Screen_shot_2017-09-07_at_11.04.55
Rss

Tijdschrift voor Toezicht

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3-4, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Access_open Redactioneel

Auteurs Constant Hijzen en Arnt Mein
Auteursinformatie

Constant Hijzen
Dr. C.W. Hijzen is werkzaam als hoofd van het Kennis- en Kwaliteitscentrum (KKC) bij de Inspectie Justitie en Veiligheid. Tevens is hij als geaffilieerd onderzoeker verbonden aan het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden en redacteur van Tijdschrift voor Toezicht.

Arnt Mein
Mr. dr. A.G. Mein is lector Legal Management aan de hogeschool van Amsterdam en redactielid van Tijdschrift voor Toezicht.
Artikel

Onzekerheid over verantwoordelijkheden

Naar reflexief toezicht

Trefwoorden reflexief toezicht, kwetsbare burgers, publieke dienstverlening, onzekerheid, lerend toezicht
Auteurs Kor Grit en Margriet Pot
SamenvattingAuteursinformatie

  Persoonsgerichte dienstverlening aan mensen in een kwetsbare positie schiet vaak tekort omdat die onvoldoende oog heeft voor hun totale functioneren. Het dienstverleningsaanbod is veelal sectorspecifiek, evenals het toezicht daarop. Het gebruikelijke sectorspecifieke nalevingstoezicht lijkt ontoereikend om de dienstverlening aan kwetsbare mensen dat gepaard gaat met onzekerheid en complexiteit te verbeteren. Dit vraagt om innovatieve, reflexieve vormen van toezicht dat lerend van aard is. We presenteren het denkkader en de uitdagingen voor de ontwikkeling van reflexief toezicht dat interactief is en gericht op hogere-orde-leren. Reflexief toezicht beoogt geen complete vervanging van het nalevingstoezicht.


Kor Grit
Dr. K.J. Grit is universitair docent ‘governance’ aan de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Margriet Pot
Prof. dr. A.M. Pot is als hoogleraar ‘toezicht op persoonsgerichte en geïntegreerde langdurige zorg’ werkzaam bij ESHPM en strategisch adviseur langdurige zorg bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Daarnaast is zij als buitengewoon hoogleraar verbonden aan North-West University, Zuid-Afrika.
Artikel

De professionalisering van customer due diligence

Trefwoorden customer due diligence, financieel economische criminaliteit, onderzoeksmethodiek, witwassen, individualisatie
Auteurs Frank Erkens
SamenvattingAuteursinformatie

  Het witwasdossier is geen rustig bezit; niet voor financiële en andere instellingen en ook niet voor de verschillende toezichthouders. De decennialange worsteling bij instellingen tussen compliance en commercie lijkt nog altijd geen goed werkende balans te hebben opgeleverd en de vooruitzichten zijn allesbehalve positief. In dit artikel wordt uiteengezet dat aan Customer Due Diligence twee verschillende onderzoeksmethodieken ten grondslag kunnen liggen, die lijnrecht tegenover elkaar staan en verschillende resultaten opleveren. Daarnaast belemmeren ook andere factoren een professionele aanpak van de witwasproblematiek. Het wordt tijd voor een professionalisering van CDD.


Frank Erkens
F.J. Erkens is partner bij Holland Integrity Group en promovendus aan de Open Universiteit. Hij heeft eerst twintig jaar als forensisch accountant bij de Belastingdienst, politie en internationale accountantskantoren gewerkt, waarna hij in 2004 Holland Integrity Group heeft opgericht, van waaruit financiële instellingen, multinationals, overheidsinstellingen en andere partijen met vraagstukken op het terrein van financieel economische criminaliteit worden ondersteund.
Uit het veld

Access_open Probleemoplossend toezicht verbetert de sector, de regels en zichzelf

Trefwoorden probleemoplossend toezicht, effectief toezicht, naleving, vakmanschap inspecteur, organisatie-inrichting
Auteurs Maarten Moggré en Jaap van den Top
SamenvattingAuteursinformatie

  Toezicht dat zich puur richt op naleving van regels is niet goed uitvoerbaar, niet wenselijk en sluit niet aan bij inzichten uit de gedragswetenschappen. Nalevingstoezicht is niet altijd effectief omdat de maatschappelijke waarden die het toezicht dient te beschermen uit beeld raken en de interventies niet noodzakelijkerwijs aansluiten op de problemen, waardoor die onopgelost blijven.
  Het is onder meer nodig te spreken over probleemoplossend toezicht, de gangbare definitie van toezicht specifieker te maken en een maatschappelijke rolopvatting te entameren. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld geven we aan hoe probleemoplossend toezicht eruit kan zien, wat een inspecteur moet kunnen, en wat een toezichthouder zou moeten organiseren om hiervan de gangbare werkwijze te maken.


