Cover_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 04, 2003
Jurisprudentie

ABRS 2 juli 2003, nr. E03.98.1535/1 (Minister VROM)

Trefwoorden Bezwaar van de Minister van VROM op grond van artikel 4, derde lid, onder b van de EVOA tegen het voornemen van appellante om afvalolie over te brengen naar Duitsland. Het oogmerk is de olie in Duitsland toe te passen voor de opwekking van energie ten b
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 2 juli 2003, nr.200101695/1 (Minister van VROM)

Trefwoorden Revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor het militair schietkamp 'De Vliehors' op Vlieland. Door appellanten wordt aangevoerd dat ten onrechte geen vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) is aangevraagd
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 9 juli 2003, nr. 200202047/1 (Minister van VROM)

Trefwoorden Besluit tot vaststelling van de ten hoogste toelaatbare grenswaarden van de geluidsbelasting (hierna: MTG-waarden) van de gevels van woningen vanwege een in het kader van de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein. Appellante heeft bezwaar tegen de
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 9 juli 2003 nr. 200203561/2 (Tubbergen)

Trefwoorden Afwijzing van verzoek tot het treffen van handhavingsmaatregelen tegen een niet vergunde weegbrug. Appellant stelt dat de geluidsbelasting vanwege het gebruik van de weegbrug alleen kan worden beperkt door de aanleg van een geluidswal die - blijkens
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 9 juli 2003, nr. 200203679/1 (GS Zuid-Holland)

Trefwoorden Veranderingsvergunning krachtens de Wm voor het uitbreiden van de inrichting 'Boortunnel Groene Hart HSL-Zuid' met het gedeelte 'Werkterrein zuidelijke toerit'. Appellanten betogen dat de vergunning in strijd met de Wgh en de WRO is verleend, omdat voor
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 9 juli 2003, nr. 200300014/1 (Schouwen-Duiveland)

Trefwoorden Gedeeltelijke weigering van gevraagde revisievergunning krachtens de Wm voor een veehouderij. De vergunning is gedeeltelijk geweigerd omdat niet wordt voldaan aan het alara-beginsel. Appellant stelt dat de vergunning ten onrechte is geweigerd nu de
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 13 augustus 2003, nr. 199901635/2 (Minister VROM)

Trefwoorden Bezwaar op grond van artikel 4, derde lid, onder b van de EVOA tegen het voornemen om afvalstoffen (vliegas) uit te voeren naar Duitsland. De vliegas wordt in Duitsland ingezet als vulstof voor het maken van betonmortel. Met de betonmortel worden op
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 13 augustus 2003, nr. 200205169/1 (GS Noord-Brabant)

Trefwoorden Oprichtingsvergunning krachtens de Wm voor een afvalverwijderingsbedrijf. Het bedrijf is gesitueerd op een ingevolge de Wgh gezoneerd industrieterrein. Appellanten vrezen geluidshinder en kunnen zich niet verenigen met het voorschrift in de vergunning
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 20 augustus 2003, nr. 200203256/1 (GS Zuid-Holland)

Trefwoorden Revisievergunning krachtens de Wm voor een afvalverwijderingsbedrijf. Elders op het industrieterrein bevindt zich een tweede vestiging van het bedrijf. Appellant meent dat de activiteiten in deze tweede vestiging ten onrechte niet bij de beoordeling zijn
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 20 augustus 2003, nr. 200204674/2 (Amsterdam)

Trefwoorden Oprichtingsvergunning krachtens de Wm voor een werkplatform met twee bouwlocaties ten behoeve van de bouw van een metrostation. Appellanten voeren aan dat de pijpleidingen van en naar het werkplatform naar de bouwlocaties onderdeel zijn van de inrichting
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 3 september 2003, nr. 200300168/1 (Horst aan de Maas)

Trefwoorden Toepassing bestuursdwang ter zake van een inrichting voor de opslag en overslag van propaan. De sanctie is getroffen omdat in de inrichting een gas en branddetectiesysteem en een operationeel veiligheidssysteem als vastgelegd in de CPR-richtlijn 8-3
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 10 september 2003 nr. 200205743/1 (Hardenberg)

