Nts_2666-6553_2020_035_001
Rss

Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht

Meer op het gebied van Strafrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2022 Alle samenvattingen uitklappen
Voorwoord

NTS 2022/33

Artikel

Access_open De strafbaarstelling van seks tegen de wil: een verkenning van de culpa

Trefwoorden culpa, bewuste schuld, schuldverkrachting, onvrijwillige seksuele handelingen, onbewuste schuld
Auteurs Mr. L. (Linda) Kesteloo, Mr. R. (Rob) ter Haar en Mr. N. (Nicole) Korthals
SamenvattingAuteursinformatie

  In maart 2021 publiceerde de Minister van Justitie en Veiligheid zijn ‘Wetsvoorstel seksuele misdrijven’. Hierin wordt o.m. voorgesteld een culpoze variant van verkrachting in het Wetboek van Strafrecht op te nemen (‘schuldverkrachting’). De formulering van de culpa in dit voorstel verschilt echter van die in het (op de Kamerbrief uit 2019 gebaseerde) Voorontwerp uit 2020 in die zin dat het ‘redelijkerwijs moeten vermoeden dat bij de ander de wil ontbreekt’ is gewijzigd in ‘ernstige reden om te vermoeden dat bij de ander de wil ontbreekt’. De reden voor deze wijziging is vooralsnog onduidelijk. In dit artikel hebben wij kritiek op het feit dat er verschillende voorstellen met verschillende formuleringen van de culpa zijn, zonder dat wordt verduidelijkt wat de relevante verschillen precies zijn. Die duidelijkheid moet er wel komen en gepleit wordt (mede daarom) voor een terugkeer naar het ‘redelijkerwijs had moeten vermoeden’ uit het eerste voorstel.


Mr. L. (Linda) Kesteloo
Mr. L. (Linda) Kesteloo is docent/onderzoeker bij de Afdeling Strafrecht & Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Overijssel.

Mr. R. (Rob) ter Haar
Mr. R. (Rob) ter Haar is docent bij het Willem Pompe Instituut van de Utrecht University en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Overijssel.

Mr. N. (Nicole) Korthals
Mr. N. (Nicole) Korthals is coördinator en docent straf(proces)recht aan o.a. de Politieacademie en de Vrije Universiteit Amsterdam.
Artikel

Het Europees onderzoeksbevel: vergaande Europese samenwerking op basis van het beginsel van wederzijdse erkenning

Trefwoorden EOB, rechtsbescherming, rechterlijke toetsing, geheimhouding, beklag
Auteurs Mr. T.M. (Tessa) de Groot en Mr. P. (Paul) van Glabbeek
SamenvattingAuteursinformatie

  Het Europees onderzoeksbevel (EOB) is een instrument, gebaseerd op het beginsel van wederzijdse erkenning, dat vergaande samenwerking tussen EU-lidstaten op het gebied van de bewijsvergaring voor strafzaken mogelijk maakt. In deze bijdrage wordt ingegaan op de mate van rechtsbescherming die aan de betrokkene kan worden geboden bij de uitvoering van een EOB. De auteurs concluderen dat het EOB grote voordelen kent, maar ook spanning kan opleveren met de mate van rechtsbescherming die in de uitvoerende staat kan worden geboden.


Mr. T.M. (Tessa) de Groot
Mr. T.M. (Tessa) de Groot is wetenschappelijk medewerker strafrecht bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Mr. P. (Paul) van Glabbeek
Mr. P. (Paul) van Glabbeek is wetenschappelijk medewerker strafrecht bij de Hoge Raad der Nederlanden.
Artikel

Een nieuw licht op het verbieden van ‘radicale’ organisaties en de democratische paradox

Trefwoorden weerbare democratie, artikel 2:20 BW, verboden rechtspersoon, vrijheid van vereniging, radicalisering
Auteurs Mr.dr. L.A. (Marloes) van Noorloos
SamenvattingAuteursinformatie

  Dit artikel geeft een beschouwing van de per 1 januari 2022 verruimde wettelijke mogelijkheden om een rechtspersoon te verbieden en te ontbinden wegens strijd met de openbare orde (art. 2:20 BW) vanuit het perspectief van de discussie over democratische weerbaarheid en grond- en mensenrechten. Deze wetswijziging beoogt onder meer om de rechtsstaat weerbaarder te maken tegen radicale organisaties. Bij de noodzaak, selectieve focus en invulling worden verschillende kritische vragen gesteld. Geconcludeerd wordt dat de wijze waarop van de verbodenverklaring gebruik zal worden gemaakt, zal moeten getuigen van terughoudendheid, wijsheid en mensenrechtelijk besef.


Mr.dr. L.A. (Marloes) van Noorloos
Mr. dr. L.A. (Marloes) van Noorloos is universitair hoofddocent straf(proces)recht aan Tilburg Law School.
Artikel

Biedt de Wet politiegegevens een stelsel van ‘end-to-end’ privacywaarborgen?

