To_1568-5012_2023_023_001_totaal_original1024_1_large
Rss

Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3-4, 2022 Alle samenvattingen uitklappen

Mr. H.A.J. (Henk) Gierveld
Mr. H.A.J. Gierveld is voorzitter van de redactie van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht.
Redactioneel

Een gehavend schip in zwaar weer

Trefwoorden waterkwaliteit, stikstof, Omgevingswet, PAS, klimaat
Auteurs Prof. mr. F.A.G. (Frank) Groothuijse
SamenvattingAuteursinformatie

  In dit redactioneel worden verschillende uitdagingen die op omgevingsrechtelijk terrein op Nederland afkomen beschouwd. Auteur geeft enkele aanbevelingen aan de rijksoverheid voor het aanpakken van deze uitdagingen.


Prof. mr. F.A.G. (Frank) Groothuijse
Prof. mr. F.A.G. (Frank) Groothuijse is hoogleraar Europees en nationaal omgevingsrecht aan het Utrecht University Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht en lid van de redactie van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht.
Artikel

Access_open De stand van de stelselherziening: wanneer treedt er wat in werking?

Trefwoorden Omgevingswet, inwerkingtreding, DSO
Auteurs Mr. H.W. (Wilco) de Vos
SamenvattingAuteursinformatie

  In deze bijdrage bespreekt auteur de beslissing om de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit te stellen.


Mr. H.W. (Wilco) de Vos
Mr. H.W. de Vos is werkzaam bij de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is als juridisch projectleider betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe omgevingswetgeving.
Artikel

Wet open overheid in een omgevingsrechtelijke context

Trefwoorden Woo, Wob, milieu-informatie, PLOOI, Aarhus
Auteurs Mr. dr. C.N. (Cornelis) van der Sluis
SamenvattingAuteursinformatie

  In deze bijdrage bespreekt de auteur de Wet open overheid. Enkele bijzonderheden, in een meer omgevingsrechtelijk verband, komen aan bod.


Mr. dr. C.N. (Cornelis) van der Sluis
Mr. dr. C.N. van der Sluis is advocaat bij SluisWest Advocaten te Rotterdam, oprichter van en kennismanager bij het Nederlands Kenniscentrum Open Overheid, rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Oost-Brabant en lid van de redactie van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht.
Artikel

Versnelling van procedures van rechtsbescherming in het omgevingsrecht

Trefwoorden procesrecht, bezwaar, beroep
Auteurs Prof. mr. K.J. (Kars) de Graaf, Prof. mr. dr. A.T. (Bert) Marseille, Prof mr. H.D. (Hanna) Tolsma e.a.
SamenvattingAuteursinformatie

  Deze bijdrage is gebaseerd op twee onderzoeksrapporten die in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn geschreven over de versnellingsmogelijkheden van de bezwaarprocedure en de procedure bij de bestuursrechter. Auteurs concentreren zich op acht versnellingsideeën uit de onderzoeksrapporten (vier over bezwaar en vier over beroep):

  • facultatief bezwaar;

  • relativiteitseis in bezwaar;

  • strakkere termijnen in bezwaar;

  • een taskforce voor bezwaaradvies;

  • beroep in eerste en hoogste instantie in aangewezen geschillen;

  • misbruik van procesrecht;

  • voorlopige voorziening kortsluiten in het belang van de vergunninghouder;

  • mondelinge uitspraak.


Prof. mr. K.J. (Kars) de Graaf
Prof. mr. K.J. de Graaf is hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen en lid van de redactie van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht.

Prof. mr. dr. A.T. (Bert) Marseille
Prof. mr. dr. A.T. Marseille is hoogleraar bestuurskunde, in het bijzonder de empirische bestudering van het bestuursrecht, aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Prof mr. H.D. (Hanna) Tolsma
Prof. mr. H.D. Tolsma is hoogleraar Besluitvorming en rechtsbescherming in het omgevingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Mr. dr. M. (Marc) Wever
Mr. dr. M. Wever is werkzaam bij de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.
Artikel

De bekendmaking van besluiten die niet gericht zijn tot een of meer belanghebbenden

Trefwoorden Algemene wet bestuursrecht, Aarhus, Varkens in Nood, Chw
Auteurs Mr. H.A.J. (Henk) Gierveld
SamenvattingAuteursinformatie

  In dit artikel bespreekt auteur de bekendmaking van besluiten die niet gericht zijn tot een of meer belanghebbenden. Door de Crisis- en herstelwet, de Wet aanpassing bestuursprocesrecht, de nieuwe Bekendmakingswet (onderdeel van de Wet elektronische publicaties), de daarmee samenhangende wijzigingen van onder andere de Algemene wet bestuursrecht (Awb), maar ook door de Varkens in Nood-uitspraken van het Hof van Justitie van de EU (hierna: HvJ), de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) en de aanstaande wijziging van de Awb als gevolg van de HvJ- en Afdelingsjurisprudentie dienden en dienen de standaardteksten te worden aangepast. Auteur benadert de noodzaak tot wijziging van de bekendmaking van twee kanten: de gevolgen van wijziging van wetten voor de inhoud van de bekendmaking en de gevolgen van jurisprudentie voor die inhoud. Bij bespreking van die jurisprudentie wordt ook het in consultatie gebrachte voorstel tot wijziging van de Awb in verband met het Varkens in Nood-arrest betrokken.


Mr. H.A.J. (Henk) Gierveld
Mr. H.A.J. Gierveld is als toegevoegd onderzoeker verbonden aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht en is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht.
Artikel

Handhaving

Trefwoorden Handboek Omgevingswet, publiek- en privaatrechtelijke handhaving, Omgevingswet, sanctie, toezicht
Auteurs Prof. mr. G.A. (Gerrit) van der Veen
SamenvattingAuteursinformatie

  Deze bijdrage is een hoofdstuk uit het nog te verschijnen Handboek Omgevingswet. Dit hoofdstuk gaat over hoofdstuk 18 van de Omgevingswet: ‘Handhaving’. De volgende onderwerpen worden besproken:

  1. algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht;

  2. publiek- en privaatrechtelijke handhaving;

  3. bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving;

  4. bij handhaving betrokken actoren;

  5. bestuursrechtelijke handhavingstaak;

  6. toezicht;

  7. bestuurlijke sancties;

  8. rechtsbescherming;

  9. Kwaliteitsbevordering en afstemming;

  10. handhaving door particulieren.


Prof. mr. G.A. (Gerrit) van der Veen
Prof. mr. G.A. van der Veen is advocaat bij AKD te Rotterdam, bijzonder hoogleraar milieurecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en lid van de redactie van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht.