Cover_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 4, 2014 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Beschermde stads- en dorpsgezichten

Auteurs Johan Teters

Johan Teters

  Documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad en die persoonlijke beleidsopvattingen bevatten, hoeven in principe niet openbaar te worden gemaakt. Dat kan anders zijn wanneer het gaat om milieu-informatie.

  Overtreding kan aan curator worden toegerekend. Kosten bestuursdwang komen ten laste van faillissementsboedel.


Valérie van ’t Lam

  Bij wijzigingen in een vergunningplichtige inrichting kan niet worden volstaan met een melding op grond van het Activiteitenbesluit.


Marieke Kaajan

  Spoedeisende bestuursdwang wegens bodembedreigende handelingen. Het storten van drugsafval op het perceel van appellante kan niet aan haar worden toegerekend.

  Vakantiepark is geluidgevoelig object. Normstelling in beleidsnota inzake militair schietgeluid biedt onvoldoende bescherming tegen geluidhinder vanwege de schietbaan.

  Hersteltermijn voldoende lang, gelet op de aard en omvang van de benodigde gegevens.


Marieke Kaajan

  Beleidsnotitie is een beleidsregel waartegen geen beroep openstaat. De juistheid van de norm kan echter wel in een handhavingsprocedure dan wel een maatwerkvoorschriftenprocedure aan de orde worden gesteld.

  Treinverkeer is gemotoriseerd verkeer; grondwaterbeschermingsvoorschrift is van toepassing.

  Geen nieuwe beroepsgronden in hoger beroep.

  Aan het begrip ‘project’ als bedoeld in de Habitatrichtlijn moet een ruime uitleg worden gegeven. In dit geval is geen sprake van een project maar van een ‘andere handeling’ in de zin van de NB-wet 1998.

  Bor. Uitleg begrip oorspronkelijk hoofdgebouw.


Tonny Nijmeijer

  Huisvesting arbeidsmigranten. Maatwerk.


Tycho Lam

  Huisvesten werknemers. Afwijkingsbevoegdheid.

  Omgevingsvergunning bouwen, hoofdgebouw en bijbehorend bouwwerk.

  Wabo. Aanvraag om een beschikking tweede fase. Overgangsrecht Bouwbesluit 2012.

  Turboverkeersplein. Voorwaardelijke verplichting. Maximale mogelijkheden. Geluid en bouwhoogte.

  Omgevingsvergunning foodcluster, relativiteitsvereiste van toepassing voor verkeer en mer niet voor ladder duurzame verstedelijking en branchering detailhandel.

  Toepassing Bor. Verklaring van geen bedenkingen. Aanwijzing onverbindend.

  Wijzigingsbevoegdheid. Landschappelijke inpas- sing. Voorwaardelijke verplichting.

  Gezondheidsaspecten; de planregeling met vaste afstanden tussen woningen en intensieve veehouderijen is onvoldoende gemotiveerd. De voorwaarde van een gezondheidseffectscreening bij toepassing van wijzigingsbevoegdheid voor uitbreiding is onvoldoende objectief begrensd.

  Omgevingsvergunning voor bedrijfshal en scheepshelling. Splitsing bouwplan. Bouwvlak. Onlosmakelijke samenhang. Inrichting.

  Maximale invulling van de planologische mogelijkheden is uitgesloten door evident privaatrechtelijke belemmering.

  Voor de beoordeling van een verzoek om nadeelcompensatie op grond van de regeling dient een vergelijking te worden gemaakt tussen de feitelijke situaties met en zonder de uitvoering van het projectplan.

  Maximale invulling aan de hand van een reële prognose, niet aan de hand van de milieuvergunning.


Berthy van den Broek

  Uit te werken bestemming, wetsgeschiedenis artikel 6.1 Wro, rechtszekerheid en planologische vergelijking.