0920055x_covr
Rss

RegelMaat

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 4, 2023 Alle samenvattingen uitklappen

L.C. Groen
Mr. dr. L.C. (Lisanne) Groen is universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en redacteur van RegelMaat.

S.A.J. Munneke
Prof. mr. S.A.J. (Solke) Munneke is hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en redacteur van RegelMaat.
Artikel

Access_open Constitutionele toetsing aan hoofdstuk 7 van de Grondwet, een denkoefening

Trefwoorden gemeentelijke autonomie, institutionele bepalingen, decentralisatie, Constitutionele uitgangspunten, organieke wetgeving
Auteurs S.A.J. Munneke
SamenvattingAuteursinformatie

  Rechterlijke constitutionele toetsing aan institutionele bepalingen wordt soms voorzichtig voorgesteld als middel om de democratische rechtsstaat verder te versterken en de positie van overheid en burger nader te verduidelijken. In deze bijdrage wordt, als gedachte-experiment, nagegaan met welk type vragen en keuzes een rechter geconfronteerd zou worden als hij tot een dergelijke toetsing zou overgaan. Aan de hand van hoofdstuk 7 van de Grondwet, de bepalingen over provincies en gemeenten, wordt onderzocht in hoeverre de daarin opgenomen bepalingen zich voor interpretatie en toepassing door de rechter lenen. Dat blijkt maar zeer beperkt het geval te zijn. De grondwettelijke normen blijken veelal onderling nauw verweven, en soms ook tegenstrijdig. Daarnaast rijzen ingewikkelde vragen omtrent de verhouding tot onder andere organieke wetgeving, en de uitleg daarvan. Als laatste kan de vraag worden gesteld door wie dergelijke abstracte normen eigenlijk zouden kunnen worden ingeroepen en wat dat voor de aard van de toetsing betekent.


S.A.J. Munneke
Prof. mr. S.A.J. (Solke) Munneke is hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en redacteur van RegelMaat.
Artikel

Constitutionele toetsing aan sociale grondrechten

Een nieuwe dageraad voor het grondrecht van de bestaanszekerheid?

Trefwoorden verzorgingsstaat, rechterlijke toetsing, artikel 20 Grondwet, EVRM
Auteurs G.J. Vonk
SamenvattingAuteursinformatie

  Sociale grondrechten hebben in Nederland moeite om tot bloei te komen, zowel in de rechtspraktijk als in de rechtsleer. Dit geldt eveneens voor het grondrecht van de bestaanszekerheid zoals vervat in artikel 20 van de Grondwet (Gw), dat kan worden beschouwd als het kernartikel van de presterende overheid in de verzorgingsstaat. Artikel 20 Gw vormt momenteel geen ijkpunt voor een inhoudelijke dialoog tussen de staatsmachten. Aanvaarding van constitutioneel toetsingsrecht kan een bijdrage leveren aan de doorbreking van dit ‘disconnect’. Want zolang de rechter niet gedwongen wordt tot inhoudelijke oordeelsvorming, blijft de betekenis van het grondrecht van de bestaanszekerheid in de sterren geschreven, zodat er vervolgens evenmin voor de wetgever een prikkel bestaat om zich op dit grondrecht te oriënteren. Zo bezien wordt met het kabinetsstandpunt dat sociale grondrechten zich niet lenen voor constitutionele toetsing een historische kans gemist om artikel 20 Gw uit zijn slaapstand te halen.


G.J. Vonk
Prof. dr. G.J. (Gijsbert) Vonk is hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en hoogleraar sociale grondrechten (parttime) aan Maastricht University.
Artikel

Over versterking van constitutionele toetsing in het wetgevingsproces

Trefwoorden grondrechten, Grondwet, constitutie, wetgeving
Auteurs P.B.C.D.F. van Sasse van IJsselt
SamenvattingAuteursinformatie

  Constitutionele toetsing ex ante en ex post zijn nauw met elkaar verbonden. In deze bijdrage neemt de auteur de vraag ter hand of, en zo ja, wat nodig is om de constitutionele toetsing in het wetgevingsproces te versterken. Hij concludeert dat er al een fors aantal (constitutionele) toetsinstrumenten en -momenten van ontwerpwetgeving bestaat, en dat de belangrijkste winst zal zitten in een breedgedragen attitude en aanvaarding dat constitutionele toetsing een ambacht is dat tijd en aandacht vergt, waarvoor capaciteit en prioriteit aanwezig moeten zijn bij de relevante organisaties. Daarvoor is onderhoud en/of (door)ontwikkeling van een constitutionele cultuur een vereiste.


