1573806x_omslag108px_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 01, 2006
Artikel

Concurrentie van belang in het ruimtelijke bestuursrecht

Trefwoorden Mededinging, Belanghebbende, Bestemmingsplan, Bouwvergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Concurrentiepositie, Administratief recht, Exploitant, Eigendom, Gemeente
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Jurisprudentie

ABRvS 19 oktober 2005, nr. 200408495/1 (GS Noord-Holland)

Trefwoorden Parkeerhinder regelen in kader wegenverkeerswetgeving. Voor wat betreft aspecten privacy en uitzicht geen beperkingen noodzakelijk.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 26 oktober 2005, nr. 200407932/1 inzake art. 1 Wet bodembescherming (GS Noord-Holland)

Trefwoorden Geval van verontreiniging omvat het gehele gebied dat door de voormalige stortplaats is verontreinigd.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 26 oktober 2005, nr. 200502831/1 inzake art. 12 Natuurbeschermingswet (Minister LNV)

Trefwoorden Toepassing stand-stillbeginsel niet onredelijk; toepassing saldomethode kan niet als opschortende eis aan de vergunning worden verbonden.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 2 november 2005, nr. 200502807/1 inzake art. 8.10 en 8.11 Wm (Halderberge)

Trefwoorden Vergunning wordt verleend voor bepaalde activiteiten en niet voor de milieubelasting daarvan; door gedeeltelijke weigering vergunning is grondslag aanvraag verlaten.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 2 november 2005, nr. 200502935/1 inzake art. 3:24 Awb en art. 6, derde lid EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) (Heeze-Leende)

Trefwoorden Na nieuw ontwerpbesluit hoeven appellanten niet opnieuw bedenkingen in te dienen. Ambtshalve beoordeling van beroepsgrond over Habitatrichtlijn; eventuele significante gevolgen voor natuurgebied zijn niet onderzocht.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 9 november 2005, nr. 200502469/1 inzake art. 3 Ontgrondingenwet en art. 29 Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (GS Limburg)

Trefwoorden Verbod om klei te leveren aan afzetlocatie in Duitsland is in strijd met het EG-Verdrag.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 16 november 2005, nr. 200500891/1 inzake art. 1.1, eerste en vierde lid Wm (GS Zuid-Holland)

Trefwoorden Huurovereenkomst waarin zeggenschapsrelatie is vastgelegd, is op zich onvoldoende om te oordelen dat sprake is van één inrichting in de zin van de Wet milieubeheer.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 16 november 2005, nr. 200502808/1 inzake art. 6 Wet ammoniak en veehouderij en art. 9, vierde lid EG-richtlijn 96/61 (IPPC) (Helden)

Trefwoorden Toepassing beste beschikbare technieken in dit geval niet voldoende.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 23 november 2005, nr. 200504030/1 inzake art. 8.4 en 8.18 Wm (Mill en Sint Hubert)

Trefwoorden Driejarentermijn voor vervallen vergunning vangt aan vanaf het moment van onherroepelijk worden vergunning; dit moment kan eerder aanvangen dan het moment van in werking treden vergunning.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 30 november 2005, nr. 200410076/1 inzake art. 5 en bijlage, voorschrift 4.1.1, Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven (Amsterdam)

Trefwoorden Beleidsvrijheid om bij nadere eis de geluidsgrenswaarden te wijzigen; bouw van woningen is maatschappelijke ontwikkeling op grond waarvan de geluidsgrenswaarden kunnen worden aangescherpt.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 30 november 2005, nr. 200501512/1 inzake art. 2 EG-richtlijn 96/61 (IPPC), art. 13 Besluit luchtkwaliteit, art. 7 Besluit luchtkwaliteit 2005 en art. 8:72, derde lid Awb (GS Zuid-Holland)

Trefwoorden Revisievergunning krachtens de Wm voor een puinbreekinstallatie. Appellante stelt dat ook de puinbreekinstallatie had moeten worden getoetst aan de IPPC-richtlijn (de Richtlijn), omdat de puinbreekactiviteiten met de stortactiviteiten één installatie als bedoeld in de Richtlijn vormen.
Auteurs Lam, V. van 't

