01650874_covr
Rss

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 6, 2022 Alle samenvattingen uitklappen

Mr. dr. V.E.T. Dörenberg
Vivianne Dörenberg is universitair docent gezondheidsrecht Amsterdam UMC en redacteur van dit tijdschrift.
Artikel

Access_open De eerste evaluatie van de Wvggz en de Wzd: nog veel werk aan de winkel

Trefwoorden wetsevaluatie, dwangtoepassing, patiëntenrechten
Auteurs Prof. mr. J. Legemaate, Dr. J. Nuijen, Dr. Y. Voskes e.a.
SamenvattingAuteursinformatie

    Dit artikel geeft een samenvatting van de bevindingen van de eerste evaluatie van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang. Met betrekking tot de uitvoerbaarheid en implementatie van beide wetten is sprake van aanzienlijke problemen, die worden veroorzaakt door de inhoud van beide regelingen, maar ook door problemen in de praktijk. Er zijn vooralsnog geen of beperkte aanwijzingen dat beoogde doelstellingen, zoals reductie van dwang en versterking van de positie van de patiënt/cliënt, daadwerkelijk worden gerealiseerd. In totaal worden op basis van de evaluatie zeventig aanbevelingen voor verbetering gedaan, waarvan een selectie in dit artikel wordt besproken.


Prof. mr. J. Legemaate
Johan Legemaate: Amsterdam UMC.

Dr. J. Nuijen
Jasper Nuijen: Trimbos-instituut.

Dr. Y. Voskes
Yolande Voskes: Amsterdam UMC.

Prof. mr. M.C. Ploem
Corrette Ploem: Amsterdam UMC.

Dr. M. Kroezen
Marieke Kroezen: Trimbos-instituut.

Dr. S. Gerritsen
Sylvia Gerritsen: Amsterdam UMC.

Prof. dr. G.A.M. Widdershoven
Guy Widdershoven: Amsterdam UMC.

Prof. mr. J.K.M. Gevers
Sjef Gevers: Amsterdam UMC

Drs. C.G.R. Muusse
Christien Muusse: Trimbos-instituut.
Artikel

Sociale media en het medisch tuchtrecht: van casuïstische lessen naar praktische vuistregels

Trefwoorden online-professionaliteit, grensoverschrijdend gedrag, beroepsgeheim, Facebook, WhatsApp
Auteurs Mr. drs. S.A. Pronk, Mr. dr. M.M. ten Hoopen, Dr. S.L. Gorter e.a.
SamenvattingAuteursinformatie

    Van medische beroepsbeoefenaars wordt verwacht dat zij zich professioneel gedragen, zowel in de fysieke als in de onlinewereld. Deze bijdrage gaat in op de jurisprudentie van de tuchtcolleges voor de gezondheidszorg waarin het gedrag van beroepsbeoefenaars op sociale media een rol speelde. Uit deze uitspraken worden lessen voor de medische praktijk getrokken.


Mr. drs. S.A. Pronk
Sebastiaan Pronk is arts en jurist, werkzaam als arts-onderzoeker aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum en als arts seksuele gezondheid bij GGD Limburg-Noord.

Mr. dr. M.M. ten Hoopen
Rankie ten Hoopen is universitair docent Gezondheidsrecht bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht en wetenschappelijk medewerker bij Boels Zanders Advocaten.

Dr. S.L. Gorter
Simone Gorter is reumatoloog aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum.

Prof. mr. dr. W.L.J.M. Duijst
Wilma Duijst is forensisch arts en hoogleraar forensische geneeskunde en gezondheidsstrafrecht bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht.

Prof. dr. W.N.K.A. van Mook
Walther van Mook is internist-intensivist, plaatsvervangend afdelingshoofd Intensive Care en hoogleraar professionele ontwikkeling aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum.
Artikel

Bewaken en bemiddelen: verenigbare bevoegdheden binnen de medisch-specialistische vervolgopleidingen?

