1573806x_omslag108px_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 03, 2005
Artikel

Rechtsbescherming betreffende het bestemmingsplan en het zelfstandig projectbelsuit na de inwerkingtreding van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Trefwoorden Belanghebbende, Openbare voorbereidingsproc[...], Bestuursrechter, Bestemmingsplan, Kenbaarheid, Afdeling bestuursrechtspraa[...], Rechtsbescherming, Gemeente, Luchtkwaliteit, Reclamant
Auteurs Niemeijer, T. en Robbe, J.

Niemeijer, T.

Robbe, J.
Jurisprudentie

ABRvS 6 april 2005, nr. 200400632/1 inzake art. 3 Ontgrondingenwet (GS Gelderland)

Trefwoorden Ontgrondingenwet dient te wijken voor specifieke wetgeving. In casu is de Wegenverkeerswetgeving het meest geëigende kader om de bezwaren te ondervangen.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 april 2005, nr. 200404245/1 inzake art. 23 Grondwaterwet (GS Noord-Holland en GS Zuid-Holland)

Trefwoorden Grondwaterwetvergunning geeft recht maar niet de plicht om grondwater te onttrekken.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 april 2005, nr. 200405420/1 inzake art. 8.15 Wm, art. 8.26 Wm en Besluit financiële zekerheid milieubeheer (Zaanstad)

Trefwoorden Financiële zekerheid kan ook worden gesteld nadat de nadelige gevolgen voor het milieu door de inrichting zijn veroorzaakt.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 20 april 2005, nr. 200203580/1 inzake art. 8.22 en 8.23 Wm (GS Groningen)

Trefwoorden Toename productie kan niet worden gerealiseerd via een procedure ex artikel 8.23 Wm.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 20 april 2005, nr. 200405315/1 inzake art. 8.11, derde lid Wm, EG-richtlijn 96/61 (IPPC) art. 9, vierde lid en achtste lid (GS Groningen)

Trefwoorden Vergunning voldoet niet aan beschermingsniveau dat door IPPC-richtlijn wordt geboden. Verweerder heeft onvoldoende gemotiveerd dat (rechtstreeks werkende) normen voor NOx in BEES A een even hoog beschermingsniveau bieden als de IPPC-richtlijn.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 4 mei 2005, nr. 200409643/1 inzake art. 8.10 en 8.11 Wm (Amersfoort)

Trefwoorden Gelet op de grote culturele en historische betekenis van het carillon hebben verweerders in redelijkheid kunnen afzien van het voorschrijven van geluidsreducerende voorzieningen.
Auteurs Jongma, M.

Jongma, M.
Jurisprudentie

ABRvS 25 mei 2005, nr. 200404428/1 inzake art. 3 en 4 Experimentenwet Stad en Milieu (Gemeenteraad Vlaardingen en staatssecretaris VROM)

Trefwoorden Hogere geluidgrenswaarden op basis van Experimentenwet Stad en Milieu. Door geen onderzoek te doen naar de etmaalgemiddelde concentratie voor fijn stof heeft geen integrale afweging van alle bij de ruimtelijke ontwikkeling betrokken aspecten
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 1 juni 2005, nr. 200409343/1 inzake art. 9, vierde lid EG-richtlijn 96/61 (IPPC) en art. 8.18 Wm (Echt-Susteren)

Trefwoorden Aangevraagde en vergunde stalsysteem voldoen aan de beste beschikbare technieken; geen grond voor oordeel dat op grond van plaatselijke omstandigheden e.d. strengere eisen moeten worden gesteld. Geen reden om te verwachten dat de inrichting niet binnen d
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 1 juni 2005, nr. 200500913/1 inzake art. 5:25, eerste lid Awb, art. 10.23 Wm, art. 15, zevende lid en art. 20 Afvalstoffenverordening Utrecht (Utrecht)

