0920055x_covr
Rss

RegelMaat

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2022 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Perspectieven op wetgevingskwaliteitsbeleid en het wetgevingsproces

Auteurs M.J. Jacobs, L.C. Groen en D.R.P. de Kok
Auteursinformatie

M.J. Jacobs
Prof. mr. M.J. (Rianne) Jacobs is hoogleraar wetgeving en reguleringsvraagstukken aan de Vrije Universiteit Amsterdam, raadadviseur bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en redacteur van RegelMaat.

L.C. Groen
Mr. dr. L.C. (Lisanne) Groen is wetgevingsadviseur bij de Afdeling advisering van de Raad van State en redacteur van RegelMaat.

D.R.P. de Kok
Mr. D.R.P. (Dennis) de Kok is plaatsvervangend afdelingshoofd bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en redacteur van RegelMaat.
Artikel

Access_open Buiten het eigen speelveld

De normen voor de kwaliteit van de wet horen ook te gelden in de professionele cultuur van het politieke domein

Trefwoorden wetgevingskwaliteitsbeleid, legisprudentie, juridische/politieke rationaliteit, functie van de wet, werking van de wet
Auteurs J.T.K. Bos
SamenvattingAuteursinformatie

  Moet ‘Ongekend onrecht’ tot een geheel vernieuwd wetgevingskwaliteitsbeleid leiden? Ja en nee. Nee, omdat de kern­elementen van de kwaliteit van de wet een afgeleide zijn van de functie van de wet in ons politiek-juridisch stelsel. Als het stelsel niet verandert, geldt dat ook voor die kwaliteitseisen. Ja, omdat het erop lijkt dat rechtmatigheid niet meer de vooronderstelling van openbaar bestuur is, maar slechts een aspect of waarde waarmee óók rekening kan worden gehouden. Dat is in strijd met de juridische ratio en óók met de politieke. Om daaraan iets te doen moet de kern van de professionele standaard uit het juridische domein een plaats krijgen in het normatief kader voor professionaliteit in het politieke domein. Die cultuurverandering maakt meer kans met een constitutioneel hof op de achtergrond.


J.T.K. Bos
Mr. dr. J.T.K. (Jan Tom) Bos is oud-directeur Wetgeving van het Ministerie van Justitie (2007-2013). Daarvoor was hij hoofd van de sector Wetgevingskwaliteitsbeleid van de directie Wetgeving van dat departement (1998-2007).
Artikel

Wetgeving in de loopgraven

Lessen van de Wet Huis voor Klokkenluiders

Trefwoorden initiatiefwet, klokkenluider, misstand, politieke lobby, publiek belang
Auteurs R. van Raak
SamenvattingAuteursinformatie

  De wet voor de bescherming van klokkenluiders was politiek én wetstechnisch een avontuur. Door een tegenlobby van de gezamenlijke organisaties van werkgevers en werknemers (VNO-NCW en FNV) en vanwege de verschillen in opvatting over klokkenluiden en de behartiging van publieke belangen. Uit de politieke loopgravenoorlog rond deze initiatiefwet is een aantal lessen te trekken, onder meer over de eigen rol van de Tweede Kamer, het kabinet en de lobby.


R. van Raak
Prof. dr. R. (Ronald) van Raak was van 2006 tot 2021 Tweede Kamerlid voor de SP. Nu is hij hoogleraar erasmiaanse waarden bij de Erasmus School of Philosophy aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Artikel

Access_open Interbestuurlijke verhoudingen in de ­Omgevingswet: ordeloos of een thorbeckiaans evenwicht?

Trefwoorden fysieke leefomgeving, Thorbecke, staatsinrichting, subsidiariteitsvereiste, beleidsruimte
Auteurs L.J. van Karnenbeek, F.A.G. Groothuijse en H.F.M.W. van Rijswick
SamenvattingAuteursinformatie

