Tcr_0929-8649_2023_031_002_totaal_original1024_1_large
Rss

Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Access_open Woord van de redactie

Artikel

Access_open Procedurele rechtvaardigheid bij platformprocedures

Trefwoorden ADR, ODR, geschilbeslechting, platformen, Art. 6 EVRM
Auteurs Eric Tjong Tjin Tai en Paul Frenken
SamenvattingAuteursinformatie

    Bemiddelingsplatformen als eBay hebben procedures om geschillen tussen afnemers en aanbieders op te lossen. Dergelijke procedures lijken op gewone geschilbeslechting, maar voldoen niet in alle opzichten aan de reguliere eisen die aan ADR of gerechtelijke procedures worden gesteld. Dit artikel onderzoekt wat de kenmerken zijn van zulke procedures, welke kritiek erop wordt geleverd in de praktijk, of de beginselen van procedurele rechtvaardigheid zoals besloten in art. 6 EVRM hierop van toepassing zijn, en welke procedurele vereisten gesteld zouden moeten worden.


Eric Tjong Tjin Tai
Prof. dr. T.F.E. Tjong Tjin Tai LLM MSc is hoogleraar privaatrecht aan Tilburg University.

Paul Frenken
Mr. P.M.P. Frenken LLM is parttime docent/onderzoeker aan Tilburg University en jurist bij Coöperatieve Rabobank U.A.
Artikel

Instrumentalisering van burgerlijk procesrecht

Over de inzet van burgerlijk procesrecht om buiten het burgerlijk procesrecht gelegen doelen te realiseren

Trefwoorden procesrechtelijke autonomie, procesrechtelijke versus materieelrechtelijke conformiteit.
Auteurs Bert van Schaick
SamenvattingAuteursinformatie

    Hoewel het HvJ EU vrij consequent de procesrechtelijke autonomie van de lidstaten benadrukt, grijpt het openlijk in dat procesrecht in, vooral om materieelrechtelijke consumentenbescherming tot stand te brengen. Het HvJ EU lijkt een trendsetter. De instrumentalisering van het procesrecht raakt aan fundamentele procesrechtelijke beginselen.


Bert van Schaick
Prof. mr. A.C. van Schaick is cassatieadvocaat bij Linssen c.s. advocaten te Tilburg en hoogleraar Privaatrechtelijke rechtshandhaving en rechtsvergelijking aan Tilburg University.
Artikel

Instrumentalisering van burgerlijk procesrecht?

Trefwoorden dwingend recht, consumentenrecht, ambtshalve toepassing, ambtshalve toetsing
Auteurs Lodewijk Valk
SamenvattingAuteursinformatie

    Het materiële privaatrecht is onderworpen aan een tendens van instrumentalisering, onder meer onder invloed van Europees consumentenrecht. Wordt ook terecht gesproken van instrumentalisering van burgerlijk procesrecht? Of vergelijken we dan appels met peren?


Lodewijk Valk
Mr. W.L. Valk is advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.
Artikel

Europa en de instrumentalisering van het bewijsrecht

Trefwoorden EU-procesrecht, EU-bewijsrecht, Bewijslastverdeling, Bewijsvermoedens, Reflexwerking
Auteurs Kasper Jansen
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage wordt de invloed van het EU-recht op het Nederlandse bewijsrecht verkend. Aan de hand van voorbeelden uit de rechtspraak wordt geïllustreerd dat het EU-recht leidt tot ‘instrumentalisering’ van het bewijsrecht: een opkomst van veelal publiekrechtelijk georiënteerde bewijsregels. Onderzocht wordt of in zuiver nationale bewijskwesties reflexwerking moet worden toegekend aan zulke Europese bewijsregels.


Kasper Jansen
Prof. mr. K.J.O. Jansen is hoogleraar Europees aansprakelijkheidsrecht aan Erasmus School of Law.
Artikel

Hervorming van het appelprocesrecht: een kwestie van experimenteren?

Trefwoorden appelprocesrecht, herkansingsfunctie, MER, experimentenwet, appelrechtspraak
Auteurs Nadine Groeneveld-Tijssens
SamenvattingAuteursinformatie

    De herkansingsfunctie en de positieve zijde van de devolutieve werking staan in de literatuur al lange tijd ter discussie. Met de aanhoudend ‘slechte’ cijfers over doorlooptijden, een afnemende populariteit van civiele rechtspraak, de opdracht om rechtspraak ‘maatschappelijk effectief’ te laten zijn én de Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging in de startblokken, houdt de auteur de gevoerde discussies nog eens tegen het licht. Zij bespreekt of de experimentenwet wellicht uitkomst biedt bij (vastgelopen) discussies over hervormingen in hoger beroep, en zo ja, welke experimenten dan zinvol zouden kunnen zijn.


Nadine Groeneveld-Tijssens
Prof. mr. N.E. Groeneveld-Tijssens is bijzonder hoogleraar appelrechtspraak aan Tilburg University en cassatieadvocaat bij AKD Benelux Law­yers.
Kroniek

Hoger beroep

Auteurs Gerard Lewin en Henk Wattel
Auteursinformatie

Gerard Lewin
Mr. dr. G.C.C. Lewin is lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Henk Wattel
Mr. H.L. Wattel is senior raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.