Cover_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2, 2014 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Het normale maatschappelijke risico: zonder meer 2%?

Auteurs Marloes Hildenbrant

Marloes Hildenbrant

  Geen wettelijke grondslag voor voorwaarde verbonden aan de overbrenging van afvalstoffen.

  Bij besluit tot snelheidsverhoging is onvoldoende rekening gehouden met de gezondheidsbelangen van omwonenden.

  Geen aanleiding om vanwege volksgezondheidsrisico’s door geurhinder af te wijken van de afstandsnormen die zijn opgenomen in de Wet geurhinder en veehouderij.

  Nu significante gevolgen van de activiteit voor Belgische Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten, heeft de provincie ten onrechte nagelaten om een passende beoordeling te maken in het kader van de milieuvergunningen.

  Heroverweging dwangsombesluit kan zijn gebaseerd op andere wetsgrondslag dan het primaire besluit. Uien(schillen) zijn aan te merken als afvalstof.

  Aan een milieuneutrale omgevingsvergunning (voorheen melding) kunnen voorschriften worden verbonden die leiden tot een (verdere) beperking van de milieugevolgen die op grond van de bestaande vergunning zijn toegestaan.


Valérie van ’t Lam

  Een milieuvergunning die niet in werking is getreden, kan van rechtswege vervallen.

  Concurrent is belanghebbende. Het verwijderen van zand uit een onderwaterdepot is geen ontgronding zodat geen vergunning is vereist.

  Toepassing relativiteitsvereiste is niet in strijd met het Unierecht. Aan vereisten van gelijkwaardigheid en doeltreffendheid wordt voldaan.

  Wgv. Geurnorm. Begrip bebouwde kom.

  Bekendmaking beheersverordening.

  Beroep supermarkt. Geluidhinder. Awb. Relativiteitsbeginsel.

  Strijdigheid met verordening. Geen zienswijze. Bevoegdheid geven reactieve aanwijzing.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Redelijke termijn inzake bezwaar- en beroepsfase.

  Aantasting cultuurhistorische waarden. Awb. Relativiteitsbeginsel.

  Begrip dakopbouw. Artikel 4 bijlage II Bor.

  Artikel inzake ontheffingsbevoegdheid in provinciale verordening onverbindend. Vernietiging provinciale ontheffing.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Wijzigingsbevoegdheid voor uitbreiding bedrijventerrein. Toepassing SER-ladder. Bro.


Tycho Lam

  Bevoegdheid intrekking bouwvergunning. Onjuiste of onvolledige opgave.

  Effecten windturbines op vleermuizenpopulatie. Relativiteitsbeginsel.

  Aantal parkeerplaatsen bij verkoop- en winkelruimte. Aangepaste tekening waarop in totaal 37 parkeerplaatsen zijn ingetekend. Herstellen gebrek.

  Mogelijkheden SVBP 2008. Maatbestemming serviceflat.

  Uitbreiding bedrijventerrein. Provinciale verordening. Begrip stedelijke ontwikkeling. SER-ladder. Relativiteitsbeginsel.


Tycho Lam

  SER-ladder en wijzigingsbevoegdheid. DPO.


Tycho Lam

  Kennisgeving omgevingsvergunning voor acht windturbines ook in aangrenzende gemeente.

  Energiepark in strijd met provinciale verordening.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Woonboot. Verbouwingsvergunning en omgevingsvergunning.


Tonny Nijmeijer

  Nu het oude bestemmingsplan geen zelfstandige bouwmogelijkheden voor extra woningen op de percelen bood, leidt het vervallen van die bouwmogelijkheden in het nieuwe bestemmingsplan niet tot een planologisch nadeliger situatie.


Berthy van den Broek

  Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kon worden uitgesloten dat op de begane grond van het appartementengebouw nog steeds een ambachtsbedrijf kon worden uitgeoefend, omdat voor de uitoefening van een ambachtelijk bedrijf ingrijpende bouwkundige aanpassingen nodig zouden zijn geweest.


Berthy van den Broek

  Dat realisering van een winkelbestemming in economisch opzicht onwaarschijnlijk is, betekent niet dat deze met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitgesloten was.


Berthy van den Broek