Trefwoorden Oprichtingsvergunning krachtens de Wm voor een melkrundveehouderij. Appellanten betogen dat verweerder de door hen gezamenlijk per e-mail ingebrachte bedenkingen ten onrechte niet in behandeling heeft genomen.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 28 mei 2003, nr. 200201783/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan '7e herziening van het bestemmingsplan "Varkensweide 1975"' van de gemeente Zutphen. De Afdeling is van oordeel dat gedeputeerde staten door vervanging van het bestreden besluit, hetgeen neerkomt op een intrekking
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 juni 2003, nr. 200303688/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Buitengebied' van de gemeente Haaksbergen. Het niet onthouden van goedkeuring, hoewel de bedenking gegrond wordt geacht, is in strijd met artikel 3:46 Awb.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 juni 2003, nr. 200105460/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Enkhuizen' van de gemeente Enkhuizen. Het gehanteerde onderscheid tussen grond- en niet-grondgebonden agrarische activiteiten acht de Afdeling in dit geval niet onredelijk, aangezien verweerder het
Auteurs redactie

redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 juni 2003, nr. 200206599/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een (alsnog geweigerde) bouwvergunning, gemeente Emmen. De bestemming kan, ook indien terzake geen voorschriften in het bestemmingsplan zijn opgenomen, toch aan het verlenen van een bouwvergunning in de weg staan
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 juni 2003, nr. 200206043/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een (alsnog deels geweigerde) bouwvergunning, gemeente Soest. Een geslaagd beroep op overgangsrecht met betrekking tot gebruik brengt niet met zich mee dat ten behoeve van dat door het overgangsrecht gedekte gebruik ook mag worden
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 25 juni 2003, nr. 200205329/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Zwembad-Trinitas' van de gemeente Heerhugowaard. Ingevolge de planvoorschriften is een peuterbad met ligweide dan wel terras slechts toegestaan indien een gevelbelasting van 51 dB(A) voor de omliggende woonbebouwing
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 juli 2003, nr. 200300733/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Kersenboogerd 2000' van de gemeente Hoorn. Omdat de supermarkt in kwestie niet alleen dagelijkse levensmiddelen verkoopt, moet de toevoeging 'dagelijkse levensmiddelen' aan de toegekende bestemming 'Detailhandelsdoel
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 juli 2003, nr. 200203283/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Barentzplein e.o.' van het stadsdeel Westerpark (gemeente Amsterdam). Als omtrent een aanduiding op de plankaart in de planvoorschriften niets is bepaald, komt aan die aanduiding geen betekenis toe, waardoor een
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke Ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 juli 2003, nr. 200204131/1

Trefwoorden Uitspraak inzake de toepassing van bestuursdwang, gemeente Assen. Het prostitutiebedrijf in kwestie valt weliswaar onder de in het geldende plan opgenomen definitie
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 juli 2003, nr. 200205665/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Nes, gemeente Ameland', van de gemeente Ameland. Het bestreden besluit betreft een zogenoemd parafenbesluit. Met dit besluit vindt in materiƫle zin besluitvorming buiten de collegevergadering plaats. De Afdeling
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 juli 2003, nr. 200206300/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een bouwvergunning, gemeente Weesp. Voor toepasselijkheid van het overgangsrecht met betrekking tot bouwen is de hoedanigheid van het bouwwerk op de peildatum van belang (en niet het feitelijk gebruik
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 juli 2003, nr. 200205582/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het streekplanherziening 'Westerschelde Container Terminal' van de provincie Zeeland. Gelet op het doel van het plan en het bepaalde in artikel 6, vierde lid, van de Habitatrichtlijn hadden verweerders niet mogen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 juli 2003, nr. 200301270/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Basisschool Niekerk' van de gemeente Grootegast. Bij de beoordeling van de aan te houden afstand tussen - in dit geval - een school en een rustige woonwijk dient te worden uitgegaan van de bouw- en
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 juli 2003, nr. 200204492/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Buitengebied 2000' van de gemeente Hengelo. De in enkele voorschriften opgenomen aanlegvergunningstelsels dienen niet, zoals artikel 14 WRO voorschrijft, om te voorkomen dat een terrein minder geschikt wordt voor
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 juli 2003, nr. 200206370/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om toepassing van bestuursdwang, gemeente Soest. Door het dak van de garage, die als een uitbouw moet worden beschouwd, als dakterras te gebruiken, wordt in de gegeven situatie in feite een tweede bouwlaag gecreƫerd
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 september 2003, nr. 200302065/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een bouwvergunning, gemeente Epe. De geprojecteerde hekwerken ten behoeve van een vluchtweg en terrassen/balkons zijn niet aan te merken als van de onderliggende bouwlagen te onderscheiden, zelfstandige bouwwerken. Zij tellen derhalve
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 augustus 2003, nr. 200306714/1

