Nter_1382-4120_2023_029_003_totaal_original1024_1_large
Rss

Nederlands tijdschrift voor Europees recht

Meer op het gebied van Europees recht en mededingingsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3-4, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Asiel en migratie

Effectieve rechtsbescherming onder de Dublinverordening: een vorm van incrementalisme?

Trefwoorden asiel, menselijke waardigheid, Dublin, effectief rechtsmiddel
Auteurs Mr. dr. K. Zwaan
SamenvattingAuteursinformatie

  Een Egyptische vreemdeling heeft op 23 december 2019, toen hij nog minderjarig was, een verzoek tot internationale bescherming ingediend in Griekenland en de wens geuit om herenigd te worden met zijn oom in Nederland. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft dat verzoek afgewezen omdat de familieband niet kan worden aangetoond. Eisers hebben hiertegen een bezwaarschrift ingediend, dat verweerder niet-ontvankelijk heeft verklaard. Volgens de staatssecretaris biedt de Dublinverordening niet de mogelijkheid om een dergelijk weigeringsbesluit aan te vechten. De rechtbank Haarlem stelt hierover vervolgens prejudiciële vragen. Het Hof van Justitie antwoordt dat de lidstaat die het verzoek krijgt een alleenstaand kind op grond van de Dublinverordening over te nemen verplicht is om te voorzien in een recht van beroep bij een rechterlijke instantie tegen zijn weigeringsbesluit.
  HvJ 1 augustus 2022, C-19/21, ECLI:EU:C:2022:605 (I. en S.).


Mr. dr. K. Zwaan
Mr. dr. K. (Karin) Zwaan is onderzoeker aan het Centrum voor Migratierecht, Faculteit Rechten van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Digitale markten

De Data Governance Act (DGA)

Eigentijds of irrelevant?

Trefwoorden hergebruik van gegevens, databemiddelingsdiensten, data-altruïsme
Auteurs Mr. J.B.A. Gerritsen
SamenvattingAuteursinformatie

  Deze bijdrage bespreekt de Data Governance Act (DGA). De DGA is een EU-verordening die diverse onderwerpen reguleert. Zo schept de DGA voorwaarden voor beschermde gegevens die openbare lichamen bezitten. Daarnaast bevat de verordening een kader voor databemiddelingsdiensten en data-altruïsme. De DGA bevat eveneens de oprichting van de Europese Data Innovatie Raad. Tot slot bevat de DGA bepalingen over handhaving en toezicht en over internationale stromen van gegevens. De impact van de DGA zal vooral gevoeld worden door openbare lichamen. In hoeverre de DGA het bedrijfsleven raakt, hangt onder meer af van het Nederlandse beleid, dat nog niet bekend is. De DGA trad in werking op 30 mei 2022 en is van toepassing op 24 september 2023.


Mr. J.B.A. Gerritsen
Mr. J.B.A. (Joost) Gerritsen is AI- en data-advocaat bij Legal Beetle te ’s-Hertogenbosch, eigenaar van de website https://digibeetle.eu en medeoprichter van de Vereniging voor AI-Advocaten (VAI-A).
Staatssteun

Access_open Fiscale staatssteun door Advance Pricing Agreements: de (tussen)stand van zaken na Fiat

Trefwoorden staatssteun, belastingrecht, rulings, selectiviteit, voordeel
Auteurs Mr. C.T. Dekker
SamenvattingAuteursinformatie

  In de afgelopen jaren heeft de Europese Commissie in verschillende besluiten vastgesteld dat tax rulings en in het bijzonder Advance Pricing Arrangements steunmaatregelen in de zin van artikel 107 lid 1 VWEU vormen en deze onverenigbaar met de interne markt verklaard. Over een aantal van deze besluiten is inmiddels door het Gerecht en het Hof van Justitie uitspraak gedaan. Naar aanleiding van het arrest Fiat, het eerste en tot nu toe enige arrest van het Hof van Justitie in deze reeks, worden in dit artikel de belangrijkste uitspraken besproken. De vraag is in hoeverre met de huidige stand van de jurisprudentie het staatssteunrecht nog een rol kan spelen bij de beoordeling van een tax ruling en Advance Pricing Arrangements.
  HvJ 8 november 2022, gevoegde zaken C-885/19 P en C-898/19 P, ECLI:EU:C:2022:859 (Fiat Chrysler Finance Europe/Commissie)


Mr. C.T. Dekker
Mr C.T. (Cees) Dekker is advocaat bij Simmons & Simmons Amsterdam/Brussel en gastdocent State Aid aan de Universiteit van Amsterdam.
Energie

Access_open Gasregulering in onzekere tijden

Trefwoorden leveringszekerheid, aardgas, Europese Unie
Auteurs Mr. A. Crespo van de Kooij en Mr. B.M. Winters
SamenvattingAuteursinformatie

  In het afgelopen jaar heeft de Uniewetgever een aantal maatregelen genomen om de leveringszekerheid en betaalbaarheid van gas te verbeteren. De vraag dringt zich op of de Uniewetgever in de afgelopen jaren wel voldoende gedaan heeft om de leveringszekerheid van aardgas te waarborgen. Om die vraag te beantwoorden bespreken de auteurs de maatregelen die al geruime tijd geleden genomen zijn om de leveringszekerheid te waarborgen. Daarna gaan zij in op de noodmaatregelen die de Uniewetgever in het afgelopen jaar heeft genomen om de leveringszekerheid en de betaalbaarheid van gas te borgen.


Mr. A. Crespo van de Kooij
Mr. A. (Alex) Crespo van de Kooij is advocaat bij Allen & Overy LLP in Amsterdam.

Mr. B.M. Winters
Mr. B.M. (Marinus) Winters is advocaat bij Allen & Overy LLP in Amsterdam.
Rechtsbescherming

Het arrest Luxembourg Business Registers – Beperking van de mogelijkheid tot openbare registers?

Trefwoorden anti-witwasrichtlijn, recht op privéleven, bescherming van persoonsgegevens, openbare registers
Auteurs L.F.D. Honée LLM en C.J. van Os LLM BA
SamenvattingAuteursinformatie

  Het Hof van Justitie oordeelt dat de publieke toegankelijkheid van het UBO-register in strijd is met het recht op privéleven en bescherming van persoonsgegevens neergelegd in artikel 7 en 8 Handvest. In deze annotatie gaan de auteurs in op het beoordelingskader van het Hof van Justitie ten aanzien van openbare registers. Daarbij bespreken zij de vraag of de openbare toegang tot het Handelsregister gevaar loopt vanuit het perspectief van bescherming van het recht op privéleven en persoonsgegevens na Luxembourg Business Registers.
  HvJ 22 november 2022, gevoegde zaken C-37/20 en C-601/20, ECLI:EU:C:2022:912 (Luxembourg Business Registers).


L.F.D. Honée LLM
L.F.D. (Louis) Honée LLM is onderzoeker recht op overheidsinformatie bij de afdeling Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

C.J. van Os LLM BA
C.J. (Carina) van Os LLM BA is promovenda Europees recht aan het Europa Instituut aan de Universiteit Leiden.