Maarten Moggré
M.J. Moggré MSc. is programmamanager bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Jaap van den Top
Dr. ir. J. van den Top is senior inspecteur bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.
Interview

In gesprek met dr. Kees Huizinga

Proefschrift: The quest for effective regulatory enforcement – A goal-displacement perspective

Trefwoorden toezicht, doelverschuiving, effectief toezicht, toezichtdoel, inspecties
Auteurs Anna Merz en Pieter Welp
SamenvattingAuteursinformatie

  In de serie ‘in gesprek met een pas gepromoveerde onderzoeker’ geven we aandacht aan promotieonderzoeken die voor toezichthouders relevant zijn. Hiervoor interviewen we als redactie van het Tijdschrift voor Toezicht (recent) gepromoveerde onderzoekers over hun onderzoek en de betekenis ervan voor het toezicht.
  In dit interview spraken Anna Merz en Pieter Welp, redacteuren van het Tijdschrift voor Toezicht, met Kees Huizinga die begin 2023 promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn onderzoek naar doelverschuiving in toezicht. Kees werkt als coördinerend/specialistisch inspecteur bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.


Anna Merz
A. Merz MA is promovenda bij de sectie Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en redactielid van Tijdschrift voor Toezicht.

Pieter Welp
Drs. P. Welp is senior wetenschappelijk medewerker van de Inspectieraad en redactielid van Tijdschrift voor Toezicht.
Uit het veld

Hoe kun je risicogestuurd en efficiënt toezicht houden?

Een blik vanuit het prospectustoezicht van de Autoriteit Financiële Markten

Trefwoorden risicogestuurd en efficiënt toezicht, risicoclassificatie, uitvoerig en proportioneel toetsen, strategie en procedurebeschrijving, prospectustoezicht
Auteurs Jeroen Boer en Ralph Kroesemeijer
SamenvattingAuteursinformatie

  Hoe kun je risicogestuurd en efficiënt toezicht houden? Hoe kun je (extra) focussen op de gebieden die de meeste aandacht verdienen en waar de risico’s voor de markt het grootst zijn? Risicogestuurd en efficiënt toezicht houden vraagt om het maken van keuzes en de opstelling van een duidelijke strategie. Dit artikel geeft een interessant kijkje in de keuken hoe het team van het Prospectustoezicht van de Autoriteit Financiële Markten dat doet, met invalshoeken, specifieke voorbeelden van situaties waar dit is toegepast en key takeaways die interessant zijn voor andere toezichthouders.


Jeroen Boer
J.P.F. Boer MSc is toezichthouder bij de AFM.

Ralph Kroesemeijer
Mr. R. Kroesemeijer is senior toezichthouder bij de AFM. Beiden zijn werkzaam binnen het Prospectus & Takeover Bids team van de afdeling Kapitaalmarktinfrastructuur en Transparantietoezicht.
Uit het veld

De AFM maakt werkwijze en software voor interventieselectie open source beschikbaar

Trefwoorden markttoezicht, interventie, werkwijze voor samenwerking, open source software
Auteurs Filip van den Bergh en Leanne Wiegman
SamenvattingAuteursinformatie

  De Autoriteit Financiële Markten heeft een werkwijze ontwikkeld voor de selectie van informele interventie­instrumenten. Deze werkwijze bestaat uit een gefaciliteerde sessie, software, een vragenlijst en een catalogus van instrumenten. Door al deze materialen vrij beschikbaar te maken en te delen met andere toezichthouders, willen wij een uitwisseling van methoden op gang brengen waarvan alle toezichthouders kunnen profiteren.


Filip van den Bergh
Dr. F.S. van den Bergh is toezichthouder en manager Gedrag & Cultuur bij de Autoriteit Financiële Markten.

Leanne Wiegman
Drs. L.R. Wiegman is coördinerend senior communicatieadviseur bij de Autoriteit Financiële Markten.
Artikel

Het potentieel van narratieve verantwoording

Trefwoorden verantwoorden, narratieven, verhalen, reflexiviteit
Auteurs Hester van de Bovenkamp, Josje Kok, Annemiek Stoopendaal e.a.
SamenvattingAuteursinformatie

  Verantwoording afleggen over de kwaliteit van publieke dienstverlening is een belangrijke publieke waarde. Verantwoording gebeurt in verschillende verantwoordingsrelaties en op verschillende manieren. Verantwoordingsinformatie komt vaak in de vorm van cijfers, maar steeds meer publieke organisaties experimenteren met andere vormen van verantwoorden. Narratief verantwoorden, via verhalen of verhalende praktijken, is een belangrijke vorm van anders verantwoorden. In dit essay verkennen we, op basis van literatuur, wat narratief verantwoorden is, hoe het werkt en plaats kan vinden op verschillende niveaus, en wat het betekent voor toezicht.


