1573806x_omslag108px_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 02, 2006
Artikel

Confectie, maatkostuum of iets daar tussenin?

Trefwoorden Algemene maatregel van bestuur, Vergunning, Milieuvergunning, Vergunningsplicht, Vergunningverlening, Afdeling bestuursrechtspraak, Bestuurder, Milieurecht, Beschikking, Bestuursorgaan
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Jurisprudentie

ABRvS 4 januari 2006, nr. 200500188/1 inzake art. 2 EG-richtlijn 96/61 (IPPC) (Olst-Wijhe)

Trefwoorden Veehouderij met meerdere stallen dient als één installatie in de zin van de IPPC-richtlijn te worden beschouwd.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 4 januari 2006, nr. 200501564 inzake art. 83 en 157 Wgh en art. 1a Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen (GS Noord-Holland)

Trefwoorden Bij vaststelling van een hogere geluidsgrenswaarde voor woningen dient rekening te worden gehouden met cumulatie van verschillende geluidsbronnen.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 18 januari 2006, nr. 200502074/1 inzake art. 1.1, eerste lid Wm (Utrecht)

Trefwoorden Recreatiewoningen in camping maken deel uit van inrichting.
Auteurs Nijhoff, H.P.

Nijhoff, H.P.
Jurisprudentie

ABRvS 18 januari 2006, nr. 200505122/1 inzake art. 8.18 Wm (GS Noord-Brabant)

Trefwoorden Vergunning voor stal van rechtswege vervallen nu op het moment van het verstrijken van de driejarentermijn geen sprake was van een constructie bedoeld en geschikt om als stal te gebruiken.
Auteurs Lam, V. van 't

Lam, V. van 't
Jurisprudentie

ABRvS 25 januari 2006, nr. 200409233/1 inzake art. 9 en 12 EG-richtlijn 96/61 (IPPC) en Besluit verbranden afvalstoffen (GS Zuid-Holland)

Trefwoorden Normen in het Besluit verbranden afvalstoffen (BVA) dienen een even hoog beschermingsniveau te bieden als het beschermingsniveau dat door de IPPC-richtlijn wordt voorgestaan. Dat betekent dat de beste beschikbare technieken moeten worden toegepast
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Jurisprudentie

ABRvS 25 januari 2006, nr. 200506560/1 inzake art. 18.12 Wm en 5:21 Awb (GS Overijssel)

Trefwoorden De vergunning is terecht in zijn geheel ingetrokken als sanctie op het stelselmatig overtreden van de vergunningsvoorschriften. Tevens heeft verweerder in redelijkheid kunnen overgaan tot preventieve bestuursdwang.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 8 februari 2006, nr. 200505974/1 inzake art. 8.18 Wm (Boxmeer)

Trefwoorden Vergunning voor stallen van rechtswege vervallen nu deze weliswaar voor het verstrijken van de driejarentermijn (fysiek) zijn opgericht, maar niet in werking zijn gebracht.
Auteurs Lam, V. van 't

Lam, V. van 't
Jurisprudentie

ABRvS 15 februari 2006, nr. 200502644/1 inzake art. 2 EG-richtlijn 96/61 (IPPC) (Staatssecretaris V&W)

Trefwoorden In casu is sprake van een belangrijke wijziging als bedoeld in de IPPC-richtlijn zodat rekening moet worden gehouden met het toetsingskader van deze richtlijn.
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Jurisprudentie

ABRvS 8 maart 2006, nr. 200507479/1 inzake art. 9 EG-richtlijn 96/61 (IPPC) (Heythuysen)

Trefwoorden Toetsing aan IPPC-richtlijn ondanks dat deze grond niet als bedenking is ingebracht. Dit vormt niettemin geen reden om strengere maatregelen te treffen nu de beste beschikbare technieken zijn toegepast en appellanten niet aannemelijk hebben gemaakt dat
Auteurs Nijhoff, H.P.

