0920055x_covr
Rss

RegelMaat

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Access_open Wetgeving en wetenschap

Auteurs F.J. van Ommeren
Auteursinformatie

F.J. van Ommeren
Prof. mr. F.J. (Frank) van Ommeren is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is tevens redactielid van RegelMaat.
Artikel

Access_open Evidence-based wetgeving

Trefwoorden wetenschapstoets, expertise, doelmatigheid, juridische vormgeving
Auteurs P.C. Westerman
SamenvattingAuteursinformatie

  Dat de strategische adviesraden en de Raad van State verplicht moeten worden geconsulteerd in de wetenschappelijke onderbouwing van – kostbare – wet- en regelgeving is van evident belang. Recente initiatieven ter bevordering van een dergelijke evidence-based benadering zoals de wetenschapstoets zijn echter gebaseerd op een te simpel – monocausaal – model van wetenschappelijke kennis. Tegelijk wordt de complexiteit van juridische vormgeving onderschat. Wie wetgeving ziet als middel voor één identificeerbaar beleidsdoel gaat voorbij aan het feit dat democratisch tot stand gekomen wetgeving veelal een compromis is tussen diverse belangen en doelen. De voorkeur voor doelen die SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) zijn, is dan ook maar in beperkte mate te verdedigen als het gaat om wetgeving.


P.C. Westerman
Prof. dr. P.C. (Pauline) Westerman is hoogleraar rechtsfilosofie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen en stafmedewerker van de Academie voor Wetgevings- en Overheidsjuristen in Den Haag.
Artikel

Wanneer kan wetgeving op wetenschap vertrouwen?

Strijdige wetenschapsdisciplines en de gespannen verhouding met wetgeving

Trefwoorden vertrouwen in de overheid, wetenschappelijk onderzoek, voortschrijdend inzicht, reflexiviteit, wetgevingsproces
Auteurs G.M. Kuipers
SamenvattingAuteursinformatie

  De overheid heeft bij haar wetgeving en beleid in principe niet de bedoeling om het vertrouwen van burgers in hun overheid te verslechteren. Zij baseert zich bij de totstandkoming van die wetgeving mede op wetenschappelijke kennis. Toch kan de verhouding tussen wetgeving en wetenschap gespannen zijn. Wat is de betekenis van verschillen, strijd of onbegrip tussen wetenschapsdisciplines voor de wetgeving? Ter beantwoording van die hoofdvraag worden het verschil tussen wetenschap en kennis, de onafhankelijkheid van wetenschap en de dynamiek van voortschrijdend inzicht beschreven. Deze bijdrage geeft aandachtspunten mee voor wetgevingsjuristen en beleidsmedewerkers die wetenschap op een vertrouwenwekkende manier willen meenemen in hun wetgevingsproces.


G.M. Kuipers
Dr. G.M. (Georgina) Kuipers is senior onderzoeker, docent en opleidingsmanager bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Tevens is zij verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden.
Artikel

Beleid en de blinde vlek van het beperken

Trefwoorden gedragswetenschap, psychologie, subtraction bias, vereenvoudiging
Auteurs J.A. Harms, S. Pietersma en M. Schreuders
SamenvattingAuteursinformatie

  Complexiteit van wetgeving en stapeling van beleid vormen een knelpunt voor burgers, ondernemers en uitvoering. Deze toenemende complexiteit en stapeling kunnen mede worden veroorzaakt door een denkfout aan de zijde van beleidsmakers en wetgevers, de ‘subtraction bias’. Uit onderzoek van Adams en collega’s (2021) blijkt dat mensen bij het oplossen van verschillende soorten problemen meer geneigd zijn om nieuwe elementen toe te voegen dan bestaande elementen te verwijderen, zelfs wanneer dat laatste aantoonbaar effectiever is. Deze bias kan zich ook voordoen in beleidsvorming en het wetgevingsproces en daarmee nuttige vereenvoudiging in de weg staan. Door de aandacht van beleidsmakers en wetgevingsjuristen hierop te vestigen kunnen de vatbaarheid voor deze bias en het resulterende probleem van complexiteit en stapeling worden ingeperkt.


