Cover_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 04, 2002
Milieu:

Vz. ABRS 2 juli 2002, nr. 200202809/1 inzake art. 20.8 Wm (GS Noord-Brabant)

Trefwoorden Art. 20.8 Wm heeft betrekking op de bouwvergunning en niet op de aanlegvergunning
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 3 juli 2002, nrs. E03.96.1552 en 200105656/1 inzake art. 8:73 Awb (Noordoostpolder)

Trefwoorden Toekenning schadevergoeding voor gederfde inkomsten wegens ten onrechte weigeren vergunning
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 17 juli 2002, nr. 200001617/1 inzake art. 3 Ontgrondingenwet en art. 2 Ontgrondingenverordening Limburg (GS Limburg)

Trefwoorden Afgraving ten behoeve van aanleg aarden wal niet vergunningplichtig o.g.v. Ontgrondingenwet
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 17 juli 2002, nr. 200103105/1 inzake art. 8.10 en 8.11 Wm (Nederweert)

Trefwoorden Geen motorcrossactiviteiten toegestaan tijdens vogelbroedseizoen
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 17 juli 2002, nr. 200105865/1 inzake art. 12 en 18 Nbw (Staatssecretaris van LNV)

Trefwoorden Afwijzing schadevergoeding/nadeelcompensatie wegens niet kunnen rapen van mosselen. Voor schadevergoeding bestaat geen rechtsgrond. Nadeel valt onder maatschappelijk risico verzoeker
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 24 juli 2002, nr. 200103706/1 inzake art. 1.1 lid 1 en art. 8.17 Wm, art. 6 Habitatrichtlijn (EG 92/43) (Ede)

Trefwoorden Modelvliegtuigactiviteiten aan te merken als inrichting in de zin van de Wm; doordat aannemelijk is dat de vogels in hun leefgedrag worden gehinderd, had de vergunning niet zonder voorafgaand onderzoek mogen worden verleend; geen reden aanwezig om een tijdelijke vergunning te verlenen
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 21 augustus 2002, nr. 200105688/1 inzake 8.19 lid 2 Wm (GS Fryslân)

Trefwoorden Geen voorschriften of voorwaarden mogelijk bij acceptatie melding op grond van 8.19 lid 2 Wm; een melding wijzigt de vergunning niet zodat voor een wijziging van het in de vergunning vastgelegde beschermingsniveau een wijziging van de vergunning is vereis
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 28 augustus 2002, nr. 200003531/2 inzake art. 8.10 en 8.11 Wm (GS Gelderland)

Trefwoorden De Wm verzet zich er tegen dat louter op grond van het algemeen belang de geluidemissie van de traumahelikopter aanvaardbaar wordt geacht
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 28 augustus 2002, nr. 200200469/1 inzake art. 1.1 lid 1 Wm (Baarn)

Trefwoorden Houden van 220 postduiven in dit geval vergunningplichtig
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 4 september 2002, nr. 200005009/1 inzake art. 1 Wvo en art. 5:21 en 5:25 Awb (waterschap Zeeuwse eilanden)

Trefwoorden Sprake van lozing; lozing heeft echter betrekking op specifiek aangevraagde activiteit, te weten de lozing van afvalstoffen via de afvalwaterzuiveringsinstallatie, en niet op het (indirect) lozen via de overstort; indirecte lozer kan niet als overtreder worden aangemerkt
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 4 september 2002, nr. 200102641/1 inzake art. 1.1 lid 1 Wm (GS Noord-Holland)

Trefwoorden Vergunning terecht geweigerd op grond van handhavingsverleden van de aanvrager
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 11 september 2002, nr. 200103304/1 inzake art. 5:21 en 5:32 Awb en art. 13 Wbb (Minister van VROM)

Trefwoorden Dwangsom is juist gericht, kon in redelijkheid worden omgezet in bestuursdwang en is niet disproportioneel
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu 02-101: ABRS 18 september 2002, nr. 200104118/2 (Ouderkerk)

Trefwoorden Geluidsvoorschrift in strijd met Wm nu het kunnen voldoen afhankelijk is gesteld van de medewerking van derden; manoeuvreren binnenvaartschepen aan te merken als indirecte hinder die bij de beoordeling van de geluidbelasting dient te worden betrokken
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu Kort

Trefwoorden ABRS 12 juni 2002, nr. 200101677/1 (GS Gelderland); Vz. ABRS 1 juli 2002, nr. 200202790/1 (Apeldoorn); Vz. ABRS 5 juli 2002, nr. 200202895/2 (Gilze en Rijen); ABRS 17 juli 2002, nr. 200002421/1 (GS Flevoland); ABRS 17 juli 2002, nr. 200003069/1 (Ridderkerk); ABRS 17 juli 2002, nr. 200104492/1 (GS Gelderland)
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Vz. ABRS 2 januari 2002, nr. 200104826/3, Aalburg/wijzigingsplan 'Wijziging Rivelstraat 2001'

