1573806x_omslag108px_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 03, 2002
Milieu:

Vz. ABRS 19 maart 2002, nr. 200105843/2 inzake art. 1 Wvo en art. 1 EG-richtlijn 76/464 (zuiveringschap Limburg)

Trefwoorden Lozing van verontreinigde stoom van elektriciteitscentrale is niet aan een bepaalde persoon toe te schrijven; geen Wvo-vergunning vereist
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 27 maart 2002, nrs. 200000690/1 en 200101670/1 inzake art. 12 Natuurbeschermingswet en art. 6 EG-richtlijn 62/43 (Habitatrichtlijn) (Staatssecretaris LNV)

Trefwoorden Twijfels over correcte implementatie Habitatrichtlijn in de Nbw; prejudiciële vragen over art. 6, tweede en derde lid Habitatrichtlijn aan Hof van Justitie EG voorgelegd
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 27 maart 2002, nrs. 200003011/2 en 200103587/1 inzake art. 21 Grondwet en art. 8 EVRM (Dordrecht)

Trefwoorden Besluit tot vergunningverlening niet strijdig met art. 21 Grondwet en art. 8 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 27 maart 2002, nr. 200103923/1 inzake art. 12 Natuurbeschermingswet, art. 4 EG-richtlijn 79/409 (Vogelrichtlijn) en art. 6 en 7 EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) (Staatssecretaris LNV)

Trefwoorden Verweerders hebben ten onrechte verzuimd om onderzoek te (laten) doen naar significante gevolgen van de voorgenomen activiteiten voor het gebied dat als speciale beschermingszone is aangewezen
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 10 april 2002, nr. 200103822/1 inzake art. 1.1 Wm en categorie 3, 4, 5 en 13.1 Ivb (Weert)

Trefwoorden Stallen van een vrachtwagen ten behoeve van een transportbedrijf is wel een inrichting maar niet vergunningplichtig
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 17 april 2002, nr. 200002214/1 inzake art. 1 en 2a Wvo, art. 7 EG-richtlijn 76/464 en art. 2 en 14 Lozingenbesluit (Hoogheemraadschap Schieland)

Trefwoorden Gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen niet aan te merken als een 'lozing'. De lozing van grijze lijst stoffen kan worden verbonden aan voorschriften die beantwoorden aan de best uitvoerbare technieken
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 1 mei 2002, nr. 200103482/1 inzake art. 8.17 Wm (Ambt Montfort)

Trefwoorden Onder bijzondere omstandigheden kan in strijd met de afstandsgrafiek van de Richtlijn veehouderij en stankhinder een tijdelijke vergunning worden verleend voor een veehouderij
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 8 mei 2002, nrs. 200000056/1 en 200000057/1 inzake art. 15.25 Wm en art. 1 Wet Luvo (Minister van VROM)

Trefwoorden Geen schade-uitkering uit het Fonds Luvo nu de schade niet is ontstaan door menselijk handelen of nalaten maar door een natuurverschijnsel
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 8 mei 2002, nr. 200004646/1 inzake art. 1 Wvo, art. 4 Uitvoeringsbesluit Wvo en art. 7 EG-richtlijn 76/464 (Moordrecht)

Trefwoorden Ammoniakdepositie is niet aan te merken als een 'lozing'
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 15 mei 2002, nr. 200105797/1 inzake art. 1 Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer (Emmen)

Trefwoorden Akkerbouwbedrijf met 60 stuks jongvee valt niet onder het Besluit; sprake van vergunningsplicht
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 22 mei 2002, nr. 200105434/1 inzake art. 8:75 en 8:73 Awb (Haarlem)

Trefwoorden Kosten van rechtsbijstand vormen onvoldoende procesbelang voor een inhoudelijke beoordeling van het geschil
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 5 juni 2002, nr. 200100435/1 inzake art. 15.20 Wm (Hulst)