Lam, V. van 't
Jurisprudentie

ABRvS 30 november 2005, nr. 200503894/1 inzake art. 8.1 en 8.4 Wm (Helden)

Trefwoorden De Wm kent geen bepaling op grond waarvan verweerder de bevoegdheid toekomt om zelfstandig een vergunningaanvraag te wijzigen.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 7 december 2005, nr. 200500414/1 inzake art. 59 wet geluidhinder, art. 8.8 eerste lid, onder c en derde lid, aanhef en onder a Wm (GS Flevoland)

Trefwoorden Geen wettelijke verplichting tot het in acht nemen van een geluidszone van rechtswege.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 7 december 2005, nr. 200501164/1 inzake art. 6 Wet ammoniak en veehouderij en art. 6, derde lid EGrichtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) (Boxtel)

Trefwoorden Habitatrichtlijn kan niet rechtstreeks als weigeringgrond worden gehanteerd, nu geen particulier daarom heeft verzocht.
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Jurisprudentie

ABRvS 28 december 2005, nr. 200502188/1 inzake art. 1, derde lid Wet verontreiniging oppervlaktewateren en art. 7, eerste lid, aanhef en onder c Uitvoeringsbesluit verontreiniging Rijkswateren (Minister V&W)

Trefwoorden Tekortkomingen in aanvraag kunnen niet worden ondervangen door vergunningtermijn te beperken of aanvrager te verplichten om ná het besluit alsnog gegevens te verstrekken.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu kort

Trefwoorden ABRvS 5 oktober 2005, nr. 200508173/1 (Utrecht); ABRvS 6 oktober 2005, nr. 200505074/2 (GS Limburg); ABRvS 12 oktober 2005, nr. 200500271/1 (GS Zuid-Holland); Vz. ABRvS 18 oktober 2005, nr. 200507534/2 (Den Haag); ABRvS 19 oktober 2005, nr. 200410271/1 (Lingewaal)
Auteurs Meulen, T. van der

Meulen, T. van der
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 21 september 2005, nr. 200502009/1, Wervershoof/bestemmingsplan 'Wervershoof-Bestemmingsplan'

Trefwoorden Verweerder heeft bij de besluitvorming onvoldoende betrokken in hoeverre gebruikers van het sportcomplex overlast kunnen ondervinden van de aanwezigheid van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) en in hoeverre deze mogelijke overlast desondanks
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Rb. Roermond, enkelvoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken, 21 september 2005, nr. 05/276 WET K1, Swalmen/handhaving

Trefwoorden Een hondentoilet kan niet worden aangemerkt als groenvoorziening en ook niet als een daarbij behorende voorziening. Een bijbehorende voorziening dient namelijk, in verhouding tot de groenvoorziening waarop zij zich bevindt, van ondergeschikte aard te
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 28 september 2005, nr. 200409329/1, Schiedam/bestemmingsplan 'Binnenstad 2003'

Trefwoorden Uit de planvoorschriften volgt niet eenduidig wat de status van het beeldkwaliteitplan is en hoe daarmee moet worden omgegaan bij gebruikmaking van een vrijstellings- of wijzigingsbevoegdheid.
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 5 oktober 2005, nr. 200502247/1, Meppel/uitwerkingsplan 'Danninge Erve, uitwerkingsplan Zuid'

Trefwoorden Bij de beslissing over de goedkeuring van een uitwerkingsplan dient verweerder te toetsen of aan de bij het bestemmingsplan gegeven uitwerkingsregelen is voldaan. Ingevolge artikel 11, vierde lid, van de WRO in samenhang met artikel 10:27 van de
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 12 oktober 2005, nr. 200500112/1, Geldermalsen/bouwvergunning

