Mvv_1574-5767_2024_034_005_covr
Rss

Maandblad voor Vermogensrecht

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Recht, plicht, remedie

Bespreking van het proefschrift van ­mr. W. Th. Nuninga

Trefwoorden aansprakelijkheidsrecht, bevel, verbod, schadevergoeding, winstafdracht
Auteurs Prof. mr. A.G. Castermans, Prof. mr. drs. M. Haentjens, Prof. mr. dr. K.J.O. Jansen e.a.
SamenvattingAuteursinformatie

  De bespreking gaat over de kern van Nuninga’s betoog. In het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht worden remedies te los van de overtreden norm behandeld. De norm moet sturend zijn voor de keuze van de remedie en maakt de verhouding tussen de verschillende remedies inzichtelijk. Een normcentrische benadering leidt tot meer rechtszekerheid.


Prof. mr. A.G. Castermans
Prof. mr. A.G. Castermans is als hoogleraar werkzaam op het terrein van het burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden.

Prof. mr. drs. M. Haentjens
Prof. mr. drs. M. Haen­­tjens is als hoogleraar werkzaam op het terrein van het burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden.

Prof. mr. dr. K.J.O. Jansen
Prof. mr. dr. K.J.O. Jansen is als hoogleraar werkzaam op het terrein van het burgerlijk recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Prof. mr. A.L.M. Keirse
Prof. mr. A.L.M. Keirse is als hoogleraar werkzaam op het terrein van het burgerlijk recht aan de Universiteit Utrecht.

Prof. mr. H.B. Krans
Prof. mr. H.B. Krans is als hoogleraar werkzaam op het terrein van het burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden.

Prof. mr. dr. V. Mak
Prof. mr. dr. V. Mak is als hoogleraar werkzaam op het terrein van het burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden.

Prof. mr. dr. A.J. Verheij
Prof. mr. dr. A.J. Verheij is als hoogleraar werkzaam op het terrein van het burgerlijk recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Artikel

Reviewing the Information Paradigm

Bespreking van het proefschrift van mr. M. Barreto Torres de Mendonca Narciso

Trefwoorden precontractuele informatie, transparantie, online reviewmechanismen
Auteurs Mr. dr. M.Y. Schaub
SamenvattingAuteursinformatie

  Europese consumenten worden bij het sluiten van overeenkomsten beschermd door precontractuele informatieplichten. Daarnaast maken consumenten gebruik van online reviews in de precontractuele fase. Narciso onderzoekt beide informatieparadigma’s. Zij concludeert onder meer dat Europese informatieplichten een nog onbenut potentieel kennen om van handelaren te vergen dat zij betere informatie verstrekken.


Mr. dr. M.Y. Schaub
Mr. dr. M.Y. Schaub is universitair hoofddocent contractenrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Artikel

Pandgebruik en de geest van vernieuwing

Bespreking van het proefschrift van mr. R. Bobbink

Trefwoorden pandrecht, hypotheek, zekerheidsvruchtgebruik, beheersbeding, antichresis
Auteurs Prof. mr. E. Koops
SamenvattingAuteursinformatie

  In zijn proefschrift betoogt Bobbink op historische gronden dat het Nederlandse recht een betere regeling van het pandgebruik verdient. Dat is de goederenrechtelijke bevoegdheid van de pandhouder om gebruik te maken van de pandzaak, en de vruchten te verrekenen met de verzekerde schuld. De recensent is dat graag met hem eens. Maar of die bevoegdheid ook buiten een pandrecht kon bestaan (en zou moeten bestaan), valt te betwijfelen.


Prof. mr. E. Koops
Prof. mr. E. Koops is hoogleraar Rechtsgeschiedenis aan de Universiteit Leiden.
Artikel

Over de grens van de onrechtmatige daad

Bespreking van het proefschrift van mr. M.E. Franke

Trefwoorden rechtvaardigingsgrond, schulduitsluitingsgrond, buitencontractueel, aansprakelijkheid, noodweer
Auteurs Mr. dr. G.J.P. Molkenboer
SamenvattingAuteursinformatie

  In het proefschrift van Franke wordt de onrechtmatige daad beschouwd vanuit het gezichtspunt van de rechtvaardigingsgrond, in de woorden van de auteur ‘van onderaf’. Dat leidt naast een uitvoerige analyse van rechtvaardigingsgronden tot dogmatische beschouwingen over kernbegrippen in de buitencontractuele aansprakelijkheid en de begrenzing tussen die begrippen.


