Cover_large
Rss

StAB

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2, 2017 Alle samenvattingen uitklappen

Rut Wingens

  Geen ruimte voor interpretatie drempelwaarde in Besluit m.e.r. nu in de wettekst expliciet de volume-eenheid m³ is vastgelegd.

  Ten onrechte is niet beoordeeld of de gevolgen van de uitbreiding van een veehouderij met dieren die volgens biologische productiemethoden worden gehouden, nopen tot het maken van een milieueffectrapport.

  In casu kon met een elektronische kennisgeving worden volstaan. Geen strijd met artikel 6 EVRM.

  Anonimiseren toezichthouders is onvoldoende gemotiveerd.

  Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) kan niet worden ingetrokken nu geen sprake is van een inrichting.

  De NAM is aansprakelijk voor de door inwoners van het Groningerveld geleden en/of nog te lijden immateriële schade, als gevolg van aardbevingen.

  Vergunninghouder kan niet als overtreder worden aangemerkt nu niet op voorhand (op grond van een overeenkomst met de drijver van inrichting) vaststaat dat zij reële zeggenschap heeft over de activiteiten van de inrichting en het daarmee in haar macht heeft om handelen in strijd met artikel 17.2 WMB te voorkomen.

  Degene die stelt dat de vergunning is vervallen, dient daarvoor primair feiten en omstandigheden aan te voeren die een begin van bewijs opleveren voor de juistheid van de stelling.

  Studentenhuisvesting. Beleid inzake de toepassing van artikel 4 van bijlage II van het Bor.

  Plattelandswoning. Geur. Bepalen hoogte achtergrondbelasting. Betrekken geuremissies eigen bedrijf.

  Bevoegdheid tot handhavend optreden. Tegelenjurisprudentie. Gevolgen van vernietiging bestemmingsplan voor niet onherroepelijke omgevingsvergunning.

  Cultuurhistorische waardevolle structuren en elementen van dorpsgezicht. Beleid aanwijzing stads- en dorpsgezichten.

  Daglichttoetreding. TNO-normen. Deskundige. Verwijzing naar beleidsregels. Beleidsvrijheid.

  Toepassing Bor. Bouwwerk gedeeltelijk in strijd met bestemmingsplan.

  Motorcrossterrein. Tijdelijk afwijken van bestemmingsplan.

  Uit te werken bestemming en afstand tot aan mestplaat. Beeldkwaliteitsplan beperkt flexibele invulling.

  Parkeren. Dynamische verwijzing. Rechtszekerheid. Beleidsregels. Toepassing afwijkingsbevoegdheid. Wetsinterpreterende beleidsregels.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Omvang dakopbouw niet van belang voor toepassing kruimelregeling.

  Huisvesting arbeidsmigranten bij bedrijf; goed woon- en leefklimaat.

  Bestemmingsplan transformatiegebied. Relativiteitsvereiste. Ladder duurzame verstedelijking. Toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.


Tycho Lam

  Zorgboerderij. Permanente verblijfsfunctie voor een kwetsbare groep personen. Geurgevoelige objecten.

  Toetsing aan beheersverordening. Bestaand en toegestaan gebruik. Hypermarkt of winkelcentrum.

  Relativiteitsbeginsel. Leegstand. Ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Meubelboulevard. Regionale behoefte bouwmarkt, fitnesscentrum en tuincentrum.

  Erfpacht, passieve voorzienbaarheid, normaal maatschappelijk risico.

  Ontbreken gronden causaliteit.

  Overzicht jurisprudentie uit te werken bestemming.


Peter Willems

  Indirecte schade. Uit te werken bestemming. Redelijke invulling.

  Definitie oppervlakte, grondoppervlakte, woonoppervlakte.

  Planvergelijking. Theoretische mogelijkheid. Aansluiten bij WOZ.