DOI: 10.5553/TvT/187987052018009004002

Tijdschrift voor ToezichtAccess_open

Call for papers

Themanummer Multilevel toezicht

DOI
Toon PDF Toon volledige grootte
Statistiek Citeerwijze
Dit artikel is keer geraadpleegd.
Dit artikel is 0 keer gedownload.
Aanbevolen citeerwijze bij dit artikel
, 'Themanummer Multilevel toezicht', TvT 2018-4, p. 94-94

Dit artikel wordt geciteerd in

   Nieuwe maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering en de energietransitie leiden tot verschuivingen in beleid en bestuur. Hetzelfde geldt voor nieuwe wet- en regelgeving, zoals die in het sociale domein of op het terrein van de leefomgeving. Beleid en bestuur verplaatsen zich gedeeltelijk van het rijksniveau naar enerzijds het internationale en vooral Europese niveau, en anderzijds naar het lokale en regionale niveau.

   Deze ontwikkelingen werpen vragen op. Juist ook voor het toezicht:

   • Wat zijn de belangrijkste Europese maar ook lokale/regionale instituties en processen? Hoe hebben deze instituties en processen zich ontwikkeld? Hoe werken ze in de praktijk?

   • Hoe wordt – tegelijkertijd – gestalte gegeven aan nieuwe vormen van toezicht op Europees of decentraal niveau?

   • Op welke wijze worden rollen en verantwoordelijkheden verdeeld tussen toezichthouders op verschillende niveaus? Wie doet wat?

   • Hoe om te gaan met mogelijke verschillen in toezichtpraktijken, zowel tussen landen in Europa, als tussen gemeenten in Nederland?

   • Welke rol is er nog voor rijkstoezichthouders? Wat vraagt deze gedeeltelijke verplaatsing van hen, zowel in termen van structuren als in termen van strategieën?

   De redactie van Tijdschrift voor Toezicht wil een themanummer wijden aan deze en andere vragen omtrent toezicht in een multilevel setting. Ze verwelkomt bijdragen van theoretische, empirische en/of normatieve aard. Ze nodigt in het bijzonder bijdragen uit die ingaan op innovaties in multilevel toezicht, samenwerking tussen toezichthouders, effectiviteit en legitimiteit van multilevel toezicht, alsook de benodigde kennis voor en leren over toezicht in een multilevel setting. Andere ideeën zijn uiteraard ook van harte welkom.

   De redactie verzoekt belangstellende auteurs een voorstel in te dienen voor een mogelijke bijdrage. Een bijdrage kan verschillende vormen hebben. Zie voor meer informatie de auteursinstructies op onze website: www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/tijdschrifttoezicht/detail. De redactie beslist uiteindelijk over plaatsing.

   Het themanummer is gepland voor het najaar van 2019; de deadline voor het indienen van voorstellen is 1 april 2019.

   Stuur uw voorstel (maximaal 300 woorden) met een (werk)titel, een beschrijving van de aard van de bijdrage (zie hierboven), een korte weergave van inhoud en omvang, en de naam en functie van de auteur via e-mail naar de redactiesecretaris, Nettie Dekker, tvt@boomdenhaag.nl.


Print dit artikel