Cover_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 4, 2016 Alle samenvattingen uitklappen

Peter Willems

  Het college heeft in redelijkheid nadere bewijsstukken mogen verlangen waaruit de ongebruikelijke bedrijfsvoering blijkt.

  Het bevoegd gezag kan aansluiting zoeken bij de geluidnormen van het Activiteitenbesluit, tenzij daarmee geen recht wordt gedaan aan de specifieke omstandigheden van de situatie.

  Particulieren kunnen geen beroep doen op voorzorgs- en preventiebeginsel om toepassing van een nationale regeling uit te sluiten.

  Geen sprake van een milieuneutrale verandering van de inrichting

  Eisers geen belanghebbenden nu geen milieugevolgen van enige betekenis worden ondervonden.

  Voor bevoegdheid tot handhaving is de feitelijke situatie ten tijde van het besluit bepalend en niet de vergunde situatie.

  Geen bevoegdheid tot stellen maatwerkvoorschriften voor woningen op een gezoneerd industrieterrein.


Rut Wingens

  Project heeft niet zodanig nadelige grensoverschrijdende milieugevolgen dat Duitsland bij de m.e.r. moest worden betrokken. Voor gevolgen ammoniakdepositie in Duitsland mag aansluiting worden gezocht bij Duitse beoordelingsmethodiek.

  Door het alleen langs elektronische weg bekendmaken van een besluit wordt het recht op toegang tot de rechter niet in de kern aangetast.

  Voorwaarden voor externe saldering stikstofdeposities agrarische bedrijven.

  Conserverend karakter van beheersverordening.

  Representatieve invulling van de planologische mogelijkheden horeca. Geluid. Parkeren. Wijzigingsbevoegdheid.


Tycho Lam

  Afstand tot agrarisch bedrijf. Gezondheid. GGD-advies.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Externe veiligheid. Wijzigingsbevoegdheid. Onvoldoende onderzoek.

  Sportlandgoed. Buggyrijden. Cumulatieve geluidhinder. Zonneakker en vleermuizen. M.e.r.-beoordeling. Maximale planologische mogelijkheden.

  Schoolgebouw. Toetsingssystematiek in VNG-brochure. Stemgeluid kinderen. Akoestisch onderzoek. Representatieve benutting van hetgeen het plan planologisch maximaal mogelijk maakt.

  Pluimveehouderij. Passende beoordeling. Een-op-een-inpassing. Geen verwijzing naar NB-wet 1998-vergunning in planregels.

  Ladder duurzame stedelijke ontwikkeling. Regionale behoefte. Begrenzing van Stelling van Amsterdam. Barro en provinciale verordening.

  Exceptieve toetsing beheersverordening. Onverbindendheid. Feitelijk bestaand gebruik. Nog niet eerder toegestaan gebruik. Overgangsrecht.

  Telecommunicatiemast. Gezondheid. Standpunt van de Gezondheidsraad.

  Ontheffing provinciale verordening. Terugwerkende kracht vernietiging ontheffingsverlening. Grootschalige detailhandel. Betekenis factory outlet center.

  Ligplaats. Recreatieschip. Vrachtschip. Gebruik van het water. Vaste jurisprudentie of schip al dan niet bouwwerk is.

  Nadeelcompensatie. Vergoedbaarheid. Normaal maatschappelijk risico. Berekeningsmethode. Referentieperiode. Normomzet.


Berthy van den Broek

  Voorzienbaarheid, vervaltermijn structuurplan niet relevant, potentiële bouw- en gebruiksmogelijkheden sportpark vergelijkbaar aan oprichting 105 woningen.

  Redelijke uitleg, geen tegemoetkoming inkomensschade uit niet aangevangen bedrijfsactiviteiten.

  Geurhinder, objectief criterium blootstellingsduur.

  Overzicht hoofdlijnen jurisprudentie planschade.

  Niet aannemelijk dat realisatie van een geluidscherm niet slechts een theoretische mogelijkheid is.

  Maximale maatvoering windturbines komt in praktijk niet voor. Aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.