Cover_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 4, 2013 Alle samenvattingen uitklappen

Johan Teters

  Plaatsen van stenen in zee kan niet worden gekwalificeerd als ‘plaatsen met een ander oogmerk dan het zich er enkel van ontdoen’. Er is sprake van ‘storten’

  Iedere verandering van het gebruik na de peildatum doet een beroep op de uitzondering van de vergunningplicht voor bestaand gebruik vervallen, ook indien de wijziging leidt tot verlaging van de emissies

  De vergunde activiteiten kunnen risico’s voor de volkgezondheid hebben. Er is onvoldoende onderzocht of aanleiding bestaat om de vergunning te weigeren dan wel om nadere voorschriften ter voorkoming van gezondheidsrisico’s aan de vergunning te verbinden

  Procesbelang is nog aanwezig nu de vergunningvoorschriften tijdelijk worden aangemerkt als maatwerkvoorschriften

  Artikel 3.10, derde lid, van de Wabo moet niet anders worden uitgelegd dan artikel 8.19 van de WMB (oud). Geen sprake van een milieuneutrale verandering binnen de inrichting. Negatief effect van een verandering kan niet worden gecompenseerd met een mogelijk positief effect

  Het afmeren schepen aan de kade kan niet met toepassing van artikel 2.14, vijfde lid, van de Wabo (voorheen melding ex artikel 8.19 WMB) worden vergund


Valérie van ’t Lam

  Uitzondering van de grenswaarde uit de Wet geluidhinder is alleen mogelijk als de geluidsbelasting op geen enkele plaats op het industrieterrein toeneemt

  Omkering bewijslast door verweerder nu de lastgeving een verbod inhoudt om de opslagtanks te gebruiken, tenzij door het bedrijf wordt aangetoond dat de tanks geschikt zijn voor gebruik

  College niet bevoegd om af te wijken van de aangevraagde begrenzing van de inrichting

  Er is geen sprake van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer

  Overgangsrecht. Strijdig gebruik. Onderdeel beheersverordening is onverbindend. Reikwijdte beheersverordening. Bestemmingsplan is belangrijkste instrument


Tycho Lam

  Bor. Garage ligt niet op erf en dus ook niet in achtererfgebied


Daniëlle Roelands-Fransen

  Reconstructieplan. Plansystematiek. Beperkingen voor niet-intensieve veehouderijen in verband met verstening buitengebied

  Begrippen erf en erfdienstbaarheid zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid van bijlage II bij het Bor


Daniëlle Roelands-Fransen

  Kruimelgevallen. Oppervlakte bouwwerk. Bouwwerk als geheel

  Intrekking omgevingsvergunning. Intrekkingsgronden Wabo

  Omgevingsvergunning voor monument. Reguliere of uitgebreide procedure

  Bouwverordening. Relativiteitsbeginsel in Chw en Awb. Wet aanpassing bestuursprocesrecht


Tonny Nijmeijer

  Duurzame ontwrichting. Wijziging jurisprudentie


Daniëlle Roelands-Fransen

  Landschapsverordening Provincie Utrecht 2011 en Wabo

  Van belang zijnde omstandigheden ter bepaling of schade als gevolg van een planologische ontwikkeling als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, van de Wro tot het normale maatschappelijke risico behoort


Berthy van den Broek

  De tegemoetkoming in de planschade van appellant is door de plaatsing van de schutting en de overdracht van de grond voor een bedrag van 1 euro voldoende anderszins verzekerd

  Verjaring aanvraag artikel 49 WRO en aanduiding schadeoorzaak