Cover_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 03, 2003
Jurisprudentie

ABRS 26 maart 2003, nr. 200202895/1 (Gilze en Rijen)

Trefwoorden Bij besluit van 8 november 2001 gaat het college van burgemeester en wethouders over tot intrekking van de milieuvergunning voor de opslag van maximaal 15.000 kg vuurwerk; tevens wordt bestuursdwang toegepast. Bij besluit van 9 april 2002 wordt het
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 2 april 2003, nr. 200201680/1 (Staatssecretaris LNV)

Trefwoorden Vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet (Nbw) voor een op korte afstand van een natuurmonument gelegen agrarisch bedrijf. Uiteindelijk is vergunning verleend voor een ammoniakdepositie van maximaal 8787, 4 mol/ha/j. Appellante stelt dat bij de berek
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 2 april 2003, nr. 200202109/1 (Nederweert)

Trefwoorden Burgemeester en wethouders van Nederweert hebben afwijzend beschikt op het verzoek om handhavend op te treden tegen een in strijd met het bestemmingsplan gevestigde woning. Het belang van verzoekster bestaat daaruit dat zij door de illegale woning wordt
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 2 april 2003, nr. 200206426/1 (Haarlem)

Trefwoorden Ambtshalve toevoegen van nieuwe voorschriften aan de bestaande revisievergunning. Appellante heeft bezwaren tegen een voorschrift dat haar verplicht om (eventuele) bodemverontreiniging die ten tijde van het eindsituatie-onderzoek wordt ontdekt, terug te
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRS 2 april 2003, nr. 200300526/1 (Zederik)

Trefwoorden Last onder dwangsom wegens het niet voldoen aan voorschrift 1.6.2 van de Bijlage behorende bij het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer (het Besluit). Verzoeker om schorsing en verweerder verschillen van mening over de vraag of parkeren
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 9 april 2003, nr. 200202764/1 (Staatssecretaris LNV)

Trefwoorden Vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet (Nbw) voor het uitbreiden van een kassencomplex in de nabijheid van een (staats)natuurmonument
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 9 april 2002, nr. 200205219/1 (Noordwijk)

Trefwoorden Besluit d.d. 27 oktober 2000 tot afwijzing van het verzoek om handhavingsmiddelen toe te passen met betrekking tot een camping. Het tegen dit besluit ingediende bezwaarschrift is bij het (thans bestreden) besluit van 5 juni 2002 ongegrond verklaard.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 16 april 2003, nr. 200202984/1 (Ameland)

Trefwoorden Oprichtingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een schapenhouderij. Een eerder voor deze inrichting verleende oprichtingsvergunning is door de Voorzitter van de Afdeling op 4 oktober 2001 vernietigd. Thans is beschikt op de oorspronkelijke
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRS 22 april 2002, nr. 200301465/2 (Coevorden)

Trefwoorden Vergunning krachtens de Wm voor een brandweerkazerne en ambulancepost. Verzoeker om schorsing klaagt over geluidshinder van het gebruik van de sirenes bij het uitrukken van brandweer- en ziekenauto's. Eerder heeft de Afdeling een voor deze inrichting afg
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 23 april 2003, nr. 200201921/2 (Hoog-heemraadschap Amstel, Gooi en Vecht)

Trefwoorden Last onder dwangsom wegens het zonder vergunning krachtens de Wvo lozen van schadelijke stoffen in oppervlaktewater. Is sprake van een lozing in de zin van de Wvo?
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 23 april 2003, nr. 200202654/1 (Dirksland)

Trefwoorden Revisievergunning krachtens de Wm voor een banketbedrijf. Appellante-vergunninghoudster heeft bezwaren tegen de gestelde geluidsgrenswaarden en acht de voorzieningen om daar aan te kunnen voldoen onnodig bezwarend. Kunnen de voorzieningen redelijkerwijs
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 23 april 2003, nr. 200204095/1 (Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden)

Trefwoorden Vergunning krachtens de Wvo voor het vanuit het gemeentelijk rioleringsstelsel lozen in het opervlaktewater van afvalwater, met hemelwater verdund afvalwater en hemelwater. Appellant stelt dat verweerder er onvoldoende rekening mee heeft
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRS 13 mei 2003, nr. 200302388/2 Heel)

