1573806x_omslag108px_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 02, 2002

Redactie
Milieu:

Vz. ABRS 19 december 2001, nr. 200104431/1 (Lochem)

Trefwoorden I.c. is toetsing aan de IPPC-richtlijn vereist; onduidelijk is of aan de IPPC-richtlijn kan worden voldaan
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 16 januari 2002, nr. 200000048/1 (GS Zuid-Holland)

Trefwoorden Niet tijdig melden van ongewoon voorval; dwangsom is terecht opgelegd
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 16 januari 2002, nr. 200004997/1 (Zijpe)

Trefwoorden Na verwijderen wieken windturbine resteert kale mast vanaf welk moment niet kan worden gesproken van het in werking houden van een windturbine; dwangsom in strijd met vertrouwensbeginsel
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 30 januari 2002, nr. 200004674/1 (Staatssecretaris LNV)

Trefwoorden De appellerende landschapsstichting is als 'belanghebbende' aan te merken; in casu is niet concreet onderzocht of de activiteiten geen significante (verstorende) effecten hebben in het aangrenzende vogelbeschermingsgebied
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 6 februari 2002, nr. 200004365/1 (Minister Vrom)

Trefwoorden Bij het vaststellen van hogere grenswaarden binnen geluidzone industrieterrein kan rekening worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen, mits deze voldoende concreet zijn
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 20 februari 2002, nr. 200100018/1 (Texel)

Trefwoorden Revisievergunning krachtens de Wm voor een veehouderij annex akkerbouwbedrijf. Door één der appellanten is betoogd dat verweerders ten onrechte niet hebben beoordeeld of vergunningverlening gevolgen heeft voor de Waddenzee, de Noordzeekustzone en de
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 20 februari 2002, nr. 200103681/1 (Noorder-Koggenland)

Trefwoorden Houden van papegaaien in dit geval niet vergunningplichtig
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 27 februari 2002, nr. 200102014/1 (GS Drenthe)

Trefwoorden Motorcrossterrein ligt in gebied met bijzondere natuurwaarden; verweerders zijn ten onrechte voorbijgegaan aan hun MER-beoordelingsplicht
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 27 februari 2002, nr. 200103080/1 (Staatssecretaris LNV)

Trefwoorden Verweerders hebben zich kunnen beperken tot het vastleggen van de depositie in de vergunning
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 6 maart 2002, nr. 200004233/1 (Lichtenvoorde)

Trefwoorden I.c. geen sprake van een 'belangrijke wijziging' in de zin van de IPPC-richtlijn; mitsdien is geen grondslag aanwezig voor het voorschrijven van maatregelen als bedoeld in de richtlijn
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 6 maart 2002, nr. 200102902/1 (Haelen)

Trefwoorden Besluit tot acceptatie melding hoeft niet aan omwonenden te worden toegezonden
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 13 maart 2002, nr. 200100220/1 (GS Limburg)

Trefwoorden Voor zover in de inrichting activiteiten zijn uitgevoerd, zijn dit pro forma activiteiten geweest. De vergunning is van rechtswege vervallen
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 20 maart 2002, nr. 200002278/1 (Eibergen)

Trefwoorden Geen sprake van een 'belangrijke wijziging' in de zin van de IPPC-richtlijn; mitsdien is beoordelingskader van deze richtlijn niet van toepassing
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 20 maart 2002, nr. 200003711/1 (Staatssecretaris LNV)

Trefwoorden Proefboringen in Waddenzeegebied zijn vergunningplichtig op grond van de Natuurbeschermingswet. Gelet op het voorzorgbeginsel en zichthinder zijn de vergunningen voor de gasboringen en proefboringen terecht geweigerd
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 20 maart 2002, nr. 200102841/1 (Etten-Leur)

Trefwoorden Verweerders hebben kunnen anticiperen op toekomstige regelgeving, i.c. het ontwerp-Vuurwerkbesluit
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu kort

Trefwoorden ABRS 12 december 2001, nr. 200005714/1 (Middelburg); ABRS 19 december 2001, nr. 200000764/1 (Ede); Vz. ABRS 20 december 2001, nr. 200105913/1 (Utrecht); Vz. ABRS 7 januari 2002, nr. 200105363/1 (Apeldoorn); ABRS 16 januari 2002, nr. 200100142/1 (Ede)
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 22 augustus 2001, nr. E01.98.0182/1, Voorst/bestemmingsplan 'Buitengebied 1996'

Trefwoorden De gemeenteraad heeft bij de belangenafweging aan de grotere flexibiliteit van het systeem van verbale bouwpercelen een groter gewicht toegekend dan aan de grotere rechtszekerheid van het systeem van vaste bouwpercelen. Dat daardoor de bepaling van
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 19 december 2001, nr. E01.98.0586, Borsele/bestemmingsplan 'Landelijk gebied'

