1573806x_omslag108px_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 02, 2003
Jurisprudentie

ABRS 11 december 2002, nr. 200103530/1 (Staatssecretaris LNV)

Trefwoorden Vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet (Nbw) voor een varkenshouderijbedrijf. Het bedrijf bestaat vanaf de jaren zestig en is in het bezit van een hinderwetvergunning uit 1972. Appellante voert aan dat ten onrechte vergunning is verleend voor een
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRS 11 december 2002, nr. 200205730/1 (Woerden)

Trefwoorden Lasten onder dwangsom wegens overtreden beperkingen en voorschriften vergunning. Vast staat dat in de inrichting illegaal vleesvarkens zijn gehouden en dat in strijd met voorschrift A8 van de vergunning meer dan 25 stuks jongvee in de inrichting aanwezig
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 18 december 2002, nr. 200105747/1 (GS Limburg)

Trefwoorden Last onder dwangsom wegens het opslaan van meer hout dan krachtens de vergunning is toegestaan. Appellante betoogt dat verweerders niet in redelijkheid hebben kunnen overgaan tot het opleggen van de last onder dwangsom.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 24 december 2002, nr. 200005730/01 (Assen)

Trefwoorden Afwijzing verzoek om handhavingsmaatregelen toe te passen tegen het in werking hebben van een militair oefenterrein dat zonder vergunning ingevolge de Wm in werking wordt gehouden. Appellanten en verweerders verschillen van mening over de vraag of sprake
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 8 januari 2003, nr. 200104941/1 (GS Friesland)

Trefwoorden Oprichtingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een motorcrosscircuit. Op het circuit worden zowel trainingen (doorgaans 6 uren per week) als wedstrijden (maximaal 6 per jaar over 7 dagen) gehouden. Appellanten stellen dat verweerders er ten
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 15 januari 2003, nr. 200200707/1 (Rucphen)

Trefwoorden Revisievergunning krachtens de Wm voor een inrichting voor het bewerken van metalen met behulp van explosieven. Appellanten menen dat op het punt van risico en geluid de loods van één van hen ten onrechte niet is aangemerkt als gevoelig object. Deze
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 22 januari 2003, nr. 200203667/1 (Staatssecretaris LNV)

Trefwoorden Vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet (Nbw) voor het houden van 40.000 slachtkuikens in een traditioneel stalsysteem. De gevraagde vergunning is geweigerd voor 60.000 slachtkuikens. Het bedrijf bevindt zich nabij het natuurgebied 'De Groote Peel'
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 29 januari 2003, nr. 200200255/2 (GS Zeeland)

Trefwoorden Tijdelijke veranderingsvergunning krachtens de Wm voor het produceren van de stof FR-720. Omtrent deze stof heeft de Minister van VROM ten tijde van het besluit het voornemen geuit om - vanwege het gegronde vermoeden dat deze stof zeer schadelijk is voor
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 29 januari 2003, nr. 200201530/1 (GS Overijssel)

Trefwoorden Oprichtingsvergunning krachtens de Wm voor een manege, paardenpension en handelstal voor paarden. De procedure is door verweerders overgenomen van burgemeester en wethouders van Almelo omdat de destijds door dit college voor de inrichting afgegeven
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 5 februari 2003, nr. 200201037/1 (GS Zuid-Holland)

Trefwoorden Oprichtingvergunning krachtens de Wm voor de opslag en verwerking van biomassa's tot biobrandstofkorrels. In voorschrift 5.4 is aan de te produceren biobrandstof een jaargemiddelde concentratie-eis aan kwik gesteld van 0, 14 mg/kg
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 12 februari 2003, nr. 200002925/2 (Noordoostpolder)

Trefwoorden Oprichtingsvergunning krachtens de Wm voor een windturbinepark. Appellanten stellen dat voorafgaand aan het bestreden besluit de streekplanuitwerking 'Streekplanuitwerking plaatsingsmogelijkheden voor windmolens' is ingetrokken. De (niet-verplichte) MER
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 12 februari 2003, nr. 200200736/1 (Nijmegen)

Trefwoorden Revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een containerterminal. Volgens appellante is een aantal stukken ten onrechte niet ter inzage gelegd met het ontwerp-besluit. Verder zou de milieu-inspectie geen kopie van het ontwerp-besluit hebben
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 19 februari 2002, nr. 200002139/2 (Minister VROM)