Trefwoorden Last onder dwangsom wegens het zonder de vereiste milieuvergunning inzamelen en overslaan van oude metalen en schroot. De dwangsom is gebaseerd op artikel 5:21 van de Provinciale Milieuverordening Limburg (PMV) dat bepaalt dat het is verboden
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 14 mei 2003, nr. 200203938/1 (Buren)

Trefwoorden Revisievergunning krachtens de Wm voor een varkenshouderij gedeeltelijk verleend en gedeeltelijk geweigerd. Was verweerder (college van B&W van Buren) bevoegd om het bestreden besluit te nemen?
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 21 mei 2003, nr. 200204771/1 (Rotterdam)

Trefwoorden Last onder dwangsom wegens overtreding van enkele voorschriften van het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer (het Besluit). Met verwijzing naar het Securitel-arrest van het Hof van Justitie EG betoogt appellante dat de desbetreffend
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 6 juni 2003, nr. 200302973/1 (GS Noord-Brabant)

Trefwoorden Melding deels geaccepteerd. De melding is niet geaccepteerd, voorzover die betrekking heeft op de aansluiting op het gemeenteriool. Verweerder is van mening dat in het kader van de Wm-vergunning eerst voorschriften moeten worden gesteld met betrekking
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRS 10 juni 2003, nr. 200303039/1 (Zelhem)

Trefwoorden Last onder dwangsom wegens het opslaan van groenafval in strijd met de Wm en het Besluit inrichtingen motorvoertuigen milieubeheer (het Besluit). Verzoekster om schorsing stelt dat in geval van opslag van meer dan 50 m3 van buiten de inrichting afkomstig
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 11 juni 2003, nr. 20020246/1 (GS Limburg)

Trefwoorden Melding inzake de aanleg van een bandenmuur op het terrein van de inrichting niet geaccepteerd. Appellante stelt dat de bandenmuur niet vergunning- dan wel meldingsplichtig is omdat de opslag van banden reeds in 1998 is vergund. Is de bandenmuur
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 11 juni 2003, nr. 200202054/1 (GS Limburg)

Trefwoorden Melding wat betreft het verplaatsen van een dieseltank en de opslag van goederen op het terrein van de inrichting niet geaccepteerd. Is de melding al dan niet terecht niet geaccepteerd?
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 18 juni 2003, nr. 200201955/1 (Sittard-Geleen)

Trefwoorden Melding van uitbreiding van bedrijfstijden geaccepteerd. Door appellanten is aangevoerd dat de uitbreiding van de werktijden niet met een melding kan worden afgedaan, omdat hoe dan ook de nadelige gevolgen voor het milieu zullen toenemen ten opzichte van
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu Kort: Korte samenvatting van overig uitspraken

Trefwoorden Uit Nota van Toelichting Besluit tankstations milieubeheer blijkt dat slechts voor die onderwerpen waarin bijlage I van het Besluit niet voorziet, voorschriften aan de vergunning kunnen worden verbonden. Oprichtingsvergunning krachtens de Wm voor een
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 juni 2002, nr. 200100717/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Angstelkade' van de gemeente Loenen. In de gemeentelijke Staat van Bedrijfsactiviteiten wordt uitgegaan van de VNG-brochure 1992, terwijl al bijna een jaar voor tervisielegging van het ontwerpplan de
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 8 januari 2003, nr. 200000945/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Doornhoek' van de gemeente Veghel. Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voorziet niet in de mogelijkheid van het toekennen van een vrijstellingsbevoegdheid aan de gemeenteraad
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 februari 2003, nr. 200103151/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Nieuw Oosteinde' van de gemeente Aalsmeer. In het bestemmingsplan is de toepasselijkheid van het overgangsrecht beperkt tot de persoon van de gebruiker op de peildatum. Deze beperking geldt voor het gehele
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5 maart 2003, nr. 200200686/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Velserend' van de gemeente Velsen. Aan het in de plantoelichting genoemde rapport was het vermoeden te ontlenen dat in het plangebied beschermde diersoorten voorkomen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 april 2003, nr. 200202163/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan ''s-Gravenland 2001' van de gemeente Capelle aan den IJssel. De woningen op gronden die opgenomen waren in een globaal bestemmingsplan werden gerealiseerd op basis van binnenplanse vrijstellingen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 april 2003, nr. 200202390/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een actualisering van het Streekplan Utrecht, van de provincie Utrecht. Streekplanactualisering. Er is geen wettelijke bepaling die de Afdeling in eerste en enige aanleg als bevoegde rechter aanwijst om te beslissen op het beroep, zodat
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 april 2003, nr. 200200160/1

