1573806x_omslag108px_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2, 2015 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Struikelt gebiedsontwikkeling 2.0 over de Ladder voor duurzame verstedelijking?

Auteurs Daniëlle Roelands-Fransen en Laura van der Meulen

Daniëlle Roelands-Fransen

Laura van der Meulen

  Exceptieve toetsing van beleidsregel leidt tot buitentoepassingverklaring van deze beleidsregel wegens strijd met de NB-wet 1998.

  Verzoeker niet ontvankelijk voor de activiteit ‘bouwen’ nu hij uitsluitend een zienswijze naar voren heeft gebracht die betrekking heeft op de milieuaspecten van de omgevingsvergunning.

  Zorgplichtbepaling niet van toepassing op traditioneel schieten; geen toetsing aan EVRM in handhavingsprocedure.


Valérie van ’t Lam

  De neerslag van fijn stof op gewassen wordt niet beoordeeld in het kader van de toetsing aan de geldende grenswaarden voor fijn stof.

  Beoordelingsvrijheid brengt niet mee dat een normering wordt gekozen die geen recht doet aan de omstandigheden van het geval.

  Effect van beweiden koeien en uitrijden mest op Natura 2000-gebied onvoldoende onderzocht.


Marieke Kaajan

  In Nederland gelden geen regels om het maximale geluidsniveau van vliegbewegingen te beperken.

  De omstandigheid dat BBT niet wordt toegepast, geeft geen aanleiding om een revisievergunning te verlangen. Het kan nodig zijn om in een veranderingsvergunning voorschriften te stellen die voor de gehele inrichting gelden.

  Ontheffing van verbod Ffw tot het zoeken en rapen van kievitseieren. Dalende tendens van omvang kievitenpopulatie en onvoldoende onderzoek naar het kleiner worden van het verspreidingsgebied van de kievit.

  Geluid. Bedrijfswoning op bedrijventerrein. Woon- en leefklimaat. VNG-brochure.

  Geluidverdeelplan als onderdeel van bestemmingsplan. Zonebeheerplan. Kenbaarheid verdeling geluidruimte.

  Toepassing Wabo en Bor. Splitsing bouwplan. Vergunningsvrije onderdelen in aanvraag vermeld. Gevolgen wijziging Bor voor besluit. Fictieve krijtstreep.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Begripsbepaling bestaand gebouw. Keur. Waterstaatkundige belangen. Bevi. Kwetsbaar object.

  Plansystematiek. Milieunormen. Regulering geluid door zonebeheerplan. Relatie met milieuwetgeving. Zonebewakingsmodel. Afwijkingsbevoegdheid. Woningen buiten gezoneerd industrieterrein.

  Geluid. Doorwerking van het zonebeheerplan. Toelaatbare geluidswaarde.

  Bestemmingsplan in relatie tot de definities van erf en achtererfgebied. Toepassing Bor.

  Rijksmonument. Sloopregels in plan in relatie tot Wabo en Monumentenwet 1988.

  Wabo en Tegelen-jurisprudentie. Vernietiging besluit. Vernietiging rechtsgevolgen.

  Wabo. Omvang van het geschil. Vergunning voor strijd met bestemmingsplan dan wel voor bouwen.

  Bij uitleg begrip (park)tuin kan aansluiting worden gezocht bij voorgaande plan nu de bestemming niet expliciet is gewijzigd.


Tycho Lam

  Het expliciete standpunt van de gemeenteraad over de reikwijdte van een begrip is bepalend bij uitleg in geval handhaving.


Tycho Lam

  Forfaitair maatschappelijk risico, verwevenheid vrijstelling en nieuw bestemmingsplan.

  Woonschip is geen onroerende zaak, geen tegemoetkoming planschade op de voet van artikel 6.1 van de Wro.

  De bouw van de acht eengezinswoningen met garage is als een normale maatschappelijke ontwikkeling aan te merken, ook al bestond er geen concreet zicht op de omvang waarin, de plaats waar en het moment waarop de ontwikkeling zich zou voordoen.


G.M. van den Broek

  Onroerende zaak waar de aanvraag om tegemoetkoming in planschade betrekking op heeft.

  De bekendmaking van een verzoek tot het starten van een vrijstellingsprocedure is niet voldoende om voorzienbaarheid te kunnen aannemen.