D. (Ruben) Jansen LLM en D.A.G. (Dave) van Toor PhD LLM BSc
SamenvattingAuteursinformatie

    Demissionair Minister van Justitie & Veiligheid Yesilgöz zond op 4 november 2022 een brief aan de Tweede Kamer met een voorstel voor de verbetering van de kroongetuigenregeling. In deze bijdrage nemen de auteurs een voorschot op de discussie die hopelijk en ongetwijfeld bij de parlementaire behandeling van dit wetsvoorstel zal volgen. Zij gaan in op de vijf meest genoemde argumenten tegen het onderhandelen met kroongetuigen en het gebruik van kroongetuigenverklaringen. Zij bespreken deze bezwaren in algemene zin en bezien in het licht van de huidige wettelijke regeling. De auteurs beschrijven vervolgens hoe een toekomstige wettelijke regeling beter tegemoet kan komen aan de bezwaren en het gewenste effect in de aanpak van ondermijnende criminaliteit kan bereiken.


T. (Thamara) Willemse LLM
T. (Thamara) Willemse LLM, junior docent verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen.

R.A.D. (Ruben) Jansen LLM
R.A.D. (Ruben) Jansen LLM, junior docent verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen.

D.A.G. (Dave) van Toor PhD LLM BSc
D.A.G. (Dave) van Toor PhD LLM BSc, universitair docent verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen en het Montaigne Centrum voor Rechtstaat en Rechtspleging van de Universiteit Utrecht.
Artikel

Abortus: strafrecht of zorg?

Argumenten voor en tegen het ‘decriminaliseren’ van abortus provocatus in Nederland

Trefwoorden abortus, Abortus is zorg, decriminaliseren, zorgwetgeving, Zelfbeschikking
Auteurs mr. dr. L. (Liselotte) Postma en prof. mr. dr. M.A.J.M. (Martin) Buijsen
SamenvattingAuteursinformatie

    De strafbaarstelling van abortus (art. 296 Sr) (b)lijkt anno 2024 geen vanzelfsprekendheid meer te zijn. Eind 2023 is een voorstel ingediend ter modernisering van de wetgeving over abortus door zwangerschapsafbreking ‘uit het strafrecht’ te halen (Wet abortus is zorg). De bijdrage vormt een inventarisatie van argumenten voor en tegen het decriminaliseren van abortus. We starten met (de ontwikkeling van) het wettelijk kader. Vervolgens gaan we over tot een verkenning van argumenten voor en tegen decriminalisering van abortus en de vraag in hoeverre het hogere recht decriminalisering van abortus toelaat. De bijdrage sluit af met een conclusie waarin we de balans opmaken.


mr. dr. L. (Liselotte) Postma
Mr. dr. L. (Liselotte) Postma is universitair docent straf(proces)recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam.

prof. mr. dr. M.A.J.M. (Martin) Buijsen
Prof. mr. dr. M.A.J.M. (Martin) Buijsen is jurist en filosoof, en als hoogleraar Gezondheidsrecht verbonden aan de Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM) en de Erasmus School of Law (ESL) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Actualiteiten rechtspraak

NTS 2024/06

HR 9 april 2024, 22/00938, ECLI:NL:HR:2024:566

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2024/07

HR 9 april 2024, 22/00665, ECLI:NL:HR:2024:556

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2024/09

HR 9 april 2024, 22/00561, ECLI:NL:HR:2024:466

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2024/08

HR 9 april 2024, 22/00561, ECLI:NL:HR:2024:550

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2024/10

HR 9 april 2024, 22/00560, ECLI:NL:HR:2024:412

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2024/11

HR 12 maart 2024, 22/04392, ECLI:NL:HR:2024:372

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2024/12

HR 12 maart 2024, 23/03439, ECLI:NL:HR:2024:377

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2024/13

HR 12 maart 2024, 23/03504, ECLI:NL:HR:2024:375

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2024/14

HR 12 maart 2024, 22/00795, ECLI:NL:HR:2024:378

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2024/15

HR 12 maart 2024, 22/00614, ECLI:NL:HR:2024:237