Trefwoorden Revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een schietterrein van defensie. Appellanten vrezen geluidshinder en voeren in dit verband aan dat ten onrechte alleen een maximum is gesteld aan het aantal te lossen schoten per jaar. Verweerder heeft
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 12 maart 2003, nr. 200204044/1 (Zeewolde)

Trefwoorden Oprichtingsvergunning krachtens de Wm voor een vleeskuikenhouderij. Eén der appellanten voert aan dat het besluit in strijd is met de Vogelrichtlijn. Verweerder stelt dat appellant op dit punt niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard omdat hij het
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 12 maart 2003, nr. 200204607/1 (Veghel)

Trefwoorden Melding van het in gebruik hebben van een open mestbassin. Verweerder heeft de melding niet geaccepteerd omdat zij van mening is dat door de uitbreiding van de veehouderij met een mestbassin sprake zal zijn van een andere inrichting dan waarvoor
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 19 maart 2003, nr. 200201929/1 (Staatssecretaris LNV)

Trefwoorden Besluit tot aanwijzing van de Boezems Kinderdijk tot speciale beschermingszone (SBZ) in de zin van de Vogelrichtlijn. Appellanten hebben bezwaren aangevoerd tegen de aanwijzing van het gebied als SBZ, onder meer betreffende de gehanteerde selectie- en
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRS 20 maart 2003, nr. 200300988/1 (Wijdemeren)

Trefwoorden Lasten onder dwangsom wegens het overtreden van de considerans van de vergunning, (o.a) het bepaalde in het milieujaarverslag en de vergunningsvoorschriften. Verzoekster stelt dat uit het betreden besluit niet blijkt welke voorschriften zijn overtreden
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 december 2002, nr. 200105633/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een door burgemeester en wethouders van Vlissingen verleende bouwvergunning. Aan een vernietiging van een goedkeuringsbesluit kan geen terugwerkende kracht worden toegekend. Derhalve vormt
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 december 2002, nr. 200101012/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het streekplan 'Windstreek 2000' van de provincie Friesland. Nu het ontwerp van het streekplan ter inzage is gelegd voor inwerkingtreding van de gewijzigde WRO, maar het besluit tot vaststelling daarna is bekend gemaakt, is de gewijzigde
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 december 2002, nr. 200102856/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het stadsvernieuwingsplan 'IJlst-kom' van de gemeente Wymbritseradiel. Het stadsvernieuwingsplan is gebaseerd op artikel 31 van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing. Deze wet noch een andere wet kent een uitdrukkelijke bepaling waarin
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 december 2002, nr. 200104058/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Golfbaan Backerbosch' van de gemeente Margraten. Het bestemmingsplan voorziet niet in de exploitatie van de das, en er bestaat geen rechtstreeks verband tussen de (verwezenlijking van) het plan en het bij toeval
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 december 2002. nr. 200202086/1

Trefwoorden Uitspraak inzake de intrekking van het vervangingsbesluit van de Minister van VROM omtrent goedkeuring van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein De Poort (2e herziening)' van de gemeente Reimerswaal. Het systeem van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 18 december 2002, nr. 200203573/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Herziening buitengebied, Vorstenbosscheweg 6' van de gemeente Veghel
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 24 december 2002, nr. 20000586/01

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Koepelbesluit' van de gemeente Haarlemmermeer. Indien de gemeenteraad niet voldoet aan zijn verplichting om binnen een jaar na dagtekening van het aanwijzingsbesluit een bestemmingsplan vast te stellen of te
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 24 december 2002, nr. 200101743/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het Provinciaal Omgevingsplan Groningen van de provincie Groningen. Uit de ontstaansgeschiedenis van artikel 1 van de WRO blijkt dat de wetgever de bevoegdheid om te beslissen welke beleidsuitspraken als een concrete beleidsbeslissing
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 5 februari 2003, nr. 200105931/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het 'Provinciaal Omgevingsplan Limburg' van de provincie Limburg. Ingevolge artikel 24 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen geen zienswijzen tegen het ontwerp-bestemmingsplan worden ingediend, voorzover het ontwerp van een beste
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 5 februari 2003, nr. 200200837/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Betuweroute, gemeente Geldermalsen' van de gemeente Geldermalsen. Het bestaan van een onherroepelijke vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatwerken voor de opheffing van de toe- en afrit naar de
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 12 februari 2003, nr. 200105241/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'De Borkeld, herziening 1990, partiële herziening 1999' van de gemeente Holten (thans: Rijssen). Artikel 6, eerste lid, van het EVRM bevat geen voorschriften over de bevoegdheid van de door een staat ingestelde
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 12 februari 2003, nr. 200204123/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een vrijstelling ex artikel 19 WRO, gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle. Door het verlenen van de vrijstelling voor de gewijzigde situering van het bouwblok die de beoogde uitbreiding mogelijk maakt, zijn
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 19 februari 2003, nr. 200106035/1

