1573806x_omslag108px_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 01, 2004
Jurisprudentie

ABRS 22 oktober 2003, nr. 200100141/1 (Minister VROM)

Trefwoorden Bezwaar tegen voornemen om afvalstoffen uit te voeren naar Frankrijk waar ze worden ingezet als brandstof en als grondstof. Appellante en verweerder verschillen van mening over de vraag of sprake is van verwijdering dan wel nuttige toepassing van afvalsto
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 22 oktober 2003, nr. 200302840/1 (Duiven)

Trefwoorden Oprichtingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een fokzeugenhouderij. Appellante, eigenaar van een naburig pluimveebedrijf, is beducht voor besmettingsgevaar voor de in haar bedrijf aanwezige grootmoederdieren. Verweerder meent dat het risico voor besmetting zijn oorsprong vindt in een bijzondere gevoeligheid
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRS 23 oktober 2003, nr. 200305773/1 (Uden)

Trefwoorden Afwijzing verzoek om handhavend op te treden tegen het voornemen een aanvang te maken met bouwwerkzaamheden ten behoeve van het oprichten van een champignonkwekerij. Het standpunt van verweerder is dat het bouwen van de champignonkwekerij geen oprichten v
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 29 oktober 2003, nr. 200204787/1 (GS Noord-Brabant)

Trefwoorden Tijdelijke vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een co-vergistingsinstallatie. Appellanten betogen dat - nu de inrichting betrekking heeft op een activiteit met een capaciteit van 100 ton per dag of meer - de aanvraag ten onrechte in behandeling , omdat voorafgaand aan het besluit geen beoordeling heeft plaatsgevonden omtrent de vraag of een milieueffectrapport (hierna: mer) opgemaakt moet worden
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 12 november 2003, nr. 200206624/1 (GS Overijssel)

Trefwoorden Lasten onder dwangsom tegen een bouwbedrijf wegens het in werking houden van delen van de inrichting zonder (van kracht zijnde) vergunning. Partijen verschillen van mening over de vraag of de in 1999 voor de inrichting verleende milieuvergunning - gelet o
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 26 november 2003, nr. 200204619/1 (Renkum)

Trefwoorden Veranderingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een papierfabriek. De verandering houdt in dat de bestaande verbrandingsinstallatie wordt vervangen door een nieuwe installatie met een (grotere) verwerkingscapaciteit van 240.000 ton/jaar. Door ap
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 26 november 2003, nr. 200206163/1 (Warmond)

Trefwoorden Toepassing van bestuursdwang wegens het nalaten om asbest te verwijderen, dat is vrijgekomen bij een brand in een naastgelegen inrichting. De brand is ontstaan in de inrichting van appellante en overgeslagen naar die naastgelegen inrichting. Appellante meent dat de regeling van artikel 17.1 Wm
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 26 november 2003, nr. 200300360/1 (GS Groningen)

Trefwoorden Besluit waarbij op grond van artikel 8.22 en 8.23 Wet milieubeheer voorschriften zijn toegevoegd aan de vergunning voor een autowrakkeninrichting. De voorschriften zijn gebaseerd op artikel 5, eerste en tweede lid van het Besluit beheer autowrakken (hierna: het Besluit), een instructie-amvb als bedoeld in artikel 8.45 Wet milieubeheer
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 26 november 2003, nr. 200300985/1 (Hoger beroep tegen uitspraak Rechtbank Middelburg)

Trefwoorden Afwijzing door Minister van Verkeer en Waterstaat van verzoek van een visser om nadeelcompensatie. De beweerde oorzaak van de schade is het uitvoeren van bagger- en stortwerkzaamheden door Rijkswaterstaat in het kader van de verbreding en verdieping van d
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 26 november 2003, nr. 200301163/1 (Middelharnis)