Trefwoorden Bepaling in Afvalstoffenverordening dat degene tot wie het aangetroffen huisvuil kan worden herleid de overtreder is, is onverbindend voorzover daarin geen mogelijkheid tot tegenbewijs wordt geboden.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 8 juni 2005, nr. 200404155/1 inzake art. 6 Wet ammoniak en veehouderij en art. 9 EG-richtlijn 96/61 (IPPC) (Sint-Oedenrode)

Trefwoorden Uitleg nationale recht zo veel mogelijk in het licht van de bewoordingen en het doel van de IPPC-richtlijn; gelet hierop bieden artikel 6, eerste en tweede lid Wav, in onderling verband bezien, voldoende grondslag voor het weigeren van een vergunning
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 8 juni 2005, nr. 200405178/1 inzake art. 5:32 Awb, art. 18 Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 en art. 5:20 BW (Hulst)

Trefwoorden Omdat de ondergrondse tanks duurzaam zijn verenigd met de grond, is de eigenaar van de grond tevens eigenaar van de tanks; mitsdien had de bestuursdwangaanzegging tot verwijdering van de tanks tot deze persoon moeten worden gericht.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 15 juni 2005, nr. 200408898/1 inzake art. 1.1, eerste lid Wm (Gulpen-Wittem)

Trefwoorden Weiland maakt alleen deel uit van de inrichting indien het weiland niet extensief wordt gebruikt.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 22 juni 2005, nr. 200501220/1 inzake art. 3:28 en 3:29 Awb (GS Zuid-Holland)

Trefwoorden Verweerder heeft terecht de vergunningaanvraag niet aangehouden totdat binnen de zone geluidsruimte zou zijn ontstaan. Geen grond voor verlenging beslistermijn.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 29 juni 2005, nr. 200500037/1 inzake art. 5:32 en 7:11 Awb (Bernheze)

Trefwoorden In kader heroverweging besluit kan een bestuursdwangaanschrijving worden omgezet in een dwangsomaanschrijving. Appellante kan als overtreder worden aangemerkt nu zij degene is die de vergunningen heeft aangevraagd en de meldingen heeft gedaan.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu kort

Trefwoorden Vz. ABRvS 6 april 2005, nr. 200502546/1 (GS Flevoland); ABRvS 13 april 2005, nr. 200405311/1 (Diepenheim); ABRvS 20 april 2005, nr. 200407984/1 (Drimmelen); Vz. ABRvS 21 april 2005, nr. 200501512/2 (GS Zuid-Holland); ABRvS 27 april 2005, nr. 200405624/1 (Nieuwerkerk aan den IJssel);
Auteurs Meulen, T. van der en Jongma, M.

Meulen, T. van der

Jongma, M.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 29 maart 2005, nr. 200406500/1, Valkenburg aan de Geul/handhaving

Trefwoorden De tijdelijkheid van de illegale situatie is op zichzelf geen bijzondere omstandigheid op grond waarvan het college van burgemeester en wethouders in redelijkheid van handhaving heeft kunnen afzien.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 6 april 2005, nr. 200404341/1, Nuth/bestemmingsplan ‘Schimmert’

Trefwoorden In de Awb is geen algemene verplichting opgenomen om na de vernietiging van een eerdere beslissing omtrent goedkeuring van een bestemmingsplan opnieuw toepassing te geven aan artikel 10:30, eerste lid, van de Awb. In de WRO is geen algemene verplichting opgenomen de provinciale planologische commissie na de vernietiging van een eerdere beslissing omtrent de goedkeuring van een bestemmingsplan opnieuw te horen.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 6 april 2005, nr. 200404750, Barneveld/bestemmingsplan ‘De Eilanden-West’

Trefwoorden Het systeem van de wet, zoals neergelegd in de artikelen 11 en 30 van de WRO, verzet zich ertegen dat een plan met toepassing van artikel 11 wordt vastgesteld voordat met betrekking tot het deel van het bestemmingsplan waaraan goedkeuring is onthouden
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 6 april 2005, nr. 200406676/1, Putten/weigering planwijziging

Trefwoorden Bij het alsnog weigeren van zijn wijzigingsbevoegdheid gebruik te maken, dient het college van burgemeester en wethouders een door hem bij appellant gewekte gerechtvaardigde verwachting als een zwaarwegend belang af te wegen tegen de andere belangen, zo
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 13 april 2005, nr. 200408433/1, Ouder-Amstel/bestemmingsplan ‘Ouderkerkerplas e.o.’

