Om_henr_2023_07_1_voorkant_pagina_1_large
Rss

Handicap & Recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Een behoorlijke levensstandaard

Auteurs Mr. D.C. Houtzager
Auteursinformatie

Mr. D.C. Houtzager
Mr. D.C. (Dick) Houtzager is hoofdredacteur van Handicap & Recht. Hij is wetenschappelijk medewerker bij het bureau van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme en freelance onderzoeker. Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.
Arbeid

Access_open Aanneemgedrag van werkgevers omtrent mensen met een beperking begrijpen en ­veranderen

Trefwoorden beleidsmaatregelen, psychologie, mensen met een beperking, aanneemgedrag, werkgevers
Auteurs Dr. R. Nagtegaal, Dr. N.C. de Boer en Prof. dr. L.G. Tummers
SamenvattingAuteursinformatie

  Mensen met een beperking worden vaak niet aangenomen. Beleidsmaatregelen proberen hierop in te spelen. Maar pakken deze maatregelen de juiste oorzaken aan? In dit artikel geven wij aan de hand van een literatuurstudie een overzicht van de capaciteiten, mogelijkheden en motivaties die werkgevers nodig hebben om mensen met een beperking aan te nemen. Daarnaast testen we met een vragenlijst welke beleidsmaatregelen draagvlak genieten onder werkgevers.
  Onze literatuurstudie toonde aan dat de drie meest genoemde barrières voor werkgevers waren (1) het idee dat mensen met een beperking niet productief zijn, (2) dat zij veel geld kosten en (3) een gebrek aan kennis over beperkingen onder werkgevers. De drie meest besproken stimulansen waren (1) pro-sociale motivatie, (2) werken binnen een grote organisatie en (3) het verwachten van een concurrentievoordeel. Uit onze vragenlijst bleek dat een training over de omgang met mensen met een beperking en proefplaatsingen als het meest positief werden gezien.


Dr. R. Nagtegaal
Dr. R. (Rosanna) Nagtegaal is postdoc onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O).

Dr. N.C. de Boer
Dr. N.C. (Noortje) de Boer is Universitair Docent Publiek Management aan de Universiteit Utrecht, departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O).

Prof. dr. L.G. Tummers
Prof. dr. L. (Lars) Tummers is hoogleraar Publiek Management en Gedrag aan de Universiteit Utrecht, departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O).
Rechtsfilosofie van de sociale zekerheid

Sociale zekerheid als belemmering voor volwaardige deelname aan de maatschappij?

Een verkenning van de filosofie achter de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving

Trefwoorden Sociale Zekerheid, Sociaal Contract, Maakbare Mens, VN Verdrag Handicap, Gehandicaptendiscriminatie
Auteurs Mr. dr. E. Dijkstra
SamenvattingAuteursinformatie

  Veel mensen met een functiebeperking kunnen nog steeds niet volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Dit komt mede door de inrichting van de sociale zekerheidswetgeving. Deze regelingen zijn vaak gepreoccupeerd met de weg (terug) naar de reguliere arbeidsmarkt en bieden zelden passende modi voor de mensen met een functiebeperking die niet (meer) op deze wijze mee kunnen doen. Als we deze situatie willen remediëren is het nuttig om de filosofie achter de sociale zekerheid onder de loep te nemen. Met het VN-verdrag Handicap in de hand, kan men bijvoorbeeld kritiek hebben op de relevante ideeën omtrent het sociaal contract dat ten grondslag ligt aan onze maatschappij en het daarbij behorende beeld van de maakbare mens. Deze exercitie biedt ook zicht op mogelijke alternatieve filosofieën voor sociale zekerheidswetgeving die mensen met een functiebeperking assisteert in plaats van belemmert.