Trefwoorden Artikel 11, zevende lid, van de WRO bevat geen verwijzing meer naar artikel 28 WRO. Evenmin is in enig ander artikel van de WRO het moment van inwerkingtreding van besluiten tot vaststelling van wijzigingsplannen bepaald. Aldus zou ingevolge artikel 3:40 Awb een wijzigingsplan in
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 13 februari 2002, nr. E01.99.0036/1, Bergambacht/bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Bergambacht'

Trefwoorden Een namens GS door een provincieambtenaar uitgevoerd agrarisch onderzoek is niet op enigerlei wijze in schriftelijke vorm neergelegd. Daardoor is niet voldoende kenbaar gemotiveerd waarom ter plaatse de vestiging van een volwaardige veehouderij mogelijk i
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 24 april 2002, nr. 200004634/1, Huissen (thans gemeente Bemmel/bestemmingsplan 'Bredestraat/Laakse voetpad'

Trefwoorden Inzake de minimaal aan te houden afstanden tussen gronden waarop bomen en andere gewassen in de open lucht worden gekweekt en nabijgelegen burgerwoningen bestaan geen wettelijke bepalingen. In casu wordt terecht afgeweken van in een TNO-onderzoeksrapport
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 12 juni 2002, nr. 200101662/1, inzake de toepassing van bestuursdwang, gemeente Purmerend

Trefwoorden Het besluit op een aanvraag om een bouwvergunning is tot één of meer belanghebbenden gericht. Nu de beslissing - al dan niet zijnde een besluit op de aanvraag - niet is toegezonden of uitgereikt aan appellante, is de daarin vermelde beslissing niet op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 3 juli 2002, nr. 200103876/1, inzake de bestemmingsplannen ‘De Lage Meren-Oost’, 'Buitengebied, 3e herziening', 'Plan in hoofdzaak, 4e herziening' en 'De Linie, 4e herziening' van de gemeente Bergen op Zoom

Trefwoorden De Wet geluidhinder bevat een uitputtende regeling ten aanzien van bescherming tegen geluidhinder in de gevallen waarin de wet voorziet. De zonering van geluidhinder rond industrieterreinen dient plaats te vinden in het kader van de vaststelling of herzie
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 3 juli 2002, nr. 200106150/1, Harderwijk/bestemmingsplan 'Flevoterrein-Noord'

Trefwoorden Wijzigingen bij de vaststelling van het plan. Uitbreiding van het plangebied is van ondergeschikte betekenis. Daarentegen beslaat de oppervlakte van de gronden waaraan een andere bestemming is toegekend 2/3 van het plangebied. De bestemming van deze grond
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 17 juli 2002, nrs. 199900464/1, 200101478/1 en 200104033/1, Gemeenten Scheemda, Reiderland en Winschoten/bestemmingsplan 'Blauwe Stad', uitwerkingsplan 'Blauwe Stad 2000' en Partiële herziening 'Blauwe Stad 2000'

Trefwoorden De streekplanuitwerking kan niet worden aangemerkt als het eerste plan dat in de mogelijke aanleg van genoemde activiteiten voorziet. Appellanten hadden hun inhoudelijke bezwaren inzake het MER naar voren moeten brengen in het kader van de totstandkoming
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 17 juli 2002, nr. 19903036/1, Gemert-Bakel/ bestemmingsplan 'Buitengebied gemeente Gemert-Bakel 1998'

Trefwoorden De bestemmingsregeling voor de gronden van een camping laat zonder meer (nieuw)bouw van recreatiewoningen toe binnen de veiligheidszone van een olietransportleiding. Dit is in strijd met in VROM-circulaire genoemde afstanden. Goedkeuringsbesluit onvoldoen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 17 juli 2002, nrs. 200104694/1 en 200105696/1, Gelderland/Nimbyprocedure inzake bestemmingsplan 'Buitengebied, Integrale herziening' (West Maas en Waal)

Trefwoorden Het systeem van artikel 40 en volgende van de WRO verzet zich er tegen dat GS, nadat zij hun verzoeken tot vrijstelling respectievelijk het geven van de andere beschikkingen hebben gedaan en B&W vervolgens hebben geweigerd hieraan hun medewerking te verlenen, volstaan met een verklaring omtrent
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 24 juli 2002, nr. 200002088/1, Zuidlaren (thans Tynaarlo)/bestemmingsplan 'Ter Borch'

Trefwoorden Volgens publicatie van de zijde van de gemeente zou het gemeentehuis gesloten zijn op de laatste dag van de termijn van terinzagelegging. Hoewel die dag in verband met de tervisielegging van het plan op de desbetreffende afdeling van het gemeentehuis feit, is toch in dit geval
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 24 juli 2002, nr. 200005724/1, Hasselt (thans Zwartewaterland)/vrijstelling ex artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Trefwoorden De instandhoudingstermijn van een bouwwerk ingevolge artikel 45 van de Woningwet is gelijkgesteld aan de termijn waarvoor de vrijstelling als bedoeld in artikel 17 van de WRO is verleend. Deze vrijstelling kan worden verleend met het oog op een voor een b
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 24 juli 2002, nr. 200106272/1, Echteld (thans gemeente Kesteren)/bestemmingsplan 'Betuweroute Veterplus'

