Cover_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 4, 2015 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Invordering dwangsommen

Auteurs Peter Cup

Peter Cup

  Bevoegd gezag is niet doorlopend gehouden reeds verleende vergunningen te bezien aan niet gewijzigde BBT-documenten.

  De scheepvaart en recreatie zijn belangen die onder de doelstellingen van de Waterwet vallen.

  Woning van appellant is aangevraagd als deel uitmakend van de inrichting zodat deze woning terecht als onderdeel van de inrichting is aangemerkt. Mitsdien hoefde de luchtkwaliteit bij deze woning niet te worden onderzocht.


Valérie van ’t Lam

  Geen sprake van nuttige toepassing maar van afvalverwijdering nu eiseres het oogmerk had om zich van de afvalstoffen te ontdoen.

  De omstandigheid dat een voormalige agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning is bestemd en daarmee in planologisch opzicht nog steeds deel uitmaakt van de inrichting, betekent niet zonder meer dat ter plaatse van deze woning een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is gegarandeerd.

  Vergunningaanvrager bepaalt voor welke inrichting hij vergunning wenst te verkrijgen.


Valérie van ’t Lam

  Dwangsom- en invorderingsbesluit blijven in stand nadat de bevoegdheid tot handhaven is komen te vervallen.

  Goede procesorde geeft geen aanleiding om nieuwe beroepsgronden buiten beschouwing te laten.

  Vuurwerkbesluit te beperkt uitgelegd. Gevolgen strekken zich uit tot buiten de veiligheidszone; ook dieren worden beschermd.

  Geen grondslag in Bevi om verweerder te verplichten tot handhavend optreden tegen lpg-tankstation.

  De belangen van appellanten bij het behoud van een goede kwaliteit van hun leefomgeving zijn in dit geval verweven met de algemene belangen die de Flora- en faunawet beoogt te beschermen.

  Eigenaar woning terecht als overtreder aangemerkt. In dit geval geen machtiging vereist voor het binnentreden van de woning.

  Het bevoegd gezag had in dit geval nader moeten onderzoeken of sprake was van bestaand gebruik.

  Megabioscoop. Ladder duurzame verstedelijking. Relativiteitsbeginsel. Concurrent. Bevestiging jurisprudentie.

  Omgevingsvergunningvrij bouwwerk. Verandering van niet-ingrijpende aard. Bblb en Bor.

  Plattelandswoning. Beleidsregels. Spuitzone.

  Omgevingsvergunning, LED-reclamescherm, lichthinder, toetsingskader welstandsnota.

  Bor. Hoofdgebouw en bijbehorend bouwwerk. Bedrijfsloods. Overkapping.

  Natura 2000-gebied. Aanhaakregeling Wabo. Passende beoordeling en MER. Onvoldoende onderzoek.

  Openbare ruimte. Muziekevenementen en festivals. Geluid. Akoestisch onderzoek. Milieuvergunning. Beoordeling maximale mogelijkheden.

  Beleidsregels. Hardheidsclausule.

  Supermarkt. Parkeren. Reparatiewet BZK 2014 (Stb. 2014, 458). Parkeernormen. Bouwverordening. CROW kencijfers.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Wijzigingsbevoegdheid. Autoreparatiebedrijf. Concrete invulling. Maximale invulling. VNG-brochure. Voorwaardelijke verplichting.

  Reguliere of uitgebreide procedure. Wijziging aanvraag. Vergunning van rechtswege.

  Vakantiepark. Geluid. Openingstijden. Representatieve situatie. APV. Woon- en leefklimaat. Inrichtingsplan.

  Verwijzing in regels naar parkeernormen. Aanwijzing Afdeling.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Verwijzing in planregels naar parkeernormen CROW. Rechtszekerheid.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Relativiteitsbeginsel. Gemeentelijk monument. Erfgoedverordening. Welstandsnota. Wabo. Bestuurlijke lus. Nader advies. Geen herstel gebrek.

  Drempel normaal maatschappelijk risico van 5% toegelicht

  Volgorde voorzienbaarheid en normaal maatschappelijk risico bij bepalen omvang van de schade.


Berthy van den Broek

  Ontbreken causaliteit, schade te herleiden tot ondernemersbeslissingen.

  Meewegen van het voordeel.