Trefwoorden Uitspraak inzake de weigering vrijstelling te verlenen voor het permanent bewonen van een recreatiewoning, gemeente Harderwijk. Het vigerende bestemmingsplan is partieel herzien, onder meer voor een terrein voor zomerhuisjes. De herziening heeft niet
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van Voorzitter van de de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 21 februari 2003, nr. 200205582/2

Trefwoorden Uitspraak inzake de streekplanherziening 'Westerschelde Container Terminal' van de provincie Zeeland. De streekplanherziening voorziet in een concrete beleidsbeslissing (c.b.b.) om de aanleg van een containerterminal (de WCT) mogelijk te maken
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 26 februari 2003, nr. 200204366/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Krommenie-Zuid' van de gemeente Zaanstad. Door de gekozen systematiek van het bebouwingspercentage per bestemmingsvlak dat percelen van meerdere eigenaren omvat, kan een beperking van bouwmogelijkheden voor de
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de rechtbank Arnhem van 11 maart 2003, nrs. 01/356 WRO19 en 01/631 WRO19

Trefwoorden Uitspraak inzake o.a. een voorbereidingsbesluit van de gemeente Overbetuwe. Het in het voorbereidingsbesluit opgenomen aanlegvergunningenstelsel bevat voorschriften die een zelfstandige normstelling inhouden en zich lenen voor herhaalde toepassing.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 15 januari 2003, nr. 200200342/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Tynaarlo. Sedert 1 januari 1994 is van schorsende werking van beroep tegen het besluit omtrent goedkeuring van een bestemmingsplan geen sprake meer. Daardoor zijn de datum van het van kracht
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de rechtbank van Leeuwarden van 16 januari 2003, nr. 02/24 WET

Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Sneek. Voordeelsverrekening kan alleen plaatsvinden, als het voor- en nadeel voor een bepaald perceel worden veroorzaakt door hetzelfde planologische regime. In casu is sprake van
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 22 januari 2003, nr. 200106372/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Bunnik. De gemeenteraad heeft het planschadeverzoek afgewezen vanwege voorzienbaarheid door een voorbereidingsbesluit
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de rechtbank van Zutphen van 24 januari 2003, nr. 99/431 WET

Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Zelhem. Een planologisch nadeel in de vorm van een verminderd woongenot kan worden vertaald in een lagere huurprijs. Het verzoek om planschadevergoeding van huurder werd dan ook terecht
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 19 februari 2003, nr. 200202248/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Voorhout. Een redelijk denkend en handelend koper kan er niet van uitgaan dat een voorontwerp voor een bestemmingsplan een vaststaande uitwerking van de toekomstige invulling van een gebied
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 26 februari 2003, nr. 200201822/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Nederweert. Bij een vergelijking van de planologische regimes in het kader van artikel 49 WRO is niet de feitelijke situatie van belang, doch dient te worden uitgegaan van een maximale
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 19 maart 2003, nr. 200202411/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Oud-Beijerland. Bij de schadeberekening dient te worden uitgegaan van de maximale invulling van het nieuwe bestemmingsplan en niet van de feitelijke situatie ter plaatse
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu Kort: Korte samenvatting van overige uitspraken

Trefwoorden Circulaire Natte Grindwinningen niet van toepassing op ruiming van depot. Veranderingsvergunning krachtens de Wm voor inrichting bestemd voor de winning van grind. Appellanten hebben geluidshinder als bezwaar aangevoerd. De destijds verleende vergunning
Auteurs Redactie

Redactie