1573806x_omslag108px_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2011 Alle samenvattingen uitklappen


Peter Willems

  Indien een omgevingsvergunning wordt verleend met meerdere toestemmingen, dient per toestemming te worden beoordeeld of iemand is aan te merken als belanghebbende. Uitzondering geldt voor toestemmingen met een onlosmakelijke samenhang.

  Voorschrijven van grotere mate van vervuiling is in het belang van de doelmatige werking van het zuiveringstechnische werk (Wvo-belang) en niet in strijd met het BBT-vereiste.

  Bepaling in APV dat het klinken van een carillon geen geluidhinder is, is geen algemeen verbindend voorschrift; appellanten zijn ten onrechte niet ontvankelijk verklaard in hun bezwaar tegen deze ­bepaling.

  Het brengen van bluswater in oppervlaktewater is een overtreding van de Waterwet. Drijver inrichting aan te merken als overtreder, ook al zijn de bluswerkzaamheden door de brandweer verricht. Kosten kunnen op overtreder worden verhaald.

Jurisprudentie

ABRvS 11 mei 2011, nr. 201002353/1/M2 (GS Noord-Brabant)

Auteurs Valérie van ’t Lam
Samenvatting

  Ondanks beschikbaarheid nieuwere versie NeR is terecht aansluiting gezocht bij ­versie van de NeR als genoemd in de ­Regeling aanwijzing BBT-documenten.


Valérie van ’t Lam

  Het Waterbeheerplan 2010-2015 voorziet in hetgeen door de Kaderrichtlijn Water is voorgeschreven en is dus niet in strijd met het voorzorgsbeginsel.

  Het in de Crisis- en herstelwet opgenomen verbod voor lagere bestuursorganen om beroep in te stellen tegen niet tot hen gerichte besluiten is niet in strijd met het EVRM, Aarhus en het Europees Handvest.

  De NeR is niet in strijd met het vrij verkeer van goederen.

  Geen verplichting voor het bevoegd gezag om bij het verlenen van een milieuvergunning de in de NEC-richtlijn opgenomen emissieplafonds voor verontreinigende stoffen in acht te nemen.

  Vernietiging besluit tot gedeeltelijke weigering milieuvergunning wegens strijd met bepalingen uit de Wet BIBOB.

  Het niet inbrengen zienswijzen is in dit geval verschoonbaar.

  Voor de vraag of het overgangsrecht van het Activiteitenbesluit m.b.t. geurhinder van toepassing is, is bepalend of voldaan werd aan de voorschriften van het besluit dat vóór de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit van toepassing was.

  Besluitvorming inzake ernst en urgentie van de bodemverontreiniging moet plaatsvinden vóór instemming met het saneringsplan.

  Het Bevi is niet uitputtend ten aanzien van de beoordeling van het groepsrisico; in geval van een saneringssituatie als bedoeld in het Bevi kunnen op grond van artikel 8.23 Wet ­milieubeheer voorschriften aan de vergunning worden verbonden met betrekking tot het groepsrisico.

  Weigering verzoek om intrekking milieu­vergunning onzorgvuldig omdat niet is onderzocht in hoeverre de vergunde geluids­niveaus, gelet op de Circulaire Schietlawaai, toelaatbaar zijn.

  De Wet geurhinder ziet alleen op geur­hinder van dierenverblijven. In het besluit is ten onrechte geen rekening gehouden met andere geurbronnen.

  Beroep is ongegrond wanneer in het beroepschrift slechts wordt verwezen naar de ingebrachte zienswijzen tegen het ontwerpbesluit.

  De schade valt binnen het normaal maatschappelijk risico nu sprake is van een geleidelijke en voorzienbare ontwikkeling van het kokkelvisserijbeleid; geen toekenning van schadevergoeding.

  De milieuvergunningen zijn terecht ingetrokken wegens overtreding van de milieuvoorschriften.

  Het Besluit geluidhinder voorziet niet in geluidnormen die zijn gericht tot de gebruiker van de spoorweg.

  Toepassing Besluit glastuinbouw. Relativiteitsbeginsel Chw.

  Reactieve aanwijzing. Provinciaal belang. Bevoegdheid. Aanwijzing betreft beperkt gedeelte plan.

  Weigering aanvraag ontheffing provinciale verordening. Geen besluit in de zin van de Awb.

  Weigering aanvraag ontheffing provinciale verordening is in casu onrechtmatig.


Tycho Lam

  Bepalingen bestemmingsplan buiten toepassing vanwege artikel 10 EVRM.

  Relatie financiële uitvoerbaarheid en eventuele ongeoorloofde staatsteun. Wijziging jurisprudentie inzake toetsingskader.


Tonny Nijmeijer

  Hoorplicht. Categorie 3.2 van bijlage 1 van de Chw heeft alleen betrekking op projecten waarvoor een projectuitvoeringsbesluit is genomen.

  Voor realisering overkapping geen omgevingsvergunning nodig. Oppervlakten van uitbouwen blijft in beoordeling buiten beschouwing.

  Ontheffingsmogelijkheden op basis van projectbesluit in strijd met Wro.

  Exploitatieplan. Onafhankelijkheid ­taxateur.

  Exploitatieplan. Vaststellen inbrengwaarden aan de hand van complexbenadering. Vergelijkingsmethode. Taxatie ten onrechte niet ter inzage gelegd.

  Toepassing Chw. Aanvulling gronden. ­Relativiteitsvereiste.

  Exploitatieplan. Verticale uitbreiding van een bestaand gebouw. Vergelijkings­methode. Fasering kan weigeringsgrond voor omgevingsvergunning voor bouwen zijn.

  Chw niet van toepassing op project dat op grond van Waterschapswet is gekomen. Geen gelijkstelling met projecten op basis van Waterwet.

  Chw in casu niet van toepassing op projectbesluit. Geen besluit dat is vereist voor verwezenlijking van herstructurering woon- en werkgebied.

  Vanwege het feit dat niet vrijelijk over het perceel kon worden beschikt, kan in casu niet worden tegengeworpen dat is nagelaten concrete pogingen te verrichten om de bestaande bouwmogelijkheden te benutten. Ook na verkrijging van het volledige eigendom, bestond geen gelegenheid om de nog bestaande mogelijkheden te benutten.

  Realisering voorzieningen, gelet op de in de Structuurschets vermelde komst van ongeveer 450 woningen en realisering van woningen op diverse locaties, voorzienbaar.


Berthy van den Broek

  Voorzienbaarheid vervallen van bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden. Passieve risico-aanvaarding.