Nter_1382-4120_2017_023_005_large
Rss

Nederlands tijdschrift voor Europees recht

Meer op het gebied van Europees recht en mededingingsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1-2, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Vrij verkeer

Access_open Erkenning van beroepskwalificaties van beginnende professionals in zaak C-577/20

Versterking van hun positie onder Europees recht

Trefwoorden erkenning van beroepskwalificaties, Richtlijn 2005/36/EG, Beroepserkenningsrichtlijn, gereglementeerde beroepen, beginnende beroepsbeoefenaren
Auteurs Dr. L.S.J. Kortese
SamenvattingAuteursinformatie

  Het Hof van Justitie is verzocht een uitspraak te doen over de toepassing van de bepalingen van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) op personen die buiten de werking van Richtlijn 2005/36/EG vallen. In de zaak C-577/20 bevestigt het Hof van Justitie de toepassing van artikel 45 en 49 VWEU op personen die niet voldoen aan de beroepservaringseis uit de richtlijn. Hiermee wordt de toepassing van de basisbeginselen van beroepserkenning uit eerdere jurisprudentie van het Hof van Justitie bevestigd voor veelal jonge en/of onervaren professionals. Dit komt hun rechtszekerheid ten goede en verheldert de verplichtingen van bevoegde autoriteiten.
  HvJ 16 juni 2022, C-577/20, ECLI:EU:C:2022:467 (A/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto).


Dr. L.S.J. Kortese
Dr. L.S.J. (Lavinia) Kortese is universitair docent Europees Recht bij de Universiteit Utrecht.
Vrij verkeer

Wet Vifo tegen de achtergrond van de Europese regelgeving

Trefwoorden investeringstoetsing, vitale aanbieder, sensitieve technologie, BTI, FDI
Auteurs Mr. G. Oosterhuis en Mr. O. Korneeva-Offerman
SamenvattingAuteursinformatie

  In de eerste helft van 2023 treedt de Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo) in werking die voorafgaande toetsing van buitenlandse investeringen die de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen in Nederland introduceert. In dit artikel worden de belangrijkste bepalingen van de Wet Vifo besproken waaronder de meldingsdrempels, de toets, bevoegde instantie, procedure en remedies. Daarnaast wordt de Wet Vifo tegen het licht van de FDI-verordening bezien.
  Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Stb. 2022, 215) en Verordening (EU) 2019/452 van 19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie (FDI-verordening) (PbEU 2019, L 79 I/1)


Mr. G. Oosterhuis
Mr. G. (Gerrit) Oosterhuis is advocaat (partner) bij advocatenkantoor Houthoff.

Mr. O. Korneeva-Offerman
Mr. O. (Olga) Korneeva-Offerman is advocaat bij advocatenkantoor Houthoff.
Consumenten

Productaansprakelijkheid in het digitale tijdperk

De Richtlijn productaansprakelijkheid bij de tijd gebracht

Trefwoorden productaansprakelijkheid, herziening, digitale producten, fabrikant, dossier voor digitale fabricage
Auteurs Mr. J. Wassink en Prof. dr. M.B.M. Loos
SamenvattingAuteursinformatie

  Op 28 september 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan tot herziening van de Richtlijn productaansprakelijkheid. Het richtlijnvoorstel beoogt de bestaande richtlijn bij de tijd te brengen, onder meer door expliciet te maken dat software een product is dat onder de regeling valt, en door onder omstandigheden ook degene die een ingrijpende bewerking van de zaak uitvoert, en het online platform waar een product op is besteld, als fabrikant aan te merken. In deze bijdrage gaan de auteurs in op de belangrijkste wijzigingen die het richtlijnvoorstel met zich zal brengen en bespreken zij of die wijzigingen in de praktijk tot verbeteringen zal leiden. Aan het slot gaan de auteurs kort in op het aanpalende voorstel voor een richtlijn op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht voor kunstmatige intelligentie.

  • Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake aansprakelijkheid voor producten met gebreken, COM(2022)495 final.

  • Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van de regels inzake niet-contractuele civielrechtelijke aansprakelijkheid aan artificiële intelligentie (AI), COM(2022)496 final.


Mr. J. Wassink
Mr. J. (Jan) Wassink is als junior docent-onderzoeker verbonden aan het Amsterdam Centre for Transformative private law (ACT) van de Universiteit van Amsterdam.

Prof. dr. M.B.M. Loos
Prof. dr. M.B.M. (Marco) Loos is als hoogleraar verbonden aan het Amsterdam Centre for Transformative private law (ACT) van de Universiteit van Amsterdam.