Cover_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2014 Alle samenvattingen uitklappen

  Geen overtreding van Waterwet nu het storten van grote stenen in zee niet is aan te merken als het zich ontdoen van afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen.

Artikel

De bescherming van de volksgezondheid in het omgevingsrecht

Auteurs mr. J.K. van de Poel en mr. M. van Harten

mr. J.K. van de Poel

mr. M. van Harten

  De IPPC-richtlijn is niet op juiste wijze omgezet in de Nederlandse wetgeving nu de in de Waterwet neergelegde coördinatieverplichting zich beperkt tot de activiteit lozen. Rechtstreekse werking van artikel 7 IPPC-richtlijn.

  Geen strijd met artikel 8 EVRM. Rechtbank voorziet zelf in de zaak door vergunningvoorschrift op te nemen ter voorkoming van verspreiding van zoönosen.

  Afdeling acht zich onbevoegd om kennis te nemen van beroep tegen beheersplan op grond van de NB-wet 1998.


Marieke Kaajan

  Beschermingsmaatregelen die in een project worden opgenomen om de schadelijke gevolgen van dit project voor een Natura 2000-gebied te compenseren, kunnen bij de door artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn opgelegde beoordeling van de gevolgen van dit project niet in aanmerking worden genomen.

  Aansprakelijkstelling voor overstromingsschade wegens bezwijken veenkade door langdurige droogte. Langdurige droogte in 2003 nog niet als risico onderkend. Het hoogheemraadschap is niet beneden de zorg van een goed beheerder gebleven. De veenkade (opstal) voldeed aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mocht stellen.

  Een passende beoordeling brengt mee dat alle mogelijke effecten van de activiteit bij de beoordeling zijn betrokken.


Marieke Kaajan

  Bevoegd gezag kan slechts vergunning ingevolge de NB-wet 1998 verlenen voor zover het project effecten heeft op in Nederland gelegen Natura 2000-gebieden. Daarbij moet tevens de zekerheid zijn verkregen dat het project de natuurlijke kenmerken van buiten Nederland gelegen Natura 2000-gebieden niet aantast. Instemming buitenlandse autoriteit is niet noodzakelijk. Consultatieplicht buitenlandse autoriteiten.

  Het vervallen van de vergunning is uitputtend geregeld in de NB-wet 1998.


Marieke Kaajan

  Provinciale verordening. Besluit begrenzing buitengebied. Bekendmaking. Concretiserend besluit.


Daniëlle Roelands-Fransen

  SER-ladder. Belanghebbende. Relativiteitsvereiste. Haalbaarheid alternatieve locatie voor herstructurering.

  SER-ladder. Relativiteitsbeginsel.

  Exploitatieplan. Inbrengwaarde. Berekening groottes van percelen. Basisregistratie. Kadasterwet.


Tonny Nijmeijer

  SER-ladder. Long-stayparking. Stedelijke ontwikkeling.

  Verschil sleufsilo en voedersilo. Bouwkundige hoedanigheid. Uitleg Bor.

  Permanente bewoning. Verbindendheid beheersverordening. Overgangsrecht. Uitleg Bro.

  Verplaatsing woning in relatie tot pensionstalling annex manege.

  Permanente bewoning van recreatiewoningen.

  Tijdelijkheid behoefte aan woonunits onvoldoende aangetoond.

  Strijd met provinciale verordening. SER-ladder.


Tycho Lam

  Vrijstellingsbesluit en verlening bouwvergunning. Aanwenden rechtsmiddelen na invoering Wabo. Ontvankelijkheid.

  Uitbreiding zuivelproductenfabriek. Productiecapaciteit dan wel verwerkingscapaciteit. MER. Maximale mogelijkheden. SER-ladder. Strijd met omgevingsverordening.

  Toepassing Barro. Functiewijziging omliggende gronden. Doorwerking. Relativiteitsbeginsel.

  Bezwaar van supermarkt. Detailhandelsbeleid. Leegstand. Relativiteitsbeginsel.

  Bor. Dakkapel. Zijkanten van het dakvlak.

  Monumentenwet 1988. Grondslag bescherming. Kadastraal perceel. Redengevende omschrijving. Definitie open erf. Bouwverordening en Bouwbesluit 2012. Bor.

  Beoordeling normale maatschappelijke risico.

  Het ligt in de rede dat de minister ten aanzien van verschillende typen weggebonden ondernemingen verschillende omzetdrempels voor het ondernemersrisico zou hanteren.

  Overwegingen ten aanzien van de omvang van het normaal maatschappelijk risico.

  Voor aanname verhoogd maatschappelijk risico mocht differentiatie naar schadefactoren achterwege blijven.


Berthy van den Broek