Tbsh
Rss

Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving

Meer op het gebied van Strafrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 4, 2022 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Prokuratuur en magistratuur

Trefwoorden Openbaar Ministerie, vorderen van gegevens, Prokuratuur, rechter-commissaris, verkeers- en locatiegegevens
Auteurs Mr. S. Crijns-Zuidwijk en Mr. dr. E. Sikkema
SamenvattingAuteursinformatie

  Ruim een jaar geleden heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een arrest gewezen dat belangrijke gevolgen heeft en zal hebben voor de Nederlandse strafrechtspraktijk. Dit zogenoemde Prokuratuur-arrest kan worden geplaatst in een bredere tendens, waarin de niet-onafhankelijke positie van het Nederlandse OM ertoe leidt dat de (zelfstandige) toepassing van bepaalde bevoegdheden niet (meer) toelaatbaar wordt geacht. Grofweg zijn er dan twee oplossingsrichtingen denkbaar. Enerzijds kan worden gedacht aan een meer onafhankelijke positionering van het OM binnen het Nederlandse stelsel. Anderzijds kan de bevoegdheidsuitoefening door het OM in meer gevallen onderworpen worden aan een (voorafgaande) rechterlijke toets.


Mr. S. Crijns-Zuidwijk
Mr. S. Crijns-Zuidwijk is als senior wetgevingsadviseur verbonden aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Mr. dr. E. Sikkema
Mr. dr. E. Sikkema is als senior wetgevingsadviseur verbonden aan de Afdeling advisering van de Raad van State.
Artikel

Access_open Verkrijging van gegevens door een bijzondere opsporingsdienst van de eigen toezichthouder

Trefwoorden gegevensverstrekking, gegevensverkrijging, AVG, vorderingen, doelbindingsbeginsel
Auteurs Mr. L.E.M. Dallau en Mr. R.M. Wagenaar
SamenvattingAuteursinformatie

  Bijzondere opsporingsdiensten zijn in grote mate afhankelijk van de informatie van hun toezichthouders. In deze bijdrage betogen de auteurs dat het op eigen initiatief en op verzoek delen van informatie zonder vordering altijd mogelijk zou moeten zijn voor informatieverstrekking van de toezichthouder aan zijn eigen opsporingsdienst.


Mr. L.E.M. Dallau
Mr. L.E.M. Dallau is Jurist/Coördinerend Specialistisch Inspecteur bij de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Mr. R.M. Wagenaar
Mr. R.M. Wagenaar is Jurist/Senior Inspecteur bij de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
Artikel

Fout is vals?

Het foutief invullen van het Bibob-formulier en de bestuurs- en strafrechtelijke invulling van valsheid in geschrifte

Trefwoorden Wet Bibob, valsheid in geschrifte, opzet, oogmerk, artikel 3 lid 6 Wet Bibob
Auteurs Mr. J.L. Baar en Mr. A.S. Schollaardt
SamenvattingAuteursinformatie

  In deze bijdrage staat de vraag centraal of, en zo ja in welke gevallen, het foutief invullen van een Bibob-formulier het vermoeden van valsheid in geschrifte (art. 225 Sr) rechtvaardigt. Op basis van artikel 3 lid 6 Wet Bibob kan een beschikking worden geweigerd of ingetrokken als redelijkerwijs kan worden vermoed dat een strafbaar feit is gepleegd ter verkrijging of behoud van die beschikking. Voor de inkleuring van dat bestuursrechtelijke vermoeden lijkt opzet of oogmerk geen rol te spelen. Dat werpt de vraag op: is fout ook per definitie vals? En vooral: wanneer is fout vals?


Mr. J.L. Baar
Mr. J.L. Baar is advocaat/partner bij Kuyp Baar advocaten.

Mr. A.S. Schollaardt
Mr. A.S. Schollaardt is advocaat bij Kuyp Baar advocaten.
Artikel

Actieve ambtelijke omkoping: strafbaar bij een kwestie van leven of dood?

Trefwoorden omkoping, corruptie, transactie, FCPA, Verenigde Staten
Auteurs Mr. M.A. de Mik en Mr. J.B.S. Dorant
SamenvattingAuteursinformatie

  Aan de hand van een recente casus in zowel Nederland als de Verenigde Staten wordt ingegaan op de vraag of een (rechts)persoon een buitenlandse ambtenaar steekpenningen mag betalen om iemands leven te redden of (dreigende) gezondheidsschade te voorkomen. De auteurs concluderen dat de omkopingsbepalingen in het Wetboek van Strafrecht een ruimer bereik hebben dan de bepalingen in de FCPA. Ten behoeve van de rechtszekerheid zien de auteurs toegevoegde waarde in een Nederlandse equivalent van de FCPA Opinion Procedure, waarbij (rechts)personen kunnen toetsen of voorgenomen (toekomstige) gedragingen kwalificeren als omkoping alsmede zullen leiden tot handhavingsacties.