Mr. dr. E. Dijkstra
Mr. dr. E. (Erwin) Dijkstra is een voormalig docent-onderzoeker aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Zijn proefschrift, Discrimination and the Foundation of Justice: Hate Speech, Affirmative Action, Institutional Opinions, is te verkrijgen bij Eleven International Publishing.
Sociale zekerheid

Het Breed Offensief op de Participatiewet

Waarom het Breed Offensief op de Participatiewet de inkomenswaarborging voor jonggehandicapte mensen niet versterkt.

Trefwoorden Participatiewet, Jonggehandicapten, Wajong, Inkomenswaarborging, Breed Offensief
Auteurs Mr. H. Borst
SamenvattingAuteursinformatie

  Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 vallen veel jonggehandicapte mensen onder een regime dat regelmatig niet aansluit op hun behoeften en situatie. De wet wordt als hardvochtig ervaren. Het Breed Offensief op de Participatiewet heeft als doel meer mensen met een arbeids­beperking aan het werk te helpen en te houden. Dit Breed Offensief verandert volgens critici echter te weinig aan de hardheid van de Participatiewet. In dit artikel wordt het Breed Offensief getoetst op het versterken van de inkomenswaarborging van jonggehandicapten.


Mr. H. Borst
Mr. H. (Hannah) Borst is werkzaam bij het landelijk bureau van de Raad voor de rechtspraak. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven en niet vanuit haar functie of namens de Rechtspraak. Het artikel is gebaseerd op haar masterscriptie voor de master Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden.
Sociale zekerheid

VN-verdrag Handicap en de eigen betalingen en eigen bijdragen in het Nederlandse zorgsysteem

Trefwoorden Zorgkosten, VN-verdrag Handicap, Eigen bijdrage, Behoorlijke levensstandaard, Participatie
Auteurs Mr. M.Ph.H. van Hoeve
SamenvattingAuteursinformatie

  Dit artikel onderzoekt de stapeling van zorgkosten voor mensen met een beperking. Waar bestaat deze stapeling uit, hoe ontstaat de stapeling en hoeverre ondervinden mensen met een levenslange en levensbrede beperking hier last van? Dit wordt uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Vervolgens gaat het artikel in op hoe deze stapeling van zorgkosten zich verhoudt tot het VN-verdrag Handicap. Het VN-verdrag Handicap geeft in diverse artikelen een kader voor participatie in de samenleving. Dat gaat onder andere over het recht op persoonlijke assistentie en wie de kosten daarvan moet dragen. Waartoe is de overheid verplicht in de ondersteuning van mensen met een beperking? Is het passend dat hoge zorgkosten in verband met een handicap of chronische ziekte voor eigen rekening komen? Het artikel sluit af met een beantwoording van de vraag: ‘wat is er nodig om de eventuele onrechtvaardig­heden veroorzaakt door het systeem, op te heffen.’


Mr. M.Ph.H. van Hoeve
Mr. M.Ph.H. (Margit) van Hoeve is bestuurslid bij de Coalitie voor Inclusie.
Schuldhulpverlening

Schuldenproblematiek: een optelsom aan systeemproblemen

Trefwoorden problematische schulden, incassokosten, schuldhulpverlening, LVB, geldzorgen
Auteurs Prof. dr. N. Jungmann
SamenvattingAuteursinformatie

  Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn oververtegenwoordigd in de groep met financiële problemen. Dit is zorgelijk want door de inrichting van de stelsels van incasso en schuldhulpverlening komen mensen wel snel in de problemen maar er niet snel uit. In dit artikel worden de drie grote systeemproblemen rondom de aanpak van problematische schulden geschetst. Daarbij wordt specifiek ingegaan op de betekenis hiervan voor mensen met een LVB. Het artikel sluit af met wenken wat specifiek deze groep nodig heeft.


Prof. dr. N. Jungmann
Prof. dr. N. (Nadja) Jungmann is bijzonder hoogleraar bijzondere aspecten van het privaatrecht aan de Bregstein leerstoel van de UvA en lector Schulden en incasso aan Hogeschool Utrecht.