Trefwoorden Uitspraak inzake de uitwerking van het bestemmingsplan 'Ter Sype', gemeente Wijdemeren. Bij de vraag of de uitwerking niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening speelt de leeftijd van het bestemmingsplan een rol. Naarmate een bestemmingsplan
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 augustus 2003, nr. 200204733/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Industrieterrein II-2000' van de gemeente Aalten. Van de in het plangebied voorkomende soorten vallen de vogels en de soorten genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn onder het beschermingsregime van de
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 augustus 2003, nr. 200206799/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het wijzigingsplan van het bestemmingsplan 'Buitengebied Dinteloord', gemeente Steenbergen. Het beleid in het streekplan 'Brabant in balans' ten aanzien van de gebieden die de aanduiding 'Agrarische hoofdstructuur, hoofdzone landbouw'
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 augustus 2003, nr. 200205268/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Stadsweide' van de gemeente Roermond. Uitbreiding van het Designer Outlet Center (DOC) met 13.500 m2 verkoopvloeroppervlakte is niet ten onrechte via planwijziging ex artikel 11 WRO mogelijk gemaakt
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 augustus 2003, nr. 200206182/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Kom, 1e herziening' van de gemeente Blaricum. De Afdeling acht het niet aannemelijk dat de aangevochten bestemming 'Tuin' in de planperiode zal worden gerealiseerd. Het voorkomen van ander - minder gewenst - gebruik
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke Ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 27 augustus 2003, nr. 200203536/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Buitengebied 2000' van de gemeente Barneveld. Het geschil spitst zich toe op de vraag of appellanten voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de bewoning van het bakhuisje vanaf de peildatum (vrijwel) onafgebroken
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 september 2003, nr. 200203751/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Meerbad' van de gemeente Abcoude. Nu in de plantoelichting ten aanzien van de economische uitvoerbaarheid is volstaan met de enkele verwijzing naar een exploitatie-opzet, en deze exploitatie-opzet niet tezamen met
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 februari 2003, nr. 200200591/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Tynaarlo. Bij overname van een bedrijf moet de planologische situatie worden onderzocht. Voorzienbaarheid.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 juni 2003, nr. 200205491/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een zelfstandig schadebesluit, gemeente Bunschoten. Bij schade die het gevolg is van een ten onrechte verleende bouwvergunning, is de kans op realisering van de door het bestemmingsplan geboden bouwmogelijkheden mede van belang om te
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 15 juli 2003, nr. 200301797/2

Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om schorsing van het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied West' van de gemeente Alkemade
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 juli 2003, nr. 200204559/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Alkmaar. Omdat ten tijde van het verlenen van de bouwvergunning geen bestemmingsplan van kracht was, kan de in de bouwvergunning begrepen vrijstelling ex artikel 2.5.29, aanhef en onder a
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 augustus 2003, nr. 200204514/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om schadevergoeding op grond van artikel 21 van het aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Schiphol. Anders dan is overwogen in de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van 14 december 2000 inzake nr. E01.98.0574 (AB 2001
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu Kort: Korte samenvattingen van overige uitspraken

Trefwoorden VNG-publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' bevat geen normen voor beoordeling vergunningsaanvraag. Oprichtingsvergunning krachtens de Wm voor een metaalbewerkingsbedrijf. Appellanten voeren aan dat de inrichting valt in milieucategorie 3 van de
Auteurs Redactie

Redactie