Tvo_2542-5315_2023_007_002_totaal_original1024_1_large
Rss

Tijdschrift voor Ontslagrecht

Meer op het gebied van Arbeidsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2, 2024 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Van de redactie

Artikel

Access_open Onrechtmatige ontslagbeschikking en aansprakelijkheid van het UWV

Trefwoorden Onrechtmatige overheidsdaad, Aansprakelijkheid, UWV, Ontslagvergunning, Schadevergoeding
Auteurs mr. dr. Vivian Bij de Vaate
SamenvattingAuteursinformatie

    Een onderbelicht onderdeel van de rechtsbescherming in het ontslagrecht is de mogelijkheid om het UWV in dat geval aan te spreken tot schadevergoeding uit hoofde van een actie uit onrechtmatige overheidsdaad op grond van artikel 6:162 BW. Inmiddels is twee keer tot aan de Hoge Raad geprocedeerd over een dergelijke aansprakelijkstelling. In deze bijdrage wordt die actie uit onrechtmatige overheidsdaad aan een nadere analyse onderworpen. De verschillende aspecten van een dergelijke aansprakelijkheidsprocedure jegens het UWV passeren de revue, met speciale aandacht voor de rechtsvragen die daarover aan de orde waren bij de Hoge Raad.


mr. dr. Vivian Bij de Vaate
Vivian Bij de Vaate is als universitair hoofddocent arbeidsrecht verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en redacteur van dit tijdschrift.
Artikel

Ontbinding wegens een tekortkoming van de werknemer (artikel 7:686 BW)

Trefwoorden Wanprestatie, Tekortkoming, Ongedaanmakingsverbintenis, Loonrisico, Schadevergoeding
Auteurs mr. Koos Janssens
SamenvattingAuteursinformatie

    Dit overzichtsartikel gaat over de mogelijkheid die art. 7:686 BW aan werkgevers biedt om ontbinding te verzoeken wegens een tekortkoming van de werknemer. Nadat de auteur de achtergrond van art. 7:686 BW schetst, bespreekt hij de vereisten voor ontbinding. In dat kader is de maatstaf van ‘ernstige wanprestatie’ nog altijd actueel. Vervolgens staat de auteur stil bij de gevolgen van ontbinding ex art. 7:686 BW, waaronder het ontstaan van ongedaanmakingsverbintenissen (art. 6:271 BW) en de mogelijkheid van schadevergoeding, gevolgd door enkele procesrechtelijke aspecten. De auteur concludeert dat art. 7:686 BW kansen biedt aan werkgevers, bijvoorbeeld bij twijfel of sprake is van een dringende reden. Verdedigbaar is dat bij ontbinding ex art. 7:686 BW geen loon verschuldigd is over niet-verrichte arbeid sinds het moment van de tekortkoming.


mr. Koos Janssens
Koos Janssens werkt als wetenschappelijk medewerker (civiel) bij de Hoge Raad der Nederlanden. Hij schreef deze bijdrage op persoonlijke titel. Deze bijdrage is afgerond op 24 april 2024.
Artikel

Losmaking van een predikant

Trefwoorden Kerkrecht, Statuut, Predikant, Losmaking, Interne geschillencommissie
Auteurs prof. mr. dr. Wijnand Zondag
SamenvattingAuteursinformatie

    Eind 2023 werd door het Amsterdamse gerechtshof een arrest over de losmaking (eenzijdig ontslag) van een predikant gewezen.1 Het betreft het ontslag (‘losmaking’) van een predikant door het Generale College voor de ambtsontheffing in de Protestantse Kerk in Nederland (het GCA). Intern was deze uitspraak al getoetst door de hoogste interne geschillencommissie, het Generale College voor de behandeling van bezwaren en geschillen in de Protestantse Kerk in Nederland (het GCBG). Dit college achtte het door de predikant ingestelde beroep ongegrond.


prof. mr. dr. Wijnand Zondag
Wijnand Zondag is thans hoogleraar Kerk & Recht aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en predikant te Dordrecht, voorheen (tot 2015) hoogleraar Arbeidsrecht RUG.
Artikel

De jukebox van Spotify

Bespreking van Hof Amsterdam 22 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:3520

Trefwoorden Belangrijk besluit, Ondernemingsraad, Collectief ontslag, Spotify
Auteurs mr. dr. Steven Jellinghaus en mr. Angelet Veldscholte
SamenvattingAuteursinformatie

    Op 22 december 2023 oordeelde de Ondernemingskamer van het hof Amsterdam dat Spotify Netherlands B.V. (Spotify NL) ten onrechte geen advies had gevraagd aan de ondernemingsraad omtrent een door te voeren personele inkrimping waarbij in Nederland 11 procent van het personeel zijn baan zou verliezen. Deze uitspraak geeft aanleiding voor een aantal te plaatsen opmerkingen.


mr. dr. Steven Jellinghaus
Steven Jellinghaus is verbonden aan Pallas advocaten te Amsterdam en Rotterdam. Hij is tevens als universitair docent verbonden aan de Tilburg University.

mr. Angelet Veldscholte
Angelet Veldscholte is verbonden aan Pallas advocaten te Amsterdam en Rotterdam.