Trefwoorden Het gebruik van de dienstwoning als burgerwoning mag op grond van het overgangsrecht van het voorliggende plan worden voortgezet. In dit geval is niet aannemelijk dat dit gebruik, dat reeds in strijd met de onder het vorige plan geldende bestemming is
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 20 april 2005, nr. 200406300/1, Leiden/bestemmingsplan ‘Oostvlietpolder’

Trefwoorden Vernietiging van een concrete beleidsbeslissing in een streekplan heeft terugwerkende kracht. Verweerder heeft zich niet in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat een goede verkeersontsluiting van het bedrijventerrein is verzekerd.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 27 april 2005, nr. 200406705/1, Oisterwijk/binnenplanse vrijstelling en bouwvergunning

Trefwoorden Bij de beoordeling van de noodzaak van de bedrijfswoning is ten onrechte uitgegaan van de bestaande omvang van het bedrijf.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 4 mei 2005, nr. 200404397/1, Bodegraven/vrijstelling en bouwvergunning

Trefwoorden Een redelijke toepassing van artikel 9 van de Woningwet brengt met zich dat het bepaalde in de bouwverordening ook moet wijken voor hetgeen via een vrijstelling, als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de WRO mogelijk wordt gemaakt. Bij het verlenen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 4 mei 2005, nr. 200406066/1, Hof van Twente/vervangingsbesluit

Trefwoorden Uit Beleidsuitspraak 4.10 van de Vinex kan niet worden afgeleid dat een aanzienlijke uitbreiding van een bestaand bedrijf in het buitengebied, zoals in dit geval aan de orde is, niet is toegestaan. De beoogde bedrijfsuitbreiding is derhalve niet in
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 4 mei 2005, nr. 200407948/1, Berkelland (voorheen Ruurlo)/bestemmingsplan ‘Slootsdijk 2/Hillebrandsweg’

Trefwoorden Gezien de bewoordingen van het ruimtevoor-ruimtebeleid in het streekplan is de bouw van een vervangende woning in de landelijke gebieden B en C uitsluitend mogelijk op het desbetreffende agrarisch bouwperceel. Het plan is hiermee niet in overeenstemming., die ruimte biedt voor afwijking zonder dat de in het streekplan vermelde afwijkingsprocedure wordt gevolgd, is in dit geval geen sprake.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 11 mei 2005, nr. 200401563/1, Loenen/bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’

Trefwoorden Aan het opnemen van de in het geding zijnde wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van twee buitenplaatsen staat niet in de weg dat ten tijde van het nemen van het bestreden besluit een nauwkeurig inzicht in de financieeleconomische uitvoerbaarheid van de
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 18 mei 2005, nr. 200407170/1, Wassenaar/binnenplanse vrijstelling

Trefwoorden Bij een beslissing omtrent vrijstelling van een bestemmingsplan dient geluidhinder voor omwonenden door stemgeluid in de afweging te worden betrokken. Het enkele feit dat op dit punt kan worden voldaan aan de eisen van het Besluit horeca-, sport- en
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 18 mei 2005, nr. 200407773/1, Nunspeet/handhaving

Trefwoorden De bestuursrechter behoort als regel niet op de voet van artikel 8:72, vierde lid, van de Awb over te gaan tot het opleggen van een last onder dwangsom. Uitgangspunt is dat de uitoefening van deze bevoegdheid bij het bestuursorgaan berust.
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 18 mei 2005, nr. 200407931/1, Westland (voorheen Naaldwijk)/handhaving

Trefwoorden Uit het feit dat het college van burgemeester en wethouders, gezien de aan het geldende bestemmingsplan ten grondslag liggende gedegen inventarisatie van bouwen en gebruik binnen het plangebied, vóór de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan op de
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 mei 2005, nr. 200402586/1, Moerdijk/bestemmingsplan ‘Kop Roode Vaart’

