1573806x_omslag108px_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2016 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

De correctie-Langemeijer in het bestuursrecht

Auteurs Lisanne van Boven

Lisanne van Boven

  Onlosmakelijke samenhang tussen omgevingsvergunningplichtige activiteiten en handelingen als bedoeld in de Flora- en faunawet. De conclusie dat geen ontheffing op grond van de Ffw is benodigd, is gebaseerd op verouderde gegevens.


Marieke Kaajan

  Cervicale dislocatie (= nek breken) van meeuwenjongen is geen methode voor het doden van dieren dat bij wettelijk voorschrift is aangewezen; bijgevolg is het gebruik van deze methode niet toegestaan. De ontheffing Ffw is ten onrechte verleend.

  De Wet geurhinder en veehouderij ziet uitsluitend op geurhinder van dierenverblijven. De beoordeling van andere geurbronnen dient plaats te vinden op grond van de Wabo.

  Ten onrechte geen rekening gehouden met BBT-conclusies. Rechtsgevolgen blijven in stand.

  Voor inrichtingen zonder IPPC-installatie staan de voorschriften met betrekking tot de emissies naar lucht (waaronder geur) sinds 1 januari 2016 in het Activiteitenbesluit. Daarvan kan enkel bij maatwerkvoorschrift worden afgeweken.

  Kosteneffectiviteit is al afgewogen bij het vaststellen van de desbetreffende BBT-documenten. Geen bijzondere omstandigheden die nopen tot een nadere afweging van de kosteneffectiviteit.

  Geluid van vee in de stallen blijft buiten beschouwing bij de beoordeling van het gemiddeld geluidniveau.

  Toekomstige ontwikkeling onvoldoende zeker om bij de beoordeling te betrekken.

  Spuitzone. Bestrijdingsmiddelen. Fruitteelt en akkerbouw. Relativiteit. Locatiespecifiek onderzoek. Onderzoek deskundige.

  Rechtsgevolgen van uitbreidingsplannnen zijn vervallen.

  Legaliseren chalet annex bedrijfswoning. Weigering omgevingsvergunning. Verklaring van geen bedenkingen. Bevoegdheid college.

  Ladder voor duurzame verstedelijking. Datacenter. Regionale behoefte.


Tycho Lam

  Eigenaar geen overtreder. Toepassing Woningwet per 1 april 2007.

  Evenement. Geluid. Beoordelingskader. Inschakeling StAB. Onduldbare hinder. APV. Beleidsregel.

  Gewasbeschermingsmiddelen. Woon- en leefklimaat. Gezondheidsrisico.

  Evenementen. Podiumopstelling. Maximale duur en eindtijden. Omschrijving dance-event.

  Legalisering permanente bewoning recreatiewoningen. M.e.r.-plicht. Ladder duurzame verstedelijking.

  Ontsluiting supermarkt. Ontvankelijkheid. Geluidsbelasting. Toetsingskader.

  Planregels over parkeren. Ontbreken van parkeernorm.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Conserverend karakter van beheersverordening.

  Representatieve invulling van de planologische mogelijkheden horeca. Wijzigingsbevoegdheid.

  Beleidsregels parkeren. Verwijzing in strijd met Bro.

  Verschillende verkeersprognoses. Luchtkwaliteit. Sjoemelsoftware. Fijnstof. Norm PM2,5.

  Voor voorzienbaarheid is uitsluitend de situatie ten tijde van de investeringsbeslissing relevant.

  Voorzienbaarheid, verkoop van aandelen niet hetzelfde als verkoop van de onroerende zaak.

  Redelijke termijn voor concrete poging bij passieve risicoaanvaarding.

  Overwegingen normaal maatschappelijk risico.


Berthy van den Broek

  Nadeelcompensatie. Normaal maatschappelijk risico. Omzetdaling. Referentieperiode.

  Nadeelcompensatie. Vergoedbaarheid. Normaal maatschappelijk risico. Berekeningsmethode. Referentieperiode. Normomzet.