1573806x_omslag108px_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 01, 2005
Artikel

Het intrekken van bouwvergunningen; Recente ontwikkelingen in de jurisprudentie

Trefwoorden Bouwvergunning, Vergunninghouder, Bouw, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouwwerk, Gemeente, Voorwaarde, Intrekkingsbevoegdheid, Bestuursorgaan, Sloop
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 29 september 2004 nr. 200307287/1 inzake artikel 8.1 en artikel 8.11, derde lid Wm (GS Limburg).

Trefwoorden Geurvoorschriften in onderliggende vergunning hebben ook betrekking op een later vergunde verandering van de inrichting.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Rechtbank Amsterdam 5 oktober 2004 nr. AWB 04/4113 WET inzake artikel 6, derde lid, eerste volzin EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn).

Trefwoorden Artikel 6, derde lid, eerste volzin van de Habitatrichtlijn brengt een getrapte toetsing mee. Het bevoegd gezag heeft niet voldaan aan de op hem rustende last om aan te tonen dat wordt voldaan aan de habitatcriteria.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 oktober 2004 nr. 200400844/1 inzake artikel 4 EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn), artikel 10 EG-Verdrag en artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht (GS Limburg).

Trefwoorden Lidstaten en hun organen dienen zich tot het moment van vaststelling door de Commissie van habitatgebieden te onthouden van activiteiten die de verwezenlijking van het door de Habitatrichtlijn voorgeschreven resultaat ernstig in gevaar zouden kunnen bre
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 20 oktober 2004 nr. 200308425/1 inzake artikel 17.2 Wm (GS Zuid-Holland).

Trefwoorden Een voorschrift waarin is vastgelegd binnen welk tijdsbestek een ongewoon voorval moet worden gemeld, verdraagt zich niet met het systeem van de Wet milieubeheer.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 27 oktober 2004 nr. 200402378/1 inzake artikel 1.1, eerste lid Wm en bijlage I, categorie 1.1, onder b Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Papendrecht).

Trefwoorden De term ‘verbrandingsmotoren’ in categorie 1.1, onder b, van bijlage I bij het Ivb ziet uitsluitend op verbrandingsmotoren van installaties en dus niet op voertuigen.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 10 november 2004 nr. 200304823/1 inzake artikel 9, vierde lid EG-richtlijn 96/61, artikel 3, eerste en derde lid Wet ammoniak en veehouderij en artikel 8.8, eerste lid onder a en c Wm (Beuningen).

Trefwoorden Artikel 3 Wet ammoniak en veehouderij kan IPPC-richtlijnconform’ worden toegepast. Beoordelingskader van de IPPC-richtlijn is in onvoldoende mate toegepast door verweerder.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz ABRvS 12 november 2004 nr. 200407317/1 en 200407317/2 inzake artikel 8.12 Wm (waterschap Hunze en Aa’s).

Trefwoorden Een grotere controlefrequentie kan worden voorgeschreven, indien een eenmalige meting niet volstaat om vast te stellen of aan de normstelling van de vergunning wordt voldaan.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 24 november 2004 nr. 200403656/1 inzake artikel 8.11, derde lid Wm (Elburg).

Trefwoorden In een vergunning kan niet worden voorgeschreven dat bezoekers een bepaalde rijroute moeten volgen.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 8 december 2004 nr.200401808/1 inzake artikel 1.1a Wm en artikel 13 Wet bodembescherming (Staatssecretaris VROM).

Trefwoorden Zorgplichtbepaling van artikel 1.1a Wet milieubeheer is een vangnetbepaling die slechts kan worden ingeroepen bij ernstige nadelige gevolgen voor het milieu.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 22 december 2004 nr.200000690/1-A en 200101670/1-A inzake artikel 12 Natuurbeschermingswet en artikel 6, derde lid EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) (Staatssecretaris LNV).