Trefwoorden Bouwblokken die op de plankaart zijn ingetekend, bieden meer rechtszekerheid dan verbale bouwblokken, omdat de uitbreidingsrichting van de ondernemingen kan worden gestuurd. In casu is dat van belang om conflictsituaties met nabijgelegen kwetsbare
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 17 oktober 2001, nr. 200001854/1, Someren/bestemmingsplan 'Kom Someren-Eind'

Trefwoorden Verwijzing in de planvoorschriften naar een inventarisatiekaart die deel uitmaakt van de toelichting leidt tot rechtsonzekerheid, aangezien de toelichting op het plan blijkens vaste jurisprudentie geen bindende kracht bezit en dus aan de
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Vz. ABRS 18 december 2001, nr. 200105355/2, Gelderland/'Partiële herziening inzake Kernhem-Ede' van het Streekplan Gelderland

Trefwoorden Het actualiseren van het MER voor de streekplanherziening waarin de aanwijzing van een gebied voor woningbouwdoeleinden als een concrete beleidsbeslissing wordt aangemerkt kan (indirect) het aan het bestemmingsplan klevende gebrek van een MER repareren
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 19 december 2001, nr. E01.98.0700, Sevenum/bestemmingsplan 'Buitengebied Sevenum 1998'

Trefwoorden Gemeenteraad heeft onvoldoende onderzoek verricht naar de per individueel bedrijf vanuit agrarische overwegingen noodzakelijke omvang van het agrarische bouwblok. Strijd met het streekplanprincipe 'bouwkavel op maat'. Daarbij dienen concrete bouwplannen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 19 december 2001, nr. 200000360/1, Tilburg/bestemmingsplan 'Nieuwe Warande, fase 1'

Trefwoorden Ruimtelijke samenhang in een uitleggebied kan er niet toe leiden dat goedkeuring moet worden verleend aan een woonbestemming die blijkens het woningbouwprogramma pas na afloop van de tienjarige planperiode zal worden verwezenlijkt
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 19 december 2001, nr. 200000729/1, Tilburg/bestemmingsplan 'Spoorzone Berkel-Enschot'

Trefwoorden Gelet op de door appellanten gestelde vragen in het kader van de inspraak over het voorontwerpbestemmingsplan en in hun zienswijzen, kan niet gesteld worden dat zij geen zienswijze over het niet positief bestemmen van hun bedrijf hebben ingediend
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 19 december 2001, nr. 200100363/1, Heusden/bouwvergunning

Trefwoorden Mede gelet op het dwingendrechtelijk karakter van artikel 44 van de Woningwet kan de toetsing van het bouwplan aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan niet achterwege blijven. Artikel 8:72, vierde lid, van de Awb kan er niet toe strekken dat bij de nieuw te nemen beslissing
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 19 december 2001, nr. 200103469/1, Hengelo/dwangsomaanschrijving

Trefwoorden De Wet geluidhinder bevat een uitputtende regeling ten aanzien van de bescherming tegen geluidhinder door wegverkeer door de zonering van wegen in het kader van de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan. Daardoor kunnen in het plan geen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Vz. ABRS 19 december 2001, nrs. 200104173/1 en 200104173/2, Velsen/bestemmingsplan 'IJmuiden Centrum'

Trefwoorden Verweerders kunnen bij de beoordeling van het bestemmingsplan zich niet beperken tot de bepalingen van het Bouwbesluit. Blijkens de toelichting op het Bouwbesluit zijn de daarin gegeven voorschriften beperkt tot bouwtechnische en woon- of inrichtingstechn
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 2 januari 2002, nr. E01.99.0087/1, Giessenlanden/bestemmingsplan 'Landelijk gebied Giessenlanden'

Trefwoorden Noodzakelijke hoogte die brug moet hebben voor door waterschap voorgeschreven vrije doorvaarhoogte is hoger dan hetgeen maximaal is toegestaan binnen een molenbiotoop
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 2 januari 2002, nr. 200102755/1, Heerenveen/bestemmingsplan 'Oudeschoot Tjeerd Roslaan' (verzoek om herziening)

Trefwoorden Ingevolge artikel 6:6 van de Algemene wet bestuursrecht dient de gelegenheid geboden te worden tot herstel van verzuimen die betrekking hebben op het indienen van het beroepschrift, niet op het kenbaar maken van een zienswijze of bedenkingen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Vz. ABRS 10 januari 2002, nr. 200104384/2, Schouwen-Duiveland/bestemmingsplan 'Buitengebied Duiveland, 1e herziening'

Trefwoorden Bepaling die voorschrijft dat de kassen afgeschermd moeten worden om lichtuitstraling door assimilatiebelichting te voorkomen is van invloed op het woon- en leefklimaat in de omgeving. Een dergelijke voorwaarde kan als ruimtelijk relevant worden
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 23 januari 2002, nr. 200003994/1, Buren/bestemmingsplan 'Verblijfsrecreatieterreinn Buren'