Trefwoorden In het bestemmingsplan is het tracé niet geheel en overeenkomstig het tracébesluit neergelegd. De verbindingsweg, die buiten het gebied valt waarvoor het tracébesluit geldt, is een direct gevolg van het niet uitvoeren van een deel van het tracébesluit. Gezien het verband tussen de beide plandelen treft de
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening 02-114: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 31 juli 2002, nr. 200104702/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan ‘Golfterrein Bronzenwei’ van de gemeente Geldrop. Gebieden die in het Streekplan overeenkomstig de globale provinciale inventarisatie van natuurwaarden zijn aangewezen (in casu als natuurkerngebied voor reptielen en am
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening 02-115: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 augustus 2002, nr. 200200523/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan ‘vm Slachthuisterrein’ van de gemeente Breda. In het cluster waarin de geurhinder vanwege de suikerfabriek het hoogst is, is de tevredenheid met de woonomgeving blijkens onderzoek het grootst, onder meer door de centrale ligging van de woonwijk in de stad en de nabijheid van een intercitystation.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening 02-116: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 augustus 2002, nr. 200001850/1

Trefwoorden Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 augustus 2002, nr. 200001850/1, inzake het bestemmingsplan ‘Randweg en Wijkontsluitingsweg’ van de gemeente Denekamp. De aftrek ingevolge artikel 103 van de Wet geluidhinder heeft betrekking op de geluidproductie van motorvoertuigen en niet op het geluid ten gevolge van de toe te passen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening 02-117: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 augustus 2002, nr. 200200365/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan ‘Hamburgerbroek 2000, fase 1 – stationsgebied’ van de gemeente Doetinchem. Nu artikel 61, eerste lid, van de Wet geluidhinder bepaalt dat een zonegrens industrielawaai uitsluitend kan worden gewijzigd of opgeheven bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening 02-118: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 augustus 2002, nr. 200106071/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Cruijckelcreke’ van de gemeente Noord-Beveland (vervangingsbesluit door de Minister van VROM). In casu wordt het geplande bedrijventerrein op grond van het rijksbeleid niet zonder meer uitgesloten.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening 02-119: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 september 2002, nr. 200104493/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan ‘Buitengebied Midden’ van de gemeente Brederwiede (thans gemeente Steenwijk). Noch uit het besluit omtrent goedkeuring, noch anderszins blijkt dat GS aan het gemeentebestuur gelegenheid tot (telefonisch) overleg hebben geboden over de voorgenomen onthouding van goedkeuring.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Planschadevergoeding 02-120: Uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden van 7 mei 2002, nr. 2000/712

Trefwoorden Uitspraak inzake een planschadevergoedingskostenverhaalsovereenkomst van de gemeente Nunspeet. De bestuursrechter gaat uit van een gesloten stelsel van verhaalsmogelijkheden inzake exploitatiekosten en plankosten; alleen die instrumenten die een publiekre, staan de gemeente ten dienste bij het verhaal van deze kosten.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Planschadevergoeding 02-121: Uitspraak van de arrondissementsrechtbank Arnhem van 20 juni 2002, nr. AWB 00/798

Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Nijmegen. Nu geen verkoop aan een willekeurige derde heeft plaatsgevonden, doch sprake is geweest van een toedeling met gesloten beurzen van een voorheen gezamenlijk eigendom aan één van de voormalige huwelijkspartners, is er sprake van een bijzondere situatie.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Planschadevergoeding 02-122: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 juli 2002, nr. 200105795/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Doorn. Met de rechtsvoorgangers van appellante is gedurende vele jaren een discussie gevoerd over de vraag of het toelaten van woningbouw wenselijk moest worden geacht.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Planschadevergoeding 02-123: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 juli 2002, nr. 200200614/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Egmond (thans gemeente Bergen). Nauwe verbondenheid verkopende en verkrijgende vennootschap. De tijdelijke eigendomsoverdracht zou om louter formele redenen zijn geschied en verkoper
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Planschadevergoeding 02-124: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 juli 2002, nr. 200200617/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Egmond (thans gemeente Bergen). Nauwe verbondenheid verkopende en verkrijgende vennootschap. De tijdelijke eigendomsoverdracht zou om louter formele redenen zijn geschied en verkoper
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Planschadevergoeding 02-125: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 juli 2002, nr. 200201015/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om een zuiver schadebesluit, gemeente Egmond (thans gemeente Bergen). Artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening geeft een uitputtende regeling voor planologische schade. Het verzoek om vergoeding van planologische schaduwschade in de vorm van een zuiver schadebesluit is daarom
Auteurs Redactie

Redactie