Tbsh
Rss

Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving

Meer op het gebied van Strafrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2024 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Access_open Secundaire profiteurs van witwassen

Trefwoorden witwassen, facilitators, straftoemeting
Auteurs Prof. mr. dr. J.S. Nan
Auteursinformatie

Prof. mr. dr. J.S. Nan
Prof. mr. dr. J.S. Nan is redactielid bij dit tijdschrift, als hoogleraar verbonden aan de Erasmus School of Law en advocaat.
Artikel

Access_open Kunnen voorkomen of actief kunnen bewerkstelligen?

De reikwijdte van het beschikkingscriterium in het straf- en bestuursrecht nader bezien

Trefwoorden IJzerdraad, functioneel daderschap, overtredersbegrip, beschikken, aanvaarden
Auteurs Mr. dr. M.J. Hornman
SamenvattingAuteursinformatie

  Moet de functionele dader de verweten gedraging louter kunnen voorkomen of moet hij deze ook actief kunnen bewerkstelligen? Anders dan de ABRvS en A-G Wattel lijken aan te nemen, hangt het antwoord op deze vraag vooral af van de strekking van de concreet voorliggende delictsomschrijving. Het verboden gedrag dat daarin wordt beschreven, bepaalt waarover de beschikkingsmacht zich moet kunnen uitstrekken, en dus of er sprake moet zijn van (1) een kunnen voorkomen, (2) een kunnen beëindigen en/of (3) een kunnen bewerkstelligen.


Mr. dr. M.J. Hornman
Mr. dr. M.J. Hornman is officier van justitie i.o. bij het arrondissementsparket Oost-Nederland.
Artikel

Bestrijding van zorgfraude: vele haken en ogen

Trefwoorden pgb, Wtza, beroepsverbod, VOG, Wet Bibob
Auteurs Mr. dr. A.G.H. Klaassen en M.L.E. Simonis MSc
SamenvattingAuteursinformatie

  Voor dit artikel zijn strafrechtelijke uitspraken onderzocht om inzicht te krijgen op welke punten de wet- en regelgeving kan worden verbeterd. De auteurs zijn van mening dat artikel 35 Wmg dient te worden aangepast om tegen spookzorg te kunnen optreden. De NZa en de IGJ moeten onder meer toegang krijgen tot het register van bestuursverboden en TRACK. Zij zijn ook voorstander van de uitbreiding van weigerings- en intrekkingsgronden door de Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz), omdat het eenvoudiger zal worden om niet-integere en malafide zorgaanbieders te weren uit de zorgsector.


Mr. dr. A.G.H. Klaassen
Mr. dr. A.G.H. Klaassen is universitair hoofddocent gezondheidsrecht en ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

M.L.E. Simonis MSc
M.L.E. Simonis MSc verricht promotieonderzoek op het terrein van zorgfraude aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Artikel

Aan het uitkristalliseren: de betekenis van het EU-recht voor de opsporingsbevoegdheden

Trefwoorden C-746/18 Prokuratuur, C-548/21 Bezirkshauptmannschaft Landeck, C-178/22 Tribunale di Bolzano, C-670/22 Staatsanwaltschaft Berlin
Auteurs Mr. K.C. van Horssen
SamenvattingAuteursinformatie

  In zijn rechtspraak heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie twee vereisten geïntroduceerd voor de toepassing van opsporingsbevoegdheden. Het vereiste van voorafgaande toetsing op basis waarvan een rechterlijke instantie of onafhankelijke bestuurlijke autoriteit dient te beslissen over de toepassing, en het vereiste van een ernstig strafbaar feit op basis waarvan uitsluitend de verdenking van een ernstig misdrijf de toepassing rechtvaardigt. De rechtspraak van het Hof van Justitie doet vragen rijzen over de betekenis en de reikwijdte van beide vereisten. Deze bijdrage beoogt de lezer mee te nemen bij de rechtsontwikkeling en de tussenbalans te geven.