J.A. Harms
Dr. J.A. (Job) Harms is beleidsmedewerker bij het Ministerie van Financiën, Directie Algemene Fiscale Politiek.

S. Pietersma
Dr. S. (Suzanne) Pietersma is kennisadviseur bij de Belastingdienst, concerndirectie Innovatie & Strategie.

M. Schreuders
Dr. M. (Michael) Schreuders is kennisadviseur bij de Belastingdienst, concerndirectie Innovatie & Strategie.
Objets trouvés

Wie beschermt de academische vrijheid?

Trefwoorden instellingsautonomie, meningsuiting, ontslagbescherming, chilling effect
Auteurs R.A.J. van Gestel
SamenvattingAuteursinformatie

  Een rapport in opdracht van het Europees Parlement signaleert dat de academische vrijheid in Nederland bedreigd wordt, onder andere als gevolg van tijdelijke contracten van wetenschappers en een bestuurscultuur die weinig ruimte biedt voor kritiek. Mede aan de hand van twee recente spraakmakende ontslagzaken van docenten met kritiek op hun eigen onderwijsinstelling wordt betoogd dat een sterkere wettelijke bescherming van de academische vrijheid van wetenschappers ten opzichte van hun eigen bestuurders noodzakelijk is, aangezien het thans zo lijkt te zijn dat bij verstoorde arbeidsverhoudingen de werknemer vrijwel altijd aan het kortste eind trekt en hooguit recht heeft op een ontslagvergoeding.


R.A.J. van Gestel
Prof. dr. R.A.J. (Rob) van Gestel is hoogleraar Regulering aan Tilburg Law School en hoogleraar methodologie van de rechtswetenschap aan de KU Leuven.
Legisprudentie

Inwerkingtredingsbepalingen

Trefwoorden Raad van State, wetgevingsadvisering, gefaseerde inwerkingtreding, gedifferentieerde inwerkingtreding
Auteurs M. Nap
SamenvattingAuteursinformatie

  Een wijziging van de Wet dieren zorgde enige tijd geleden voor enige ophef. De regering besloot daarop een bij amendement ingevoegd onderdeel niet in werking te laten treden. In deze aflevering van ‘Legisprudentie’ inventariseert de auteur de advisering over inwerkingtredingsbepalingen.


M. Nap
M. (Mentko) Nap is coördinerend juridisch beleidsmedewerker bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Buitenlands nieuws

Kunstmatige intelligentie en de Colombiaanse rechter

Trefwoorden ChatGPT, rechtspraak, wetgeving, transparantie
Auteurs G. Karapetian
SamenvattingAuteursinformatie

  In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan een Colombiaanse rechterlijke uitspraak waarin gebruik is gemaakt van ChatGPT.


G. Karapetian
Mr. dr. G. (Gohar) Karapetian is universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Het Ambacht

De tweede lezing van een wetsvoorstel

Trefwoorden Tweede Kamer, wetsprocedure, eindstemming, tweedelezingsprocedure, wijzigingsrecht
Auteurs T.C. Borman
SamenvattingAuteursinformatie

  Een tweede lezing van een wetsvoorstel houdt in dat er vóór de eindstemming tijd wordt ingeruimd om in het wetsvoorstel technische verbeteringen aan te brengen die nodig zijn geworden door nota’s van wijziging of aanvaarde amendementen en om kennelijke vergissingen te herstellen. Het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bevat hiervoor een regeling, die in de praktijk soms vragen en misverstanden oproept. In de praktijk gaat het soms om meer dan technische wijzigingen. Deze bijdrage gaat aan de hand van casuïstiek in op de tweedelezingsprocedure en op de vraag hoe die zich verhoudt tot het wijzigingsrecht van de regering in artikel 84, eerste lid, van de Grondwet.


T.C. Borman
Mr. T.C. (Tim) Borman is werkzaam bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.