1573806x_omslag108px_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2009 Alle samenvattingen uitklappen

Tycho Lam

  Beoordeling natuurwaarden komt primair in kader planologische regelingen aan de orde.

  Voorschrift dat verplicht tot het doorlaten van een grotere hoeveelheid verontreiniging is in het belang van de doelmatige werking van de rwzi en mitsdien gebaseerd op het beginsel dat de beste beschikbare technieken moeten worden toegepast.

  Kosten bestuursdwang blijven voor rekening van overtreder nu deze feitelijk moet worden geacht opdracht te hebben gegeven voor bluswerkzaamheden van de brandweer.

  Hondentrainingscentrum met kennel is vergunningplichtig.

  Uitstoot broeikasgassen van herkauwers dient niet bij beoordeling vergunningaanvraag te worden betrokken.

  Technieken die worden toegepast gedurende de tijd die nodig is voor het omschakelen op betere (andere) technieken dienen ten minste te voldoen aan de beste beschikbare technieken (BBT) of onder omstandigheden aan een minder hoog beschermingsniveau dat voor die overgangsperiode als BBT kan worden aangemerkt.


Hans Paul Nijhoff

  Appellante als belanghebbende aan te merken nu haar feitelijke werkzaamheden meer inhouden dan het initiëren van, dan wel participeren aan juridische procedures of de voorbereiding daarvan.


Aletta Blomberg

  Het enkele feit dat door een verandering in de inrichting deze onder de reikwijdte van een AMvB ex art. 8.40 Wm valt, betekent niet dat de vergunning van rechtswege is vervallen.

  Standpunt dat techniek economisch niet haalbaar is, is niet aannemelijk gemaakt.

  Geen rechtsregel die bepaalt dat herhaling van ingebrachte zienswijzen moet leiden tot niet-ontvankelijkheid.

  Ook tijdens periode die nodig is voor het omschakelen op een betere beschikbare techniek dient te worden voldaan aan het wettelijk vereiste dat ten minste de beste beschikbare technieken worden toegepast; daarbij dient echter in aanmerking te worden genomen dat in deze periode het wettelijk beoogde beschermingsniveau niet altijd kan worden bereikt. Vernietiging emissienorm die ná overgangsperiode geldt nu onzeker is of deze kan worden nageleefd.


Hans Paul Nijhoff

  Schoolplein aan te merken als ‘binnenterrein’ in de zin van het Activiteitenbesluit; stemgeluid bij de beoordeling van de geluidbelasting betrekken.

  Hanteren van één emissieplafond voor periode 2007-2010 miskent dat ook in de tussenliggende periode een emissiereductie wordt bereikt.

  Geen geluidgrenswaarden ten aanzien van repressieve activiteiten zoals uitrukken brandweer.

  Last onder dwangsom kan niet strekken tot het afdwingen van het indienen van een vergunningaanvraag.

  Kennisgeving in bladen die uitsluitend bij abonnees worden bezorgd, is niet in strijd met de wettelijke eisen.

  Met besmettingsgevaar veestapel kan alleen rekening worden gehouden voor zover dit gevaar niet voortvloeit uit een bijzondere gevoeligheid.

  Ook andere entiteiten dan natuurlijke of rechtspersonen kunnen als belanghebbende worden aangemerkt indien zij herkenbaar zijn in het rechtsverkeer.

  Geen verplichting om te kiezen voor een milieuvriendelijker alternatief.

  Nulsituatie bodemonderzoek heeft alleen betrekking op gronden die tot de inrichting behoren.

  Ten onrechte is getoetst aan het Besluit luchtkwaliteit 2005. Vernietiging besluit met in stand laten van rechtsgevolgen.

  Kweekproef met kokkels onvoldoende begrensd. Standpunt minister LNV dat zekerheid is verkregen dat activiteit de natuurlijke kenmerken van het habitatgebied niet zal aantasten, is niet begrijpelijk.

  Bepalend voor de bevoegdheidsvraag is de capaciteit die feitelijk kan worden gerealiseerd. Het uit doelmatigheidsoogpunt alsnog beperken van de looptijd van de vergunning is niet in strijd met de wet.

  Emissiegrenswaarden voor dioxines en furanen mochten niet op de beste beschikbare technieken worden gebaseerd nu voor die stoffen een minimalisatieverplichting geldt.

  Het maken van bezwaar mag er in principe niet toe leiden dat de rechtzoekende in een slechtere positie komt te verkeren.

  De geluidimmissie van scheepvaartverkeer van en naar een gezoneerd industrieterrein hoeft niet te worden getoetst aan de grenswaarden.

  Plangebied onvoldoende begrenst in publicaties.


Tonny Nijmeijer

  Onvoldoende onderzoek geluidsluwe gevel.

  Meten of berekenen van luchtkwaliteitswaarden. Onmiddelijke werking van de wet van 11 oktober 2007 tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) (Stb. 2007, 434).

  Stichting geen belanghebbende. Afdeling heeft criteria overgenomen van Hoge Raad.

  Functieveranderingsbeleid streekplan, toepassing Wgv.

  Weigeren vrijstelling omdat niet is voldaan aan het vereiste vermeld in artikel 20 van het Bro, dat het aantal woningen gelijk blijft.

  Vergelijking RRM en RVMK 2007, kruispuntenberekening en herprofilering brug.

  Gebruiksovergangsrecht en gebruiksvoorschrift, toepassing Wro.

  Verband tussen aanlegvergunningstelsel en te beschermen bestemming.Ontoereikende criteria wijzigingsbevoegdheid.


Tycho Lam

  Actualiteit MER, validiteit verkeersmodel NRM, en wijze van saldering.

  Ruimtelijke uitstraling regenkappen en hagelnetten.

  Niet met uit objectieve bron afkomstige stukken of anderszins aannemelijk gemaakt dat op de peildatum een aanvang met de uitbreiding van de bestaan

  De planologische mogelijkheden van het bestemmingsplan blijven bestaan na een vrijstelling krachtens artikel 19, derde lid, WRO.

  Niet is gebleken dat de resultaten van de onderzoeken naar de risico’s van elektromagnetische straling van GSM-antennes voor de gezondheid van omwonenden onjuist zouden zijn.

  Periode van twintig maanden kan niet in redelijkheid te kort worden geacht om aanvaarding van het risico van het vervallen van bouwmogelijkheden aan te nemen.

  Toename van de gebruiksintensiteit van het gebied valt niet zozeer toe te schrijven aan de door het nieuwe bestemmingsplan mogelijk gemaakte woonwijk. Nieuwe woonwijk leidt niet tot verdergaande beperkingen aan de mogelijkheid tot uitbreiding dan reeds bestaande woningen op kortere afstand.

  Aanduiding bouwmogelijkheid in streekplan en structuurschets is voor voorzienbaarheid belangrijker dan de genoemde capaciteit van te bouwen woningen.

  Met inachtneming van de uitspraak van de Afdeling dient een volledige heroverweging plaats te vinden.

  Geen twijfel aan de huurwaarden gehanteerd door de SAOZ, omdat niet valt af te leiden of de huurwaarden in het taxatierapport van appellant naar de maximale mogelijkheden van planologische regimes op de peildatum zijn geschat.

  Voorzienbaarheid door in streekplan genoemde concrete beleidsvoornemens ten aanzien van niet aan buitengebied gebonden functies.

  Stelling dat buffer van tussenliggende gronden gering en transparant is, is geen onderbouwing.