1573806x_omslag108px_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2015 Alle samenvattingen uitklappen

Jelle van de Poel
Jelle van de Poel is senior juridisch medewerker bij de Rb. Midden-Nederland en lid van de werkgroep jurisprudentie van de Vereniging voor Milieurecht (VMR). Hij bedankt mr. Taco Leemans en mr. Frederik Mantel, beiden lid van de werkgroep jurisprudentie van de VMR, voor hun commentaar.

  De neerslag van fijn stof op gewassen wordt niet beoordeeld in het kader van de toetsing aan de geldende grenswaarden voor fijn stof.

  Voorwaarden om zelf in de zaak te voorzien.

  Geen grondslag aanwezig voor verlenen veranderingsvergunning.


Valérie van ’t Lam

  Lange begunstigingstermijn wordt niet gerechtvaardigd door de last onder dwangsom.

  In en rond Loppersum mag voorlopig alleen gas worden gewonnen als dat op andere locaties niet meer mogelijk is en als dat vanuit een oogpunt van leveringszekerheid noodzakelijk is. Geen aanleiding om gaswinning op dit moment geheel stop te zetten, alleen al omdat dan niet aan de gasvraag in Nederland en omliggende landen kan worden voldaan.

  Effect van het vliegen op het gedrag van zoogkoeien met kalveren is ten onrechte niet in de belangenafweging betrokken. Rechtsgevolgen besluit blijven in stand.


Marieke Kaajan

  Uitzondering op uitgangspunt dat moet worden getoetst aan het recht dat geldt ten tijde van het besluit. Toetsen aan geurverordening die gold ten tijde van de aanvraag.

  Niet splitsbaar besluit en beroep. Afdeling acht zich in eerste en enige aanleg bevoegd om kennis te nemen van het beroep. Appellant terecht aangemerkt als overtreder.

  Voorzorgsbeginsel geen grond voor stellen strengere voorschriften met betrekking tot de verspreiding van zoönosen, zoals de bacterie die de Q-koorts kan veroorzaken. Ambtshalve toetsing beperkt tot openbareordevoorschriften.

  Nu appellanten een begin van bewijs hebben aangeleverd, komt de bewijslast inzake het vervallen van de vergunning bij het bevoegd gezag te liggen.


Marieke Kaajan

  Dwangsom aan bevoegd gezag wegens het in gebreke blijven van het nemen van een handhavingsbesluit.

  De Staat der Nederlanden wordt gelast om de jaarlijkse emissies van broeikasgassen verdergaand te beperken.

  Het houden van pluimvee is een activiteit en niet een installatie of toestel als bedoeld in artikel 2.17, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit. Geluid van het pluimvee terecht niet meegenomen bij het bepalen van het geluidsniveau veroorzaakt door de inrichting.

  Paardenstal. Toepasssing Bor. Bijbehorend bouwwerk.


Tonny Nijmeijer

  Spuitzone. Gewasbeschermingsmiddelen. Afstand. Woon- en leefklimaat. Bescherming bedrijfsgebouwen. Onderzoek. Relativiteitsbeginsel.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Gewasbeschermingsmiddelen. Historisch gegroeide situatie. Gezondheid omwonenden.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Zorgappartementen. Bestemming Bijzondere doeleinden. Veranderende ontwikkeling in de zorg.

  Toetsingskader omgevingsvergunning voor wijzigen monument.

  Woningsplitsingen. Toepassing Bor. Begripsbepaling inzake dakopbouw. Vergunning van rechtswege. Parkeerdruk.

  Slopen rijksmonument. Toetsingskader in Wabo. Jurisprudentielijn.

  Wijzigen beschermd monument. Relativiteitsbeginsel.

  Wellness/complex. Ontvankelijkheid. Ladder duurzame verstedelijking. Relativiteitsbeginsel. Precisering jurisprudentie inzake concurrent. Relevante leegstand. Behoefte onderzoek. Landschappelijke inpassing. Strijd met provinciaal en gemeentelijk beleid. Luchtkwaliteit.

  Passende beoordeling. Grondgebonden veehouderijen. Provinciale depositiebank. NB-wetvergunning. Wijzigingsbevoegdheid. Omvang en tijdelijkheid van teeltondersteunende voorzieniningen.

  Bevoegdheid college. Aanwijzingsbesluit raad onverbindend. Formulering categorieën.

  Begrip vergunninghouder in Wabo. Uitvoerder van het project.

  Spuitzone. Aan te houden afstand. Driftreducerende spuittechniek. Vereisten Activiteitenbesluit.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Omgevingsvergunning voor crematorium.

  Bor. Dakterras. Geen afzonderlijk bouwwerk. Begrip bijbehorend bouwwerk.

  Spuitzone. Bestaande situatie. Afstandsnorm. Beperkingen bedrijfsvoering. Woon- en leefklimaat. Gezondheid.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Normaal maatschappelijk risico, ambtshalve toetsing.

  Geen passieve risicoaanvaarding, vanwege ontbreken voortekenen van de nadelige planologische wijziging.

  Indirecte schade, voorzienbaarheid bestemmingswijziging eigen perceel niet relevant voor taxatie planschade.


Ruud Veenhof