1573806x_omslag108px_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2, 2016 Alle samenvattingen uitklappen

Peter Willems

  Een meldingsbevestiging naar aanleiding van de Regeling pas is niet op rechtsgevolg gericht en derhalve geen besluit in de zin van de Awb.


Marieke Kaajan

  Taxiënde vliegtuigen en testprocedures vlak voor de start zijn activiteiten die tot het landen en opstijgen moeten worden gerekend. Het geluid van deze activiteiten wordt geregeld in de Luchtvaartwet.

  Uitrijden mest geen onderdeel aangevraagde project. Ammoniakemissie van deze activiteit kon bij beoordeling project buiten beschouwing blijven.


Marieke Kaajan

  De gemeente mocht in redelijkheid als verkeersmaatregel de milieuzone instellen. Het feit dat de positieve milieueffecten van de zone mogelijk beperkt zijn, doet daar niets aan af.  

  Onlosmakelijke samenhang tussen beperkte milieutoets en activiteit bouwen.

  M.e.r.-beoordeling niet meer actueel.

  Geen sprake van een redelijkerwijs binnen afzienbare tijd voorzienbare uitbreiding van de capaciteit en daarmee geen overschrijding drempelwaarde MER-plicht.

  Foto’s van appellant kunnen niet dienen als bewijs van de overtreding. Het is de ter zake deskundige medewerker van het bevoegd gezag die de waarneming van de overtreding moet doen.

  Geen verplichting om één grensoverschrijdende milieueffectrapportage op te stellen; wel is een substantiële mate van samenwerking tussen de lidstaten vereist.


Marieke Kaajan
Jurisprudentie

ABRvS 16 maart 2016, nr. 201504206/1/A4 (Dronten/omgevingsvergunning) (ECLI:NL:RVS:2016:737)

Auteurs Valérie van ’t Lam en R. Bruijnsteen, advocaat bij Stibbe Amsterdam
Samenvatting

  Om als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt, moeten gevolgen van enige betekenis worden ondervonden.


Valérie van ’t Lam

R. Bruijnsteen, advocaat bij Stibbe Amsterdam

  De rechtbank heeft ten onrechte zelf in de zaak voorzien.

  De minister is bevoegd om voorwaarden te stellen in het belang van de beperking van door AWACS-vliegtuigen veroorzaakte geluidhinder.

  Activiteitenbesluit voorziet in een uitputtende regeling voor energiebesparende maatregelen.

  Het is aan de drijver van een inrichting om te bepalen voor welke inrichting hij vergunning wenst te verkrijgen. Indien in de praktijk blijkt dat de niet aangevraagde in- en uitrit een deel van de inrichting is, mag deze niet worden gebruikt zonder dat daarvoor eerst vergunning is verleend.


Hans Paul Nijhoff

  Omgevingsvergunningen onbemand tankstation. Veranderen inrichting. Verplaatsen ondergrondse brandstoftanks. Reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure. Vergunning van rechtswege en ontvankelijkheid. Strijdigheid met bestemmingsplan. Onlosmakelijkheid.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Woningbouw. Ladder duurzame verstedelijking. Actuele regionale behoefte niet inzichtelijk gemaakt.


Tycho Lam

  Exceptieve toetsing. Bepaling uitvoeringsbesluit Chw onverbindend. Experiment. Wijzigingsbevoegdheid en ladder duurzame ontwikkeling.


Tycho Lam

  Recreatie. Gebruiksovergangsrecht. Toepassing Bor. Legalisering.


Tonny Nijmeijer

  Inpassingsplan. Planperiode. Chw. Ladder duurzame stedelijke ontwikkeling.


Tycho Lam

  Omgevingsvergunning voor bouwen. Tijdelijke berging. Gemeenschappelijke tuin bij twee bouwpercelen.

  Ladder duurzame verstedelijking. Actuele regionale behoefte. Uitvoerbaarheid.


Tycho Lam

  Verplaatsing manege. Ladder duurzame verstedelijking. Onderzoek alternatieven.


Tycho Lam

  Vestiging nieuwe bouwmarkt. Concurrenten. Belanghebbende. Relativiteitsbeginsel. Externe veiligheid, vormvrije m.e.r., uitvoerbaarheid. Conclusie staatsraad A-G Widdershoven. Correctie Langemeijer. Schending EVRM. EU-richtlijnen.

  Hondenkennel. Geluidhinder. Rechtsonzekerheid. In akoestisch onderzoek is geen rekening gehouden met de maximale invulling van de planologische mogelijkheden.

  Vaststellingsbesluit. Nadere afweging inzake wijzigingen door college gemaakt. Ladder voor duurzame verstedelijking. Verhuisbereidheid.


Tycho Lam

  Wabo. Onlosmakelijke activiteiten.

  Planologisch nadeel, geurhinder.

  Geurhinder in planschadezaken

  Compensatie in natura door omgevingsvergunning voor vervallen planologische mogelijkheden.

  Mogelijkheden ingevolge de overgangsbepalingen bij een bestemmingsplan dienen buiten beschouwing te worden gelaten bij een planologische vergelijking.


Berthy van den Broek

  Definitie goothoogte bij lessenaarsdak.