Trefwoorden Schadeverzoek terecht afgewezen nu een causaal verband bestaat tussen het besluit en de opgetreden schade
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 5 juni 2002, nr. 200104666/1 inzake art. 13 Wbb en art. 5:24 Awb (Zutphen)

Trefwoorden Het bouwen en in gebruik hebben van een schuur is geen handeling als bedoeld in art. 6 Wbb zodat appellant niet kan worden gedwongen om de ten gevolge van brand verspreide asbestdeeltjes op te ruimen
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

Vz. ABRS 11 juni 2002, nr. 200202149/4 inzake art. 8.4 Wm en Awb (Menaldumadeel)

Trefwoorden Verweerders hebben geen revisievergunning kunnen verlangen. Aanvraag als bedoeld in art. 8.4, tweede lid Wm niet aan termijn gebonden. Geen noodzaak voor het terinzage leggen van een nieuw ontwerp-besluit
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

Vz. ABRS 18 juni 2002, nr. 200201895/2 inzake art. 8.1 en 8.19 Wm (GS Limburg)

Trefwoorden In het onderhavige geval kan niet met een melding worden volstaan
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 19 juni 2002, nr. 200003207/2 inzake art. 8.9, 8.10 en 8.11 Wm (Uithoorn)

Trefwoorden Aanvraag om vergunning kon hangende de procedure worden gewijzigd. Onder omstandigheden is het mogelijk vergunning te verlenen voor voorzieningen die buiten de grenzen van de inrichting zijn gelegen. Gebruik van freon is rechtens toegestaan
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 19 juni 2002, nr. 200105168/2 inzake art. 1, 2 en 26 EVOA (Minister van VROM)

Trefwoorden Het overbrengen van het schip Sandrien naar India is aan te merken als het 'zich ontdoen' van afvalstoffen
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 26 juni 2002, nr. 200104522/1 inzake art. 20.3 Wm (Harderwijk)

Trefwoorden Intrekking vergunning onder opschortende voorwaarde is niet in strijd met het systeem van de Wm
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu kort

Trefwoorden ABRS 6 maart 2002, nr. 200103392/2 (Heythuysen); ABRS 20 maart 2002, nr. 200001223/2 (GS Zeeland); ABRS 20 maart 2002, nr. 200003471/2 (Schouwen Duiveland); ABRS 20 maart 2002, nr. 200004030/1 (Tubbergen); ABRS 27 maart 2002, nr. 200104214/1 (Staatssecretaris LNV); ABRS 3 april 2002, nr. 200100600/1 (GS Gelderland)
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 3 oktober 2001, nr. 199900271/1, Limburg/ Streekplanherziening Noord- en Midden- en Zuid-Limburg voor ontgrondingenlocaties

Trefwoorden Aanwijzingen van winplaatsen in streekplan zijn besluiten in de zin van artikel 4a, zevende lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in samenhang met artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Het niet opnemen van de aanwijzing als winplaats van een door appellanten
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 13 februari 2002, nr. E01.98.0147/1, Boxmeer/'Buitengebied 1997'

Trefwoorden Afrasteringen zijn geen werk of werkzaamheid in de zin van artikel 14 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Erf- of terreinafscheidingen zijn geregeld in de Woningwet. Het aanbrengen van afrasteringen kan niet via het bestemmingsplan worden tegengegaan.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 22 februari 2002, nr. 200001138/7, Deurne/'Boerenbond Deurne'

Trefwoorden Aan gecorrigeerd besluit omtrent goedkeuring dat na afloop van de wettelijke beslistermijn is bekendgemaakt, komt geen betekenis toe
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Rb. Utrecht 15 maart 2002, nr. SBR 01/112, Leusden/last onder dwangsom

Trefwoorden Een bestemmingsplan wordt niet voor die gedeelten waartegen geen beroep is ingesteld of kon worden ingesteld, met het goedkeuringsbesluit onherroepelijk. Dit volgt niet uit artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en zou bovendien impliceren dat gedeelten van één bestemmingsplan
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 20 maart 2002, nrs. 200002296/1 en 200002297/1, Dongeradeel/'Gaswinlocatie Moddergat' en 'Gaswinlocatie Paesens'