Nijhoff, H.P.
Jurisprudentie

ABRvS 22 maart 2006, nr. 200505040/1 inzake art. 12 Natuurbeschermingswet, art. 6, derde lid EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) en art. 28 Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag) (Minister LNV)

Trefwoorden Weigering van gevraagde vergunning voor uitzaaien en weer opvissen van mosselen en oesters afkomstig uit Ierland en UK in staatsnatuurmonument Oosterschelde niet in strijd met verbod om het vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten te belemmeren
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 29 maart 2006, nr. 200503949/1 inzake art. 6, derde lid Habitatrichtlijn (Ede)

Trefwoorden Verweerder heeft ten onrechte aangenomen dat met toepassing van de saldomethode geen significant negatieve gevolgen in het natuurgebied optreden.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 29 maart 2006, nr. 200506396/1 inzake art. 6, derde lid EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) (Goirle)

Trefwoorden Beroepsgrond inzake Habitatrichtlijn ontvankelijk ondanks dat deze grond niet als bedenking is aangevoerd. Het standpunt van verweerder dat geen significant negatieve gevolgen voor het natuurgebied zijn te duchten nu de toename van de ammoniakdepositie
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu kort

Trefwoorden ABRvS 11 januari 2006, nr. 200500788/1 (Zaltbommel); ABRvS 18 januari 2006, nr. 200501378/1 (Eersel); ABRvS 1 februari 2006, nr. 200502491/1 (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden); ABRvS 1 februari 2006, nr. 200504048/1 (Apeldoorn)
Auteurs Meulen, T. van der

Meulen, T. van der
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 21 december 2005, nr. 200500757/1, Sint-Michielsgestel/bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 't Schild Den Dungen, fase 3'

Trefwoorden Verweerder heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat handhaving van het kinderdagverblijf in strijd is met het in de - door hem op 20 juli 2004 vastgestelde - Handleiding voor ruimtelijke plannen, bedrijventerreinen, kantoren, voorzieningen en
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 21 december 2005, nr. 200502656/1, Zutphen/bestemmingsplan 'Sportcomplex 't Meijerink'

Trefwoorden In aanmerking genomen dat bij sportvelden met de daarbij behorende gebouwen, evenals bij woningen, mensen gedurende langere tijd verblijven, heeft verweerder zich naar het oordeel van de Afdeling ten onrechte op het standpunt gesteld dat het door
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 28 december 2005, nr. 200406978/1, Tholen/bestemmingsplan 'bestemmingsplan Buitengebied'

Trefwoorden Dat appellanten hun bedrijfsplannen niet konden prijsgeven zonder dat de uitvoering van die plannen, gelet op het lopend verzoek om octrooirecht, direct in gevaar zou komen, is een omstandigheid die voor hun rekening dient te blijven. Verweerder heeft
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 18 januari 2006, nr. 200407683/1, Ambt Montfort/bestemmingsplan 'Buitengebied'

Trefwoorden Nu het besluit tot vaststelling van het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg en het besluit tot goedkeuring daarvan zijn vernietigd voor zover het betreft de zonering intensieve veehouderij ter plaatse van het huisperceel van appellant, moet
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 18 januari 2006, nr. 200503205/1, Hulst/bestemmingsplan 'Buitengebied Noord'

Trefwoorden Volgens appellanten maakt het plan ten onrechte geen nieuwvestiging van een intensieve veehouderij op twee nader door hen aangegeven percelen mogelijk. Zij voeren onder meer aan dat zij een bouwvergunning voor de bouw van varkensstallen hebben. Vaststaat
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 18 januari 2006, nr. 200503849/1, Haarlemmermeer/vrijstelling en bouwvergunning

Trefwoorden Nu in het bestemmingsplan geen definitie is opgenomen van hetgeen onder een agrarisch bedrijf dient te worden verstaan, dient voor de uitleg van dit begrip te worden aangesloten bij hetgeen in het normale spraakgebruik onder agrarisch bedrijf wordt
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 januari 2006, nr. 200501744/1, Steenwijkerland/bouwvergunning

Trefwoorden Het College van Burgemeester en Wethouders heeft aan zijn besluit tot weigering een bouwvergunning te verlenen voor een twee meter brede, ook voor autoverkeer toegankelijke brug het negatieve welstandsadvies ten grondslag gelegd. Appellant betoogt
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 1 februari 2006, nr. 200500555/1, Hoogezand-Sappemeer/bestemmingsplan 'Stadscentrum, herziening ex artikel 30 WRO'