Mr. dr. G.J.P. Molkenboer
Mr. dr. G.J.P. Molkenboer is advocaat bij Lauxtermann Advocaten in Amsterdam.
Artikel

De civielrechtelijke inbedding van het besluitenaansprakelijkheidsrecht

Bespreking van het proefschrift van mr. P.A. Fruytier

Trefwoorden onrechtmatige besluiten, overheidsaansprakelijkheid, causaliteit, relativiteit, redelijke toerekening
Auteurs Prof. mr. E.R. de Jong
SamenvattingAuteursinformatie

  Dit proefschrift gaat over de inbedding van aansprakelijkheid voor besluiten in het algemene aansprakelijkheidsrecht. Fruytier bekijkt op originele en kritische wijze de toepassing van onder meer het csqn-verbandvereiste, het relativiteitsvereiste en de redelijke toerekening in het besluitenaansprakelijkheidsrecht. Hij constateert dat op belangrijke punten de toepassing van deze leerstukken in het besluitenaansprakelijkheidsrecht dogmatisch onverenigbaar is met het algemene aansprakelijkheidsrecht.


Prof. mr. E.R. de Jong
Prof. mr. E.R. de Jong is hoogleraar privaatrecht aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht en het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law van de Universiteit Utrecht.
Artikel

Secundaire aansprakelijkheid

Bespreking van het proefschrift van mr. K.L. Maes

Trefwoorden partiële aansprakelijkheid, beheerders van private ruimten, zorgplichten, hoofdelijkheid
Auteurs Dr. P.C.J. De Tavernier
SamenvattingAuteursinformatie

  Het proefschrift analyseert de feitelijke en wenselijke grenzen van de zorgplicht van secundaire partijen, zoals scholen, sportverenigingen en zorginstellingen, die voor de schade die door de directe (primaire) veroorzaker is veroorzaakt, aansprakelijk worden gesteld. Op basis van een grondig rechtspraakonderzoek en een vergelijking met het VS-recht formuleert de auteur aanbevelingen tot ‘alternatieve omgangswijzen’ met secundaire aansprakelijkheden in het Nederlandse recht.


Dr. P.C.J. De Tavernier
Dr. P.C.J. De Tavernier is docent privaatrecht aan Tilburg University, lid van het Bijzonder Academisch Personeel van de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen en visiting lecturer aan de Université Catholique de Lille (Frankrijk).
Artikel

Credit Rating Agency Liability in Europe

Bespreking van het proefschrift van mr. D.J. Verheij

Trefwoorden kredietbeoordeling, ratingbureau, CRA Verordening, aansprakelijkheid, schadevergoeding
Auteurs Mr. drs. S.M. Peek
SamenvattingAuteursinformatie

  Kredietbeoordelingen zijn van groot belang voor de markt. In de nasleep van de wereldwijde financiële crisis deed Dorine Verheij onderzoek naar de aansprakelijkheid van kredietbeoordelaars in Europa. Hoewel succesvol schadeverhaal voor uitgevende instellingen en beleggers een uitdaging is, biedt het proefschrift nuttige handvatten voor claims op grond van de CRA Verordening.


Mr. drs. S.M. Peek
Mr. drs. S.M. Peek is advocaat bij bureau Brandeis te Amsterdam.
Artikel

Schadevergoeding bij de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens

Bespreking van het proefschrift van mr. T.F. Walree

Trefwoorden gegevensbescherming, aansprakelijkheid, schade, AVG
Auteurs Prof. mr. A. Berlee
SamenvattingAuteursinformatie

  Wanneer een onrechtmatige gegevensverwerking leidt tot schade kan een betrokkene de vergoeding van deze schade vorderen, dit staat in art. 82 AVG. In deze bijdrage wordt aan de hand van de recente reeks van prejudiciële vragen gesteld over de interpretatie van art. 82 AVG het proefschrift van Tim Walree besproken.


Prof. mr. A. Berlee
Prof. mr. A. Berlee is hoogleraar gegevensbescherming en privacyrecht aan de Open Universiteit.