Mr. M.A. de Mik
Mr. M.A. de Mik is werkzaam als advocaat bij JahaeRaymakers.

Mr. J.B.S. Dorant
Mr. J.B.S. Dorant is werkzaam als advocaat bij DorantLaw.
Trending Topics

De spoedbevriezing: juridische fictie versus bancaire praktijk

Trefwoorden ondermijnende criminaliteit, witwassen, spoedbevriezing, vrijwaring, bank
Auteurs Mr. S. van Balen
SamenvattingAuteursinformatie

  In het conceptwetsvoorstel Versterking ondermijnende criminaliteit II wordt een nieuwe bevoegdheid voor de FIE geïntroduceerd. De FIE krijgt de mogelijkheid om een financiële transactie te bevriezen. In dit artikel wordt onderzocht of deze nieuwe bevoegdheid past binnen de werking van het bancaire stelsel en hoe effectief deze wijziging in de praktijk zal zijn. Ook de reikwijdte van de strafrechtelijke en civielrechtelijke vrijwaring komen aan bod.


Mr. S. van Balen
Mr. S. van Balen is werkzaam als legal counsel bij ABN AMRO Bank N.V.
Jurisprudentie

Olie op het vuur: aanvullende eisen voor in-house counsel bij aanspraak op het verschoningsrecht

Annotatie bij HR 24 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:760

Trefwoorden verschoningsrecht, in-house counsel, onafhankelijkheid, advocaat in dienstbetrekking, geheimhouder
Auteurs Mr. D. Eijpe
SamenvattingAuteursinformatie

  Annotatie bij HR 24 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:760
  In februari 2016 heeft de recherche voor een onderzoek naar ambtelijke omkoping in Nigeria diverse documenten en digitale gegevensdragers in beslag genomen op het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Daartussen zijn ook documenten die zouden toebehoren aan buitenlandse in-house counsels, ook wel advocaten die in dienst zijn bij Shell. De vraag is of deze advocaten zich kunnen beroepen op hun professionele verschoningsrecht ten aanzien van deze documenten. De Hoge Raad geeft in deze uitspraak aanvullende eisen alvorens zij zich op hun professionele verschoningsrecht kunnen beroepen.


Mr. D. Eijpe
Mr. D. Eijpe is wetenschappelijk docent bij de Erasmus Universiteit.
Jurisprudentie

Duidelijkheid over de rol van de advocaat als onderzoeker

Annotatie bij Raad van Discipline Amsterdam 25 juli 2022, ECLI:NL:TADRAMS:2022:140

Trefwoorden interne onderzoeken, partijdigheid, onafhankelijkheid, tuchtrecht, gedragsregels
Auteurs Mr. H.J.Th. Biemond en Mr. S.J. Lopik
SamenvattingAuteursinformatie

  De Raad van Discipline heeft een uitspraak gewezen over de rol van de advocaat als feitenonderzoeker. De tuchtrechter erkent daarin de plaats van feitenonderzoek door advocaten, maar stelt hieraan voor bepaalde onderzoeken terechte grenzen. In het geval van een rapport door een onafhankelijk advocaat-onderzoeker dat extern wordt gebruikt gelden er namelijk ‘zware eisen’, aldus de tuchtrechter. De uitspraak laat ook enkele bestaande vragen onbeantwoord en roept nieuwe vragen op. Deze annotatie bespreekt enkele van die vragen.


Mr. H.J.Th. Biemond
Mr. H.J.Th. Biemond is advocaat bij Allen & Overy LLP te Amsterdam.

Mr. S.J. Lopik
Mr. S.J. Lopik is advocaat bij Allen & Overy LLP te Amsterdam.
Jurisprudentie

Access_open Kroniek ondernemingsstrafrecht

Eerste helft 2022

Auteurs Prof. mr. H.J.B. Sackers (red.), Mr. J. Boonstra, Mr. dr. S.S. Buisman e.a.

Prof. mr. H.J.B. Sackers (red.)

Mr. J. Boonstra

Mr. dr. S.S. Buisman

Mr. A.A. Feenstra

Mr. C.A.M. Janssen

Mr. dr. I. Koopmans

Mr. V.S.Y. Liem

Prof. mr. M. Nelemans

Mr. J.S. Boeser

Prof. mr. J.S. Nan

Mr. dr. E. Sikkema

Mr. dr. drs. B. van der Vorm

Mr. dr. W.S. de Zanger