DOI: 10.5553/TvT/187987052013004004014

Tijdschrift voor ToezichtAccess_open

Diversen

Themanummer Innovaties in het toezicht

DOI
Toon PDF Toon volledige grootte
Statistiek Citeerwijze
Dit artikel is keer geraadpleegd.
Dit artikel is 0 keer gedownload.
Aanbevolen citeerwijze bij dit artikel
, 'Themanummer Innovaties in het toezicht', TvT 2013-4, p. 87-88

Dit artikel wordt geciteerd in

   Het is al vaak gezegd en geschreven: het toezicht staat onder druk. De roep om strengere regels en intensievere controles die aan de ene kant te horen is in reactie op rampen, crises en schandalen gaat gepaard met kritiek op de omvang, kosten en administratieve lasten die daaraan zijn verbonden. Als gevolg van deze verwachtingenkloof zijn veel toezichthoudende instanties de laatste jaren op zoek gegaan naar nieuwe, innovatieve en ‘slimme’ vormen van toezicht waarbij de capaciteit van de overheid zo efficiënt mogelijk wordt ingezet en waarbij in toenemende mate een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en onder toezicht gestelde bedrijven en instellingen.
   Tijdschrift voor Toezicht heeft het voornemen om een themanummer te wijden aan deze innovaties in het toezicht. Enkele onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen, zijn:

   • Welke innovaties vinden op het gebied van handhaving plaats?

   • Hoe kunnen nieuwe ICT-toepassingen worden benut om toezicht en handhaving te verbeteren?

   • Wat zijn best practices van samenwerking tussen toezichthouders onderling en toezichthouders en onder toezicht gestelde ondernemingen en instellingen?

   • Wat zijn nieuwe technieken van gedragsbeïnvloeding waarmee toezichthouders experimenteren?

   • Op welke wijze gaan toezichthouders om met de steeds complexer wordende en kennisintensieve sectoren waarop zij toezicht houden?

   • Wat zijn succesvolle voorbeelden van innovaties op het terrein van coregulering, zelftoezicht en zelfregulering door ondernemingen waar toezichthouders van kunnen leren?

   De redactie nodigt in het bijzonder bijdragen uit over innovaties ten aanzien van de institutionele inrichting van het toezicht en nieuwe technieken of vormen van gedragsbeïnvloeding door toezichthouders. Daarnaast nodigt de redactie tevens bijdragen uit over innovaties op het terrein van zelfregulering door onder toezicht gestelde organisaties waarvan toezichthouders zouden kunnen leren.
   De redactie verzoekt belangstellende auteurs om vóór 28 februari 2014 een kort voorstel in te dienen voor een bijdrage. Als er meer voorstellen worden ingediend dan kunnen worden geplaatst, zal de redactie een keuze maken, waarbij variëteit van de thema’s en de sectoren belangrijke criteria zullen zijn. De deadline voor de bijdragen is 2 mei 2014, waarna een proces van dubbelblinde peer review zal plaatsvinden. Op grond van de peer reviews besluit de redactie over plaatsing van de bijdragen. Het themanummer zal uitkomen na de zomer 2014.
   Voorstellen met een (werk)titel en korte weergave van de inhoud en omvang, naam en functie van de auteur, kunnen vóór 28 februari 2014 via e-mail worden ingediend bij de redactiesecretaris van Tijdschrift voor Toezicht Edith Kroon, tvt@budh.nl.


Print dit artikel