Trefwoorden Door de weigering van de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet verzekerd
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 3 april 2002, nr. 199901372/1, Bernheze/'Buitengebied'

Trefwoorden Gedeputeerde staten mogen niet goedkeuring onthouden op andere gronden dan wegens strijd met het recht of strijd met de goede ruimtelijke ordening
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 10 april 2002, nr. 200102756/1, Wageningen/'Landelijk Gebied Oost'

Trefwoorden Artikel 6:17 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op bestemmingsplanprocedure
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 10 april 2002, nr. 200104307/1, Leerdam/'Bedrijfsstrook Schaikseweg II'

Trefwoorden Een intrekking van een zienswijze kan in beginsel niet worden herroepen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 17 april 2002, nr. 200100411/1, Vianen/'Bedrijventerrein Gaasperwaard'

Trefwoorden Aangezien ten tijde van de bestreden beslissing de gemeente Vianen nog was ingedeeld bij de provincie Zuid-Holland, waren gedeputeerde staten van Zuid-Holland bevoegd te beslissen over de goedkeuring van het onderhavige bestemmingsplan. Wel hadden zij, nu het bestemmingsplan in strijd
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 17 april 2002, nr. 200104085/1, Bemmel/'Camping De Waaij'

Trefwoorden Nu de bestemmingen die aan verschillende onderdelen van een camping zijn toegekend duidelijk van elkaar kunnen worden onderscheiden, hoeft de camping niet als één object in de zin van de brochure Veehouderij en Hinderwet 1985 beschouwd te worden
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 24 april 2002, nr. 200101025/1, Nunspeet/'Elspeet-Dorp 2000'

Trefwoorden Uit de in het streekplan aangegeven verstedelijkingscontour volgt niet dat de locatie zonder meer voor woonbebouwing in aanmerking dient te komen, maar het streekplan sluit bebouwing niet uit. Verweerders konden niet volstaan met te stellen dat het binnen de contour gelegen perceel feitelijk deel uitmaakt van het buitengebied
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 1 mei 2002, nr. 200101696, Enschede/binnenplanse vrijstelling

Trefwoorden De omstandigheid dat vanwege de huidige telecommunicatiemogelijkheden en mobiliteit een dienstwoning niet meer noodzakelijk zou zijn, is een grond die tot weigering van ieder verzoek om vrijstelling zou moeten leiden, hetgeen betekent dat het planvoorschrift dat in vrijstelling voorziet feitelijk buiten werking zou worden gesteld
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 1 mei 2002, nr. 200100123/1, Dronten/vrijstelling ex artikel 19 WRO

Trefwoorden Een voorbereidingsbesluit moet gelden ten tijde van het nemen, niet noodzakelijkerwijze ten tijde van het bekendmaken, van de beslissing op bezwaar
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 1 mei 2002, nr. 200103920/1, Hardenberg/'Wijzigingsplan ex artikel 11 WRO bestemmingsplan Buitengebied, Boerendijk 36b te Sibculo'

Trefwoorden In bestemmingsplan voorgeschreven adviesaanvraag bij toepassen wijzigingsbevoegdheid is niet meer mogelijk
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 1 mei 2002, nr. 200004690/1, Zevenhuizen-Moerkapelle/'Uitbreiding Nijverheidscentrum

Trefwoorden Wet op de Ruimtelijke Ordening biedt op zich geen grondslag voor een regeling die enkel een specifieke groep van bedrijven toelaat die zich in niets anders onderscheidt van soortgelijke, andere bedrijven dan in hun herkomst. De herkomst van bedrijven is als zodanig bij het reguleren van
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 22 mei 2002, nr. 200104543/1, Elburg/'Thematische uitsluiting seksinrichtingen'