Trefwoorden bulkgegevens, Wetboek van strafvordering, Wet politiegegevens, privacy en gegevensbescherming, Big Brother-arrest
Auteurs Prof. mr. dr. B.W. (Bart Willem) Schermer en Dr. M. (Maša) Galič
SamenvattingAuteursinformatie

  De wetgever heeft gekozen voor een hybride systeem van toezicht op de verwerking van gegevens in de context van het strafrecht. De kunstmatige scheiding tussen het Wetboek van Strafvordering en de Wet politiegegevens (Wpg) bemoeilijkt echter een effectieve rechtsbescherming daar waar het gaat om de verwerking van bulkgegevens. De Europese hoven hebben in hun jurisprudentie duidelijke kaders aangegeven voor rechtmatige verwerking van bulkgegevens. Centraal hierbij staat de aanwezigheid van een systeem van ‘end-to-end’ waarborgen. In dit artikel toetsen wij of de vereisten die de Europese Hoven stellen aan de rechtmatigheid van de verzameling en analyse van gegevens in ons Wetboek van Strafvordering en de Wpg weerspiegeld zijn.


Prof. mr. dr. B.W. (Bart Willem) Schermer
Prof. mr. dr. B.W. (Bart Willem) Schermer is hoogleraar privacy en cybercrime aan de Universiteit Leiden en partner bij adviesbureau Considerati.

Dr. M. (Maša) Galič
Dr. M. (Maša) Galič is universitair docent privacy en straf(proces)recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Artikel

De Hoge Raad als klankbord

Over het stellen van prejudiciële vragen aan de strafkamer van de Hoge Raad

Trefwoorden prejudiciële procedure, Hoge Raad, innovatiewet, strafvordering
Auteurs Mr. S. (Sam) van den Akker
SamenvattingAuteursinformatie

  Deze bijdrage behandelt de toekomstige procedure voor het stellen van prejudiciële zaken aan de Hoge Raad in strafzaken. De auteur bespreekt onder meer de voor- en nadelen van deze procedure en geeft handvatten aan de feitenrechter in de vorm van een beslissingsschema dat de rechter voorafgaand aan het stellen van een prejudiciële vraag kan doorlopen.


Mr. S. (Sam) van den Akker
Mr. S. (Sam) van den Akker is advocaat bij Baumgardt Strafcassatie Advocatuur te Rotterdam.
Artikel

Over de beslaglijst en spookvoorwerpen: over welke inbeslaggenomen voorwerpen moet de zittingsrechter nog beslissen?

Trefwoorden strafrechtelijk beslag, conservatoir beslag, beslaglijst, artikel 34 Sr, artikel 353 Sv
Auteurs Mr. I.M.L. (Ilou) Felix, Mr. A.J.P. (Alexander) Schild, Mr. G. (Geert) Schnitzler e.a.
SamenvattingAuteursinformatie

  In dit artikel wordt ingegaan op de vraag over welk beslag de zittingsrechter nog dient te beslissen. Wet en praktijk lopen op dit vlak uiteen. Zo is de beslaglijst in de praktijk vaak leidend, maar formeel moet ook over voorwerpen waar inmiddels geen beslag meer op rust nog een beslissing genomen worden. Daarnaast lijkt artikel 353 Sv geen rekening te houden met de mogelijkheid dat een klassiek beslag is gehandhaafd als conservatoir (art. 94a Sv) beslag. Indien de zittingsrechter een voorwerp verbeurd wil verklaren waarop conservatoir beslag rust, lijkt abusievelijk ook artikel 34 Sr van toepassing.


Mr. I.M.L. (Ilou) Felix
Mr. I.M.L. (Ilou) Felix is rechter in de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Mr. A.J.P. (Alexander) Schild
Mr. A.J.P. (Alexander) Schild is raadsheer in het gerechtshof Den Haag.

Mr. G. (Geert) Schnitzler
Mr. G. (Geert) Schnitzler is rechter in de rechtbank Midden-Nederland.

Mr. E.G.F. (Esther) Vliegenberg
Mr. E.G.F. (Esther) Vliegenberg is rechter in de rechtbank Zeeland-West-Brabant.
Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/41

HR 24 mei 2022, 21/01245, ECLI:NL:HR:2022:687

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/42

HR 24 mei 2022, 21/01227, ECLI:NL:HR:2022:760

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/43

HR 24 mei 2022, 21/01316, ECLI:NL:HR:2022:757

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/44

HR 24 mei 2022, 21/00248, ECLI:NL:HR:2022:762

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/45

HR 17 mei 2022, 21/03175, ECLI:NL:HR:2022:693

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/46

HR 17 mei 2022, 20/03437, ECLI:NL:HR:2022:571

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/47

HR 22 april 2022, 21/04295, ECLI:NL:HR:2022:653

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/48

HR 19 april 2022, 20/02051, ECLI:NL:HR:2022:576

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/49

HR 19 april 2022, 21/00828, ECLI:NL:HR:2022:498

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/50

HR 19 april 2022, 20/02545, ECLI:NL:HR:2022:563