Nter_1382-4120_2023_029_003_totaal_original1024_1_large
Rss

Nederlands tijdschrift voor Europees recht

Meer op het gebied van Europees recht en mededingingsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 5-6, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Vrij verkeer

EU-burgers zonder (t)huis

De aanpak van dakloosheid en de staat van EU-burgerschap in Nederland

Trefwoorden gelijke behandeling, EU-burgerschap, dakloosheid, maatschappelijke opvang, sociale bijstand
Auteurs Mr. dr. D. Kramer
SamenvattingAuteursinformatie

  In de praktijk blijken veel Nederlandse gemeenten EU-burgers als ‘niet-rechthebbenden’ te weren uit de reguliere daklozenopvang. Dit werpt de vraag op welke rechten dak- en thuisloze EU-burgers kunnen ontlenen aan hun status als EU-burger in Nederland. Dit artikel beantwoordt deze vraag door middel van een bespreking van (1) de rechtenopbouw van EU-burgers, (2) hun recht op gelijke behandeling en (3) de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenten en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Door in te gaan op de unieke wisselwerking tussen het Europees en Nederlandse bestuursrecht ontstaat tevens een hernieuwd beeld van de huidige staat van EU-burgerschap binnen de Nederlandse verzorgingsstaat.


Mr. dr. D. Kramer
Mr. dr. D. (Dion) Kramer is universitair docent Europees Recht bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Afdeling Transnational Legal Studies van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Sociaal beleid

Access_open De personele reikwijdte van het EU-discriminatieverbod in de arbeid – uitbreiding naar alle zelfstandige ondernemers?

Trefwoorden personele werkingssfeer, discriminatieverbod, zelfstandigen
Auteurs Dr. mr. A.G. Veldman
SamenvattingAuteursinformatie

  In de zaak JK/TP wordt bevestigd dat ook zelfstandigen beschermd worden tegen discriminatie op grond van seksuele geaardheid in de arbeid (Richtlijn 2000/78/EG). Het arrest wordt hierom nu al als baanbrekende uitspraak betiteld. Toch is nuancering wel op zijn plaats. Want heeft het Hof van Justitie wel alle zelfstandige dienstverrichters op het oog? Hieronder wordt het arrest nader geanalyseerd op zijn betekenis voor de doorgaans ‘binaire’ noties van werknemer en dienstverrichter op EU-niveau. Ook wordt stilgestaan bij de rechtsgrondslag van de richtlijn die de belangrijkste legitimatie vormt om ook zelfstandigen te beschermen. Heeft dit nog consequenties voor de reikwijdte van discriminatieverboden die een andere grondslag kennen? Tot slot zal worden ingegaan op de betekenis voor de Nederlandse rechtspraktijk.
  HvJ 12 januari 2023, C-356/21, ECLI:EU:C:2023:9 (JK/TP).


Dr. mr. A.G. Veldman
Dr. mr. A.G. (Albertine) Veldman is als universitair docent (Europees) arbeidsrecht verbonden aan de Universiteit Utrecht.
Rechtsbescherming

Access_open Naar een eenduidig Europees kader om platformwerkers in precaire werkomstandigheden te beschermen

Trefwoorden digitale werkplatforms, arbeidsovereenkomst, Deliveroo, richtlijnvoorstel
Auteurs G.L.H. van Rosmalen
SamenvattingAuteursinformatie

  Dit artikel analyseert het arrest van de Hoge Raad in de Deliveroo-zaak en de implicaties ervan voor de Europese regulering van platformwerk. Het onderstreept de behoefte aan een eenduidig kader op Europees niveau om sociale bescherming en rechten voor platformwerkers te waarborgen. Het bespreekt de uiteenlopende benaderingen van verschillende lidstaten en de huidige inzet van de Europese instellingen om tot een richtlijn te komen. Het artikel concludeert dat een effectieve regulering essentieel is voor zowel platformwerkers als voor de sociale dimensie van de Europese Unie.
  HR 24 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:443.


G.L.H. van Rosmalen
Mr. G.L.H. (Gabriël) van Rosmalen is promovendus Mededingingsrecht & Politieke Filosofie, Universiteit Utrecht. Deze publicatie is deel van het project PlatWork-R (NWA.1389.20.005) dat is gefinancierd is door het NWO.
Rechtsbescherming

JP: Neemt het Hof van Justitie rechten van particulieren serieus?

Trefwoorden overheidsaansprakelijkheid, toekenning rechten aan particulieren, Richtlijn luchtkwaliteit, milieu
Auteurs Dr. S.W. Haket
SamenvattingAuteursinformatie

  In het arrest JP oordeelt het Hof van Justitie dat bepalingen uit de Richtlijn luchtkwaliteit geen individuele rechten toekennen aan particulieren op grond waarvan zij een schadevergoeding zouden kunnen vorderen van een lidstaat. De betreffende bepalingen vereisen van de lidstaten dat voor bepaalde stoffen de in de richtlijn vastgestelde grenswaarden niet worden overschreden en dat een luchtkwaliteitsplan wordt vastgesteld teneinde de grenswaarde of streefwaarde te bereiken. Het Unierecht sluit niet uit dat een aansprakelijkstelling onder minder beperkende voorwaarden wordt ingesteld op basis van nationaal recht.
  HvJ 22 december 2022, C-61/21, ECLI:EU:C:2022:1015 (JP).


Dr. S.W. Haket
Dr. S.W. (Sim) Haket is wetgevingsadviseur bij de Afdeling advisering van de Raad van State.