P.B.C.D.F. van Sasse van IJsselt
Prof. mr. dr. P.B.C.D.F. (Paul) van Sasse van IJsselt is bijzonder hoogleraar recht en religie aan de Rijksuniversiteit Groningen, aldaar mede verbonden aan het Expertisecentrum openbare orde & veiligheid, onderzoeker bij de Afdeling staats- en bestuursrecht van de VU Amsterdam en raadadviseur bij de Raad van State.
Artikel

Voorkomen is beter dan genezen

De betekenis van constitutionele advisering door de Raad van State in het wetgevingsproces

Trefwoorden ex ante-wetgevingstoets, beoordelingskader, wetgevingsadvisering, constitutionele toetsing
Auteurs L.F.M. Verhey en L.C. Groen
SamenvattingAuteursinformatie

  Het ‘ter hand nemen’ van constitutionele, rechterlijke toetsing door de regering roept de vraag op wat dit betekent voor de constitutionele beoordeling van wetsvoorstellen door de Afdeling advisering van de Raad van State. Aan de hand van voorbeelden schetsen de auteurs hoe de constitutionele advisering door de (Afdeling advisering van de) Raad van State zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld en wat de functie ervan is. De auteurs betogen dat de constitutionele beoordeling van wetgeving ex ante en constitutionele, rechterlijke toetsing elkaar kunnen versterken.


L.F.M. Verhey
Prof. mr. L.F.M. (Luc) Verhey is lid van de Raad van State en hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden (Kirchheiner-leerstoel).

L.C. Groen
Mr. dr. L.C. (Lisanne) Groen is universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en redacteur van RegelMaat.
Uit de wetgevingspraktijk

Politici als hoeders van het recht

Een blik vanuit de Eerste Kamer op de vervulling van zijn juridische functie

Trefwoorden constitutionele toetsing, toets rechtmatigheid, Grondwet, rechter
Auteurs H. Doornhof
SamenvattingAuteursinformatie

  De Eerste Kamer wordt gezien als het juridisch geweten binnen ons parlementair stelsel. Maar hoe staat het er nu echt voor met de vervulling van de juridische functie van de Senaat? In zijn bijdrage beantwoordt de auteur – senator en bestuursrechtadvocaat – Hugo Doornhof deze vraag aan de hand van enkele (wetgevings)dossiers. Hij komt tot de conclusie dat niet steeds duidelijk is of in de Eerste Kamer wel voldoende bewustzijn en kennis van het recht voorhanden zijn. Hoe dan ook zijn politieke overwegingen wellicht wel nooit volledig te scheiden van (juridische) kwaliteitsoordelen. Maar soms staat gewoon vast dat politieke opportuniteit zwaarder weegt dan wetenschappelijke rationaliteit. Doornhof brengt verschillende mogelijkheden naar voren om ervoor te zorgen dat de rechtmatigheidstoets door de Eerste Kamer kwalitatief en effectief beter gebeurt, ook via veranderingen in het huidig Grondwettelijk stelsel. De uiteindelijk enigszins gebrekkige vervulling van de juridische functie zou in elk geval reden kunnen zijn om te kiezen voor constitutionele toetsing door de rechter, zij het in elk geval niet door het instellen van een constitutioneel hof. Want het is hoe dan ook beter de politiek ietwat meer te juridiseren dan de rechtspraak (verder) te politiseren.