Trefwoorden Beperkingen als gevolg van bufferzone tussen fruitteeltbedrijf en recreatieoord 'eerlijk verdeeld' over beide bedrijven
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 23 januari 2002, nr. 200102110/1, Gelderland/Streekplan Gelderland 1996

Trefwoorden Aanduiding van (deel van) tracé in het streekplan is een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb en dus bindend bij de vaststelling van een bestemmingsplan. Gedeputeerde staten zijn ten onrechte ervan uitgegaan dat bij het nog vast te stellen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 30 januari 2002, nr. 200101288/1, Arnhem/bestemmingsplan 'Rijnkade-Paradijs'

Trefwoorden Uit de voorschriften volgt dat in de beschrijving in hoofdlijnen de bepalingen die cursief zijn weergegeven een juridische binding hebben, en dat bepalingen in dit artikel die niet cursief zijn weergegeven, geen juridisch bindende bepalingen bevatten
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 30 januari 2002, nr. 200101988/1, Hulst/bestemmingsplan '2e herziening van het bestemmingsplan Hogeweg' (nieuwe naam 'Hogeweg I en II')

Trefwoorden Kennisgeving bevatte een opsomming van punten waarop het plan betrekking heeft, die de indruk kon wekken dat het gemeentebestuur beoogde een limitatieve opsomming van de zakelijke inhoud te geven. Dat was echter niet het geval. Het valt niet uit te
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Rb. Almelo, 1 februari 2002, nr. 01/633, BSTPL H1 A Hellendoorn/bouwvergunning

Trefwoorden Ingevolge de planvoorschriften is een verklaring van geen bezwaar van de Eerstaanwezend Ingenieur Directeur van het Ministerie van Defensie een dwingende voorwaarde voor het verkrijgen van vrijstelling van het bouwverbod. Dit betekent dat een beslissing
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 27 februari 2002, nr. 200003809/1, Utrecht/bestemmingsplan 'Leidsche Rijn Utrecht 1999'

Trefwoorden Aanwijzing van woningbouwlocatie in Regionaal Structuurplan is in casu niet aan te merken als een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb. Het onderhavige bestemmingsplan is daarom het eerste ruimtelijk plan dat een besluit bevat inzake de bouw van meer
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 20 maart 2002, nr. 200103971/1, Noord-Beveland/bestemmingsplan 'Bebouwde kom Colijnsplaat'

Trefwoorden Als beslissingsbevoegd bestuursorgaan met betrekking tot de aangevraagde vrijstelling van de verplichting een bestemmingsplan tenminste eenmaal in de tien jaren te herzien, waren gedeputeerde staten belast met het volgen van de openbare
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

Rb. Maastricht, 14 december 2001, nr. AWB 00/1327, Beek/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Planologisch nadeel van het door de oprichting van het geluidsscherm verminderde uitzicht wordt gecompenseerd door vermindering van de geluidsbelasting als gevolg van hetzelfde scherm
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 2 januari 2002, nr. 200102684/1, 's-Hertogenbosch/ verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Deskundige heeft de waardevermindering uitgedrukt als een percentage van de waarde van het object na de planologische wijziging. In casu bestaan geen redenen om de taxatie onzorgvuldig te achten
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 2 januari 2002, nr. 200103164/1, Tilburg/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Appellanten waren ten tijde van de aankoop van hun woning op de hoogte van de voorgenomen wegaanleg. Vanwege die wetenschap had het op hun weg gelegen zich terzake zorgvuldig te informeren. Nu de wegaanleg voor hen voorzienbaar was, hebben appellanten
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 9 januari 2002, nr. 200101462/1, Schipluiden/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Rapport van door appellanten ingeschakelde deskundige is op het punt van de vergelijking van de planologische mogelijkheden te summier. Gelet hierop bestond er geen reden om verder in te gaan op de grote discrepantie tussen de schadebeoordeling van deze
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 9 januari 2002, nr. 200101720/1, Heemstede/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Een nadere beschouwing van overgelegde notariële akte valt binnen de sfeer van de onderzoeksplicht van het bestuursorgaan. De artikelen 6:18 en 6:19 van de Awb staan niet in de weg aan het intrekken van de beslissing op bezwaar wegens een onjuiste
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 27 maart 2002, nr. 200103224/1, Apeldoorn/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Deskundige is er bij de bepaling van de waardedaling terecht vanuit gegaan dat een redelijk handelend koper bij de bepaling van zijn koopprijs niet alleen uitgaat van de planologische mogelijkheden van een pand, maar ook van de feitelijke geschiktheid
Auteurs Redactie

Redactie