  Thorbecke is de grondlegger van de gedecentraliseerde eenheidsstaat, de staatsinrichting die altijd nog wordt gehandhaafd. Ook de Omgevingswet lijkt op het eerste gezicht aan te sluiten bij de door Thorbecke neergelegde uitgangspunten van de gedecentraliseerde eenheidsstaat. Binnen de algemene gelding van de nieuwe wet beschikken de decentrale overheden, de gemeenten in het bijzonder, over een ruime mate van beleidsruimte. Tegelijkertijd kan deze in beginsel ruim toebedeelde gemeentelijke beleidsruimte relatief gemakkelijk worden beperkt. Dat komt omdat het subsidiariteitsvereiste volgens de auteurs een beperkte normerende werking heeft, waardoor bovengemeentelijk optreden juridisch minimaal is begrensd. De auteurs beargumenteren dat de mogelijkheid dat bovengemeentelijke overheden een stevige greep op gemeenten kunnen hebben, haaks staat op de uitgangspunten die Thorbecke aan de staatsinrichting ten grondslag heeft gelegd.


L.J. van Karnenbeek
Dr. L.J. (Lilian) van Karnenbeek is postdoctoraal onderzoeker staatsrecht en bestuursrecht aan het Utrecht University Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht.

F.A.G. Groothuijse
Prof. dr. F.A.G. (Frank) Groothuijse is hoogleraar Europees en nationaal omgevingsrecht aan het Utrecht University Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht.

H.F.M.W. van Rijswick
Prof. dr. H.F.M.W. (Marleen) van Rijswick is hoogleraar Europees en nationaal waterrecht aan het Utrecht University Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht.
Objets trouvés

Autonomer en minder politiek sensitief

Ambtelijke reflecties op de zorgelijke relatie met de politiek

Trefwoorden politiek-ambtelijke verhoudingen, parlement, ambtenaren, leiderschap, media
Auteurs P.J.P.M. van Lochem
SamenvattingAuteursinformatie

  De overheid lijkt een toenemend verzet te oogsten nu parlementaire reacties op ambtelijke optreden negatiever zijn geworden en bovendien niet weersproken of van context voorzien worden door de politieke en ambtelijke leiders. Aan de ambtelijke dienst gaat deze ontwikkeling niet ongemerkt voorbij, blijkens de vele lezenswaardige reflecties op het eigen functioneren. Nu deze reflecties nogal abstract en gericht op de morele dimensie zijn, is het de vraag of zij voldoende bruikbare remedies bevatten. In elk geval lijkt het aanbevelenswaardig dat de ambtelijke professionals zelf het initiatief gaan nemen tot het geven van uitleg en context van bekritiseerd ambtelijke handelen, als deel van de actuele nieuwsvoorziening.


P.J.P.M. van Lochem
Mr. dr. P.J.P.M. (Peter) van Lochem is Fellow van het Meijers Instituut (Universiteit Leiden).
Legisprudentie

Experimenteerbepalingen

Trefwoorden Raad van State, wetgevingsadvisering, experimenten
Auteurs M. Nap
SamenvattingAuteursinformatie

  Naar aanleiding van het ontwerp voor de elfde wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving kraakte de Afdeling advisering van de Raad van State enkele kritische noten over het wetgevingsbeleid rondom experimenteerbepalingen. In deze aflevering van Legisprudentie geeft de auteur een bloemlezing van de advisering over experimenteerbepalingen van de afgelopen decennia.


M. Nap
M. (Mentko) Nap is coördinerend juridisch beleidsmedewerker bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Datagedreven wetgeven

‘Law smells’

Over digitale vertalingen van regelgeving en de ­uitvoeringspraktijk

Trefwoorden digitalisering, geautomatiseerde besluitvorming, uitvoerbaarheid
Auteurs A.C.M. Meuwese en I. Timmer
SamenvattingAuteursinformatie

  Nu steeds meer wetgeving op digitale wijze wordt uitgevoerd, is er ook toenemende aandacht voor het proces en de methode van ‘digitale vertaling’ van regelgeving. Deze bijdrage maakt de aansluiting tussen de digitaliseringspraktijk en de wetgevingspraktijk concreter door ervaringen uit verschillende projecten, en met name het RAAK-project, te delen en te laten zien wat wetgevingsjuristen hiervan kunnen leren.


A.C.M. Meuwese
Prof. mr. A.C.M. (Anne) Meuwese is hoogleraar Public Law & Governance of Artificial Intelligence aan de Universiteit Leiden en redacteur van RegelMaat.

I. Timmer
Mr. dr. I. (Ivar) Timmer is lector Legal Management & Technology aan de Hogeschool van Amsterdam.