Trefwoorden Het systeem van de wet brengt met zich dat het besluit tot vaststelling van een wijzigingsplan dat niet aan goedkeuring is onderworpen, in werking treedt na afloop van de beroepstermijn.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 19 oktober 2005, nr. 200410026/1, 200410027/1 en 200410028/1, Heemskerk/bestemmingsplan 'Westelijke Randweg', Beverwijk/ bestemmingsplan 'Westelijke Randweg' en Velsen/bestemmingsplan 'Westelijke Randweg'

Trefwoorden Bij besluit van 23 augustus 2005 heeft verweerder de motivering die ten grondslag is gelegd aan de besluiten van 26 oktober 2004, kenmerk 2004-29216 en kenmerk 2004-29218, waarbij wederom werd beslist omtrent de goedkeuring van de bestemmingsplannen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 19 oktober 2005, nr. 200410290/1, Beek/bouwvergunning

Trefwoorden Ingevolge de planvoorschriften wordt de (bouw)hoogte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gemeten verticaal vanaf het peil tot het hoogste punt van het bouwwerk. Onder peil wordt verstaan: voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 19 oktober 2005, nr. 200410531/1, Sint-Oedenrode/bestemmingsplan 'Buitengebied 1997, 1e partiële herziening (locatie Ollandseweg 172)'

Trefwoorden Uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening kan het nodig zijn ten aanzien van een agrarisch bedrijf dat valt onder de werking van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer, een ruimere dan de in beginsel toereikend geachte stankcirkel aan te houden indien valt te verwachten dat een dergelijk bedrijf
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Rb. Rotterdam, sector civiel recht, 25 oktober 2005, nr. 247256/KG ZA 05-902, Capelle aan den IJssel/kort geding

Trefwoorden De gemeente wordt veroordeeld een onderzoeksrapport te laten uitbrengen naar de effecten van de verdubbeling van de Hoofdweg op de luchtkwaliteit. Het standpunt van de gemeente dat het bestemmingsplan, in het kader van de totstandkoming waarvan een
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 26 oktober 2005, nr. 200408414/1, Ede/bestemmingsplan 'ISEV'

Trefwoorden Ingevolge de planvoorschriften werkt het college van burgemeester en wethouders de bestemming 'Bedrijventerrein uit te werken' aldus uit dat de hoogte van gebouwen, gelegen binnen een afstand van zestig meter uit de groene buffer als bedoeld in het
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 2 november 2005, nr. 200405782/1, Haaksbergen/bestemmingsplan 'Buitengebied'

Trefwoorden Verweerder heeft niet aan appellanten, maar aan de gemeenteraad gevraagd naar bijzondere feiten en omstandigheden die, na het doorlopen van de procedure tot afwijking van het streekplan, goedkeuring van delen van het bestemmingsplan die in strijd zijn
Auteurs Erkens, M.

Erkens, M.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 9 november 2005, nr. 200405773/1, Harderwijk/bestemmingsplan 'Buitengebied'

Trefwoorden Ingevolge artikel 5, eerste lid, van de planvoorschriften, voorzover hier van belang, zijn de gronden met de bestemming 'Recreatief gebied met landschappelijke en natuurwaarden' bestemd voor de hoofddoeleinden bedrijfsmatige verblijfsrecreatie, behoud en herstel van landschappelijke waarden, en behoud en herstel van natuurwaarden.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 9 november 2005, nr. 200504099/1, Rijnwoude/wijzigingsplan '[naam] te Hazerswoude-Dorp'

Trefwoorden Geen rechtsregel verzet zich ertegen dat ook in gevallen waarin het wijzigingsplan een ingrijpende planologische wijziging betreft, het college van burgemeester en wethouders ervoor kiest gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid die in het
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 16 november 2005, nr. 200410168/1, Nunspeet/bestemmingsplan 'Partiële herziening bestemmingsplan 'Buitengebied (Zandhul-de Driehoek)'