Trefwoorden Een goede ruimtelijke ordening wordt voor het aspect geluid niet uitsluitend ingevuld door de Wet geluidhinder. Verweerder dient bij zijn belangenafweging derhalve uitdrukkelijk de geluidsbelasting van de panden van appellanten te betrekken, te
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 1 februari 2006, nr. 200502864/1, Terschelling/wijzigingsbevoegdheid

Trefwoorden Bij de uitoefening van de wijzigingsbevoegdheid had het College van Burgemeester en Wethouders eerst moeten vaststellen of wordt voldaan aan de op het oude beleid gebaseerde voorwaarden om van deze wijzigingsbevoegdheid gebruik te maken.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 1 februari 2006, nr. 200503626/2, Veldhoven/bestemmingsplan 'Voltooiing Kempenbaan-De Run, Aanvulling I (De Meteoor)'

Trefwoorden Gegeven de waardering van de omgeving van de kousenfabriek als overgangsgebied van een bedrijventerrein naar de bebouwde kom, heeft verweerder bij zijn beoordeling van de aanvaardbaarheid van de afstand tussen de woningen en de kousenfabriek in relatie
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 1 februari 2006, nr. 200506554/1, Zwolle/bestemmingsplan 'Uiterwaarden IJssel, Vecht en Zwarte Water'

Trefwoorden De Afdeling acht het standpunt van verweerder dat het gebruik als bufferzone van de strook grond met de bestemming 'Verblijfsrecreatieve doeleinden' en de aanduiding 'geen stacaravans toegestaan' onvoldoende is gewaarborgd, niet onredelijk. Daarbij
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 8 februari 2006, nr. 200408384/1, Oirschot/bestemmingsplan 'Buitengebied Correctieve herziening 2003'

Trefwoorden In de uitspraak van 8 oktober 2003, no. 2002-04650/1, Schijndel, heeft de Afdeling geoordeeld dat het standpunt van verweerder, dat het uitbreidingspercentage dat het streekplan Noord-Brabant 2002 toelaat als het gaat om bestaande niet aan het
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 8 februari 2006, nr. 200504349/1, Roosendaal/vrijstelling

Trefwoorden Naar het oordeel van de Afdeling heeft de rechtbank zich bij de beoordeling van de vraag of de nieuwe bedrijfswoning voor appellant noodzakelijk is in verband met blijvend toezicht op het bedrijf, terecht aangesloten bij het standpunt van het college van burgemeester en wethouders dat daarvoor de feitelijke situatie van belang is.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Gerechtshof ’s-Gravenhage, civiel overig, 9 februari 2006, nr. 05/1730, Capelle aan den IJssel/hoger beroep kort geding

Trefwoorden In het licht van het feit dat de wetgever heeft beoogd dat bij de toepassing van artikel 5.2 van de Wet milieubeheer specifiek bepaalde wettelijke bevoegdheden worden aangewezen, is het hof voorshands van oordeel dat de in artikel 7 van het Besluit
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 15 februari 2006, nr. 200500524/1, Veldhoven/bestemmingsplan 'Kempen Campus'

Trefwoorden Aangezien de afwijkingen van het huidige plan ten opzichte van het vorige plan naar aard en omvang gering zijn en van wijzigingen in de relevante feiten en omstandigheden sindsdien niet is gebleken, is geen sprake van een inhoudelijk nieuw plan en heeft
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 15 februari 2006, nr. 200505327/1, Steenwijkerland/bouwvergunning

Trefwoorden De bevoegdheid die iedere eigenaar op grond van artikel 48 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek heeft om zijn erf af te sluiten, kan in een bestemmingsplan worden beperkt, maar de voorschriften van een plan dienen buiten toepassing te blijven als deze
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 15 februari 2006, nr. 200505683/1, Groenlo-Lichtenvoorde/bestemmingsplan [bestemmingsplan]

Trefwoorden Het behoort in beginsel tot de eigen verantwoordelijkheid van appellanten om op de hoogte te blijven van gemeentelijke aankondigingen. Dit beginsel kan uitzondering lijden, indien, zoals in dit geval, appellanten er gerechtvaardigd op konden vertrouwen
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 21 februari 2006, nr. 200510085/3, Stadskanaal/bestemmingsplan 'Stadskanaal Kern'