Trefwoorden Voorzorgbeginsel in PKB-Waddenzee niet in overeenstemming met de uitleg die het Europese Hof van Justitie aan dit beginsel heeft gegeven.
Auteurs Stroeken, P.

Stroeken, P.
Jurisprudentie

Vz ABRvS 22 december 2004 nr.200408822/1 inzake artikel 4 EG-richtlijn 75/442 (Kaderrichtlijn afvalstoffen) en artikel 4 Verordening 259/93 (EVOA) (Staatssecretaris VROM).

Trefwoorden Voor onderscheid tussen nuttige toepassing of verwijdering is de eerste handeling die de afvalstoffen na hun overbrenging moeten ondergaan, van belang.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu kort

Trefwoorden ABRvS 29 september 2004 nr. 200305267/1 (GS Gelderland); Vz ABRvS 30 september 2004 nr. 200404983/2 (Winschoten); Vz ABRvS 30 september 2004 nr. 200406692/1 (Schiedam); ABRvS 6 oktober 2004 nr. 200402708/1 (IJsselstein); ABRvS 13 oktober 2004 nr. 2004009
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijk ordening: ABRvS 29 september 2004, nr. 200308733/1, Haarlem/vrijstelling en bouwvergunning.

Trefwoorden Bij de beoordeling van de aanvraag om bouwvergunning had niet zonder meer mogen worden vastgehouden aan de juistheid van de gebruikte, niet van het bestemmingsplan deel uitmakende digitale kaart.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijk ordening: ABRvS 6 oktober 2004, nr. 200400194/1, Lingewaard/binnenplanse vrijstelling en bouwvergunning.

Trefwoorden Voor toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Awb bestond in dit geval geen grond.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijk ordening: ABRvS 13 oktober 2004, nr. 200401490/1, Soest/handhaving.

Trefwoorden Grasland dat dient voor het verkrijgen van hooi, moet worden aangemerkt als akkerbouw, zoals omschreven in de begripsbepalingen van het bestemmingsplan.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 13 oktober 2004, nr. 200402189/1, Velsen/bestemmingsplan ‘Duinwijk’.

Trefwoorden De Wet op de waterkering staat er niet aan in de weg dat in een bestemmingsplan wordt voorzien in regelgeving inzake de beveiliging tegen overstroming door het buitenwater. Het bestemmingsplan biedt onvoldoende zekerheid omtrent de vraag of voor een bouw, dat uitsluitend is opgenomen met het oog op belangen die reeds in de keur van het Hoogheemraadschap worden beschermd, is in strijd met artikel 14 van de WRO.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 27 oktober 2004, nr. 200305883/1, Epe/bestemmingsplan ‘Schaveren 2002’.

Trefwoorden De verleende persoonsgebonden gedoogverklaring moet worden beschouwd als het wraken van het met het voorgaande bestemmingsplan strijdige gebruik voor permanente bewoning. Deze wraking staat eraan in de weg dat het gebruik van het pand voor permanente bew
Auteurs Erkens, M.

Erkens, M.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 27 oktober, 200306885/1, Arnhem/bestemmingsplan ‘Buitengebied Arnhem-Noord’.

Trefwoorden Verweerder heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de munitie-opslagplaatsen niet positief kunnen worden bestemd. In de planvoorschriften is ten onrechte niet vastgelegd in welke gevallen en onder welke voorwaarden van de vrijstell
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 3 november 2004, nr. 200308644/1, Gelderland/‘Streekplan Gelderland 1996, partiële herziening inzake omlegging N831 Hedel (oostelijk deel)’.

Trefwoorden Verweerders hebben de plaats en de functie van een concrete beleidsbeslissing in het stelsel van de WRO miskend. Ook hebben verweerders miskend dat de luchtkwaliteitsnormen van het Besluit luchtkwaliteit zijn gesteld ter bescherming van de kwaliteit van d, met uitzondering van de werkplek. Verder hadden verweerders niet mogen volstaan met de enkele vaststelling dat de te verwachten overschrijdingen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 3 november 2004, nr. 200400165/1, Enschede/bestemmingsplan ‘Herziening 8 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996’.

