Nts_2666-6553_2020_035_001
Rss

Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht

Meer op het gebied van Strafrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2022 Alle samenvattingen uitklappen
Voorwoord

NTS 2022/01

Artikel

Access_open Pleidooi voor de (door)ontwikkeling van de taakstraf en thuisdetentie ter vervanging van de korte gevangenisstraf

Trefwoorden korte gevangenisstraf, (herstelgerichte) taakstraf, (herstelgerichte) thuisdetentie, elektronische detentie, herstelrecht
Auteurs Prof. mr. J.A.A.C. (Jacques) Claessen
SamenvattingAuteursinformatie

    Naar aanleiding van een op 29 oktober 2021 verschenen RSJ-rapport (titel: Korte detenties nader bekeken) en een op 25 november 2021 door de RSJ georganiseerd online-congres inzake kortdurende detentie (titel: Kort, maar krachtig. Over de toekomst van korte detenties) schrijft Claessen een vervolg op zijn eerder in dit tijdschrift verschenen pleidooi voor de terugdringing van de korte gevangenisstraf (NTS 2021/40). In deze bijdrage gaat de auteur nader in op de volgende twee alternatieven voor kortdurende detentie: de taakstraf en thuisdetentie. Daarbij staan per alternatief de volgende drie vragen centraal: 1. Wat is op basis van de huidige wet- en regelgeving mogelijk en zit daar nog ruimte?; 2. Wat kan door middel van (relatief kleine) wijzigingen van de bestaande wet- en regelgeving nog meer mogelijk worden gemaakt?; en 3. Wat is de stip op de horizon bezien vanuit een maximalistisch herstelrecht?


Prof. mr. J.A.A.C. (Jacques) Claessen
Prof. mr. J.A.A.C. Claessen is bijzonder hoogleraar herstelrecht en universitair hoofddocent strafrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Daarnaast is hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Limburg en redacteur van het Tijdschrift voor Herstelrecht.
Artikel

Kroniek functioneel verschoningsrecht; belangwekkende uitspraken in coronatijd

Trefwoorden subject, object, afgeleid verschoningsrecht, corpora et instrumenta delicti, artikel 98 Sv
Auteurs Mr. dr. N.A.M.E.C. (Nathalie) Fanoy
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze kroniek becommentarieert de auteur een selectie van recente uitspraken van civiele en strafkamers van de Hoge Raad en de gerechtshoven (en een enkele van de belastingkamer), mede aan de hand van de uit de jurisprudentie voortvloeiende regels over het functionele verschoningsrecht. Onder meer de grondslag en het belang van het verschoningsrecht, de omvang en de reikwijdte van het subject en het object van het verschoningsrecht, het afgeleid verschoningsrecht en ‘corpora et intrumenta delicti’ komen aan de orde. De auteur bespreekt verder twee – met name procedurele – aspecten van het verschoningsrecht die in haar optiek nog niet (volledig) zijn uitgekristalliseerd.


Mr. dr. N.A.M.E.C. (Nathalie) Fanoy
Mr. dr. N.A.M.E.C. Fanoy is advocaat te Amsterdam.
Artikel

Een nieuw beoordelingskader voor de sanctionering van vormverzuimen: een stap in de goede richting?

Trefwoorden beoordelingsvrijheid, rechtsgevolgen, artikel 359a Sv, vormverzuimen, opsporingsonderzoek
Auteurs Mr. dr. M. (Mojan) Samadi
SamenvattingAuteursinformatie

    Deze bijdrage behandelt het huidige kader van artikel 359a Sv en de mate waarin de door de Hoge Raad in een tweetal standaardarresten uit 2020 aan dit kader aangebrachte wijzigingen ruimte bieden aan de praktijk om vormverzuimen ter discussie te stellen en voor de rechter om daarop te reageren. De auteur bespreekt daartoe onder meer de in de literatuur geuite kritiek op de jurispruden­tiële lijn van de Hoge Raad, de meest recente ontwikkelingen in deze discussie, de veranderingen ten opzichte van de situatie voor de hiervoor bedoelde arresten en de praktische implicaties van deze wijzigingen.


Mr. dr. M. (Mojan) Samadi
Mr. dr. M. Samadi is universitair docent straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden.
Artikel

Feiten van algemene bekendheid betreffende geweldhandelingen tegen het hoofd

Trefwoorden aanmerkelijke kans, forensische geneeskunde, ervaringsregels, deskundigenrapportages, wetenschappelijke onderbouwing
Auteurs Prof. mr. dr. W.L.J.M. (Wilma) Duijst
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage wordt onderzocht hoe gerechtelijke instanties met gebruikmaking van algemene ervaringsregels tot een bewezenverklaring komen van een geweldsdelict waarbij het geweld op het hoofd is/zou zijn gericht en beantwoordt zij de vraag of er wetenschappelijk bewijs bestaat voor de feiten van algemene bekendheid die in strafzaken worden aangenomen bij zaken betreffende geweld op het hoofd gericht. De auteur schrijft dat algemene ervaringsregels een enorme invloed lijken te hebben op de rechtspraak over geweld gericht op het hoofd, er vaak bewijsnood mee wordt opgelost, voor een deel van de ervaringsregels, zoals de algemene kwetsbaarheid van het hoofd en de gevoeligheid van het gelaat, geen enkele wetenschappelijke onderbouwing bestaat en de rechtspraak geholpen zou zijn met feitelijke onderbouwing van gevolgen van geweld op het hoofd in de vorm van forensisch medisch bewijs.


Prof. mr. dr. W.L.J.M. (Wilma) Duijst
Prof. mr. dr. W.L.J.M. Duijst is hoogleraar forensische geneeskunde en gezondheidsstrafrecht aan de Universiteit Maastricht.
Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/07

HR 24 december 2021, 20/03961, ECLI:NL:HR:2021:1969

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/08

HR 21 december 2021, 20/01089, ECLI:NL:HR:2021:1917

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/09

HR 21 december 2021, 19/05058, ECLI:NL:HR:2021:1945

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/10

HR 14 december 2021, 20/01757, ECLI:NL:HR:2021:1875

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/11

HR 14 december 2021, 20/02033, ECLI:NL:HR:2021:1883

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/12

HR 14 december 2021, 20/00115, ECLI:NL:HR:2021:1885

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/13

HR 7 december 2021, 19/05643, ECLI:NL:HR:2021:1828

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/14

HR 7 december 2021, 20/02301, ECLI:NL:HR:2021:1832

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/15

HR 30 november 2021, 20/02372, ECLI:NL:HR:2021:1750

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/16

HR 2 november 2021, 20/03435, ECLI:NL:HR:2021:1594

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/17

HR 2 november 2021, 20/02026, ECLI:NL:HR:2021:1569

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/18

HR 2 november 2021, 20/01982, ECLI:NL:HR:2021:1496