Trefwoorden De kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpplan is geplaatst in de Staatscourant, Het Dagblad van het Noorden en in De Kanaalstreek. De kennisgeving in De Kanaalstreek heeft niet voorafgaand aan de terinzagelegging plaatsgevonden. Ingevolge
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 22 februari 2006, nr. 200505107/1, Ede/vrijstelling en bouwvergunning

Trefwoorden Op grond van artikel 17 van de WRO kan vrijstelling worden verleend voor een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan. Aangezien een bestemmingsplan, gelet op het bepaalde in artikel 12, eerste lid, van het Bro 1985, zowel de voorschriften als de
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 22 februari 2006, nr. 200505199/1, Cranendonck/vrijstelling en bouwvergunning

Trefwoorden Ingevolge het in artikel 19a, achtste lid, vierde volzin, van de WRO verwoorde toetsingskader komt bij de beoordeling van de vraag of een aanvraag om een verklaring van geen bezwaar in strijd is met een goede ruimtelijke ordening tevens betekenis toe aan het beoogd gebruik van een bouwwerk.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 1 maart 2006, nr. 200503807/1, Weesp/bouwvergunning

Trefwoorden Bij de schriftelijke mededeling op grond van artikel 6:6 van de Awb aan de indiener van een gebrekkig bezwaarschrift, waarbij hij in de gelegenheid wordt gesteld het gebrek binnen een daartoe gestelde termijn te herstellen, moet de indiener uit een
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 1 maart 2006, nr. 200504418/1, Alkemade/bestemmingsplan 'HSL-A4'

Trefwoorden De vraag of de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM is overschreden, moet worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Daarbij zijn van betekenis het processuele gedrag van appellant gedurende de hele
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 8 maart 2006, nr. 200502040/1, Heusden/bestemmingsplan 'Elshout'

Trefwoorden Verweerder stelt zich op het standpunt dat, nu de toegekende bedrijfsbestemming reeds op basis van ambtshalve overwegingen niet voor goedkeuring in aanmerking komt, de bedenkingen van appellant met betrekking tot deze bestemming buiten behandeling
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 8 maart 2006, nr. 200502219/1, Utrecht/uitwerkingsplan 'Langerak 2'

Trefwoorden Onregelmatigheden die dateren van na het nemen van een besluit kunnen op zich de rechtmatigheid van dat besluit niet aantasten. Wel kan een belanghebbende die als gevolg van deze onregelmatigheden na het einde van de beroepstermijn beroep
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 15 maart 2006, nr. 200505797/1, Westland/bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Honderdland'

Trefwoorden De VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' heeft een indicatief en globaal karakter. In de brochure worden indicatieve afstanden aangegeven die bij bepaalde functies in acht dienen te worden genomen tot woningen gelegen in een rustige woonwijk.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 28 december 2005, nr. 200504197/1, Heusden/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Bij de bepaling van de waardevermindering heeft de SAOZ zich op het standpunt gesteld dat het perceel zijn hoogste waarde ontleent aan het gebruik als woning met enkele ruime bijgebouwen. Het perceel ontleent geen hogere waarde aan de mogelijkheid
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 18 januari 2006, nr. 200503143/1, Heemskerk/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Ingevolge het bestemmingsplan 'Oosterwijk-Zuidbroek' is op het perceel uitsluitend de aanleg van de verlengde Coentunnelweg toegestaan. Gelet op het feit dat het tracé van de verlengde Coentunnelweg buiten het plangebied van het genoemde plan grotendeels
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 25 januari 2006, nr. 200502010/1, Hengelo/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Appellanten behoefden, bij gebreke van een concreet beleidsdocument dat ter openbare kennis was gebracht, aan de hand waarvan zij de realisering van het appartementengebouw hadden kunnen voorzien, ten tijde van de koop van hun woonperceel geen rekening
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 15 februari 2006, nr. 200504305/1, Wageningen/verzoek om planschadevergoeding

Trefwoorden Nu [wederpartij], onder verwijzing naar de afwijzing van door hem ingediende bouwaanvragen, gemotiveerd heeft gesteld schade te lijden ten gevolge van de partiële planherziening, waarbij de mogelijkheid werd geschrapt met toepassing van een binnenplanse
Auteurs Redactie

Redactie