Trefwoorden Omdat cumulatieve geluidsbelasting ruimtelijke relevant kan worden geacht, valt niet in te zien waarom bij de beantwoording van de vraag of een bestemmingsplan zich verdraagt met een goede ruimtelijke ordening, niet behoeft te worden nagegaan of en in
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 mei 2005, nr. 200407642/1, Cuijk/bouwvergunning

Trefwoorden Met betrekking tot de vraag naar de noodzaak van de agrarische bedrijfswoning is van beslissend belang of de bedrijfsvoering ter plaatse zoveel tijd en aandacht van de aanvrager opeist dat op grond daarvan een redelijk belang om op het perceel te wonen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 mei 2005, nr. 200407744/1, Veghel/bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied, aanvulling’

Trefwoorden Vrijstellingsbevoegdheid ten behoeve van het oprichten van een gebouw, niet zijnde een (sta)caravan, op gronden met de bestemming ‘Agrarische bedrijven’, de verbouwing van een bestaand bedrijfsgebouw of het inrichten van een deel van de bestaande
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 8 juni 2005, nr. 200405083/1, Leiden/stadsvernieuwingsplan ‘Aalmarkt e.o. 2003’

Trefwoorden Verweerder heeft ten onrechte niet bezien in hoeverre de lightrail voorzover in het plan voorzien, ter plaatse inpasbaar is en welke de ruimtelijke consequenties zijn. Ook had verweerder het in het plan voorziene traject in relatie tot het gehele traject moeten bezien. Verder heeft verweerder ten onrechte gesteld dat de komst van de lightrailverbinding
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 8 juni 2005, nr. 200410289/1, Buren/bouwvergunning

Trefwoorden Door zich op het standpunt te stellen dat de noodzaak van een agrarische bedrijfswoning moet zijn gebaseerd op bedrijfseconomische gronden, dan wel op gronden van sociale veiligheid, dan wel veiligheid van bedrijfsprocessen, heeft het college van
Auteurs Erkens, M.

Erkens, M.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 15 juni 2005, nr. 200409317/1, Losser/bouwvergunning

Trefwoorden De omstandigheid dat in een deel van de op te richten bedrijfshal ten behoeve van een kwekerij werkzaamheden zullen worden verricht door verstandelijk gehandicapten in het kader van voor hen georganiseerde dagbesteding, maakt niet dat deze bedrijfshal
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 23 maart 2005, nr. 200406358/1, Bergen/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden In aanmerking genomen de aard van de schade, de geringe ernst en de beperkte duur daarvan, moet worden geoordeeld dat de schade ten gevolge van de verleende vrijstelling als bedoeld in artikel 17 van de WRO, ten behoeve van het realiseren en exploiteren
Auteurs Oranje, H.

Oranje, H.
Jurisprudentie

ABRvS 30 maart 2005, nr. 200405136/1, Woudrichem/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Slechts onder zeer uitzonderlijke gevallen moet worden afgeweken van het beginsel dat bij de beoordeling van een verzoek om planschadevergoeding van de maximale benuttingsmogelijkheden van het oude en nieuwe planologische regime mag worden uitgegaan.
Auteurs Oranje, H.

Oranje, H.
Jurisprudentie

ABRvS 27 april 2005, nr. 200406319/1, Raalte/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden In geschil is of schadevergoeding in geld als gevolg van het vervallen van de mogelijkheid voor verzoeker een tweede woning op zijn perceel te bouwen achterwege kan blijven omdat de vergoeding van de schade anderszins is verzekerd. De Afdeling komt tot
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 25 mei 2005, nr. 200408400/1, Middelburg/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden De rechtbank heeft ten onrechte overwogen dat de gemeenteraad op goede gronden het standpunt heeft ingenomen dat de gestelde planschade voor appellante voorzienbaar was. Appellante heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de (ver)koop van de economische
Auteurs Redactie

Redactie