1573806x_omslag108px_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 01, 2003
Jurisprudentie

ABRS 2 oktober 2002, nr. 200001304/1 (Reimerswaal)

Trefwoorden Voor een aardappelproductiebedrijf wordt een vergunning op hoofdzaken verleend. Appellanten stellen dat een dergelijke vergunning niet had mogen worden afgegeven nu onder meer niet is voldaan aan de voorwaarden die de circulaire 'Wegwijzer vergunning op
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 2 oktober 2002, nr. 200102090/2 (gedeputeerde staten Friesland)

Trefwoorden Vergunning is verleend voor onder meer de aanleg van een geluidswal. Appellanten betogen dat bij de aanleg van de geluidswal sprake is van het storten van gevaarlijk afval waardoor ten onrechte is verzuimd om een milieu-effectrapport (mer) te
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 2 oktober 2002, nr. 200201416/1 (Bladel)

Trefwoorden Voor een vleesvarkenshouderij wordt een revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer verleend. Appellanten stellen dat ten onrechte geen milieu-effectrapport (mer) is opgesteld. Verweerders stellen dat een mer niet nodig is, aangezien geen sprake
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 9 oktober 2002, nr. 200104793/1 (GS Gelderland)

Trefwoorden Revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een betonwarenfabriek. Appellante-vergunningaanvraagster voert aan dat de trillingsnormen in de vergunning ten onrechte niet zijn gebaseerd op de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 23 oktober 2002, nr. 200100860/2 (Hoogheemraadschap West Brabant)

Trefwoorden Tijdelijke vergunning krachtens de Wvo voor het lozen van afvalwater (waarin zich de zwarte-lijststoffen cadmium en kwik bevinden) op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Appellante is van mening dat de vergunning ten onrechte slechts is verleend voor
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 23 oktober 2002, nr. 200105110/2 (Elburg)

Trefwoorden Revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een rundveehouderij. Appellanten zijn van mening dat de met het verzamelen en overladen van handelskalveren gepaard gaande aan- en afvoerbewegingen tot onaanvaardbare geluidshinder leiden
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 23 oktober 2002, nr. 200200465/1 (Swalmen)

Trefwoorden Vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een akkerbouwbedrijf en varkenshouderij. Appellanten betogen dat de vervaltermijn van de vergunning ten onrechte is verruimd tot 5 jaar. Is sprake van een situatie waarbij de vervaltermijn kan worden opgerekt?
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu 02-133: ABRS 23 oktober 2002, nr. 200201238/1 (Wieringermeer)

Trefwoorden Oprichtingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een constructiebedrijf. Appellante-vergunninghoudster is van mening dat ten onrechte geluidsgrenswaarden zijn gesteld ter plaatse van woningen van derden in plaats van de rekenpunten zoals genoemd
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 6 november 2002, nr. 200200036/1 (Dongeradeel)

Trefwoorden Afwijzing van verzoek om vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet (Nbw) voor een ontsluitingsweg. Verweerder heeft daarbij overwogen dat de aanleg van de weg was ingegeven door de beoogde aanleg van catamaranstrand. Nu dit van de baan is en de weg
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 13 november 2002, nr. 20010443/2 (Lochem)

Trefwoorden Revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een veehouderij. Appellant betoogt dat het besluit in strijd is met artikel 9, vierde lid, van de IPPC-richtlijn (EG 96/61), omdat de op grond van deze Europese bepaling te verlangen toepassing van
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 20 november 2002, nr. 200105188/1 (Staatssecretaris V&W)

Trefwoorden Afwijzing verzoek om intrekking van Wvo-vergunning voor het lozen van afvalwater vanuit een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). Appellant (het waterschap) heeft om intrekking van de vergunning verzocht omdat het afvalwater thans wordt geloosd op
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 20 november 2002, nr. 200200115/1 (Rijssen)

Trefwoorden Besluit d.d. 20 november 2001 waarbij een veranderingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer wordt verleend voor een melkrundvee- en varkenshouderij. De vergunning is verleend op grond van de Interimwet ammoniak en veehouderij (Iav) welke op
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 4 december 2002, nr. 200002156/2 (Maasbree)

Trefwoorden Ambthalve wijziging van voorschriften ten behoeve van de vergunning voor Oud Limburgs schieten met een clublokaal. Appellanten zijn bevreesd voor verontreiniging van de bodem ten gevolge van lood en stellen dat voor de schietbomen onvoldoende
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 4 december 2002, nr. 200200016/1 (GS Zuid-Holland)

Trefwoorden Oprichtingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een afvalverwerkingsbedrijf. Appellanten hebben geen bedenkingen ingebracht omdat zij niet op de hoogte waren van het bestaan van het ontwerpbesluit. Daarbij stellen ze dat geen bekendmaking
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu Kort: Korte samenvatting van overige uitspraken

