Cover_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2012 Alle samenvattingen uitklappen


Johan Teters

  In dit geval is er aanleiding om de kosteneffectiviteit van de vereiste maatregelen te beoordelen; deze beoordeling vormt geen grond om af te zien van het stellen van deze maatregelen.


Hans Paul Nijhoff

  Bij een bestaande overschrijding van de zonegrenswaarde voor een industrieterrein wordt geen enkele bijdrage, hoe gering ook, toelaatbaar geacht. Er is geen concreet zicht op legalisatie.

  Geen toekenning schadevergoeding nu de intrekking van de milieuvergunning voor de LPG-installatie voorzienbaar was.

  Het voorval dat de schade heeft veroorzaakt, heeft een zodanig uitzonderlijk karakter dat van gedupeerde niet kon worden verwacht dat hij maatregelen zou treffen om dit te voorkomen.

  Met het in het besluit tot wijziging van het Besluit mer 1994 opgenomen overgangsrecht wordt niet beoogd om dit op 1 april 2011 in werking getreden Besluit onmiddellijke werking te laten hebben. Ook de per 1 april 2011 gewijzigde drempelwaarden in het Besluit mer 1994 hebben geen onmiddellijke werking.

Jurisprudentie

ABRvS 2 november 2011, nr. 201008546/1/M1 (GS Gelderland)

Auteurs Valérie van ‘t Lam
Samenvatting

  Een aanvraag voor een milieuvergunning wordt niet getoetst aan een zonebeheerplan.


Valérie van ‘t Lam
Jurisprudentie

ABRvS 9 november 2011, nr. 201102816/1/H3 (Niedorp)

Auteurs Hans Paul Nijhoff
Samenvatting

  Beoordelingsvrijheid voor verweerder om bij de beoordeling of sprake is van geluidshinder het maximale geluidniveau (het piekniveau) van het blaffen van honden buiten beschouwing te laten. Toekenning schadevergoeding aan appellant wegens het overschrijden van de redelijke proceduretermijn.


Hans Paul Nijhoff

  De milieuvergunning hoefde niet te worden getoetst aan de emissieplafonds die door de NEC-richtlijn worden voorgeschreven. De vergunning brengt het door de richtlijn voorgeschreven resultaat niet in gevaar. Dit resultaat kan niet door particulieren voor de rechter worden ingeroepen vóórdat de overgangsperiode is verstreken.

  De vergunning voor het lozen van zwartelijststoffen dient aan een termijn te worden verbonden.

  Ook ná de wijziging van het begrip ‘industrieterrein’ dienen in het geval van nadere zonering van het industrieterrein zowel grote als kleine lawaaimakers bij de beoordeling van de geluidsbelasting te worden betrokken.

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Samenvatting

  Een milieustraat waar tijdelijk gevaarlijke stoffen worden opgeslagen valt niet onder de IPPC-richtlijn.

  Ook beoogd geproduceerd asfaltgranulaat blijft de kwalificatie afvalstof behouden zolang het niet daadwerkelijk is gerecycled, met name tot het in het bewerkingsproces waarvoor het is bestemd afgewerkt product vormt.

  Er is geen sprake van één inrichting nu zeggenschap of andere organisatorische bindingen met naastgelegen bedrijf ontbreken. Het verwerken van dierlijke bijproducten is mer-beoordelingsplichtig.

  Aan de gemeente komt strafrechtelijke immuniteit toe nu zij de ten laste gelegde gedraging heeft verricht in het kader van een aan haar opgedragen exclusieve bestuurstaak.

  Bij het nemen van het gedoogbesluit zijn de aspecten verkeersveiligheid en verkeersoverlast ten onrechte niet bij de afweging betrokken.

  De kaden en de capaciteit van een waterbergingsgebied dienen in een bestemmingsplan te worden geregeld.


Tycho Lam

  SVBP2008. Relatie dubbelbestemming en daarmee samenvallende bestemming.

  Tegen besluit tot intrekking van een reactieve aanwijzing geen beroep mogelijk.

  Tegengaan van leegstand van bestaande kantoorpanden betreft ruimtelijk relevant aspect. De ruimtelijke uitstraling en gevolgen van een zelfstandig kantoor op een bedrijventerrein verschillen van die van een aan een bedrijf gerelateerd kantoor.

  Koppeling beeldkwaliteitsplan en exploitatieplan. Relativiteitsvereiste en externe veiligheid.

  Relativiteitsbeginsel en brandveiligheid.

  Reactieve aanwijzing inzake wijzigingsbevoegdheid. Provinciale verordening.

  Uitleg Wabo. Ondergeschikte gevallen. Bijbehorende bouwwerk. Aantal bijbehorende bouwwerken. Overgangsrecht inzake strijdig gebruik.

  Uitzondering inzake toepasselijk recht bij aanvraag die voor de inwerkingtreding van een provinciale verordening is ingediend van de Wet ruimtelijke ordening. Niet aanleggen EHS en verbindendheid provinciale verordening.

  Artikel 4.1.1, eerste lid, van het Bro, ziet niet uitsluitend op de wijziging van feitelijk gebruik.

  Financiële uitvoerbaarheid. Toepassing artikel 1.5 Chw.

  Omgevingsvergunning. Onlosmakelijke samenhang.

  Verhouding provinciale verordening en reconstructieplan.

  Kennisgeving geen onderdeel van bestemmingsplanprocedure. Terinzagelegging stukken. Geen voorbehoud door raad van wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht mogelijk. Exploitatieplan voor een deel van het plangebied.


Tonny Nijmeijer

  Gevolgen van reactieve aanwijzing ten aanzien van bestemmingsplan voor exploitatieplan.

  Voorbereidingsbesluit met een gebruiksverbod genomen na terinzagelegging van ontwerpbestemmingsplan.

  Schade ten gevolge van een verleende vergunning voor het verbouwen van de naastgelegen woning ten behoeve van een kleinschalige kinderopvang. Normaal maatschappelijk risico?

  Verzoek om planschadevergoeding de aanleg van een rijksweg. Bedrijfsobject gebruikt voor erotisch getinte horeca. Invloed feitelijke gedoogsituatie.


Berthy van den Broek