Trefwoorden Gelet op het doel van het plan en de voorwaarden die door de verschillende partijen aan de uitbreiding van de beide in het geding zijnde recreatieparken en van de inrichting van het plangebied zijn verbonden bestaat een grote samenhang tussen de
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Vz. ABRvS 21 november 2005, nr. 200507573/2, Apeldoorn/bestemmingsplan 'Kanaaloevers/Molenstraat'

Trefwoorden Voor een onderzoek naar de gevolgen van een besluit voor de luchtkwaliteit is naar het oordeel van de Voorzitter onder vigeur van het Besluit luchtkwaliteit 2005 slechts aanleiding indien op voorhand niet is uitgesloten dat dit besluit een
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 30 november 2005, nr. 200409933/1, stadsdeel Amsterdam-Centrum/bestemmingsplan 'Westelijke Eilanden'

Trefwoorden Met de stelling dat het onwaarschijnlijk is dat rondvaartboten gebruik zullen maken van de mogelijkheid aan het Touwenterrein af te meren, miskent verweerder zijn verplichting te onderzoeken welke gevolgen het plan zou kunnen hebben voor het woon- en
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 30 november 2005, nr. 200502230/1 en nr. 200502280/1, Rijssen-Holten/aanlegvergunning

Trefwoorden Er bestaat geen rechtsgrond op grond waarvan het college van burgemeester en wethouders was gehouden aan de verlening van de aanlegvergunning de voorwaarde te verbinden dat niet met het kappen van bomen mag worden begonnen voordat ontheffing op grond
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Vz. ABRvS 2 december 2005, nr. 200507907/1 en 200508315/1, Minister van VROM en het college van burgemeester en wethouders van Onderbanken/vrijstelling

Trefwoorden Het verzoek van de Minister van VROM is gericht op de verwezenlijking van een project. Gezien de reeds bestaande discrepantie tussen de feitelijke situatie en de vliegveiligheidsvoorschriften, het feit dat deze discrepantie in de naaste toekomst slechts
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 7 december 2005, nr. 200501834/1, Steenwijkerland/bestemmingsplan 'Giethoorn, Ds. T.O. Hylkemaweg e.o.'

Trefwoorden Door in het dictum goedkeuring te onthouden aan de in artikel 10, lid B, onder 2, van de planvoorschriften opgenomen zinsnede 'tenzij op de plankaart anders staat aangegeven, in welke situatie het op de plankaart aangegeven aantal bedrijfswoningen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 7 december 2005, nr. 200502686/1, Deventer/bestemmingsplan 'Boreelkazerneterrein'

Trefwoorden Verweerder heeft zich in zijn besluit omtrent de goedkeuring van het plan niet beperkt tot het verlenen of onthouden van goedkeuring aan een (gedeelte van een) al bestaand besluit, maar heeft zelf een wijziging in de planvoorschriften aangebracht. Onder
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 14 december 2005, nr. 200501574/1, Loenen/vrijstelling

Trefwoorden Gelet op artikel 7, eerste en derde lid, aanhef en onder a, van het Besluit luchtkwaliteit 2005 (verder: het besluit) staat, anders dan onder het voorheen geldende Besluit luchtkwaliteit, een mogelijke overschrijding van grenswaarden niet in de weg aan
Auteurs Redactie

Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 26 oktober 2005, nr. 200503603/1, Lochem/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden In geschil is uitsluitend de omvang van de waardevermindering en daarmee de hoogte van de (schade)vergoeding. Gelet op de planologische mogelijkheden die het nieuwe planologische regime biedt, volgt de Afdeling, evenals de rechtbank, niet het standpunt
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 2 november 2005, nr. 200502199/1, Nijmegen/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Het beroep van appellant op de jurisprudentie betreffende legaliserende bestemmingsplannen kan niet slagen. Deze jurisprudentie betreft, voorzover hier van belang, geschillen ter zake van de vergoeding van schade geleden ten gevolge van nabij het perceel van de aanvrager gelegen, niet binnen het voorheen geldende bestemmingsplan passende, bebouwing
Auteurs Redactie

Redactie