Trefwoorden Uitspraak inzake de 'Partiële herziening van het Streekplan Overijssel 2000+ (locatiekeuze Regionaal Bedrijventerrein Twente)' van de provincie Overijssel. In het MER hebben bij de beantwoording van de vraag welke alternatieven voor de voorgenomen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 april 2003, nr. 200200416/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Vianen' van de gemeente Vianen. Burgemeester en wethouders hebben het college van gedeputeerde staten verzocht toepassing te geven aan artikel 11, zevende lid, WRO, zodat gemeentelijke besluiten tot
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 april 2003, nr. 200204328/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Jordaan 1999, eerste herziening' van de gemeente Amsterdam (thans stadsdeel Amsterdam-Centrum). De in het bestemmingsplan opgenomen saneringsregeling voor aan- en bijgebouwen heeft ook betrekking op een deel van een
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 23 april 2003, nr. 2002048855/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Buitengebied Drimmelen, partiële herziening Wildestraat 13 te Wagenberg' van de gemeente Drimmelen. Het bestemmingsplan voorziet in een kinderdagverblijf in het buitengebied. Deze functie is in strijd met het (nieuwe
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 23 april 2003, nr. 20020629/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een bouwvergunning voor recreatiebungalows, gemeente Harderwijk. Aangezien de gronden zijn bestemd voor de exploitatie van recreatiebedrijven, moet sprake zijn van een bedrijfsmatige exploitatie van het recreatieterrein met de daarop te
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens van 6 mei 2003, Kleyn e.a.-Staat

Trefwoorden Er is door appellanten niets aangedragen waarin aanleiding wordt gevonden om aan de onafhankelijkheid van de Raad van State en zijn leden te twijfelen. Ook is er geen indicatie in dit geval dat de Raad van State subjectief niet onpartijdig was (m.b.t. de
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 7 mei 2003, nr. 200203014/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Herziening 8 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996' van de gemeente Enschede. De fax met bedenkingen van appellant is na 24.00 uur van de laatste dag van de terinzageleggingstermijn ontvangen. De bedenkingen zijn
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 7 mei 2003, nr. 200206948/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een onttrekking van toe- en afritten aan het openbaar verkeer door de Minister van Verkeer en Waterstaat. Het tracébesluit, dat gevormd wordt door de bepalingen en de bijbehorende kaarten, voorziet niet in de opheffing van de zuidelijke
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 21 mei 2003, nr. 200203756/1

Trefwoorden Uitspraak inzake de weigering van een bouwvergunning, gemeente Eemnes. Bouwvergunning aangevraagd op basis van bestemmingsplan waarvan onderdelen van de planvoorschriften niet werden goedgekeurd. Het is niet geoorloofd om op grond van de beweegredenen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 11 juni 2003, nr. 200200315/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Oekelsbos' van de gemeente Zundert. Voor het volgen van een afwijkingsprocedure kan aanleiding bestaan indien in een concreet aangegeven geval sprake is van feiten en omstandigheden die een afwijking van het
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 16 april 2003, nr. 200203621/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Enschede. Perceel dat voorheen een bedrijfsbestemming had, heeft onder het nieuwe regime een agrarische bestemming. Het ligt ingevolge de planologische kernbeslissing Structuurschema
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 23 april 2003, nr. 200202768/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Den Haag. Gebruikmaking van de in het Uitbreidingsplan opgenomen afwijkingsbevoegdheid die een uitbreiding van de bebouwing mogelijk maakte
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 2 mei 2003, nr. C02/209HR

Trefwoorden Arrest inzake een planschadevergoedingskostenverhaalsovereenkomst, gemeente Nunspeet. De wet voorziet niet in de mogelijkheid van verhaal van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan deze wettelijke verplichting tot
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 7 mei 2003, nr. 200204200/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om vergoeding van schade als gevolg van de onrechtmatige goedkeuring van een bestemmingsplan; provincie Noord-Holland. Aangezien in het bestemmingsplan het permanent omzetten van grasland in bollengrond was verboden, kan
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 21 mei 2003, nr. 200203665/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Haarlem. In artikel 18, eerste lid, van de Wet voorlopige regeling inzake het Nationale Plan en de Streekplannen is bepaald dat, voorzover een plan van
Auteurs Redactie

Redactie