Hester van de Bovenkamp
Prof. dr. H.M. van de Bovenkamp is als hoogleraar Patiëntenwetenschappen werkzaam bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Josje Kok
Dr. J.H. Kok is antropoloog en als postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij ESHPM.

Annemiek Stoopendaal
Dr. A. Stoopendaal is organisatieantropoloog en werkt als toezichthouder in de zorg.

Anne Margriet Pot
Prof. dr. A.M. Pot is als hoogleraar Toezicht op persoonsgerichte en geïntegreerde langdurige zorg werkzaam bij ESHPM en strategisch adviseur langdurige zorg bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Daarnaast is zij als buitengewoon hoogleraar verbonden aan North-West University, Zuid-Afrika.

Wim Beukenkamp
Dr. ir. W.R. (Wim) Beukenkamp, gepensioneerd senior inspecteur rail bij ILT, docent transportveiligheid TU-Delft. In 2016 gepromoveerde hij in Delft op het proefschrift: Securing safety. Resilience time as a hidden critical factor.
Column

Access_open One size fits all?

Waarom willen we zo graag standaardiseren?

Auteurs Melanie Ehren
Auteursinformatie

Melanie Ehren
Prof. dr. M. Ehren is hoogleraar in Educational Governance aan de Vrije Universiteit Amsterdam en directeur van Research Institute LEARN!
Essay

Waarom reputatie meer is dan beeldvorming

Over het belang van reputatie voor het toezicht van nu

Trefwoorden toezicht, inspecties, reputatie, reputatiemanagement
Auteurs Rick Stegeman, Julia Wesdorp en Emma Ropes
SamenvattingAuteursinformatie

  In dit essay bespreken wij het belang van reputatie in het toezicht. Wij stellen dat reputatiemanagement niet slechts gaat om het beïnvloeden van de beeldvorming over de eigen organisatie, maar essentieel is voor de effectiviteit en legitimiteit van toezichthouders. Allereerst bespreken we Daniel Carpenter’s (2010) theorie over de rol van reputatie in het toezicht. Daarna laten we zien dat deze theorie bij uitstek geschikt is om het toezicht van nu te begrijpen. Ten slotte richten we ons op het wetenschappelijk onderzoek naar de rol van reputatie in de toezichtpraktijk, dat laat zien wat een goede reputatie oplevert voor toezichthouders en hoe toezichthouders trachten een goede reputatie te cultiveren.


Rick Stegeman
R.G.H. Stegeman is PhD-kandidaat bij de Universiteit Utrecht.

Julia Wesdorp
J.V. Wesdorp is PhD-kandidaat bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Emma Ropes
E.C. Ropes is PhD-kandidaat bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Notenkraker

De bewijsmaatstaven in het handhavingsrecht

Wat houden ‘aannemelijk maken’ en ‘bewijzen’ eigenlijk in?

Trefwoorden handhavingsrecht, aannemelijk maken, bewijsrecht
Auteurs Thomas Sanders
SamenvattingAuteursinformatie

  In het bestuursrechtelijke handhavingsrecht kennen wij formeel geen bewijsrecht, maar het is er in de praktijk wel.1x Zie uitgebreid: T.N. Sanders, Handboek toezicht, handhaving en invordering, Den Haag: Boom juridisch 2022, p. 525 e.v. Een belangrijk onderdeel van dit bewijsrecht zijn de twee verschillende bewijsmaatstaven. Ten eerste de bewijsmaatstaf bij bestraffende sancties. Deze maatstaf houdt in dat de overheid de overtreding moet bewijzen. Dat wil zeggen, het moet buiten redelijke twijfel komen vast te staan dat er een overtreding is. Dat betekent dat ‘[i]ngeval van twijfel’ aan de betrokkene ‘het voordeel van de twijfel [dient] te worden gegund’.2x ABRvS 20 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:871. Ten tweede de bewijsmaatstaf bij herstellende sancties. Die maatstaf houdt in dat de overheid een feit ‘aannemelijk’ moet maken.3x ABRvS 8 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1103. Wat deze tweede maatstaf inhoudt, is wat onduidelijk. In deze notenkraker sta ik stil bij een ogenschijnlijk weinig interessante uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant4x Rb. Zeeland-West-Brabant 6 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3908. die wel treffend het verschil tussen de bewijsmaatstaven illustreert en een haakje geeft om eens langer stil te staan bij wat wij nu onder ‘aannemelijk maken’ moeten verstaan.

Noten

 • 1 Zie uitgebreid: T.N. Sanders, Handboek toezicht, handhaving en invordering, Den Haag: Boom juridisch 2022, p. 525 e.v.

 • 2 ABRvS 20 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:871.

 • 3 ABRvS 8 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1103.

 • 4 Rb. Zeeland-West-Brabant 6 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3908.


Thomas Sanders
Mr. T.N. Sanders is advocaat en partner bij AKD Benelux Lawyers. Hij beheert de site www.handhavingsrecht.nl.