Cover_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 4, 2012 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Warmte- en koudeopslag: het juridisch kader

Auteurs Robin Aerts en Edward Brans
Auteursinformatie

Robin Aerts
Mr. R.J.J. Aerts is advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ten Den Haag en verbonden aan de praktijkgroep energie.

Edward Brans
Mr. E.H.P. Brans is advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ten Den Haag en verbonden aan de praktijkgroep energie.

  Omwonende van de beoogde locatie voor de nieuwbouw van villa's is belanghebbende bij het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden voor de te bouwen villa's

  Geen belang bij inhoudelijke beoordeling op bezwaar. Ten tijde van de opgelegde dwangsommen was geen concreet zicht op legalisatie mogelijk, omdat het besluit tot buiten behandeling laten van de vergunningaanvraag toen nog niet was genomen

  Alhoewel het niet naleven van de gedoogvoorwaarden aanleiding is geweest voor de last onder dwangsom, laat dit onverlet dat de last geen betrekking heeft op overtreding van de gedoogvoorwaarden, maar op de overtreding van het verbod om een inrichting zonder de vereiste vergunning in werking te hebben

  Een voorschrift dat betrekking heeft op ongewone voorvallen en calamiteiten buiten de inrichting is geoorloofd. Artikel 17.1 WMB ziet op calamiteiten binnen de inrichting


Valérie van 't Lam

  De Waterwet bevat geen uitputtende regeling ten aanzien van ongewone voorvallen binnen een bedrijf. Een ongewoon voorval is een gebeurtenis met een significant effect. Het stellen van een voorschrift voor ongewone voorvallen buiten het bedrijf is geoorloofd

  In dit geval is terecht een energieonderzoek voorgeschreven

  Visserij-activiteiten in Natura 2000-gebied zijn in strijd met de Natuurbeschermingswet. De gestelde financieel-economische belangen van de bedrijfstak vormen geen bijzondere omstandigheid op grond waarvan moest worden afgezien van handhaving. Het betoog van verweerder dat handhavend optreden jegens alleen de vissersvaartuigen die de Nederlandse vlag voeren indruist tegen de EG-Verordening 2371/2002 (de Basisverordening) is onjuist

  Kennisgeving ontwerpbesluit in huis-aan-huisblad voldoet niet aan de wettelijke eisen, nu belanghebbenden in Duitsland hiermee niet zijn bereikt. Verspreiding van de kennisgeving langs elektronische weg (website) is ontoereikend

  Het als één project vergunning verlenen voor een samenstel van projecten, andere handelingen en overige maatregelen die slechts gedeeltelijk vergunningplichtig zijn, is in strijd met de Natuurbeschermingswet 1998


Marieke Kaajan

  Heffen griffierecht is niet in strijd met artikel 6 EVRM

  In dit geval is een NB-wet 1998-vergunning vereist van twee verschillende bevoegde gezagen. De NB-wet 1998 verzet zich niet tegen saldering van ammoniakrechten. Geen strijd met standstillbeginsel. Indienen van nieuwe beroepsgronden ná verstrijken beroepstermijn is mogelijk, mits dit niet in strijd is met de goede procesorde

  Verzoek om intrekking voorschrift tot uitoefening nulsituatie - bodemonderzoek terecht afgewezen. Door het storten van de vloer voordat de vergunning was verleend, heeft eiser doelbewust het risico genomen dat alsnog in de vloer zou moeten worden geboord met de daarbij behorende kosten

  Onjuiste rechtsmiddelenvoorlichting leidt, behoudens kennelijke misslagen, tot verschoonbaarheid termijnoverschrijding bij instellen van bezwaar of beroep

  Artikel 3 Wgv is niet in strijd met de artikelen 8 en 14 EVRM nu er geen aanleiding bestaat voor het oordeel dat de wetgever buiten zijn beoordelingsmarge is getreden. Evenmin is de Wgv in strijd met artikel 191 VWEU of de IPPC-richtlijn

  Landbouwontwikkelingsgebied. Plan-m.e.r. Woon- en leefklimaat. Gezondheidsaspecten

  Omgevingsvergunning van rechtswege en bepaling Mor

  Relativiteitsbeginsel en normen Monumentenwet 1988. Formele beginselen van behoorlijk bestuur

  Onderdeel van omgevingsvisie is tevens bijlage bij verordening. Uitgangspunten voldoende duidelijk omschreven. Verordening niet te breed toepasbaar

  Geluidbelasting bij woonschepen onvoldoende onderzocht

  Tijdelijke omgevingsvergunning. Relatie hoofdgebouw en bijbehorend bouwwerk

  Overkapping. Meetellen vergunningvrije bouwwerken

  Erfafscheiding van 2 meter hoog is in casu vergunningvrij

  Weigering om projectbesluiten te nemen. Uitbreiding intensieve veehouderijen in strijd met provinciale verordening

  Beoordeling luchtkwaliteit in geval van wijzigingsbevoegdheid. Geurgevoelige objecten. Niet-geurgevoelige functies

  Onlosmakelijk samenhangende activiteiten

  Wijzigingsplan. Akoestische gevolgen buitenschoolse opvang. Barim. Maximale invulling

  Bor. Overkapping. Vergunningvrije bouwwerken in relatie tot bepalingen bestemmingsplan

  Akoestisch onderzoek in geval van nog uit te werken bestemming

  Beleidsregels. Bevoegdheid artikel 4 van bijlage II Bor

  Net is in casu bouwwerk

  Wijzigingsplan. Akoestisch onderzoek. Referentieniveau. Maatwerkvoorschriften ten behoeve van woon- en leefklimaat. Maximale invulling

  Strekt artikel 2.5.3 van de Bouwverordening tot bescherming van belangen van eisers?

  Artikel 3.10 Wro in casu niet van toepassing op vrijstelling ex artikel 19 WRO. Aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor geurgevoelig object bij andere veehouderij. Afstandsnorm Wgv

  Dakopbouw. Aanvraag om een omgevingsvergunning. Geen herhaalde aanvraag. Geheel of gedeeltelijk vernieuwen

  Papieren versie en elektronische versie van bestemmingsplan. Discrepantie tussen verbeelding en vaststellingsbesluit. Wegbestemmen legaal gebruik


Tonny Nijmeijer

  Aanvullende werking bouwverordening ziet op de feitelijke functie van een gebouw en niet op de planologische bestemming

  Voorafgaande aan de compensatie in natura is niet noodzakelijk dat de schade in geld is vastgesteld


Berthy van den Broek

  Ontheffingsmogelijkheden van het schadeveroorzakende plan en van het voorafgaande plan moeten bij de planvergelijking buiten beschouwing worden gelaten