Trefwoorden Het als zodanig bestemmen van een woonhuis in het buitengebied is in dit geval niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 3 november 2004, nr. 200402898/1, Boxmeer/bestemmingsplan ‘Boxmeer Buitengebied 1997’.

Trefwoorden De wijze waarop verweerder aan een plandeel goedkeuring heeft onthouden, heeft tot gevolg dat aan dit plandeel enerzijds goedkeuring is onthouden voorzover het de toepassing van twee nader genoemde artikelonderdelen betreft, maar dat dit plandeel anderzijds is goedgekeurd. Dit is in strijd met de rechtszekerheid.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 10 november 2004, nr. 200306936/1, Utrecht/bestemmingsplan ‘Voordorp-Voorveldse polder’.

Trefwoorden In strijd met de rechtszekerheid zijn bouwwerken die zijn gebouwd in strijd met het toen geldende plan doch waarvoor wel bouwvergunning is verleend, en bouwwerken waarvoor geen bouwvergunning was vereist, van het overgangsrecht uitgezonderd. Niet is gemotiveerd welk onderscheid vanuit ruimtelijk oogpunt bestaat tussen prostitutie als een aan huis verbonden beroep en andere vormen van een aan huis verbonden beroep, respectievelijk prostitutie als beroepsmatige dienstverlening en andere vormen van beroepsmatige dienstverlening.
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 10 november 2004, nr. 200401380/1, Eijsden/handhaving.

Trefwoorden De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat ten tijde van het nemen van de beslissing op bezwaar geen concreet uitzicht op legalisatie bestond.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 10 november 2004, nr. 200405438/1, Velsen/bestemmingsplan ‘Eerste partiële herziening bestemmingsplan Zeehaven IJmuiden’.

Trefwoorden Aan eigendomsverhoudingen kan betekenis toekomen indien zij van dusdanige aard zijn dat daarmee de verwezenlijking van het bestemmingsplan binnen de planperiode niet aannemelijk is.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 17 november 2004, nr. 200401207/1, Apeldoorn/handhaving.

Trefwoorden Het voeren van een gedoogbeleid ten aanzien van met het bestemmingsplan strijdig gebruik, zonder dat concreet uitzicht op legalisatie bestaat, verdraagt zich niet met de WRO.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 24 november 2004, nr. 200406595/1, Kessel/wijzigingsplan ‘Wijziging van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ voor een bouwkavel aan de Roode Eggeweg’.

Trefwoorden In het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan is ten onrechte volstaan met de constatering dat dit plan voldoet aan de bij het bestemmingsplan gestelde wijzigingsvoorwaarden.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 1 december 2004, nr. 200400793/1, Zaanstad/bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Westzaan’.

Trefwoorden Verweerder mocht aan de omstandigheid dat de dam met de duiker tot stand is gebracht in de periode toen er geen aanlegvergunningenstelsel krachtens een voorbereidingsbesluit gold, voorbij gaan. Zolang de bestuursrechter geen uitspraak heeft gedaan in het geschil inzake de toepassing van bestuursdwang, mag verweerder ervan uitgaan dat de dam met duiker in strijd met het (toen) geldende bestemmingsplan tot stand is gebracht en wordt gebruikt, mits de door het college van burgemeester en wethouders aangevoerde stelling niet kennelijk onverdedigbaar is.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 1 december 2004, nr. 200402094/1, Apeldoorn/bouwvergunning.

Trefwoorden De rechtbank heeft terecht overwogen dat ten tijde van het nemen van het besluit in primo, waarbij bouwvergunning voor de bouw van recreatiewoningen op een recreatieterrein werd geweigerd, onvoldoende was gegarandeerd dat de recreatiewoningen bedrijfsmatig zouden worden geëxploiteerd.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 8 december 2004, nr. 200308003/1, Zuid-Holland/streekplan ‘Zuid-Holland Oost’.