Trefwoorden Ontheffing van geluidsgrenswaarden voor incidentele bedrijfssituaties (12 keer per jaar) van een inrichting op een gezoneerd industrieterrein is aanvaardbaar. Veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een op een gezoneerd industrieterrein
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 27 maart 2002, nr. 200000169/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Globaal Bestemmingsplan Houten-Vinex' van de gemeente Houten. De beperking van de agrarische bedrijfsdoeleinden binnen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 juni 2002, nr. 199902336/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Buitengebied gemeente Asten 1998' van de gemeente Asten. Gedeputeerde staten hebben goedkeuring onthouden aan een deel van de planvoorschriften inhoudende de doeleindenomschrijving en de bouw- en
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 september 2002, nr. 200105060/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een bouwvergunning, gemeente Albrandswaard. Aan bepalingen die geen bouwvoorschriften zijn, maar als meetvoorschriften regels geven omtrent de wijze van toepassing van dergelijke voorschriften en derhalve een onzelfstandig en
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Voorzieningenrechter van arrondissementsrechtbank Amsterdam van 26 september 2002, nr. AWB 02/3621

Trefwoorden Uitspraak inzake een (correctief) referenduminitiatief, gemeente Amsterdam. Referendumverordening die de mogelijkheid biedt een referendum te houden over een bestemmingsplan is niet op zichzelf in strijd met de WRO, en derhalve wegens strijd met een
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 oktober 2002, nr. 200102319/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Oolder Veste' van de gemeente Roermond. In het bestemmingsplan is - ter voorkoming van geluidhinder bij woningen - voorgeschreven dat zich binnen een afstand van 50 meter tot de grens van een voor een tennispark beste, op de eerste bouwlaag van woningen geen geluidgevoelige
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 oktober 2002, nr. 200105987/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, eerste herziening 2000' van de gemeente Soest (vervangingsbesluit door de Minister van VROM). Het Structuurschema Groene Ruimte is een planologische kernbeslissing, waarvan de geldigheidsduur vijf
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 november 2002, nr. 200001416/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Buitengebied 1998' van de gemeente Valkenswaard. Te stellen eisen aan de onderbouwing van een bezwaar. Goedkeuring is onthouden aan de op de plankaart met een blauwe steraanduiding aangegeven agrarische bouwblokken
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 november 2002, nr. 200101836/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Paraplubepaling antenne-installaties voor (mobiele) telecommunicatie' van de gemeente Haarlemmermeer. In het plan gelden per zone verschillende bouw- en vrijstellingsmogelijkheden voor antenne-installaties
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 november 2002, nr. 200104664/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Eerste partiƫle herziening van het bestemmingsplan Zuidelijk IJsselfront' van de gemeente Gouda. De omstandigheid dat voor de gemeente zelf geen kosten zijn verbonden aan de realisering en exploitatie van het bedrijfs, ontslaat het gemeentebestuur niet van de verplichting
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijk ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2002, nr. 200103160/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Buitengebied' van de gemeente Montfoort. Beperking van de teelt van ruwvoedergewassen bij een veehouderij tot een maximum van vijfentwintig procent van de bij een bedrijf behorende gronden is planologisch relevant
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2002, nr. 200200050/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Rijksweg 73-Zuid' van de gemeente Swalmen. Dat de geldigheidsduur van het SGR ten tijde van het bestreden besluit was vervallen, betekent niet zonder meer dat het daarin vermelde beleid niet langer als rijksbeleid
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 november 2002, nr. 200105991/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Kern Sleeuwijk' van de gemeente Werkendam. Gedeputeerde staten hebben zich onvoldoende ervan vergewist of de onthouding van goedkeuring aan de bestemming 'Woondoeleinden' ten behoeve van een bestemming voor
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 november 2002, nr. 200106021/1

Trefwoorden Uitspraak inzake de vernietiging door de Kroon van het besluit tot verlening van een bouwvergunning (gemeente Valkenswaard). Een redelijke uitleg van de calamiteitenbepaling brengt met zich dat als peildatum voor de toepassing hiervan heeft te gelden de d
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 27 november 2002, nr. 200005394/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Triflor-Verlaat' van de gemeente Niedorp. Schuurkassen zijn gelet op effecten als massaliteit, bouwvolume en hoogte gelijkgesteld aan overige bedrijfsbebouwing. Impliciete of expliciete gelijkstelling met kassen is niet juist. Gelet
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 december 2002, nr. 200105817/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Mahler 4' van de gemeente Amsterdam. Het bestemmingsplan dat de bouw mogelijk maakt van circa 240 woningen, maakt deel uit van het project Zuidas, dat in deelgebieden is verdeeld. Voor
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van het Hof 's-Gravenhage van 14 november 2001, nr. BK-01/00751

Trefwoorden Uitspraak inzake de heffing van leges in verband met een verzoek om planschadevergoeding (gemeente Jacobswoude). Legesheffing voor het in behandeling nemen van een verzoek om toekenning van een planschadevergoeding ex artikel 49 WRO
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 oktober 2002, nr. 200104842/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding (gemeente Rotterdam). Wederopbouwplan heeft bij de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet in 1992 zijn status als bestemmingsplan verloren. Op basis van het wederopbouwplan is een
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 oktober 2002, nr. 200201331/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding (gemeente Rijssen). 'Huisadvocaat' die voor de gemeente met name civiele procedures voert, kan niet als niet onafhankelijk en onpartijdig lid van de schadebeoordelingscommissie worden aangemerkt
Auteurs Redactie

Redactie