Trefwoorden Afwijzing van verzoek om handhavingsmaatregelen te treffen tegen een inrichting. Appellanten stellen geluidshinder te ondervinden van de verkeersbewegingen ter plaatse van de in- en uitrit van het terrein van de inrichting. Zij menen dat de in- en uitrit
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 september 2003, nr. 20030088/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een vergunning ten behoeve van een uitweg, gemeente Noordwijk. Gezien de doeleindenomschrijving van de bestemming 'Voor- of zijtuin, open erf' is de aanleg van één of meerdere privé-parkeerplaatsen op gronden met deze bestemming niet in
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 september 2003, nr. 200205707/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een wijziging van het bestemmingsplan 'Dorpsgebied Moerkapelle', gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle. De stelling van appellanten dat verweerder niet bevoegd was na de vernietiging van de goedkeuring van het wijzigingsplan een nieuw besluit omtrent
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 september 2003, nr. 200391675/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Keatsmorra' van de gemeente Wûnseradiel. In de desbetreffende publicatie is geen mededeling gedaan van de wijziging die bij de vaststelling van het plan daarin is aangebracht en van de mogelijkheid voor een ieder schr
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 oktober 2003, nr. 200203947/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Steenderdiek 1999' van de gemeente Steenderen. Het plan heeft mede tot doel de bestaande en de nieuwe functies op het industrieterrein Steenderdiek en zijn omgeving op een juiste wijze op elkaar af te stemmen. Ten beh
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 8 oktober 2003, nr. 200300783/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Woubrugge-Kerkweg' van de gemeente Jacobswoude. De 'overweging ten overvloede' in het besluit van verweerder ten aanzien van de nokhoogte van het geprojecteerde gebouw ten behoeve van dienstverlenende bedrijven en/of
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 8 oktober 2003 nr. 200302672/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het uitwerkingsplan 'Uitwerkingsplan Leidschenveen Hoven A', gemeente Den Haag. Bij de uitwerking van het bestemmingsplan, waarbij wordt beoogd de bouw van een groot aantal woningen mogelijk te maken, is door de raad
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 oktober 2003, nr. 200302256/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het uitwerkingsplan 'Winkelcentrum Centrumgebied Weidevenne 2002' van de gemeente Purmerend. Uit de bewoordingen van artikel 10 en artikel 15, eerste lid, van de WRO moet worden opgemaakt dat slechts indien de gemeenteraad in het bestemmingsplan aan het college van burgemeester
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 15 oktober 2003, nr. 200301328/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Watermolen' van de gemeente Gemert-Bakel. Op de plankaart zijn binnen het plangebied geen perceelsgrenzen ingetekend en ook overigens ontbreekt een duidelijke ondergrond. Hierdoor is op de plankaart niet te zien waar , zodat op grond van de plankaart de gevolgen van het plan voor
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 december 2003, nr. 200205576/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Princenhage' van de gemeente Breda. In strijd met het bepaalde in artikel 16, eerste lid, aanhef en onder h, Bro 1985, is de bestaande loods op het perceel van appellanten niet op de plankaart ingetekend
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 15 oktober 2003, nr. 200302686/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Buitengebied, Mekkelenbergweg 26-26a, te Harbrinkhoek' van de gemeente Tubbergen. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel strekt niet zover dat verweerder een uitgangspunt dat voorheen abusievelijk is ingenomen, zou moeten blijven toepassen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 december 2003, nr. 200102937/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Buitengebied' van de gemeente Oirschot. Een beroep op het gelijkheidsbeginsel kan niet worden weerlegd met het verweer dat de verleningen van goedkeuring aan plandelen met vergelijkbare bestemmingen als het plandeel w, op
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 oktober 2003, nr. 200301201/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Uiterwaarden' van de gemeente Hattem. Het in de beleidslijn 'Ruimte voor de Rivier' opgenomen toetsingskader voor nieuwe ingrepen in het winterbed van de grote rivieren is ten onrechte niet neergelegd in de in het pla
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 oktober 2003, nr. 200206338/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Eerste Herziening van het Bestemmingsplan Plassengebied' van de gemeente Loosdrecht. Dat de activiteiten van het aannemersbedrijf reeds plaatsvonden ten tijde van de aanwijzing als speciale beschermingszone (SBZ) als , betekent
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 12 november 2003, nr. 200301877/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een besluit tot toepassing van bestuursdwang, gemeente Harderwijk. Van schending van artikel 8 van het EVRM is geen sprake. De wijze waarop de informatie is vergaard, druist niet zozeer in tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid moet worden gevergd, dat het gebruik dat burgermeester en wethouders daarvan hebben gemaakt
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 november 2003, nr. 200205327/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Westelijke Randweg' van de gemeente Beverwijk. Uit het bestreden besluit volgt niet dat verweerder heeft bezien of het plan zonder daarbij in strijd te handelen met het bepaalde in de Flora- en faunawet (Ffw) uitvoerb, dan wel, zo van deze strijdigheid moet worden uitgegaan
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 november 2003, nr. 200206719/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Golfbaan de Scherpenbergh' van de gemeente Apeldoorn. De raad en verweerder hebben zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat voor de uitbreiding van de golfbaan van negen naar achttien holes waarin het plan voorz, geen MER behoefde te worden gemaakt omdat zich geen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 november 2003, nr. 200300132/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Struik Foods 2001' van de gemeente Nijkerk. Voor ambtshalve toetsing aan artikel 10 BRO bestaat geen aanleiding omdat deze bepaling niet van openbare orde is
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 november 2003, nr. 200302150/1