H. Doornhof
Mr. drs. H. (Hugo) Doornhof is sinds 2019 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (CDA). Zijn hoofdfunctie is advocaat-partner bestuurs- en omgevingsrecht bij AKD in Amsterdam.
Objets trouvés

De rechter als wetgever-plaatsvervanger

Trefwoorden algemeenbelangacties, machtenscheiding, representativiteit, wetgevingsbevelen, rechtsvergelijking
Auteurs R.A.J. van Gestel
SamenvattingAuteursinformatie

  In algemeenbelangacties treedt de rechter soms op als wetgever-plaatsvervanger. Dat roept legitimiteitsvragen op. Mag hij dat wel en kan hij het wel? Rechtsvergelijkend onderzoek toont dat rechters verschillend aankijken tegen wie een ‘public interest’-zaak mag brengen en hoe de representativiteit van bijvoorbeeld belangenorganisaties die opkomen voor publieke belangen beoordeeld dient te worden. Bovendien bestaan er internationaal uiteenlopende visies over de uitspraakbevoegdheden waarover rechters kunnen beschikken. Waar in Nederland tamelijk krampachtig lijkt te worden omgesprongen met rechterlijke bevelen die opdrachten bevatten voor de wetgever, bestaan elders wetgevingsbevelen die juist een constitutionele dialoog beogen te bewerkstelligen tussen rechter, bestuur en wetgever.


R.A.J. van Gestel
Prof. dr. R.A.J. (Rob) van Gestel is hoogleraar Regulering aan Tilburg Law School en hoogleraar methodologie van de rechtswetenschap aan de KU Leuven.
Legisprudentie

Adviseren over ingrijpende wijzigingen

Trefwoorden Raad van State, wetgevingsadvisering, herhaald adviseren, opnieuw horen
Auteurs M. Nap
SamenvattingAuteursinformatie

  Onder omstandigheden moet de Raad van State gevraagd worden om zich nogmaals over een wetsvoorstel of ontwerp voor een algemene maatregel van bestuur te buigen. In deze aflevering van ‘Legisprudentie’ wordt de advisering over deze plicht tot herhaald adviseren onder de loep genomen.


M. Nap
M. (Mentko) Nap is coördinerend juridisch beleidsmedewerker bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Buitenlands nieuws

Constitutionele toetsing in Armenië

Trefwoorden Constitutioneel Hof, parlementair stelsel, klassieke grondrechten, toetsing ex post, hoofdlijnenbrief constitutionele toetsing
Auteurs G. Karapetian
SamenvattingAuteursinformatie

  In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan constitutionele toetsing door het Armeense Constitutioneel Hof. Hoe is constitutionele toetsing in het Armeense staatsrecht vormgegeven? Aan welke bepalingen wordt er getoetst en wanneer? Wie legt de vragen voor aan het Constitutioneel Hof in Yerevan en wat zijn de rechtsgevolgen van zijn oordeel? Indachtig de hoofdlijnenbrief constitutionele toetsing van 1 juli 2022 worden enkele verschillen en overeenkomsten tussen het voorstel van het kabinet-Rutte IV en de Armeense constitutionele toetsingspraktijken bezien.


G. Karapetian
Mr. G. (Gohar) Karapetian is universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Het Ambacht

Het nieuwe Reglement van Orde van de Eerste Kamer

Trefwoorden parlement, wetgevingsprocedure, Grondwet
Auteurs T.C. Borman
SamenvattingAuteursinformatie

  Sinds 13 juni 2023 werkt de Eerste Kamer met een nieuw Reglement van Orde (RvO EK). In deze bijdrage wordt ingegaan op de (bescheiden) gevolgen van het nieuwe RvO EK voor het nationale wetgevingsproces. Ook worden enkele andere onderwerpen besproken die aan de orde kwamen bij het totstandkomingsproces van het nieuwe RvO EK. Daarbij wordt onder andere ingegaan op de besprekingen in de Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde (CARO), die het ontwerp voor het nieuwe RvO heeft voorbereid.


T.C. Borman
Mr. T.C. (Tim) Borman is werkzaam bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.