Trefwoorden mediation, rechtsbescherming, opleidingscommissie, opleidingsbeëindiging, aios
Auteurs Mr. drs. J.A. Godschalx-Dekker, Dr. H.M. Staal en Prof. dr. W.N.K.A. van Mook
SamenvattingAuteursinformatie

    De centrale opleidingscommissie (COC) in de opleidingsziekenhuizen kreeg de laatste jaren een steeds belangrijkere rol in het kwaliteitstoezicht op de medische vervolgopleidingen en in het bemiddelen bij opleidingsgeschillen tussen artsen en hun opleiders. Hoe vervult de COC haar bemiddelingsrol en hoe valt deze te verenigen met de rol van kwaliteitsbewaker? We deden hiertoe een uitvraag over hoe de COC’s de bemiddelingsrol invullen binnen de UMC’s. De COC’s vullen deze rol verschillend in: zowel remediërend, mediërend als adviserend. Doordat de COC de opleidingskwaliteit bewaakt en de opleider met wie het geschil is, lid is van de COC, zijn de bij bemiddeling betrokken COC-leden mogelijk onvoldoende onafhankelijk. Het bevorderen van onafhankelijkheid van de bemiddelaar kan mogelijk de kwaliteit van de bemiddeling bevorderen.


Mr. drs. J.A. Godschalx-Dekker
Judith Godschalx is psychiater/teamleider psychiatrie en medische psychologie bij GGZ Centraal Flevoland in het Flevoziekenhuis te Almere en vrijgevestigd MfN mediator. Zij is voormalig opleider en maakt deel uit van de RGS geschillencommissie.

Dr. H.M. Staal
Heleen Staal is orthopedisch chirurg, opleider orthopedie, voorzitter van de Centrale Opleidings Commissie Maastricht UMC+, voorzitter van het dagelijks bestuur van de OORZON, voorzitter van het concilium van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging en lid Raad Opleiding FMS.

Prof. dr. W.N.K.A. van Mook
Walther van Mook is internist/intensivist, plv. afdelingshoofd intensive care en directeur Academie Medische Vervolgopleidingen van het Maastricht UMC+, hoogleraar professionele ontwikkeling en voorzitter van de commissie professioneel gedrag van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Universiteit Maastricht en lid College Medische Vervolgopleidingen (NFU).
Forum

Laat de regionale toetsingscommissies euthanasie prejudiciële vragen stellen aan de Hoge Raad

Trefwoorden uitleg Wtl, toetsingspraktijk RTE’s, rechtszekerheid, wettelijke zorgvuldigheidseisen, EuthanasieCode 2022
Auteurs Mr. dr. J.P. de Haan
SamenvattingAuteursinformatie

    De regering heeft de mogelijkheid van cassatie in het belang der wet tegen oordelen van RTE’s verworpen. In dit artikel wordt de suggestie gedaan om RTE’s prejudiciële vragen te laten stellen aan de Hoge Raad. Dit om alsnog te voorzien in de behoefte aan meer rechtszekerheid bij de uitleg van de Wtl.


Mr. dr. J.P. de Haan
Jurriaan de Haan is senior raadsheer bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch.
Kroniek rechtspraak

Kroniek rechtspraak civiel recht

Trefwoorden medische aansprakelijkheid, schending zorgplicht hulpverlener, inzagerecht dossier, gebrekkige medische hulpzaak
Auteurs Mr. drs. M.J.M. de Ridder
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze kroniek worden in het kort de belangrijkste gepubliceerde uitspraken in civiele medische aansprakelijkheid besproken in de periode van 15 juni 2019 tot 1 september 2022. Daarbij wordt eerst ingegaan op de diverse gronden waarop de aansprakelijkheid van de hulpverlener kan worden gebaseerd. Voorts wordt ingegaan op de jurisprudentie met betrekking tot COVID-19, productaansprakelijkheid en het causaal verband. Andere uitspraken die in de kroniek worden besproken hebben betrekking op: het recht op inzage in het medisch dossier door nabestaanden en het inzagerecht op grond van de AVG.


Mr. drs. M.J.M. de Ridder
Michel de Ridder is werkzaam als advocaat bij KBS Advocaten te Utrecht.

Prof. mr. J. Legemaate
Johan Legemaate is hoogleraar gezondheidsrecht bij de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van het Amsterdam UMC en hoofdredacteur van dit tijdschrift.