Trefwoorden Uitspraak inzake vrijstelling, gemeente Liesveld. De omstandigheid dat bij de Afdeling het beroep tegen de goedkeuring van het bestemmingsplan, waar de vrijstellingsbepaling een onderdeel van is, is behandeld noch de omstandigheid dat de in deze bepaling opgenomen categorie-indeling in die procedure aan de orde is geweest
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 november 2003, nr. 200205557/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een bouwvergunning voor een fiets- en voetgangersbrug, gemeente Breda. In het kader van de verlening van een bouwvergunning is voor een belangenafweging geen plaats. Nu met het oog op de uitvoering van het tracébesluit een bestemmingsplan is opgesteld, kan in dat kader ook geen betekenis meer toekomen aan het tracébesluit. Evenmin kan in dit geval aan het tracébesluit betekenis toekomen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 november 2003, nr. 200301546/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Riederhoek' van de gemeente Barendrecht. Ten onrechte heeft verweerder ten aanzien van de punten waarop het bestemmingsplan in strijd is met het Regionaal Structuurplan het dagelijks bestuur van het regionaal openbaar
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 november 2003, nr. 200302450/1

Trefwoorden Uitspraak inzake vrijstelling en bouwvergunning voor vergroten woning, gemeente Voorschoten. In het feit dat door de uitvoering van het bouwplan voor het vergroten van de woning op het perceel een voor wat betreft de garage met het bestemmingsplan strijdige situatie ontstaat, hebben burgemeester en wethouders terecht geen belemmering gezien de gevraagde vrijstelling
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 december 2003, nr. 200301225/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Marcanti-eiland' van het stadsdeel Westerpark (gemeente Amsterdam). Bij de afweging van de betrokken belangen heeft verweerder in redelijkheid een groter gewicht kunnen toekennen aan het algemeen belang dat is gediend, dan aan de belangen van molen 'De Otter' die zijn
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 december 2003, nr. 200302198/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het wijzigingsplan 'Buitengebied 1984, wijziging pluimveehouderij Rijksstraatweg (Buurmalsen)' van de gemeente Geldermalsen. Anders dan voor de intrekking van een bestemmingsplan, waarvoor in artikel 35 van de WRO een regeling is opgenomen, voorziet de WRO niet expliciet in een regeling voor de intrekking
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 december 2003, nr. 200205489/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Aalst' van de gemeente Waalre. De digitale detailplankaarten met schaal 1:25.000, waarvan blijkens het gestelde in het streekplan 'Brabant in balans' wordt verwacht dat de gemeenten daarmee bij de vaststelling van hun ruimtelijke plannen rekening houden
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 december 2003, nr. 200301373/1

Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Berg, herziening Johan van Oldebarnevelt gymnasium' van de gemeente Amersfoort. De gemeenteraad heeft seksinrichtingen in het plangebied ongewenst geacht en expliciet verboden. Het is de Afdeling niet gebleken dat door de gemeenteraad aan het op deze wijze regu
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 september 2003, nr. 200203940/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Menaldumadeel. Voor een afwijking van de regel dat in het kader van een beoordeling of sprake is van een nadeliger situatie het nieuwe planologische regime
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 24 oktober 2003, nr. 02/06231

Trefwoorden Uitspraak inzake de heffing van leges voor het in behandeling nemen van een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Bennebroek. Heffing van leges terzake van een verzoek om schadevergoeding ex artikel 49 WRO is niet toegestaan
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 12 november 2003, nr. 200204306/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Heerlen. Sinds begin 2003 oordeelt de Afdeling dat de datum waarop het beweerdelijk schadeveroorzakend besluit in werking is getreden (in plaats van de datum waarop het besluit onherroepelijk is geworden), beslissend is voor
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 december 2003, nr. 200301396/1

Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Amstelveen. Appellant dient in zijn verzoek om vergoeding van schade aan te geven welke het schadeveroorzakende besluit is. Burgemeester en wethouders hebben het verzoek om schadevergoeding onbevoegdelijk afgewezen
Auteurs Redactie

Redactie
Artikel

De reikwijdte van artikel 19 lid 3 WRO

Trefwoorden Woning, Burgemeester, Wethouder, Bestemmingsplan, Bouwwerk, Ondergeschikte, Gemeentebestuur, Gemeenteraad, Administratieve rechtspraak, Beleidsregel
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Titel

Milieu kort

Trefwoorden Piekgeluiden door manoeuvreren bij laden en lossen niet uitzonderen van geluidsgrenswaarden gelet op het aantal en het niveau van de gebeurtenissen. Revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een inrichting voor verwerking van wild en gevogelte.
Auteurs Redactie

Redactie