Trefwoorden Het streekplan is een integrale herziening van het vorige streekplan en de streekplanherzieningen. Als gevolg hiervan zijn het vorige streekplan en de streekplanherzieningen vervallen en dus ook de daarin opgenomen besluiten dan wel de concrete beleidsbe, zijn deze onderdelen als onderdeel van de integrale herziening bij het bestreden besluit opnieuw vastgesteld. Indien deze onderdelen door
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 8 december 2004, nr. 200403244/1, Loppersum/bestemmingsplan ‘Vierde herziening bestemmingsplan Buitengebied’.

Trefwoorden In het kader van de vraag of er bijzondere omstandigheden zijn die afwijking van het in het Provinciaal Omgevingsplan Groningen neergelegde beleid ten aanzien van de plaatsing van windturbines rechtvaardigen, mocht verweerder betekenis toekennen aan de lange voorgeschiedenis met betrekking tot de pogingen om de bouw van de twee gewenste windturbines mogelijk te maken, de verwachtingen die hieromtrent mogelijk zijn gewekt en de inspanningsverplichting die verweerder op zich heeft genomen om de planologische voorwaarden te scheppen.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 15 december 2004, nr. 200400338/1, Wijdemeren/Wijzigingsplan ‘Dorpscentrum Oud-Loosdrecht’.

Trefwoorden De WRO staat er niet aan in de weg dat een planvoorschrift dat voorziet in een vrijstelling, door middel van een wijzigingsplan kan worden gewijzigd, mits het bestemmingsplan in deze wijziging voorziet.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 22 december 2004, nr. 200308026/1, Leiden/bouwvergunning.

Trefwoorden Gedurende de periode dat een bestemmingsplan in werking is getreden, maar nog niet in rechte onaantastbaar is geworden, wordt de uit artikel 50, tweede lid, van de Woningwet voortvloeiende aanhoudingsplicht vooralsnog onderdrukt en komt deze verplichting, indien het besluit tot goedkeuring is vernietigd en tevens alsnog goedkeuring is onthouden, op de voet van het derde lid van het genoemde artikel weer tot gelding.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 22 december 2004, nr. 200402064/1, De Marne/‘Partiële herziening bestemmingsplan Industrieterrein Noord kern Zoutkamp Telecommunicatie’.

Trefwoorden Verweerder heeft onvoldoende gemotiveerd waarom in het bestemmingsplan een bouwregeling is opgenomen die buiten het bouwvlak meer bebouwing toestaat dan het bestaande hekwerk. Ook heeft verweerder onvoldoende naar voren gebracht welke gevolgen een schote, heeft voor de woon- en leefomgeving van appellanten. Bovendien heeft verweerder onvoldoende gemotiveerd waarom het schotelpark geen verhoogd risico heeft ten opzichte van andere militaire objecten.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 10 november 2004, nr. 200308498/1, Geertruidenberg/verzoek om planschadevergoeding.

Trefwoorden De Afdeling kan de keuze van de rechtbank, die werd geconfronteerd met drie uiteenlopende adviezen/rapporten, waarin verschillende uitgangspunten worden gehanteerd, voor het met het oog op finale geschilbeslechting zelf benoemen van een deskundige, in het licht van de omstandigheden, billijken.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 17 november 2004, nr. 200402576/1, Papendrecht/verzoek om planschadevergoeding.

Trefwoorden Gelet op de niet eensluidende conclusies van de door de schadebeoordelingscommissie benoemde deskundige en de door de wederpartij ingeschakelde deskundige, kon bij de rechtbank twijfel rijzen over de door eerstgenoemde deskundige gehanteerde uitgangspunten en kon de rechtbank om die reden in dit geval besluiten de StAB om advies te vragen.
Auteurs Redactie

Redactie