1573806x_omslag108px_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2016 Alle samenvattingen uitklappen

Johan Teters

  Ook bij twijfel of sprake is van een dreigend milieurisico dient een ongewoon voorval zo spoedig mogelijk te worden gemeld.

  Nieuwe beroepsgronden in strijd met de goede procesorde, nu deze zijn ingediend later dan drie weken nadat de StAB om advies is verzocht.

  Aardbevingen zijn aan te merken als emissies in de zin van de Wet milieubeheer.

  Ondanks de grote afstand tussen woning en inrichting kan appellant – gelet op de aard van het geluid en de plaatselijke situatie – milieugevolgen van de inrichting ondervinden. Appellant is belanghebbende.


Valérie van ’t Lam

  Appellant heeft geen belang meer bij de invordering van de dwangsommen nu de overtreding is beëindigd.

  Een meldingsbevestiging naar aanleiding van de Regeling pas is niet op rechtsgevolg gericht en derhalve geen besluit in de zin van de Awb.


Marieke Kaajan

  Wettelijk verbod op het houden en doden van pelsdieren voor de productie van bont was voorzienbaar. Inbreuk op eigendom is proportioneel, geen ontbreken van fair balance.

  Voorschriften uit het Activiteitenbesluit kunnen niet worden gebruikt om te concluderen dat geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen zodat geen MER hoeft te worden opgesteld.

  Uitzondering in Activiteitenbesluit voor stemgeluid van kinderen is niet beperkt tot de schoolgaande kinderen, maar heeft betrekking op alle kinderen.


Roel Becker

Valérie van ’t Lam

  Conclusie dat Natura 2000-gebied niet zal worden aangetast, kan alleen worden gebaseerd op objectieve verifieerbare gegevens, verkregen uit (nader) onderzoek.


Marieke Kaajan

  De reikwijdte van de zorgplicht die in acht moet worden genomen, wordt bepaald door de concrete voorschriften en beperkingen die aan de vergunning zijn verbonden.

  Uit oogpunt van proceseconomie blijven de gevolgen voor Belgische Natura 2000-gebieden buiten inhoudelijke behandeling. Geen aanleiding voor nader Bibob-onderzoek. Verdrag van Aarhus en mer-richtlijn verzetten zich niet tegen voorwaarde voor instellen beroep dat zienswijzen naar voren moeten zijn gebracht.  

  Geen sprake van een IPPC-installatie nu de maximaal realiseerbare productiecapaciteit bij vergunningvoorschrift wordt begrensd en wordt gewaarborgd door een controlevoorschrift.

  Er is (vermoedelijk) sprake van een zakelijk samenwerkingsverband met personen die strafbare feiten hebben begaan. Vergunning terecht geweigerd.

  Perifere detailhandel. Ladder duurzame stedelijke ontwikkeling. Concurrenten. Ontvankelijkheid. Relativiteitsbeginsel.

  Relativiteitsbeginsel. Gemeentelijk monument. Erfgoedverordening. Welstandsnota. Wabo. Bestuurlijke lus. Nader advies. Geen herstel gebrek.

  Geluid. Loonbedrijf. Akoestisch onderzoek. Representatieve invulling.

  Supermarkt. Ladder duurzame stedelijke ontwikkeling. Relativiteitsbeginsel.

  Geluidnormering in planregels. Kavelemissies. Onzorgvuldig onderzoek.

  Ruimtelijke uitstraling. Voorwaardelijke verplichting. Geluid. Bronvermogen. Representatieve situatie. Grenswaarde binnen woning. Activiteitenbesluit. Maatwerkvoorschriften. Binnenniveau.

  Beperken diersoorten en dieraantallen. Norm van 300 Nge. Activiteitenbesluit. Toetsing aan normen geurverordening. Uitbreiding veestapel. Planregels doorkruisen wettelijk stelsel en zijn in strijd met goede ruimtelijke ordening. Gezondheid. Minimale afstand van 100 m tussen veehouderijen en recreatieve functies.

  Zomerhuisje. Toepassing Bor. Gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

  Speelautomatenhal. Exploitatievergunning. Criterium uitvoerbaarheid bij verlening omgevingsvergunning.


Tonny Nijmeijer

  Omgevingsvergunningen onbemand tankstation. Veranderen inrichting. Verplaatsen ondergrondse brandstoftanks. Reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure. Vergunning van rechtswege en ontvankelijkheid. Strijdigheid met bestemmingsplan. Onlosmakelijkheid.

  Bedrijventerrein. Ontvankelijkheid. Ladder duurzame stedelijke ontwikkeling. Provinciale verordening. Behoefte.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Normaal maatschappelijk risico, vergoedbaarheid nadeel dat niet bestaat uit waardedaling van een woning.

  Normaal maatschappelijk risico, lijn der verwachting, niet gerealiseerde uitgewerkte bestemming.

  Normaal maatschappelijk risico, aard en omvang.

  Normaal maatschappelijk risico, verwevenheid opeenvolgende planologische maatregelen.


Berthy van den Broek

  Schadebeperkend handelen. Omvang brutowinstderving. Referentieperiode.