Mr. K.C. van Horssen
Mr. K.C. van Horssen is wetgevingsjurist straf- en sanctierecht bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Als buitenpromovendus bereidt hij aan de EUR een proefschrift voor over de betekenis van het EU-recht voor de regeling en toepassing van opsporingsbevoegdheden.
Artikel

Een nationale strafbaarstelling van ecocide: een vreemde eend in de strafrechtelijke bijt?

Trefwoorden milieustrafrecht, klimaat, bijzonder strafrecht, wetgeving
Auteurs Mr. E.L. Floris
SamenvattingAuteursinformatie

  Begin juli 2023 heeft Kamerlid Van Raan het wetsvoorstel Wet strafbaarstelling ecocide ingediend, om zodoende ecocide onder een eigen titel in het commune Wetboek van Strafrecht strafbaar te stellen. In deze bijdrage wordt verkend in hoeverre de plaatsingskeuze van de initiatiefnemer voor een ecocidebepaling in het commune Wetboek van Strafrecht voor de hand ligt, en of gezien de specialistische aard van milieubepalingen voor de voorgenomen ecocidebepaling niet meer plaats is in het bijzonder strafrecht, in het bijzonder de WED. Dit wordt gedaan door de voorgestelde bepaling te analyseren aan de hand van uit de literatuur geïdentificeerde karakteristieken van het bijzonder strafrecht.


Mr. E.L. Floris
Mr. E.L. Floris is als docent straf(proces)recht verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen aan de Universiteit Utrecht.
Artikel

Wetsvoorstel Handhaving sociale zekerheid, balans of nieuwe disbalans

Trefwoorden handhaving, sociaal domein, Boete, terugvordering, maatwerk
Auteurs Mr. drs. M.J. Hüsen en Mr. R.S. Wijling
SamenvattingAuteursinformatie

  Het wetsvoorstel Handhaving sociale zekerheid beoogt de balans weer terug te brengen in het socialezekerheidsrecht en een oplossing te bieden voor de nu knellende wetgeving. In deze bijdrage wordt besproken of het voorstel deze doelstelling haalt, en worden ook alternatieve mogelijkheden besproken om de balans terug te brengen.


Mr. drs. M.J. Hüsen
Mr. drs. M.J. Hüsen is juridisch adviseur sociaal domein bij Stimulanz.

Mr. R.S. Wijling
Mr. R.S. Wijling is advocaat bij van Ardenne & Crince le Roy Advocaten N.V.
Jurisprudentie

Boilerroomfraude

Annotatie bij Hof Amsterdam 13 juli 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1680

Trefwoorden oplichting, valsheid, organisatie
Auteurs Mr. D.J. Franssen
SamenvattingAuteursinformatie

  Het arrest van het hof Amsterdam maakt duidelijk dat het kan lonen om overwegingen van de strafrechter nauwgezet te bestuderen. De overwegingen ten aanzien van oplichting, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie lijken namelijk niet ‘cassatieproof’. De auteur is benieuwd of beroep in cassatie is ingesteld.


Mr. D.J. Franssen
Mr. D.J. Franssen is advocaat bij De Bont Advocaten.
Jurisprudentie

Access_open Kroniek ondernemingsstrafrecht

Tweede helft 2023

Auteurs Mr. dr. B. van der Vorm (red.), Mr. A.A. Feenstra, Mr. M.N.H. Hintzen e.a.

Mr. dr. B. van der Vorm (red.)

Mr. A.A. Feenstra

Mr. M.N.H. Hintzen

Prof. mr. M. Nelemans

Mr. N.M.D. van der Aa

Mr. F.A.L. Leegstra

Mr. dr. I. Koopmans

Mr. J. Boonstra

Mr. R.S. Wijling

Mr. L.S.E. Hinrichs

Em. prof. mr. H.J.B. Sackers

Mr. dr. S.S. Buisman

Mr. dr. W.S. de Zanger

Mr. N. van der Voort

Prof. mr. J.S. Nan