Trefwoorden Religieuze opvattingen zijn geen ruimtelijk relevante motieven voor een algeheel verbod op seksinrichtingen voor het gehele grondgebied van de gemeente
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 26 juni 2002, nr. 200104539/1, Nootdorp/'Ypenburg-Nootdorp'

Trefwoorden Goedkeuring kan niet onder voorwaarden worden verleend. Bijzonder geval van ontvankelijkheid
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 26 juni 2002, nr. 200104725, Hillegom/'Landelijk Gebied 1997, wijzigingsplan agrarisch bedrijventerrein'

Trefwoorden Wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van nieuwvestiging kan niet aangewend worden voor bedrijfsuitbreiding
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 26 juni 2002, nr. 200004862/1, Naaldwijk/'Buitengebied'

Trefwoorden Het gelijkheidsbeginsel gaat niet zo ver dat het in strijd met het streekplan ten onrechte goedkeuren van bepaalde plandelen meebrengt dat ook andere plandelen die strijdig zijn met het streekplan moeten worden goedgekeurd
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 10 juli 2002, nr. 200103684/1, Brunssum/'Woongebieden'

Trefwoorden Beroep op vertrouwensbeginsel slaagt
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 28 november 2001, nr. 200101548/1, Vlagtwedde/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Bij vergelijking tussen hetgeen maximaal kon en kan worden gerealiseerd dient de onder het nieuwe regime geldende vrijstellingsmogelijkheid te worden betrokken. Na de planherziening is bebouwing, zij het na vrijstelling, evenzeer als voorheen (bij recht) mogelijk
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

Rb. Assen 18 december 2001, 99/763 BELEI, Zuidlaren (thans: Tynaarlo)/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Na wijziging planologisch regime overeengekomen voortzetting van een familiebedrijf door vennootschap die deels in handen is van vader en zoon, is niet te beschouwen als ononderbroken bedrijfsovergang zoals dat onder omstandigheden binnen de familiesfeer van vader op zoon denkbaar is. Planschade derhalve voorzienbaar voor vennootschap
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 6 februari 2002, nr. 200102764/1, Woerden/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Het is aan appellant om aannemelijk te maken dat en in welke omvang de omzetdaling van zijn bedrijf aan de planologische verslechtering moet worden toegerekend
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

Rb. Utrecht 12 februari 2002, SBR nr. 2000/1064, Amersfoort/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Schadevergoeding wordt 'zelfstandig schadebesluit' nu het planologische regime dat de schadeveroorzakende maatregel mogelijk maakte, is vernietigd en het ervoor moet worden gehouden dat geen legalisering plaatsvindt. Schadevergoeding gesteld op het gemiddelde van door (partij)deskundigen getaxeerde bedragen
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 24 april 2002, nr. 200004482/1, Nieuwegein/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Artikel 6:20, vierde lid, van de Awb dient naar het oordeel van de Afdeling aldus te worden uitgelegd, dat, ingeval een beroep bij de rechtbank aanhangig is tegen een fictieve weigering te beslissen op een bezwaar, dat beroep mede geacht wordt te zijn gericht tegen een hangende
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 1 mei 2002, nr. 200100768/1, Tubbergen/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Wijzigingsbevoegdheid in voormalige planologische regime was voldoende bepaalbaar, zodat schade (door wijzigingsplan) voorzienbaar was
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 22 mei 2002, nr. 200102126/1, Barneveld/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Voorzienbaarheid aangenomen nu appellanten gronden hebben aangekocht onder de voorwaarde dat zij geen bezwaar zouden maken tegen een toekomstige industriebestemming van de omliggende grond
Auteurs Redactie

Redactie
Planschadevergoeding:

ABRS 19 juni 2002, nr. 200103955/1, Barendrecht/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Moment van onherroepelijk worden van (delen van het) besluit omtrent goedkeuring van een bestemmingsplan
Auteurs Redactie

Redactie